[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

03. Řízení majetku a kapitálu v podniku

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  úvod


Úvod

Oblastí, která výrazně ovlivňuje stabilní fungování podniku, je jeho vyvážená majetková struktura.

S tím přímo souvisí zdroje financování tohoto majetku podniku, tedy vhodný poměr vlastního a cizího kapitálu. Tuto část finančního rozhodování nazýváme kapitálovou strukturou.

Jakékoliv nestandardní kroky, týkající majetku či jeho financování, mohou vést k finanční nestabilitě, a tím k ekonomické krizi. Ta může kulminovat až zrušením firmy se všemi právními (i trestně) důsledky včetně zásahu do lidského chování.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  01

1/ Majetková a kapitálová struktura podniku


Každé podnikání vyžaduje zdroje (hmotné, finanční, lidské, technické, technologické, časové apod.). Hmotné zdroje nazýváme hmotný majetek:


Majetek podniku

souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikatelislouží k jeho podnikání. Jednotlivé položky majetku se označují jako aktiva.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  02

Majetková struktura podniku

3 základní skupiny prostředků:

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  03

Dlouhodobý majetek


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  04

Dlouhodobý majetek

Rozvaha, struktura DM

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  05

Oběžný majetek

zastoupen v různých formách a v průběhu času mění svoji podobu (obíhá):


ve věcné podobě


v peněžní podobě

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  06

Oběžný majetek


Rozvaha, struktura OA

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  07

Kapitál podniku


Kapitálová struktura podniku (podíl jednotlivých zdrojů financování) určuje, co komu patří - z jakého zdroje majetek společnosti vznikl.


Kapitál podniku tvoří:

Výše vlastního kapitálu je považována za ukazatel finanční nezávislosti a stability podniku.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  08

Vlastní kapitál

patří mezi zdroje financování, a proto se objevuje v rozvaze na straně PASIV, stejně jako cizí kapitál.

Záporné hodnoty = ztráty společnosti dosáhly hodnot převyšujících kapitál vložený majiteli společnosti do podnikání = prohospodaření vlastních prostředků = účetní předlužení = prvotní znak možného úpadku společnosti.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  09

Cizí kapitál

je dluhem podniku, který podnik musí v určené době splatit.


Dlouhodobý cizí kapitál tvoří:


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  10

Cizí kapitál


Krátkodobý cizí kapitál tvoří:


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  11

Majetková a kapitálová struktura podniku


tis. Kč 2013 2014 2015 2016
Dlouhodobý hmotný majetek 4 028 4 598 5028 5 388
Zásoby 1 138 1 222 316 0
Krátkodobé pohledávky 2 744 2 750 2 550 2 034
Krátkodobý finanční majetek 14 90 48 18
Aktiva celkem 7 924 8 660 7 942 7 440
Krátkodobé závazky 2 024 3 024 3 120 4 138
Bankovní úvěry 2 604 2 328 1 590 532
Cizí kapitál 4 628 5 352 4 710 4 670
Vlastní kapitál (Aktiva – Cizí kapitál) 3 296 3 308 3 232 2 770

Z hlediska struktury aktiv po celé období převažují stálá aktiva (dlouhodobý hmotný majetek), přičemž jejich podíl na celkových aktivech vzrostl51 % (2013) na 72 % (2016).

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  12

Majetková a kapitálová struktura podniku
Struktura kapitálu se výrazněji nemění . Po celé období mírně převažují cizí zdroje , podíl na celkových pasivech se pohybuje v rozmezí 58 až 63 %. Cizí kapitál je tvořen krátkodobými závazky z obchodních vztahů a bankovními úvěry.

Vlastní kapitál dosahuje kladných hodnot, podnik nevykazuje znaky předlužení (majetek převyšuje závazky) .

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  13

Výsledek hospodaření


Výnosy

peněžní částky, které podnik získá ze všech svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tom období došlo k jejich inkasu

Výnosy tvoří u:

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  14

Výsledek hospodaření


Náklady

peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k získání výnosů (přímé náklady na tvorbu zájezdu, spotřeba energií, nájemné, mzdové náklady, pojištění, náklady na propagaci, bankovní poplatky a úroky)

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku:

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  15

Příklad: Hospodářský výsledek podniku (tis. Kč) 2013 2014 2015 2016
Tržby za prodej zboží 168 480 1 732 1 852
Náklady vynaložené na prodané zboží 74 426 1 618 648
Obchodní marže 94 54 114 1 204
Tržby za prodej za prodej vlastních výrobků a služeb 7 988 9 308 7 786 2 314
Přímé náklady výroby a služeb 6 596 7 884 7 056 3 370
Přidaná hodnota 1 486 1 478 844 148
Osobní náklady 1 340 1 256 670 480
Daně 2 26 22 0
Odpisy 0 0 0 0
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 264 248 0
Ostatní provozní výnosy 356 6 0 0
Ostatní provozní náklady 110 82 124 34
Provozní hospodářský výsledek 390 384 276 -366
Výnosové úroky 0 6 0 0
Nákladové úroky 350 374 278 98
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 40 16 -2 -464
Mimořádné výnosy 0 0 10 0
Výsledek hospodaření za účetní období 40 16 8 -464

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  16

Příklad: Hospodářský výsledek podniku

Z výše uvedených ekonomických výsledků vyplývá, že podnik do roku 2015 vykazoval kladný provozní hospodářský výsledek , který následně snižovala ztráta vytvořená finanční činností podniku, a to konkrétně zaplacené nákladové úroky (úroky z bankovních úvěrů).

V letech 2013 až 2015 byl vykázán kladný hospodářský výsledek za účetní období . Zisk byl sice minimální , ale jednalo se stále o kladnou hodnotu.

V roce 2016 došlo k  propadu výnosů podniku a byla vykázána ztráta .

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  17

Funkce zisku


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  18

Nejpoužívanější kategorie zisku


EBITDA (zisk před úroky (z bankovních úvěrů), odpisy a zdaněním)
= tržby – náklady (bez odpisů, úroků a daní)
= informace o výkonu společnosti s vyloučením vlivu kapitálové struktury (před odečtením nákladových úroků), majetkové struktury (před odečtením odpisů) a vlivu zdanění (před odečtením daně z příjmů)

Použití: srovnání efektivnosti (úspěšnosti) či výnosnosti investice v podniku, napříč odvětvím i jednotlivými státy


EBIT (zisk před úroky a zdaněním)
= EBITDA – odpisy

Použití: zahrnuje v sobě složení majetku v podniku, může vypovídat o efektivnosti a výnosnosti využití majetku v podniku

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  19

Nejpoužívanější kategorie zisku


EBT (zisk před zdaněním)
= EBIT – nákladové úroky (placené úroky z úvěrů)

Použití: u firem s rozdílným daňovým zatížením


EAT (zisk po zdanění = hospodářský výsledek za účetní období)
= EBT – daň z příjmů

Použití: pro hodnocení výkonnosti firmy i srovnání s ostatními subjekty např. v rámci odvětví

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  20

Příklad výpočtu jednotlivých kategorií zisku

Lze vyjít z výkazu zisků a ztrát, kde zjistíme hospodářský výsledek za účetní období (EAT) a přičítáme náklady na daně, úroky a odpisy.

tis. Kč 2016
Výsledek hospodaření za účetní období (EAT) 6 303
+ daň z příjmů 2 322
Zisk před zdaněním (EBT) 8 625
+ nákladové úroky 320
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 8 945
+ odpisy 1 866
Zisk před úroky, odpisy a zdaněním (EBITDA) 10 811

EAT, EBT – běžně vykazovanými údaji v účetních výkazech, poskytují základní informaci o ekonomické úspěšnosti podniku

EBIT – poskytuje informaci ovlivněnou odpisy (tj. náklady na obnovu dlouhodobého majetku)

EBITDA – představuje zisk, který není zatížen ani vlivem hmotného vybavení podniku, ani zvoleného způsobu financování, ani zdaněním

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  21

Cash flow


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  22

Cash flow


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  23

Příklad: výpočet cash flow


počáteční stav peněz + přírůstky peněz - úbytky peněž
= konečný stav zůstatku peněz


Zohledňují se všechny účetních operace v daném účetním období, které měly dopad na peníze:

 • kolik bylo vyplaceno zaměstnancům na mzdách,
 • kolik uhrazeno dodavatelům za zboží, materiál či služby,
 • kolik se zaplatilo na nájemné, za energie, služby,
 • kolik peněz bylo inkasováno od odběratelů za prodej výrobků, služeb či zboží.
>>

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  24

Příklad: výpočet cash flow

tis. Kč 2016
Peníze (počáteční stav) 2 645
Příjmy (za prodané zájezdy, poskytnuté dopravní služby) 2 223
Výdaje (pronájem kanceláří včetně energií, mzdy, vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot, …) - 2 335
Cash flow z provozní činnosti - 112
Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (software na on-line rezervaci a prodej zájezdů) - 81
Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nepotřebného kancelářského vybavení) 33
Cash flow z investiční činnosti - 48
Krátkodobý úvěr 50
Výplata dividend - 100
Cash flow z finanční činnosti - 50
Cash flow celkem - 210
Peníze (konečný stav) 2 435

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  25

2/ Financování a životní cyklus podniku


životní cyklus podniku se rozděluje na 4 až 5 fází:

 1. založení,
 2. růst (někdy zahrnuje i založení),
 3. stabilizace,
 4. krize,
 5. zánik.

Každá fáze je spojena se specifickými problémy s financováním.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  26

Financování a životní cyklus podniku


1/ založení


2/ růst

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  27

Financování a životní cyklus podniku


3/ stabilizace


4/ krize

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  28

Financování a životní cyklus podniku


5/ zánik podniku


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  29

Životní cyklus podniku

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  30

Životní cyklus podniku


Provozní hospodářský výsledek

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  31

Životní cyklus podniku


Provozní historie

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  32

Životní cyklus podniku


Konkurence

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  33

3/ Řízení pracovního kapitálu podniku


Hotovostní cyklus

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  34

Hotovostní cyklus

Hotovostní cyklus

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  35

Hotovostní cyklus - příklad dřevařské společnosti

Dřevařská společnost vyrábí vysoko zátěžové parkety a získala objednávku na pokrytí podlah hotelu.

Prvním krokem je nákup potřebných dřevěných desek. Jejich pořízením a uskladněním vznikají zásoby suroviny (dřeva) a zároveň závazek vůči dodavateli v částce Kč 10 mil.

Odklad splatnosti je 30 dní. Po dobu 10 dní je materiál uskladněn a probíhá příprava výroby.

Následuje výroba, kdy se upravují a opracovávají dřevěné desky a vznikají parkety požadovaných parametrů.

Při výrobě se mezi provozy pohybují polotovary v různém stupni rozpracovanosti, vznikají zásoby nedokončené výroby.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  36

Hotovostní cyklus - příklad dřevařské společnosti

Výrobní proces trvá celkem 20 dní.

10 dní jsou hotové výrobky skladovány, objednatel požaduje dodání parket najednou.

Předáním všech parket odběrateli vzniká pohledávka.

Podle smlouvy poskytuje dodavatel 30 denní odklad splatnosti, po jehož uplynutí je pohledávka uhrazena na účet dřevařské společnosti.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  37

Hotovostní cyklus na časové oseHotovostní cyklus v časové ose

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  38

Nutnost financování znázorněná na časové ose

 

Nutnost financování znázorněná na časové ose


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  39

Pracovní kapitál


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  40
Pracovní kapitál

Pracovní kapitál

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  41

4/ Řízení pohledávek


Smyslem řízení pohledávek je:

dvě základní dimenze:

 1. prevence
 2. vymáhání

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  42

Preventivní opatření řízení pohledávek


jako nejčastější metody usměrňování výše pohledávek se využívají:


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  43

Dodavatelský úvěr(Prodejce nápojů pro restaurační zařízení dodá 8 sudů piva na fakturu se splatností 7 dní. Většina z 8 sudů se vyčepuje již v době splatnosti faktury.)

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  44

Platební podmínky

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  45

Vymáhání pohledávek


 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  46

Vymáhání pohledávek


Doba Úkon Komentář
Splatnost - 3 dny Telefonický kontakt U velkých faktur se vyplatí před splatností
ověřit, zda odběratel fakturu má a zda se 
ji chystá uhradit
.
Splatnost + 3 dny Telefonický kontakt U každé faktury nad určitou hranici se ověří
důvody nesplnění termínu splatnosti
.
Splatnost + 2 týdny Písemná upomínka č. 1 Formální upomenutí s žádostí o urychlené
uhrazení
všech splatných závazků.
Splatnost + 4 týdny Ukončení dodávek na úvěr
Splatnost + 6 týdnů Písemná upomínka č. 2 Pokus o smír a formální žádost o navržení
reálného splátkového kalendáře
.
Splatnost + 8 týdnů Předání soudnímu nebo 
mimosoudnímu vymáhání
Podle charakteru dlužníka a pohledávky se 
zvolí možnost podání žaloby pro neplacení,
návrh na exekuci nebo se případ předá
agentuře pro mimosoudní vymáhání.

 

 03. Řízení majetku a kapitálu v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:13:54strana  47

DLP – vzorový příklad č. 1

 

(i) Konec výpisu prezentace.