[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

04. Finanční řízení podniku

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  úvod


Úvod

Finanční řízení podniku úzce souvisí s předchozí kapitolou, týkající se majetkové a kapitálové struktury podniku. Doplňuje získané znalosti o oblasti řízení zásob a řízení peněžních toků, které výrazně ovlivňují platební schopnost podnikatelského subjektu.

Důležitou a nepostradatelnou součástí finančního řízení je rovněž finanční analýza. Vhodným prostředkem pro komplexní hodnocení ekonomické situace jsou komplexní ukazatele finančního zdraví podniku. Na základě jejich výsledků lze určovat situaci, kdy se podnik blíží bankrotu.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  01

1/ Řízení zásob


Podnik udržuje zásoby následujících skupin majetku:


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  02

Problematika řízení zásob


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  03

Metody řízení zásob

ABC

zásoby se rozdělí na 3 skupiny: A-B-C a usměrňují (řídí) se následovně:


Skupina A

Skupina B

Skupina C

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  04

Metody řízení zásob

Just-in-Time


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  05

Hodnocení efektivnosti řízení zásob


Obrátka zásob


OZ = náklady na prodané zásoby / průměrná výše zásob

náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu» Podstránka:

Příklad - obrátka zásob

Společnost provozuje prodejní síť nátěrových hmot a s nimi souvisejícího zboží (ředidla, lepidla, natěračské prostředky). Hlavním sortimentem jsou barvy a laky.

Položka v tis. Kč
Náklady na prodané zboží 241 466
Spotřeba materiálu 16 185
Průměrné zásoby zboží 20 360
Průměrné zásoby materiálu 1 463

náklady na prodané zásoby = 241 466 + 16 185 = 257 651

průměrná výše zásob = 20 360 + 1 463 = 21 823

obrátka zásob = 257 651 / 21 823 = 11,81

Čím vyšší hodnota obratu, tím efektivněji firma hospodaří.

Zásoby zboží a materiálu se během roku na skladě vymění celkem přibližně 12 krát, co lze hodnotit velmi pozitivně. 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  06

Hodnocení efektivnosti řízení zásob


Doba obratu zásob


DOZ = 360 * průměrná výše zásob / náklady na prodané zásoby

náklady na prodané zásoby = náklady na prodané výrobky + náklady na prodané zboží + náklady nedokončené výroby + spotřeba materiálu» Podstránka:

Příklad - doba obratu zásob

Vycházíme ze stejných hodnot jako u předchozího ukazatele.

Položka v tis. Kč
Náklady na prodané zboží 241 466
Spotřeba materiálu 16 185
Průměrné zásoby zboží 20 360
Průměrné zásoby materiálu 1 463

náklady na prodané zásoby = 241 466 + 16 185 = 257 651

průměrná výše zásob = 20 360 + 1 463 = 21 823

doba obratu zásob = 360 (21 823 / 257 651) = 30,49

Vyjadřuje, kolik dní je zásoba na skladě a váže tak na sebe finanční prostředky. Hodnota by neměla přesáhnout15-20dní. Zásoby našeho podniku se plně obrátí za 30 dní. 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  07

2/ Cash management

Cash management

portfolio nástrojů, které umožňují společnosti efektivně řídit likvitidu a cash-flow a optimalizovat její nároky na provozní financování.


Cíle řízení likvidity

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  08

Vzájemný vztah peněžních veličin

Vzájemný vztah peněžních veličin

pokladní hotovost + prostředky na bankovních účtech = hotovost


hotovost + vklady, pokladniční poukázky, krátkodobé cenné papíry = finanční majetek

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  09

Plánování likvidity


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  10

3/ Finanční analýza


Absolutní ukazatele


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  11

Horizontální analýza


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  12

Vertikální analýza


 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  13

Investovaný kapitál


Investovaný kapitál

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  14

Finanční analýza


Poměrové ukazatele

nejčastěji se lze setkat s bloky ukazatelů:

ukazatele se uspořádávají do paralelních a pyramidových soustav

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  15

Rentabilita


Rentabilita : poměřuje výsledky hospodaření s použitými podnikovými zdroji


R investovaného kapitálu (ROCE)

= EBIT / vlastní kapitál + rezervy + dlouhodobé závazky + bankovní úvěry dlouhodobé : informuje, jaké výše provozního hospodářského výsledku dosáhl podnik z 1 investované koruny


R aktiv (ROA)

= EBIT / aktiva: představuje míru zisku připadající na 1 korunu aktiv» Podstránka:

Příklad - ROCE, ROA

Vycházíme z hodnot vykázaných společností, jejíž hlavní činností je velkoobchod s výpočetní technikou, její servis, montáž počítačových sestav a kamerových systémů.

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Aktiva celkem 10 410 Vlastní kapitál 3 175 Zisk
po zdanění
706
    Rezervy 20 Úroky 239
    Dlouhodobé
závazky
101 Daň 168
    Dlouhodobé
bankovní úvěry
0    


EBIT = 706 + 239 + 168 = 1 113

ROCE = 1 113 / (3 175 + 20 + 101) = 0,34

ROA = 1 113 / 10 410 = 0,11

Hodnota EBIT říká, že podnik z celkových tržeb vytvořil zisk před zdaněním a úroky ve výši 1,1 mil. Kč.

Rentabilita investovaného kapitálu činí 34 % a rentabilita aktiv 110 %. Na 1 korunu aktiv připadá 1,1 Kč zisku, což je hodnota vyhovující.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  16

Rentabilita


R vlastního kapitálu (ROE)

= čistý zisk / vlastní kapitál : udává, kolik čistého zisku připadá na 1 korunu investovaného kapitálu akcionářem


R tržeb (ROS)

= EBIT / (tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb
+ tržby z prodeje zboží) : představuje míru zisku připadající na 1 korunu tržeb


» Podstránka:

Příklad - ROE, rentabilita tržeb

Vycházíme z hodnot vykázaných společností, jejíž hlavní činností je velkoobchod s výpočetní technikou, její servis, montáž počítačových sestav a kamerových systémů.

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
    Vlastní kapitál 3 175 Zisk
po zdanění
706
        Úroky 239
        Daň 168
         Tržby za služby  1 355
         Tržby za zboží  43 753

EBIT = 706 + 239 + 168 = 1 113

ROE = 706 / 3 175 = 0,22

ROS = 1 113 / (1 355 + 43 753) = 0,02

Rentabilita vlastního kapitálu říká, že z 1 koruny vlastního kapitálu společnost vytvořila 22 haléřů zisku.

Naproti tomu rentabilita tržeb vypovídá o tom, že z 1 koruny tržeb společnost vytvořila pouze 2 haléře zisku, což svědčí buď o vysokých nákladech produkce, nebo o nízké výstupní ceně.

Zatímco rentabilita vlastního kapitálu je uspokojivá, hodnota rentability tržeb je v porovnání poměrně nízká.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  17

Likvidita

Likvidita

 • informuje o platební schopnosti nebo schopnosti majetku podniku přeměnit se na peněžní prostředky
 • do výpočtu vstupují položky oběžného majetku (zásoby, pohledávky, peníze)

Běžná likvidita

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky


» Podstránka:

Příklad - běžná likvidita

Vycházíme z hodnot vykázaných společností, jejíž hlavní činností je velkoobchod s výpočetní technikou, její servis, montáž počítačových sestav a kamerových systémů.

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Oběžná aktiva 3 600 Krátkodobé závazky 7 134    
    Krátkodobé finanční výpomoci 0    


běžná likvidita = 3 600 / 7 134 = 0,50

Z vypočtené hodnoty běžné likvidity vyplývá, že by podnik zpeněžením veškerého svého oběžného majetku (zásob zboží, pohledávek i peněz) nezískal dostatečnou hodnotu, kterou by pokryl úhrn krátkodobých závazků.

Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná běžná likvidita je nízká a podnik může mít problémy se splácením svých závazků.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  18

Likvidita


Pohotová likvidita

= oběžná aktiva - zásoby / krátkodobé závazky» Podstránka:

Příklad - pohotová likvidita


AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Oběžná aktiva 3 600 Krátkodobé závazky 7 134    
 Zásoby 2 383  Krátkodobé finanční výpomoci 0    


pohotová likvidita = (3 600 – 2 383) / 7 134 = 0,17

Z porovnání se standardní hodnotou je zřejmé, že výsledná pohotová likvidita je výrazně pod spodní hranicí intervalu. Podnik omezuje množství přímo disponibilních prostředků a spoléhá na bezproblémový finanční tok.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  19

Likvidita


Hotovostní likvidita

= peněžní prostředky / krátkodobé závazky» Podstránka:

Příklad - hotovostní likvidita


AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Hotovost 32 Krátkodobé závazky 7 134    
Bankovní účty 639 Krátkodobé finanční výpomoci 0    


hotovostní likvidita = (32 + 639) / 7 134 = 0,09

Výsledná hodnota je výrazně nižní než hodnota doporučovaná. Společnost nedisponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků na úhradu svých krátkodobých závazků.

V oběžných aktivech převažují zásoby, případně krátkodobé pohledávky, což snižuje likvidnost majetku a zvyšuje riziko nesplácení dluhů.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  20

Aktivita

Aktivita

 • informuje, jak úspěšně podnik využívá svá aktiva (majetek)
 • 2 formy:
  • obrátkovost – počet obrátek aktiv za stanovené období
  • doba obratu – počet dní, po které trvá jedna obrátka

Obrat aktiv

= tržby / aktiva celkem : kolikrát se aktiva obrátí za rok


Obrat dlouhodobého majetku

= tržby / dlouhodobý majetek : měří efektivnost využívání majetku


» Podstránka:

Příklad - aktivita

Opět vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá velkoobchodem s výpočetní technikou.

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Aktiva celkem 10 410     Tržby za výrobky a služby 1 355
 Stálá aktiva 6 810     Tržby za zboží 43 753

obrat aktiv = (1 355 + 43 753) / 10 410 = 4,33

obrat dlouhodobého majetku = (1 355 + 43 753) / 6 810 = 6,62

U obou ukazatelů platí, že čím vyšší hodnota, tím lépe.

Celková aktiva se během roku obrátí 4x, v případě dlouhodobého majetku je to 6x. Výsledek také říká, že na 1 korunu aktiv vložených do podnikání byly vytvořeny tržby v objemu4,33 Kč, na objem dlouhodobého majetku pak 6,62 Kč.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  21

Aktivita


Obrat zásob

= tržby / zásoby


Doba obratu zásob

= zásoby / (tržby/360)


» Podstránka:

Příklad - aktivita


AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Zásoby 2 383     Tržby za výrobky a služby 1 355
        Tržby za zboží 43 753

obrat zásob = (1 355 + 43 753) / 2 383 = 18,9

doba obratu zásob = 2 383 / [(1 355 + 43 753) / 360] = 19,0

Zásoby se během roku obmění téměř 19x a doba, po kterou jsou vázány v podniku, je 19 dní, což znamená, že se zásoby za 19 dní prodají a společnost získá nové prostředky pro zakoupení nových zásob.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  22

Aktivita


Doba splatnosti pohledávek

= pohledávky / (tržby/360)


Doba splatnosti krátkodobých závazků

= krátkodobé závazky / (tržby/360)


» Podstránka:

Příklad - aktivita

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Krátkodobé pohledávky 546 Krátkodobé závazky 7 134 Tržby za výrobky a služby 1 355
    Krátkodobé finanční výpomoci 0 Tržby za zboží 43 753

obrat pohledávek = 546 / [(1 355 + 43 753) / 360] = 4,4

doba obratu kr. závazků = 7 134 / [(1 355 + 43 753) / 360] = 56,9

Ideálním stavem je hotovostní úhrada pohledávek, která je v podstatě bez zpoždění. Dobré je, když se doba splatnosti pohledávek a závazků k sobě přibližují s tím, že u závazků může být o něco málo delší.

Průměrná doba, za jak dlouho je uhrazena pohledávka činí v tomto případě necelých 5 dní. To znamená, že podniku dostane své peníze za zboží za 5 dní. Naproti tomu doba, než je uhrazen závazek, činí téměř 57 dní, což říká, že svým dodavatelům hradí za více než desetinásobnou dobu, než kdy získá prostředky.

Lze z toho usuzovat jednak na větší podíl krátkodobých závazků oproti pohledávkám a na nedostatek disponibilních prostředků, kdy podnik musí na platby závazků nejprve „nastřádat“. Je to důkazem horší schopnosti společnosti hradit své závazky.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  23

Zadluženost

Ukazatele zadluženosti

sledují vztah mezi cizími a vlastními zdroji.


Ukazatel věřitelského rizika

= celkové cizí zdroje / celková aktiva

Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv

= vlastní kapitál / aktiva

» Podstránka:

Příklad - zadluženost

Opět vycházíme z hodnot vykázaných společností, která se zabývá velkoobchodem s výpočetní technikou.


AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Aktiva celkem 10 410 Vlastní kapitál 3 175    
    Cizí zdroje 7 235    

ukazatel věřitelského rizika = 7 235 / 10 410 = 0,695

poměr vlastního kapitálu k aktivům = 3 175 / 10 410 = 0,305

Z obou ukazatelů vyplývá významný podíl cizího kapitálu, když majetek je z 70 % kryt cizími zdroji.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  24

Zadluženost


Ukazatel úrokového krytí


= EBIT / celkový nákladový úrok


» Podstránka:

Příklad - ukazatel úrokového krytí

Stále vycházíme z hodnot vykázaných společností, jejíž hlavní činností je velkoobchod s výpočetní technikou, její servis, montáž počítačových sestav a kamerových systémů.

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
        Zisk po zdanění 706
        Úroky 239
        daň 168


EBIT = 706 + 239 + 168 = 1 113

ukazatel úrokového krytí = 1 113 / 239 = 4,66

Čím vyšší hodnota, tím vyšší je schopnost platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Zisk před úroky a zdaněním převyšuje hodnotu placených úroků více než 4x.

Ministerstvo průmyslu a obchodu za vhodnou hodnotu považuje hodnotu nad 8, 4-6 znamená pro investory dostačující podmínky, ovšem hodnota 3 a méně je kritická, protože většina zisku jde na úhradu nákladových úroků.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  25

4/ Bonitní a bankrotní modelyUkazatele se uspořádávají do paralelních a pyramidových soustav

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  26

Kralickův rychlý test


skládá se ze 4 základních ukazatelů:» Podstránka:

Příklad - Kralickův test


AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Aktiva celkem 10 410 Vlastní kapitál 3 175 EAT 706
    Krátkodobé závazky 7 134 EBIT 1 113
    Dlouhodobé závazky 101 Tržby celkové 45 108

kvóta vlastního kapitálu = VK / A * 100 = 3 175 / 10 410 * 100 = 30,5 %

doba splácení dluhu = KZ + DZ / EAT = 7 134 + 101 / 706 = 10 let

rentabilita tržeb = EBIT / T *100= 1 113 / 45 108 * 100 = 2,5 %

rentabilita aktiv = EBIT / A *100= 1 113 / 10 410 * 100 = 10,7 %

Výsledné hodnoty jsou průměrné.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  27

Kralickův rychlý test


Podle dosažených hodnot za jednotlivé ukazatele se firmě přidělí body.


Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní
Doba splácení dluhu z CF < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let
Cash flow v tržbách > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní

» Podstránka:

Příklad - Kralickův test

Ukazatel Výborně Velmi dobře Dobře Špatně Ohrožení Výsledná
hodnota
Výsledná
známka
1 2 3 4 5
Kvóta vlastního kapitálu > 30 % > 20 % > 10 % > 0 % negativní 30,5 % 1
Doba splácení dluhu < 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 10 let 3
Rentabilita tržeb > 10 % > 8 % > 5 % > 0 % negativní 2,5 % 4
ROA > 15 % > 12 % > 8 % > 0 % negativní 10,7 % 3
Výsledná průměrná známka 2,75

Nejhorší hodnocení připadá na rentabilitu tržeb.

Pro srovnání byl vypočten Kralickův rychlý test i v následujících letech s těmito výsledky:

 • 2014 známka 2,9
 • 2015 známka 3,1
 • 2016 známka 3,8

Hodnocení a tím i finanční zdraví společnosti se postupně zhoršuje.Výsledná známka je pak aritmetickým průměrem dosažených známek.

Známku lze srovnávat meziročně, nebo s hodnotami v rámci odvětví, porovnáním s konkurenty apod.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  28

Altmanův index důvěryhodnosti


pracuje s výsledky statistické analýzy pomocí níž bylo možné předpovídat finanční krach firmy

při výpočtu je využíváno pěti poměrových ukazatelů


Základní rovnice Altmanova indexu:


Z = 3,3 * EBIT  / celková aktiva +  1,0 * tržby / celková aktiva + 0,6 * tržní hodnota vlastního kapitálu /účetní hodnota dluhu + 1,4 * zadržené zisky / aktiva celkem + 1,2 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem


Tento výpočtový vzorec však nelze využít pro posuzování českých podniků, u kterých se základní parametry zásadně liší od podniků v USA.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  29

Altmanovo Z´´ score


Pro rozvojové trhy, mezi které patří i ČR byla vytvořena modifikace základního Altmanova indexu v podobě Z´´ score.

Z´´ =

= 6,56 * čistý pracovní kapitál / aktiva celkem +

+ 3,26 * zadržené zisky / aktiva celkem +

+ 6,72 * EBIT / celková aktiva +

+ 1,05 * účetní hodnota vlastního kapitálu / účetní hodnota závazků» Podstránka:

Příklad - Altmanovo Z´´ score

AKTIVA PASIVA VÝKAZ ZaZ
Položka Hodnota v tis. Kč Položka Hodnota v tis. Kč  Položka  Hodnota v tis. Kč
Aktiva celkem 10 410 Vlastní kapitál 3 175 EBIT 1 113
Oběžná aktiva 3 600 Závazky
z obchodního styku
7 134 EAT 706
    Cizí zdroje 7 235    
    Nerozdělený zisk 939    


čistý pracovní kapitál/aktiva celkem = (3 600 – 7 134) / 10 410 = -0,34

zadržené zisky/aktiva celkem = (939 + 706) / 10 410 = 0,16

EBIT/ celková aktiva = 1 113 / 10 410 = 0,12

účetní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota závazků = 3 175 / 7 134 = 0,45

Dílčí výsledky předznamenávají spíše negativní hodnocení v celkovém výsledku.

 

 04. Finanční řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:32:29strana  30

Altmanův index důvěryhodnosti


VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z FAKTORU
Z FAKTOR > 2,99 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,8 < Z FAKTOR  < 2,99 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z FAKTOR  < 1,8 firma je ohrožena vážnými finančními problémy

Altmanovo Z´´ score

VÝSLEDNÁ TABULKA - INTERPRETACE HODNOTY Z´´ SCORE
Z´´ score > 2,6 můžeme předpovídat uspokojivou finanční situaci
1,1 < Z´´score  < 2,6 "šedá zóna" nevyhraněných výsledků
Z´´ score  < 1,1 firma je ohrožena vážnými finančními problémy


» Podstránka:

Příklad - Kralickův test - Altmanovo Z´´ score

Z´´
= 6,56 * -0,34 (čistý pracovní kapitál/aktiva celkem)
+ 3,26 * 0,16 (zadržené zisky/aktiva celkem)
+ 6,72 * 0,12 (EBIT/ celková aktiva)
+ 1,05 * 1,45 (účetní hodnota vlastního kapitálu/účetní hodnota závazků)
= -0,43

Tento výsledek je hodnocen jako negativní. Firma je ohrožena vážnými finančními problémy.

Pro srovnání bylo vypočteno Z´´ score i v následujících letech s těmito výsledky:

 • 2014 hodnota 0,6
 • 2015 hodnota 1,1
 • 2016 hodnota 1,5

Ukazatel se postupně dostal do kladných hodnot, nicméně z jeho výše nelze předpovídat finanční situaci, pohybuje se v „šedé zóně“ nevyhraněných výsledků.

 

(i) Konec výpisu prezentace.