[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

05. Krizové řízení podniku

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  úvod


Úvod

Od předchozích kapitol, které se zabývaly obecným vymezením krizového managementu, směřujeme k vlastním procedurám (činnostem), kterými lze krizové situace zvládat.

K tomu slouží i systémy na předcházení krizím.

V této části je pohled na krizi stále obecný, kdy příčinou vzniku krizové situace může být jakákoliv mimořádná událost.

Postupně se zaměříme na krizi ekonomické povahy a způsoby jejich zvládnutí (řešení).

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  01

1/ Krizové řízení


Krizové řízení je charakterizováno situací podobnou běžnému řízení, kdy rozdíl je patrný v:


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  02

Krize podniku


Krize podniku

takové narušení rovnováhy, které může ohrozit dosahování cíle podniku nebo vést k ohrožení jeho další existence.Krize má za následek:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  03

Krizový management podniku


zásadním činnostem při krizovém řízení podniku patří:


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  04

Krizový management podniku


Mezi nejdůležitější opatření patří:


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  05

Krizový management podniku


Mezi nejdůležitější opatření patří:


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  06

Typické příčiny krizového stavu


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  07

Krizové řízení


Krizové řízení může mít 2 odlišné cíle:


 1. Revitalizovat organizaci - provést soubor opatření, jejichž smyslem je zabránit zániku podniku.

 2. Likvidovat podnik - provést takové kroky, které dovolí ukončení činnosti a následně výmaz z obchodního rejstříku.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  08

Krizové řízení


Při krizovém řízení je nutné :


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  09

Krizové řízení


Nové vedení se musí prioritně soustředit na:


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  10

2/ Systémy předcházení krizím


Interní audit

nezávislý kontrolní (hodnotící) útvar v rámci firmy, cílem je poskytovat poradenství pro vedení podniku.


Mezi základní úkoly interního auditu patří:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  11

Interní audit


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  12

Controlling


Controlling

kontrolní systém, který se zabývá vnitřní situací podniku, zejména financemi, ale i vztahy s věřiteli, konkurencí a státními orgány. Pomáhá managementu usměrňovat chod firmy k plánovaným cílům.

 • provádějí ho specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma,
 • zabraňuje nečekaným negativním jevům (prevence),
 • včas varuje na možná nebezpečí (finance, obchod, legislativa, konkurence, ...).

Strategický controlling se podílí na formulaci strategických cílů podniku (3 a více let).

Operativní controlling je zaměřen na zjišťování odchylek při plnění firemních cílů (1 rok či méně).

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  13

Vnitřní kontrola


Vnitřní kontrolní systém

soubor opatření vedení podniku, která zabraňují vzniku nesprávností (neúmyslných i úmyslných), slouží k ujištění vedení společnosti, že systém funguje tak, jak má.


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  14

3/ Krizový plán


1/ etapa - Vyhlášení krizového stavu a zajištění pořádku


Prvním úkolem je chtít krizi řešit.


V této etapě půjde zejména o:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  15

Krizový plán


2/ etapa - Zastavení pádu


Tato etapa zahrnuje:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  16

Krizový plán


3/ etapa - Trvalý tlak


Po dostavení se prvních výsledků nesmí klíčoví nositelé polevitpřestávat s tlakem (v okamžiku odvrácení prvotních dopadů a nastartování nápravy).

Je proto třeba provádět:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  17

4/ etapa - Restrukturalizace a návrat ke standardnímu řízení


V této etapě jde o:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  18

Srovnání běžného a krizového řízení


Standardní řízení Krizové řízení
Postup
 • stanovení strategie
 • stanovení cílů
 • určení tzv. nositelů úkolů
 • vytvoření organizačního
  rámce
 • zjištění hlavních příčin krize
 • krizový plán
 • zajištění koordinace
 • vyhlášení výjimečného stavu
 • vtažení všech schopných lidí na všech
  úrovních bez rozdílu
 • definování, co je krizí zasaženo
 • stanovení hlavního nositele řešení
Komunikace
 • dodržování hierarchie,
 • předávání informací
  přes stupně řízení.
 • přímá komunikace řešitelů krize,
 • komunikační vazby dle potřeby.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  19

Srovnání běžného a krizového řízeníStandardní řízení Krizové řízení
Odpovědnost
 • plyne z organizačního uspořádání,
 • funkčního zařazení.
 • plyne ze vztahu úkol - hlavní nositel,
 • řešitelé krize jsou zbaveni standardního řízení,
 • krizové oblasti jsou řešeny odděleně.
Odměny a sankce
 • plynou z metodiky odměňování a hodnocení.
 • přímo vázány na jednotlivé úkoly,
 • v případě selhání se změní řešitel úkolu.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  20

Srovnání běžného a krizového řízení


Kontrola
 • pravidelně přes jednotlivé úrovně řízení.
Je stanoveno:
 • jak vypadá překonání krize,
 • časový horizont řešení,
 • řešitel provádí kontrolu a překládá vyhodnocení situace.
 • řešitel nectí hierarchické úrovně, ale 
  vztah člověka k úkolu.
Standardní řízení Krizové řízení
Přístup manažerů
 • každý je odpovědný za svou oblast,
 • řídí především své přímé podřízené.
 • aktivní ke všem lidem,
  kteří jsou nápomocni v řešení
  krize bez rozdílu úrovně.
 • důraz se klade na odstranění příčin problémů.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  21

4/ Management existující krize


1/ Místo zahájení změny


2/ Stupně řízení

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  22

Management existující krize


3/ Komunikace


4/ Kolektivní rozhodování

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  23

Management existující krize


5/ Delegování pravomocí - záleží na okolnostech. V některých situacích je pro zvládnutí krizové situace zcela nezbytné omezit rozhodování původního managementu na minimum včetně např. odejmutí podpisových práv apod..


6/ Poradenské organizace - k využití externích poradců (auditor, daňový poradce, znalec, advokát,...) je třeba přistupovat obezřetně.

Nutno zjistit očekávané náklady ve vztahu k výstupům (závěrům) či informační kvalitě poskytovaných služeb .

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  24

Management existující krize


7/ Počet hlavních řešených problémů - obecně max. 7, za předpokladu, že je mezi nimi stanoveno pořadí dle priority.


8/ Ekonomika - dočasně nerozhoduje při podnikání zisk, ale nutnost neprohloubení krize.


9/ Organizace subjektu - vhodnější je zachovat původní organizaci alespoň do doby zvládnutí krize. Realizace změn se doporučuje jen v nejnutnějších případech, zejména když stávající organizace přispívá k prohlubování krize.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  25

Matice řešení krize v podniku


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  26

Matice řešení krize v podniku


Charakteristika řešení krize

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  27

Matice řešení krize v podniku


Charakteristika řešení krize

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  28

Matice řešení krize v podniku

Charakteristika řešení krize

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  29

Matice řešení krize v podniku

Charakteristika řešení krize

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  30

Řešení krize v podniku

Příklad

1/ Ekonomickou krizi se podařilo překonat největšímu českému výrobci porcelánu, společnosti Thun 1794 a.s. (www.thun.cz).

V roce 2014 skupina, jíž je firma Thun 1794 součástí, vytvořila zisk ve výši 4,1 mil. Kč.

V roce 2015 postihla firmu zakázková krize. Aby udržela zaměstnanost, přijímala i zakázky s nižší efektivitou, a tím překonala nepříznivé období.

Dalším negativním vlivem byly ztráty z kurzových pohybů. U některých zakázek firma zafixovala hodnotu dolaru, který pak ale zdražil. I to se promítlo do hospodářského výsledku.

Tržby skupiny za rok 2015 dosáhly 442 mil. Kč, což je cca o 10 mil. Kčméně než v předchozím roce a byla vykázána ztráta v řádech jednotek milionů korun.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  31

Řešení krize v podniku

Příklad

V roce 2015 bylo vyrobeno 4 800 tun porcelánového zboží. 28 % tržeb přišlo od tuzemských odběratelů. Ze 72 %tržeb z exportu šlo nejvíce zboží do zemí EU (43 % produkce). Stále ještě klesá poptávka z rusky mluvících zemí, kam firma loni dodala jen 15 % zboží, což bylo meziročně o 6 % méně.

Thun chce dále rozvíjetspolupráci s obchodním řetězcem IKEA, pro kterou vyrábí porcelán pro obchody v západní Evropě.

Firma s 620 zaměstnanci plánuje tržby za rok 2016 ve výši 471 mil. Kč, čímž by se dostala zpět do kladných čísel.


2/ Nábytkářská firma ORFA, a.s. (www.orfa-nabytek.cz) v návaznosti na ekonomickou krizi v roce 2008 vsadila na digitalizaci správy skladuušetřila tak čas dodávek i provozní náklady. U 80 % nábytku garantuje dodání cca do 3 dnů.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  32

Řešení krize v podniku

Příklad

Díky změnám v logistice:

 • odpadla nutnost mít dlouhodobé zásoby zboží,
 • skončil dvousměnný provoz
 • firma ušetřila zhruba 30pracovních míst ve skladu a administrativě.

Investice do nových technologií dosáhly jednotek milionů korun. Na druhou stranu došlo k úspoře provozních nákladů zhruba o čtvrtinu.

Další novinkou je otevření franšízové sítě kamenných obchodůpropojení prodejů z internetu a kamenných prodejen (stejné ceny, doprava zdarma).


3/ Krizovou situaci v městské hromadné dopravě museli řešit v Přerově. Dopravce, se kterým má město smlouvu, přišel o 5 autobusů a některé spoje kvůli tomu nejezdily.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  33

Řešení krize v podniku

Dopravce se dostal do insolvence kvůli tomu, že má autobusy pronajaté od jiných společnosti a že za ně neplatí. Kvůli tomu mu majitelé autobusy zabavili a odvezli zpátky do svých dep. Výsledkem bylo, že ve městě nejely některé autobusové spoje.

Dopravce není způsobilý dodržet své smluvní závazky a provozovat městskou hromadnou dopravu v rozsahu, v jakém se zavázal.

Město svolalo krizový štáb a snaží se situaci urychleně řešit.

Bude zřejmě muset:

 • vstoupitdo režimu mimořádného provozu a
 • zadat zakázku této veřejné služby předem určenému provozovateli a
 • poté vyhlásit nové výběrové řízení.

Město už dokonce předběžně jednalo se 2 dopravci, kteří by mohli dočasně provoz autobusových linek převzít.

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  34

5/ Zásady krizové komunikace


 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  35

Zásady krizové komunikacePředmětem krizové komunikace je sdělování informací:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  36

Zásady krizové komunikace


Cílem krizové komunikace je:

a tím dosáhnout:

 

 05. Krizové řízení podnikuhalek.info – 06.06.2020, 23:32:31strana  37

Zásady krizové komunikace


Krizová komunikace vyžaduje především najít uspokojivé odpovědi na otázky:

 

(i) Konec výpisu prezentace.