[halek.info] Habilitační přednáška

01. Postup při sanaci podniku v krizové situaci

 Postup při sanaci podniku v krizové situaci

Postup při sanaci podniku v krizové situaci


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  01

1. Úvod


Přednáška na téma postupu při [SANACI] podniku[KRIZI] se věnuje:

 1. 1) způsobům rozpoznávání prvotních symptomů ekonomické [KRIZE] podniku,
 2. 2) identifikací jejích příčin
 3. 3) nástrojům krizového managementu, použitelným k [SANACI].

Popsány jsou změny, které:


1. [KRIZE] do podniku přímo vnáší a je třeba je řešit KRIZOVÝM plánem podniku,


2. nutně vyplývají ze zvoleného postupu řešení [KRIZE].

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  02

Úvod


V rámci přednášky budou analyzována opatření:


 1. 1) záchovná
  představovaná restrukturalizací, revitalizací či reorganizací podniku
  (ať již dobrovolná nebo podle insolvenčního zákona), které umožňují zachovat ekonomickou funkčnost firmy,

 2. 2) likvidační
  ve formě konkurzního řízení dle insolvenčního zákona, včetně likvidace, kdy dojde k ukončení existence podnikatelského subjektu.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  03

2. Rozpoznání symptomů krize

Možné příčiny [KRIZE] podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  04

Typické příčiny krizového stavu 1. nereálný business plán - podnik investoval do nové produkce, která se na trhu neuplatila.

 2. zastavení / omezení investic z důvodu optimálních prodejů současné produkce zastarání produkce  kompenzace snížením cen pokles zisku nedostatek prostředků na investice i provoz.

 3. rozprodej ziskové části podniku - pro vyšší zisky, než skutečně dosahuje.
  Podniku zbudou méně efektivní / ziskové části.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  05

Typické příčiny krizového stavu


Krize podniku

narušení ekonomické rovnováhy, které může 1) vést k nebezpečí nedosahování cílů podniku nebo 2) způsobit ohrožení jeho další existence.[KRIZE] podniku má za následek:

 1. ztrátu disponibilního zisku,
 2. nedostatek výrobních prostředků (hmotné, finanční, personální, ...),
 3. částečnou / úplnou ztrátu funkčnosti.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  06

Rozpoznání symptomů krize v podniku


Počínající [KRIZE] je charakterizována "hmatatelnými" [KRIZOVÝMI] aspekty.


Aspekty lze rozdělit podle etap průběhu [KRIZE]:


1. Etapa

 • subjektu klesají příjmy
 • rostou náklady

2. Etapa

 • zvyšuje se objem úvěrů, včetně požadavků na zástavy, rostou splátky
 • subjekt a jeho produkce tzv. "vypadává z trhu"

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  07

Rozpoznání symptomů krize v podniku


3. Etapa


 • banky přestávají poskytovat úvěry,
 • u stávajících úvěrů rostou úrokové sazby,
 • chybí zisk pro financování rozvoje / udržení subjektu,
 • objevují se potíže s platební schopností,
 • subjekt nuceně snižuje zásoby materiálu / DHM,
 • omezují se nákupy všech položek k podnikání.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  08

Rozpoznání symptomů krize v podniku


4. Etapa


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  09

Krizové řízení při sanaci podniku


Krizové řízení

ucelený soubor  přístupů / metod / opatření, které manažeři užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí) při:


 1. 1. minimalizaci příčin vzniku [KRIZÍ] (sledování platební morálky odběratelů, omezování spolupráce s problémovými)
 2. 2. přípravě na činnost[KRIZÍCH] (krizový plán, přerozdělení pravomocí)
 3. 3. bránění vzniku a eskalaci [KRIZÍ] (zkrácení doby splatnosti vystavovaných faktur)
 4. 4. redukci zdrojů [KRIZÍ] (prodej až po uhrazení zálohy)
 5. 5. odstraňování následků [KRIZE] (uzavření vybraných poboček, komunikace s médii)

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  10

Cíle krizového řízení při sanaci podniku


 1. 1. Prvotním cílem krizového řízení je vyřešení [KRIZE] za předpokladu zachování existence podniku, tj. hledání záchovných sanačních opatření.

 2. 2.konečném důsledku může dojít i k zániku podniku. V takovém případě bude cílem [SANACE] podniku minimalizovat negativní dopady na všechny subjekty v systému, včetně vlastnické struktury firmy.

 3. 3. Pokud se [KRIZE] v subjektu posune do 4. etapy, blíží se podnik do stavu úpadku, a je velmi pravděpodobné, že v rámci [SANAČNÍCH] opatření bude uvažováno i o možnostech [LIKVIDAČNÍCH] opatření.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  11

Charakteristika situace při sanaci podniku


 1. 1. časová tíseň (zásadní rozhodnutí přijímána v minutách),
 2. 2. nedostatek / nepřesnost informací (někdy zkreslené, nebo falešné),
 3. 3. upřednostněna utilitární (jednoduchá) řešení (ne vždy obecně optimální) (hledají se okamžitě proveditelná řešení),
 4. 4. vyšší rizika, (díky jednoduchým řešením nemusí nastat očekávaný výsledek, nebo se vývoj krize nečekaně zvrátí)
 5. 5. nestandardní metody managementu (neexistuje jednoznačný návod),
 6. 6. nedostatek vhodných lidí,
 7. 7. přetrvává kontinuita s předchozím stavem.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  12

Charakteristika situace při sanaci podniku


Pro [SANACI] podniku je nutné :


 1. vyhledat klíčové manažery pro vyvedení podniku z [KRIZE] (manažeři uvnitř podniku / externisté),
 2. rozhodovat se rychle a na základě méně podkladů (podklady musí být přesné a kvalitní, není dostatek času pro hluboké analýzy),
 3. stanovení jasných podmínek, pravomocí, kompetencí, odměn (ani v případě KRIZOVÉHO řízení podniku není možné zapomínat na běžné manažerské metody, např. vhodné způsoby motivace zaměstnanců) ,
 4. prosazování zájmů podniku jako celku.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  13

Srovnání procesů řízení při sanaci se standardním řízením podniku


STANDARDNÍ řízení SANACE KRIZE v podniku
Postup
 1. stanovení strategie
 2. stanovení cílů
 3. určení tzv. nositelů úkolů
 4. vytvoření organizačního
  rámce
 1. zjištění hlavních příčin [KRIZE]
 2. KRIZOVÝ plán
 3. zajištění koordinace
 4. vtažení všech schopných lidí na všech
  úrovních bez rozdílu
 5. definování, co je krizí zasaženo
 6. stanovení hlavního cíle řešení
Komunikace
 • dodržování hierarchie,
 • předávání informací
  přes stupně řízení.
 • přímá komunikace řešitelů [KRIZE],
 • komunikační vazby dle potřeby.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  14

Srovnání procesů řízení při sanaci se standardním řízením podnikuSTANDARDNÍ řízení SANACE KRIZE v podniku
Odpovědnost
 • plyne z organizačního uspořádání,
 • funkčního zařazení.
 • plyne ze vztahu úkol - řešitel,
 • řešitelé [KRIZE] jsou zbaveni standardního řízení,
 • KRIZOVÉ oblasti jsou řešeny odděleně.
Odměny a sankce
 • plynou z metodiky odměňování a hodnocení.
 • přímo vázány na řešené úkoly,
 • v případě selhání se změní řešitel úkolu.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  15

Srovnání procesů řízení při sanaci se standardním řízením podniku

STANDARDNÍ řízení SANACE KRIZE v podniku
Kontrola
 • pravidelně přes jednotlivé úrovně řízení.
Je stanoveno:
 • jak vypadá překonání [KRIZE],
 • časový horizont řešení,
 • řešitel provádí kontrolu a překládá vyhodnocení situace.
 • řešitel nectí hierarchické úrovně, ale 
  vztah člověka k úkolu.
Přístup manažerů
 • každý je odpovědný za svou oblast,
 • řídí především své přímé podřízené.
 • manažeři řídí všechny,
  kteří jsou zapojeni v [SANACI]
  [KRIZE] bez rozdílu úrovně.
 • důraz se klade na odstranění příčin problémů.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  16

3. Rizika a změny v podniku


Změny v řízení podniku

1 - Místo zahájení změny2 - Stupně řízení

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  17

Rizika a změny v podniku3 - Komunikace4 - Kolektivní rozhodování

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  18

Rizika a změny v podniku5 - Delegování pravomocí - záleží na okolnostech.


V některých situacích je pro zvládnutí [KRIZOVÉ] situace zcela nezbytné omezit rozhodování původního managementu na minimum včetně např. odejmutí podpisových práv apod.6 - Poradenské organizace - k využití externích poradců
(auditor, daňový poradce, znalec, advokát,...) je třeba přistupovat obezřetně.

Nutno zjistit očekávané náklady ve vztahu k výstupům (závěrům) či informační kvalitě poskytovaných služeb.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  19

Rizika a změny v podniku7 - Počet hlavních řešených problémů - obecně max. 7, za předpokladu, že je mezi nimi stanoveno pořadí dle priority.8 - Ekonomika - dočasně nerozhoduje při podnikání zisk, ale nutnost neprohloubení [KRIZE].9 - Organizace subjektu - vhodnější je zachovat původní organizaci alespoň do doby zvládnutí [KRIZE].

Realizace změn se doporučuje jen v nejnutnějších případech, zejména když stávající organizace přispívá k prohlubování [KRIZE].

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  20

Management existující krize podniku


Mezi nejdůležitější opatření patří:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  21

Management existující krize podniku


Mezi nejdůležitější opatření patří:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  22

Matice řešení krize v podniku


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  23

Matice řešení krize v podniku


Charakteristika řešení krize

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  24

Matice řešení krize v podniku


Charakteristika řešení krize

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  25

Matice řešení krize v podniku

Charakteristika řešení krize

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  26

Matice řešení krize v podniku

Charakteristika řešení krize

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  27

4. Rozhodnutí o způsobu sanace


[SANACE] podniku v [KRIZI] může mít 2 (dva) odlišné cíle:


 1. 1. Revitalizovat systém

  konsolidace - firma není v [KRIZI] jako celek.
  • lze řešit odstraněním slabých prvků (ztrátové produkty, nadbyteční zaměstnanci, prodej zbytného majetku),

  revitalizace - cílem je zabránit zániku podniku.
  • kritériem je zachování zaměstnanosti,
  • oddělit perspektivní část podniku (potenciálem rozvoje),
  • zbytek zlikvidovat (zachování výroby přízí a likvidace všech ostatních provozu textilky).

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  28

Rozhodnutí o způsobu sanace


[SANACE] podniku v [KRIZI] může mít 2 (dva) odlišné cíle:


 1. 2. Likvidovat podnik

  konkurz - situace, kdy je podnik předlužen, nebo není schopen vyrovnat všechny své závazky.
  • provést všechny insolvenčním zákonem dané krokyuspokojení věřitelů.

 2. likvidace - situace, kdy podnik prošel konkurzem, případně je schopen vyrovnat své závazky.
  • provést všechny kroky, které dovolí výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  29

Obecný postup sanace podniku

Postup sanace podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  30

Obecný postup sanace podniku


1. etapa - Oficiální prohlášení o [KRIZI] podniku


Prvním úkolem je chtít [KRIZI] řešit.


V této etapě půjde zejména o:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  31

Obecný postup sanace podniku


2. etapa - Zastavení pádu


Tato etapa zahrnuje:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  32

Obecný postup sanace podniku


3. etapa - Trvalý tlak


Po dostavení se prvních výsledků nesmí klíčoví nositelé polevitpřestávat s tlakem
(v okamžiku odvrácení prvotních dopadů a nastartování nápravy).


Je proto třeba provádět:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  33

Obecný postup sanace podniku

4. etapa - Změna fungování firmy a návrat ke standardnímu řízení


V této etapě jde o:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  34

Postup sanace podniku


Typy problémů, o jejichž řešení mohou rozhodovat vlastníci firmy (management):


Typy problémů, kdy řešení nezávisí na vůli vlastníků firmy (managementu):

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  35

5. Sanační opatření záchovná


Podstata záchovných způsobů [SANACE] podniku spočívá v tom, že se:

 1. 1. vlastníci firmy,
 2. 2. management a
 3. 3. věřitelé

dohodnou na zachování fungování podniku.


Problémy firmy (ekonomické, obchodní, technické, technologické, životní prostředí, personální, ...): 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  36

Sanační opatření záchovná

Postup sanace podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  37

Sanační opatření záchovná


Zásady pro ozdravení:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  38

Sanační opatření záchovná


Proces záchrany podniku prochází osmi (8) fázemi:


 1. 1. Zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou.

 2. 2. Odhalení skutečné příčiny [KRIZE].

 3. 3. Návrh řešení s ohledem na změnu produkce, finančních toků, zaměstnanosti.

 4. 4. Vypracování SANAČNÍHO plánu.
  (cílem je stabilizace, zastavení pádu)

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  39

Sanační opatření záchovná


Proces záchrany podniku prochází osmi (8) fázemi:


 1. 5. Vlastní realizace SANAČNÍHO plánu - dlouhodobě (nikoliv nárazově, dočasně).

 2. 6.  - První účinky plánu (křivka hodnot a vývoje se obrací směrem vzhůru).

 3. 7.  - následné pozitivní účinky plánu (křivka pokračuje v rostoucím trendu).

 4. 8.  - plán obnovy růstu (společnost je na hranici ekonomické soběstačnosti / udržitelnosti a jsou zřetelné růstové projevy nad tuto hranici).

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  40

Sanační opatření záchovná


Restrukturalizace

proces komplexních změn v podniku, směřujících k 1) optimálnímu využití "zdravě" fungujících částí podniku, 2) eliminaci nefunkčních částí, včetně 3) zajištění jeho budoucí ziskovosti.


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  41

Sanační opatření záchovná


Revitalizace

stav, kdy v podniku došlo ke stagnaci / poklesu (prodejů, zisku, produkce...).


Revitalizace má za cíl pomocí analýz nalézt 1) problémovánerentabilní místa2) obnovit jejich ziskovost.


Předpokladem pro úspěšný proces [SANACE]

(restrukturalizace i revitalizace)

je kvalitně zpracovaný [SANAČNÍ PLÁN].

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  42

Sanační opatření záchovná


Sanační plán


1. Oblast řízení

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  43

Sanační opatření záchovná

2. Oblast hospodaření


3. Oblast produkce

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  44

Sanační opatření záchovná


4. Personální oblast


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  45

Sanační opatření záchovná


5. Obchodní oblast


6. Finanční oblast

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  46

Sanační opatření záchovná


Reorganizace


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  47

Sanační opatření záchovná


Reorganizační plán musí obsahovat část:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  48

Sanační opatření záchovná


Realizace plánu má vést k:Není-li reorganizace úspěšná, insolvenční soud ji ukončí tím, že rozhodne o její přeměněkonkurz.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  49

6. Sanační opatření likvidační


k uplatnění [LIKVIDAČNÍCH] opatření při [SANACI] dochází v situacích:


Úpadek ve formě platební neschopnosti

podnik v [KRIZI] (dlužník, úpadce) je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže :

 • více věřitelů (není v úpadku, má-li pouze 1 věřitele),
 • peněžité závazky po splatnosti déle než 30 dnů
 • tyto peněžité závazky není schopna hradit (nedostatek finančních prostředků).

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  50

Sanační opatření likvidační

Postup sanace podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  51

Sanační opatření likvidační


Neschopnost platit závazky

dlužník není schopen plnit své peněžité závazky:

 • zastavil platby podstatné části svých závazků nebo
 • své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo
 • nesplnil povinnost předložit seznamy majetku, závazků a zaměstnanců, kterou mu uložil insolvenční soud.

Na dlužníku je - pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku, aby prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  52

Sanační opatření likvidační


Úpadek ve formě předlužení


Dlužník je v úpadku formou předlužení:

 • má-li více věřitelů (opět není v úpadku, má-li pouze 1 věřitele),
 • souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku,
 • je třeba přihlédnout i k dalšímu provozování podniku, lze-li předpokládat, že podnik je v provozu schopen pokračovat.

Konkurz jako likvidační forma [SANACE] podniku nastupuje za situace:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  53

Sanační opatření likvidační


Náleží-li do majetkové podstaty dlužníka podnik, zapisuje se do soupisu majetkové podstaty jako soubor.


 1. 1. zápis podniku do majetkové podstaty má umožnit zachování podnikatelské činnosti.

 2. 2. prodá-li se z majetkové podstaty podnik jako celek, získá jej nabyvatel zcela oddlužený.

 3. 3. prohlášením [KONKURZU] nutně nekončí provozování podniku.

 4. 4. ukončení nastane jen tehdy, vyplývá-li to výslovně ze zákona nebo rozhodne-li tak insolvenční soud.
 5.  

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  54

Sanační opatření likvidační


Ukončení provozu podniku


Ukončení provozování podniku insolvenčním správcem:

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  55

Sanační opatření likvidační


Provozování podniku insolvenčním správcem


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  56

Sanační opatření likvidační


Provozování podniku insolvenčním správcem


Správce může kvůli dalšímu provozování podniku:


Za výsledky hospodaření správce odpovídá věřitelskému výboruinsolvenčnímu soudu.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  57

Sanační opatření likvidační


Majetková podstata se musí:

 1. 1. zpeněžit.
 2. 2. výtěžek z tohoto zpeněžení rozdělit mezi insolvenční věřitele.

Standardní způsoby zpeněžení majetkové podstaty:


O nejvhodnějším způsobu zpeněžení rozhoduje insolvenční správce, se souhlasem věřitelského výboru.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  58

Sanační opatření likvidační


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  59

Sanační opatření likvidační


Konkurz končí:

 1. 1. Projednáním Závěrečné zprávy = "závěrečný účet konkurzu", který seznamuje s tím, jak konkurs probíhal a s jakým výsledkem.


 2. 2. Zpracováním Návrhu na rozvrh

  = výpočet finanční částky, která bude každému věřiteli vyplacena

 3. 3. Splněním Rozvrhového usnesení

  = faktickým vyplacením finančních částek jednotlivým věřitelům.

Konkurz je následně zrušen, po splnění rozvrhového usnesení, rozhodnutím insolvečního soudu.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  60

Sanační opatření likvidační


Likvidace

je souborem ekonomickýchprávních úkonů, s cílem zajistit
1) úplné vypořádání majetkových a právních poměrů podniku a
2) vymazat podnik z obchodního rejstříku.


Likvidace probíhá na základě rozhodnutí:


 1. 1. statutárního orgánu společnosti o  vstupu společnosti do [LIKVIDACE] a jmenování likvidátora.

 2. 2. soudu o návrhu na [LIKVIDACI] společnosti, kterým rovněž jmenuje likvidátora.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  61

Sanační opatření likvidační


Likvidátor a jeho úkoly


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  62

Sanační opatření likvidační


Celý proces [LIKVIDACE] se řídí Likvidačním plánem:


 1. 1. předání a převzetí podniku (provedení inventarizace),
 2. 2. sestavení zahajovací rozvahyrozpočtu [LIKVIDACE],
 3. 3. oznámení o vstupu do [LIKVIDACE] (nejčastěji v obchodním věstníku),
 4. 4. příprava a určení forem prodeje,
 5. 5. prodej majetku - vymožení pohledávek - vypořádání závazků,
 6. 6. rozdělení likvidačního zůstatku,
 7. 7. vypracování účetní závěrky ke skončení [LIKVIDACE],
 8. 8. uložení spisového a účetního materiálu do archivu,
 9. 9. návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  63

Sanační opatření likvidační

Vztah likvidátora k institucím a dalším stranám

Vztah k institucím a dalším stranám

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  64

Sanační opatření likvidační


Směrování [LIKVIDACE] k ukončení


1. Zajištění potřebných souhlasů


2. Dovedení účetnictví a smluvních vztahů k nulovým závazkům

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  65

Sanační opatření likvidační


Směrování [LIKVIDACE] k ukončení


3. Příprava archivace


Doklady dělíme na dvě (2) základní skupiny:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  66

Sanační opatření likvidační


Směrování [LIKVIDACE] k ukončení


4. Zpracování zpráv


5. Rozdělení likvidačního zůstatku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  67

Sanační opatření likvidační


Směrování [LIKVIDACE] k ukončení6. Žádost o výmaz společnosti

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  68

7. Závěr


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  69

8/ Teze habilitační přednášky


Habilitační přednáška na téma postupu při [SANACI] podniku[KRIZI] byla věnována:

 1. 1) způsobům rozpoznávání prvotních symptomů ekonomické [KRIZE] podniku,
 2. 2) identifikací jejích příčin
 3. 3) nástrojům krizového managementu, použitelným k [SANACI].

Popsány byly změny, které:


1. [KRIZE] do podniku přímo vnáší a je třeba je řešit KRIZOVÝM plánem podniku,


2. nutně vyplývají ze zvoleného postupu řešení [KRIZE].

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  70

Teze habilitační přednášky


Krize podniku

narušení ekonomické rovnováhy, které 1/ vede k nebezpečí nedosahování cílů podniku nebo 2/ způsobí ohrožení jeho další existence.[KRIZE] podniku má za následek:

 1. ztrátu disponibilního zisku,
 2. nedostatek výrobních prostředků (hmotné, finanční, personální, ...),
 3. částečnou / úplnou ztrátu funkčnosti.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  71

Teze habilitační přednášky


Možné příčiny [KRIZE] podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  72

Teze habilitační přednášky


Cíle krizového řízení při sanaci podniku


 1. 1. Vyřešení [KRIZE] za předpokladu zachování existence podniku, tj. hledání záchovných sanačních opatření.

 2. 2.[SANACE] podniku, která bude minimalizovat negativní dopady na všechny subjekty v systému, včetně vlastnické struktury firmy. V konečném důsledku může dojít i k zániku podniku.

 3. 3. Pokud se podnik blíží do stavu úpadku, je velmi pravděpodobné, že v rámci [SANAČNÍCH] opatření bude uvažováno i o možnostech [LIKVIDAČNÍCH] opatření.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  73

Teze habilitační přednášky


Nejdůležitější [SANAČNÍ] opatření


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  74

Teze habilitační přednášky


Nejdůležitější [SANAČNÍ] opatření


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  75

Teze habilitační přednášky


Dva (2) odlišné cíle [SANACE] podniku v [KRIZI]


 1. 1. Revitalizovat systém

  konsolidace - firma není v [KRIZI] jako celek.
  • lze řešit odstraněním slabých prvků (ztrátové produkty, nadbyteční zaměstnanci, prodej zbytného majetku),

  revitalizace - cílem je zabránit zániku podniku.
  • kritériem je zachování zaměstnanosti,
  • oddělit perspektivní část podniku (potenciálem rozvoje),
  • zbytek zlikvidovat (zachování výroby přízí a likvidace všech ostatních provozu textilky).

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  76

Teze habilitační přednášky


Dva (2) odlišné cíle [SANACE] podniku v [KRIZI]


 1. 2. Likvidovat podnik

  konkurz - situace, kdy je podnik předlužen, nebo není schopen vyrovnat všechny své závazky.
  • provést všechny insolvenčním zákonem dané krokyuspokojení věřitelů.

 2. likvidace - situace, kdy podnik prošel konkurzem, případně je schopen vyrovnat své závazky.
  • provést všechny kroky, které dovolí výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  77

Teze habilitační přednášky

Postup sanace podniku

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  78

Teze habilitační přednášky


Zásady pro ozdravení podniku:


 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  79

Teze habilitační přednášky


Proces záchrany podniku

Prochází osmi (8) fázemi:


 1. 1. Zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou.

 2. 2. Odhalení skutečné příčiny [KRIZE].

 3. 3. Návrh řešení s ohledem na změnu produkce, finančních toků, zaměstnanosti.

 4. 4. Vypracování SANAČNÍHO plánu.
  (cílem je stabilizace, zastavení pádu)

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  80

Teze habilitační přednášky

Proces záchrany podniku

Prochází osmi (8) fázemi:


 1. 5. Vlastní realizace SANAČNÍHO plánu - dlouhodobě (nikoliv nárazově, dočasně).

 2. 6.  - První účinky plánu (křivka hodnot a vývoje se obrací směrem vzhůru).

 3. 7.  - následné pozitivní účinky plánu (křivka pokračuje v rostoucím trendu).

 4. 8.  - plán obnovy růstu (společnost je na hranici ekonomické soběstačnosti / udržitelnosti a jsou zřetelné růstové projevy nad tuto hranici).

 

 Postup při sanaci podniku v krizové situacistrana  81

Teze habilitační přednášky


 

(i) Konec výpisu prezentace.