[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

06. Řešení aktuální krize v podniku

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  úvod


Úvod

První část přednášky bude věnována mimosoudnímu postupu při odstraňování ekonomické krize v podniku.

Poté se zaměříme na procesy soudního řešení krize, tj. insolvence.

Insolvenční řízení představuje několik vzájemně propojených procesů, které umožňují vyřešení nepříznivé ekonomické situace podniku.

Jedním z nosnýchnejčastějších projevů insolvence je konkursní řízení, které má celou řadu na sebe navazujících fází a činností.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  01

1/ Prevence podnikových krizí

Identifikace rizik a následný rozbor umožní použít účinná opatření, zaměřená na jejich odstranění.

Riziko můžeme definovat jako míru potenciální ztráty v různých firemních oblastech (ekonomické výsledky, důvěra vnitřního a vnějšího okolí, image podniku, zdravotní či  jiné újmy pracovníků apod.).


Účinná prevence proti vzniku krize předpokládá:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  02

Prevence podnikových krizí


Předpoklady a nástroje pro účinnou prevenci vzniku krize:


Snaha o eliminaci rizik v jedné oblasti však nesmí ohrozit celkovou ekonomickou rovnováhu podniku (například zásah do výrobního procesu, který sice zvýší objem výroby, ale zároveň povede k ohrožení zdraví zaměstnanců nebo životního prostředí).

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  03

2/ Mimosoudní postup řešení krize


Podstata mimosoudních procedur spočívá v tom, že vlastníci firmy plus management se dohodnou s věřiteli na zachování fungování podniku.

Problémy firmy (ekonomické, obchodní, technické, technologické, životní prostředí, zaměstnanci, ...) se řeší neveřejně a nedochází tak k poškození image podniku.


Proces záchrany podniku prochází následujícími fázemi:

 1. Zjištění skutečného stavu podniku ekonomickou analýzou.
 2. Odhalení skutečné příčiny krize.
 3. Návrh řešení s ohledem na změnu produkce, finančních toků, zaměstnanosti.
  >>

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  04

Mimosoudní postup řešení krize


Proces záchrany podniku prochází následujícími fázemi:


 1. Vypracování sanačního plánu.
 2. Realizace bodu 4 dlouhodobě (nikoliv nárazové, krátkodobě).

1/ Sanace


Sanace

ozdravení, finanční a organizační stabilizace ztrátového systému (firma, stát, obec, ...).

Schématicky je celý proces popsán na následující stránce. >>

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  05

Postup sanace podniku

Postup sanace podniku

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  06

Postup sanace podniku


Sanační plán

Předpokladem pro úspěšný proces sanace je kvalitně zpracovaný sanační plán:


1/ Oblast řízení

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  07

Postup sanace podniku

2/ Oblast hospodaření


3/ Oblast výroby

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  08

Postup sanace podniku

Sanační plán


4/ Personální oblast


 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  09

Postup sanace podniku

Sanační plán


5/ Obchodní oblast


6/ Finanční oblast

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  10

Postup sanace podniku

Typy problémů, kdy se majitel firmy (management) dobrovolně rozhoduje o způsobu řešení problémů:


Typy problémů, kdy řešení nezávisí na vůli vlastníků firmy (managementu):

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  11

Postup sanace podniku


Cíle krizového řízení:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  12

Postup sanace podniku


Průběh ozdravného procesu organizace:

 1. etapa - začátek krize (objevují se prvotní symptomy krize),
 2. etapa - analýza situace (stanovení krizového plánu),
 3. etapa - uplatnění plánu (cílem je stabilizace, zastavení pádu),
 4. etapa - první účinky plánu (křivka hodnot a vývoje se obrací směrem vzhůru),
 5. etapa - druhé pozitivní účinky plánu (křivka pokračuje v rostoucím trendu),
 6. etapa - plán obnovy růstu (společnost je na hranici ekonomické soběstačnosti a jsou zřetelné růstové projevy nad tuto hranici).

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  13

Postup sanace podniku

Zásady pro ozdravení:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  14

Postup sanace podniku


Zásady pro ozdravení:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  15

Postup sanace podniku


2/ Restrukturalizace - definice

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  16

Postup sanace podniku


Podstatou je soubor opatření k:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  17

3/ Soudní postup řešení krize - základní pojmy

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení , nahradil od 1. ledna 2008 předchozí úpravu řešení ekonomické krize podle zákona o konkursu a vyrovnání.

Zákon vymezuje insolvenční řízení a jeho 4 způsoby řešení úpadku (ekonomické krize).

Pozitivem tohoto nového zákona je možnost provozování podniku v režimu reorganizace, kterou se rozumí:

Soud schválil např. reorganizaci leteckých opraváren Job Air Technic z Mošnova u Ostravy nebo plzeňských hutí a kováren PILSEN STEEL.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  18

Insolvenční řízení - pojmy


 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  19

Insolvenční řízení - pojmy

Dlužník

 • osoba, která má vůči věřiteli nějaký závazek, nejčastěji peněžní.
 • v insolvenčním řízení pak představuje osobu, která není schopna tyto své závazky uhradit.

disponuje v rámci insolvenčního řízení řadou práv i povinností:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  20

Insolvenční řízení - pojmy


Insolvenční věřitelé

 • jsou účastníky insolvenčního řízení,
 • uplatňují své právo na úhradu pohledávek vůči dlužníkovi.

Insolvenční správce

 • specializovaná osoba, pověřená zajištěním činností souvisejících s úpadkem subjektu a jeho řešením, tedy reorganizací, konkursy a oddlužením úpadců.
 • činnost zahrnuje především zjišťování a soupis majetkové podstaty, oceňování majetku a jeho správu, jeho zpeněžování a nakládání s výtěžkem zpeněžení.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  21

Insolvenční řízení - pojmy


Majetková podstata

 • veškerý majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů

Soupis majetkové podstaty

 • je veřejnou listinou, která insolvenčního správce opravňuje ke zpeněžení majetku (položek) zapsaných do této listiny
 • veřejně dostupný na www.justice.cz, sekce "insolvenční rejstřík"

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  22

Insolvenční řízení - pojmy


Věřitelský výbor

 • orgán věřitelů tvořený zástupci věřitelů zvolenými na schůzi věřitelů.
 • tento orgán vykonává dohled nad činností krizového manažera (insolvenčního správce).

Zajištěný věřitel

 • jde o věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  23

Insolvenční řízení - pojmy

Insolvenční rejstřík

informační systém veřejné správy (provozovatelem je Ministerstvo spravedlnosti ČR), který zajišťuje maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnuje sledování jejich průběhu. Dostupný na www.justice.cz, část "insolvenční rejstřík"


3 části:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  24

Insolvenční řízení - pojmy


Insolvenční soud

 • průběžně vykonává dohled nad činností ostatních procesních subjektů (insolvenční správce, věřitelé, úpadce, ...)rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).
 • smyslem dohledu je zajistit plynulý průběhnaplnit účel insolvenčního řízení, tj. maximální uspokojení (splátka) dluhů firmy v krizi (úpadce).

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  25

4/ Soudní postup řešení krize - průběh


Návrh na zahájení insolvenčního řízení

Návrh na zahájení může podat dlužník, nebo jeho věřitel.

Povinnost (tj. musí) podat insolvenční návrh má dlužník, který je:

a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku.


Z toho vyplývá, že povinnost podat insolvenční návrh se netýká fyzických osob, občanů (nepodnikatelů).

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  26

Průběh insolvenčního řízení


Moratorium

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  27

Průběh insolvenčního řízení


Úpadek ve formě platební neschopnosti

dlužník (firma v krizi) je v úpadku formou platební neschopnosti, jestliže :

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  28

Průběh insolvenčního řízení


Úpadek ve formě platební neschopnosti

dlužník (firma v krizi) není schopen plnit své peněžité závazky:

Na dlužníku pak je - pokud chce zabránit vydání rozhodnutí o jeho úpadku, aby prokázal, že neuhrazené závazky je schopen zaplatit.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  29

Průběh insolvenčního řízení


Úpadek ve formě předlužení

Dlužník je v úpadku formou předlužení:

Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k dalšímu provozování jeho firmy, lze-li důvodně předpokládat, že dlužník (firma v krizi) může v provozu podniku pokračovat.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  30

Průběh insolvenčního řízení


Způsoby řešení úpadku

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku je:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  31

Průběh insolvenčního řízení


Rozsah majetkové podstaty

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  32

Průběh insolvenčního řízení


Rozsah majetkové podstaty


Do majetkové podstaty nepatří:

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  33

Průběh insolvenčního řízení

Insolvenčním řízením prošla v letech 2010 až 2013 cestovní kancelář GTS Travel s.r.o., která byla jedničkou na trhu v prodeji letenek.

GTS Travel měla problémy dlouhodobě. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IATA) v říjnu 2009 společnosti odebralo licenci na prodej letenek poté, co firma neuhradila částky v řádu několika set tisíc korun. Kvůli neuhrazeným pohledávkám se společností ukončil spolupráci ve stejné době i autobusový dopravce Eurolines, jehož jízdenky firma prodávala. Majitelé rozprodali pobočky firmy, včetně své centrály v Praze.

Z informací v insolvenčním rejstříku vyplývá, že návrh na zahájení insolvenčního řízení podala zaměstnankyně firmy, která měla nastoupit do práce po rodičovské dovolené a nárokuje si přes 36 000 Kč jako náhradu mzdy za období nemoci.

Žena se údajně snažila firmu kontaktovat, ale veškeré písemnosti se jí vracely zpět jako nevyzvednuté. Zároveň uvedla další 2 zaměstnankyně, kterým prý firma také dluží peníze.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  34

Průběh insolvenčního řízení


Následně insolvenční soud rozhodl o řešení úpadku konkursem.

Insolvenční správce po svém ustanovení do funkce sestavil soupis majetkové podstatyseznam přihlášených pohledávek.

Dle konečné zprávy zveřejněné v insolvenčním rejstříku byl do majetkové podstaty sepsán:

 • movitý majetek – převážně elektronika a nábytek z bývalých provozoven dlužníka,
 • peněžní prostředky na bankovních účtech dlužníka,
 • výtěžek z exekuce pohledávky dlužníka.

Celkové příjmy ze zpeněžení majetkové podstaty činily 248 661,07 Kč.

 

 06. Řešení aktuální krize v podnikuhalek.info – 06.06.2020, 22:57:23strana  35

Průběh insolvenčního řízení


Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 54 věřitelů, celková výše zjištěných pohledávek činila 11 389 375,27 Kč.

Z výtěžku zpeněžení byla uspokojena pouze odměna a hotové výdajeinsolvenčního správce a dále částečně náklady spojené se správou majetkové podstaty – dlužné nájemné za užívání nebytového prostoru.

Vzhledem k tomu, že majetek dlužníka byl pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, insolvenční soud konkurs na majetek dlužníka zrušil.

 

(i) Konec výpisu prezentace.