[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

07. Insolvenční řízení

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  úvod


Úvod

V této části navážeme na tematiku z přednášky 06, tj. řešení ekonomické krize za účasti soudu formou insolvenčního řízení. Podrobněji rozebereme průběh insolvence od okamžiku prohlášení přes proces zjištění majetkové podstaty a dojdeme do finalní fáze prodeje (zpeněžování) majetku.

Velmi důležitou součástí tohoto tématu je postavení jednotlivých účastníků řízení a jejich práva a nároky v rámci insolvenčního řízení.

Do problematiky patří i rozhodování krizového manažera (insolvenčního správce) a věřitelského výboru o fungování nebo uzavření firmy včetně rozhodování o způsobech prodeje majetkové podstaty.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  01

1/ Procesy insolvenčního řízení


1/ Reorganizace


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  02

Procesy insolvenčního řízení


Reorganizace


Postup reorganizace je zachycen v plánu reorganizace. Plán musí obsahovat:

Nebude-li reorganizace úspěšná, insolvenční soud ji ukončí tím, že rozhodne o její přeměněkonkurs.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  03

Procesy insolvenčního řízení

2/ Oddlužení

  1. s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo
  2. jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém byl zrušen konkurs na majetek dlužníka po splnění rozvrhového usnesení nebo pro to, že majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, nebo
  3. jde o pohledávku zajištěného věřitele.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  04

Procesy insolvenčního řízení


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  05

2/ Insolvence řešená konkursem


Účastníci konkursního řízení

Úpadce

dlužník , na jehož majetek byl podán insolvenční návrh a soud rozhodl o jeho úpadku.


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  06

Účastníci konkursního řízení


Insolvenční věřitel

je to věřitel dlužníka, který řádně a včas přihlásil svou pohledávku do insolvenčního řízení


právo:

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  07

Účastníci konkursního řízení


Schůze věřitelů

všichni k soudu přihlášení věřitelé ve stanovené lhůtě


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  08

Účastníci konkursního řízení

Věřitelský výbor

kontrolní orgán, který zastupuje všechny insolvenční věřitele a je povinen chránit jejich zájmy

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  09

Účastníci konkursního řízení

Insolvenční správce

fyzická osoba nebo veřejná obchodní společnost, která se účastní insolvenčního řízení, jehož cílem je řešení úpadku nebo hrozícího úpadku zákonem stanoveným způsobem


musí splňovat následující zákonné předpoklady:

Postavení správce (krizového manažera) je nezávislé, nelze ho chápat jako zástupce úpadce ani věřitelů.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  10

Insolvenční správce


práva a povinnosti:


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  11

Odpovědnost insolvenčního správce


Pokud by při výkonu své funkce zjevně a prokazatelně porušil své povinnosti, je za případnou vzniklou škodu majetkově odpovědný.

Odpovědnost může být i v trestně-právní rovině:

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  12

3/ Majetková podstata a její soupis


Zahájením insolvenčního řízení se majetek firmy stává majetkovou podstatou.


Majetkovou podstatu tvoří :


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  13

Majetková podstata a SJM


Insolvenční správce (krizový manažer) sepíše veškerý majetek obou manželů v SJM do konkursní podstaty až do okamžiku provedení vypořádání SJM.


Vypořádání SJM lze provést 2 způsoby:


  1. Dohodou o vypořádání SJM - uzavírá ji správce s 2. manželem a schválí ji věřitelský orgán a soud.
  2. Soudním rozhodnutím o vypořádání SJM - návrh podá insolvenční správce a rozhodne soud.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  14

Zjišťování majetkové podstaty


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  15

Příklad - soupis majetkové podstaty


Majetkovou podstatu dlužníka Lázně Velichovky, a.s. tvoří podnik.

Jedná se o soubor dlouhodobého majetku (nehmotných aktiv, nemovitostí, movitých věcí), zásob, pohledávek a finančních prostředků určených k realizaci hlavní hospodářské činnosti dlužníka, kterou je poskytování léčebně preventivní péče.

Podnik dlužníka nebyl ke dni rozhodnutí o úpadku v provozu.

Ocenění jednotlivých složek majetku podniku dlužníka bylo provedeno insolvenčním správcem, nemovitý majetek byl oceněn znalcem.

Položka Účetní stav (tis. Kč) Ocenění (tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 148 383 133 657
Zásoby 716 358
Pohledávky 5 323 4 124
Finanční prostředky 740 740
Ostatní majetek 396 0
Podnik dlužníka celkem 155 558 138 879

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  16

Složení jednotlivých druhů majetku podniku dlužníka:
Položka Účetní hodnota (tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 148 383
Nehmotný dlouhodobý majetek
(software, informační a docházkový systém
127
Nemovitosti 143 692
Movité věci a drobný majetek 4 026
Umělecká díla 538
Zásoby 716
Materiál 606
Zboží 110
Pohledávky 5 323
Pohledávky z obch. styku 3 325
Ostatní pohledávky 1 998
Finanční prostředky 740
Pokladna 633
Bankovní účty 58
Ceniny 49
Ostatní majetek 396

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  17

4/ Podnik úpadce


Náleží-li do majetkové podstaty podnik, zapisuje se do soupisu majetkové podstaty jako soubor.


Podnik

soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání.


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  18

Podnik úpadceUkončení provozu

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  19

Ukončení provozu podniku


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  20

Pokračování v provozu podniku


Provoz podniku

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  21

Pokračování v provozu podniku


Existují případy, kdy je nutné zachovat určitý omezený provoz i u takového podniku, který nepřinese v podstatě žádný prospěch.

Např. provozy zdravotnických zařízení, vodáren, čističek odpadu, skládek toxického odpadu atd.

Správce může kvůli dalšímu provozování podniku:

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  22

Pokračování v provozu podniku


Pokračování v provozu podniku

O pokračování ve výrobě a provozu podniku i po zahájení insolvenčního řízení (7/2009) bylo po projednání s věřitelským výborem rozhodnuto v případě společnosti JITEX a.s.


Provoz podniku pokračoval celý rok 2010, a to v rozsahu, který umožňovaly zakázkové a odbytové možnosti výrobních kapacit. Cílem bylo najít ve spolupráci s věřitelským výborem subjekt, který by minimálně ve stávajícím rozsahu převzal jak výrobní kapacity, tak i stávající zaměstnance a zachoval výrobu a zaměstnanost.


Na konci roku 2010 po zhodnocení ekonomických výsledků bylo rozhodnuto o ukončení provozování podniku. Zaměstnanci ve většině přešli dohodou k nově vzniklé společnosti JITEX COMFORT s.r.o.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  23

5/ Přihlašování pohledávek v konkursu


Přihláška pohledávky

je základní formou, kterou insolvenční věřitelé uplatňují své nároky v insolvenčním řízení.


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  24

Náležitosti přihlášky pohledávky


Z přihlášky musí být patrno:


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  25

Náležitosti přihlášky pohledávky

Z přihlášky musí být patrno:


Pohledávku přihlašují zástavci, jejichž věci, práva nebo pohledávky zajišťují pohledávky oddělených věřitelů za úpadcem. Např. dlužník si vzal u banky úvěr, za který se zaručila nemovitostí třetí osoba. Na dlužníka byl prohlášen konkurs a třetí osoba přihlašuje pohledávku jako osoba, jejíž nemovitost zajišťuje pohledávku banky.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  26

Zajištěné pohledávky


pohledávka, zajištěná:


Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva nebo pohledávky, jímž byla zajištěna. (Pohledávka zajištěná zástavním právem k pozemkům podniku bude uspokojena z výtěžku prodeje těchto pozemků.)

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  27

Zajištěné pohledávky


Po zpeněžení věci, k níž se váže právo zajištěného věřitele, odečte správce od získaného výtěžku:


čistého výtěžku správce uspokojí zajištěného věřitele až do výše 100 % jeho zajištěné pohledávky.

Zajištěná pohledávka se během konkursu i reorganizace úročí.

Vztahují-li se k jedné věci práva několika zajištěných věřitelů, uspokojují se v takovém pořadí, v jakém vznikl právní důvod jejich nároku vyplývajícího ze zajištěné pohledávky.

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  28

Seznam přihlášených pohledávek


Správce seznam přihlášených pohledávek rozdělí na 3 samostatné díly:


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  29

Seznam přihlášených pohledávek


Příklad: ekonomická krize podniku

Do insolvenčního řízení Lázně Velichovky, a.s. přihlásilo ve lhůtě stanovené insolvenčním soudem svou pohledávku celkem 148 věřitelů:

  • celková výše přihlášených pohledávek činila 64,1 mil. Kč, 2 věřitelé byli vyzváni k doplnění přihlášky,
  • insolvenční správce uznal pohledávky ve výši 60,4 mil. Kč, ve zbylé části pohledávky popřel,
  • pohledávky ve výši cca 34,3 mil. Kč byly přihlášeny jako zajištěné (celkem 5 zajištěných věřitelů),
  • v pěti případech se jednalo o pohledávku za majetkovou podstatou (převážně nároky z pracovněprávního vztahu).

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  30

6/ Vývoj konkursů v ČR v roce 2015


V roce 2015 poprvé od roku 2008 klesl počet prohlášených konkursů, a to o 8,82 % oproti roku 2014.


Hlavní podíl na tom měly firmy. U právnických osob došlo meziročně k poklesu o 21,11 %, naopak u živnostníků byl zaznamenán proti roku 2014 mírný nárůst (o 4,32 %).


Z celkového počtu firem v konkursu byl počet živnostníků v konkursu v roce 2015 1 158, tj. 52,9 %.


 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  31

Konkursy právnických osob v letech 2013 až 2015

Konkursy podnikatelů
  2013 2014 2015
měsíc firmy Z toho živnostníci firmy Z toho živnostníci firmy Z toho živnostníci
1 200 55 193 76 163 73
2 180 59 227 100 180 89
3 180 71 193 94 203 102
4 190 61 206 94 209 110
5 181 62 185 85 191 106
6 167 52 216 91 205 112
7 191 78 228 105 174 97
8 165 83 187 91 163 80
9 179 69 207 94 185 107
10 196 78 200 102 190 100
11 212 87 175 87 187 105
12 183 94 186 91 141 77
Celkem 2 224 849 2 403 1 110 2 191 1 158

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  32

Firmy v konkursu dle obratu v roce 2015

Název firmy Činnost Počet zaměstnanců Obrat v tis. Kč
KF Oil s.r.o. Velkoobchod PHM, benzínu a motorové nafty 19 6 002 940
RD CZ Energy s.r.o. Obchodní činnost s elektrickou energií, export elektřiny 2 3 277 868
VOKD, a.s. Důlně-stavební činnost 480 1 528 944
LIJA a.s. Obchod s barevnými kovy 24 1 501 690
EFEKTIM a.s. Kompletní realizace fotovoltaických, větrných, vodních elektráren 10 1 223 427
JUNK TRADE spol. s r.o. Velkoobchodní činnost v oblasti druhotných surovin, železných a barevných kovů 4 934 259
Střekov Fatty Acids, a.s. Obchodní činnost s chemickými výrobky 25 916 345
INREX.CZ s.r.o. Velkoobchodní prodej spotřební elektroniky 3 862 299
TOPGEO BRNO, spol. s r.o. Stavební činnost 280 832 756
SG GROUP, s.r.o. Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitou 42 502 324

 

 07. Insolvenční řízeníhalek.info – 06.06.2020, 22:21:40strana  33

Druhým způsobem řešení úpadku je reorganizace.

Celkem bylo od počátku platnosti insolvenčního zákona v roce 2008 do konce roku 2015 soudem povoleno 133 reorganizací. 

V roce 2015 bylo soudem schváleno18reorganizací, 4 byly v průběhu roku přeměněny v konkurs a u 1 společnosti (MOSTRO a.s.) došlo v listopadu 2015 ke splnění reorganizačního plánu.

Pokles prohlášených konkursů pokračuje i v roce 2016. Za 1. čtvrtletí roku 2016 bylo prohlášeno 488, z toho počet živnostníků činil 266. Proti roku 2015 došlo tedy k dalšímu poklesu, a to o necelých 11 %.

Zdroj: Creditreform

 

(i) Konec výpisu prezentace.