[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

08. Oceňování majetkové podstaty

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  úvod


Úvod

Před začátkem samotného zpeněžování majetkové podstaty musí krizový manažer (insolvenční správce) zjistit, jaká je reálná tržní hodnota majetku, který se chystá prodávat.

Postupy , vedoucí k určení této hodnoty majetku, si vysvětlíme v této přednášce.

Zaměříme se na vysvětlení základních metod oceňování jednotlivých majetkových položek.

Provedením ocenění majetkové podstaty jsou splněny všechny předpoklady pro zahájení zpeněžování této majetkové podstaty.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  01

1/ Ocenění podniku úpadce


případě, že podnik (část podniku) jsou schopny dalšího efektivního fungování, je třeba připravit tuto část podniku (podnik) na prodej.

Pro prodej podnikumajetkové podstaty je přípustná pouze veřejná dražba nebo výběrové řízení. Proto je třeba zpracovat ocenění podniku (části).

Ocenění podniku vyjadřuje hodnotu podniku pomocí určité peněžní částky. V případě prodeje v rámci insolvenčního řízení musí být hodnota podniku určena ve znaleckém posudku.


Znalec

skládá zkoušky a poté je na základě rozhodnutí soudu zapsán do seznamu znalců. Zápisem je oprávněn podávat znalecké posudky.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  02

Ocenění podniku úpadce


V rámci ocenění se pracuje s pojmy:


Základní přístupy k ocenění podniku vedou ke stanovení:

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  03

Tržní hodnotaTržní hodnota

odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím při transakci mezi samostatnýminezávislými partnery po náležitém marketingu, ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.

(definice zpracovaná Mezinárodní organizací pro oceňování - International Valuation Standards Committee-IVSC)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  04

Definice tržní hodnoty

Tržní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn ...


"... odhadnutá částka ..."
nejlepší cena rozumně dosažitelná prodávajícím a nejvýhodnější cena rozumně dosažitelná kupujícím. Tento odhad zvláště vylučuje odhadnutou cenu vyhnanou do výšky nebo sníženou za zvláštních podmínek. (při prodeji auta máte vlastní odhad jeho tržní hodnoty)

"... by měl být majetek směněn ..."
odpovídá faktu, že hodnota aktiva je spíše odhadnutá částka než předem stanovená či skutečná prodejní cena.(odhad ceny auta bude odlišný od prodejní ceny v bazaru)

"... k datu ocenění ..."
odhadnutá tržní cena je časově vymezena daným datem. (za měsíc bude cena auta jiná - další opotřebení, ale i vliv sezóny)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  05

Definice tržní hodnoty


... mezi koupěchtivým kupujícím a prodejechtivým prodávajícím ...


"... mezi koupěchtivým kupujícím ..."
kupující je motivován, ale ne nucen ke koupi. Nechce, ani není rozhodnutý kupovat za každou cenu. (kupující má zájem o auto, ale má možnost si vybírat)

"... prodejechtivým prodávajícím ..."
prodávající, který nechce ani není nucený prodat za jakoukoliv cenu, ani není připraven trvat na ceně, která není považována za rozumnou na běžném trhu. (prodávající chce auto prodat, není k tomu kupujícím nucen)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  06

Definice tržní hodnoty


...při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery, po náležitém marketingu,...


"... při transakci samostatných a nezávislých partnerů ..."
žádná ze stran nemá určující nebo zvláštní vztah k druhé. (např. převod z otce na syna)

"... po náležitém marketingu ..."
znamená, že majetková hodnota bude vystavena na trhu nejvhodnějším způsobem, aby se uskutečnil prodej za nejlepší cenu rozumně dosažitelnou podle definice tržní hodnoty. (auto je nabízeno v bazaru, na jeho internetových stránkách, prodejci na něj upozorňují)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  07

Definice tržní hodnoty


...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku.


"... ve které by obě strany jednaly informovaně a rozumně ..."
Kupující i prodávající jsou přiměřeně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho skutečném a potenciálním užití a o stavu trhu k datu ocenění. (kupující dostane úplnou informaci o stavu vozidla)

"... a bez nátlaku"
žádná strana není ani nucena, ani nepatřičně tlačena do její realizace. (bazar neútočí na kupujícího, aby snížil cenu na polovinu a nebo auto odvezl)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  08

Použití tržního ocenění

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  09

Administrativní oceněníCena obvyklá

cena, která byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku

nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby, v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  10

Cena obvyklá


Pojem používá jediná závazná norma pro oceňování - zákon o oceňování majetku (ZOM).


Do ceny obvyklé by se neměly projevit vlivy:

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  11
Použití administrativního ocenění

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  12

Další typy cen


Cena administrativní

 • zjištěná podle cenového předpisu (ZOM)

Cena pořizovací

 • cena, za kterou byla věc pořízena v době jejího nákupu

Cena reprodukční

 • cena, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou věc pořídit v době ocenění

Věcná hodnota

 • reprodukční cena snížená o přiměřené opotřebení

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  13

2/ Volba metody ocenění podniku v insolvenčním řízení


V případě oceňování podniku v insolvenčním řízení (konkursu) je třeba důkladně vybrat metodu odpovídající situaci, v jaké se úpadcův podnik nachází.

Jako první se nabízí metoda majetkového ocenění, která vychází z ocenění jednotlivých majetkových položek.


Majetkové ocenění

Ocenění účetní hodnotou

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  14

Volba metody ocenění podniku v konkursu


Majetkové ocenění


Ocenění likvidační hodnotou

Substanční hodnota (hodnota hmotné a nehmotné podstaty podniku)

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  15

Volba metody ocenění podniku v konkursu


Výnosové metody


 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  16

Volba metody ocenění podniku v konkursu


 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  17

Příklad - Substanční hodnota podniku v konkursu


Při ocenění podniku Lázně Velichovky a.s. byla použita substanční metoda, na jejímž základě byla zjištěna následující hodnota jednotlivých položek majetku podniku úpadce.

Položka Ocenění (tis. Kč)
Dlouhodobý majetek 133 657
Nehmotný dlouhodobý majetek (software, informační a docházkový systém) 155
Nemovitosti 119 340
Movité věci a drobný majetek 12 084
Umělecká díla 2 078
Zásoby 358
Materiál 303
Zboží 55

>>


 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  18

Příklad - Substanční hodnota podniku v konkursu


Pohledávky 4 124
Pohledávky z obch. styku 2 686
Poskytnuté zálohy 71
Provozní zálohy zaměstnanci 21
Pohledávky z nájemného 32
Pohledávka z neplatného právního úkonu 1 313
Finanční prostředky 740
Pokladna 633
Bankovní účty 58
Ceniny 49
Ostatní majetek 0
   
C e l k e m 138 879


Na základě provedeného ocenění byla stanovena hodnota podniku úpadce ve výši 138.879.000,-- Kč.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  19

3/ Metody oceňování dlouhodobého majetku


Nehmotný majetek

nehmotný majetek představují tzv. "majetková práva":

Přihlašování těchto práv se provádí na Úřadě průmyslového vlastnictví.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  20

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Nehmotný majetek - ochranná známka


Označení původu výrobků

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  21

Tři základní přístupy k ocenění nehmotného majetku:


Nákladové

zjištění nákladů na pořízení srovnatelného majetku, lze vycházet ze:

Srovnávací

Výnosové

 

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  22

Příklad ocenění majetkového práva – ochranné známky Polárka

Ocenění bude provedeno výnosovým způsobem.

Roční výnos z prodeje výrobků označených Polárka činil 2,5 mil. Kč, náklady na jejich výrobu činily 1,9 mil. Kč. S užíváním ochranné známky je uvažováno po dobu 5 let. Míra kapitalizace činila 9,5 %.

Výpočet: 

vzorec

Cv - cena majetkového práva zjištěná výnosovým způsobem
Zj - roční čistý výnos z užívání práva v letech, po které bude právo užíváno
p - míra kapitalizace v %
j - pořadové číslo roku, ve kterém bude právo užíváno
n - počet let, po která bude právo užíváno

>>

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  23

Příklad ocenění majetkového práva – ochranné známky Polárka


Zj = (2 500 000 – 1 900 000) = 600 000
p = 9,5
n = 5

vzorec


Hodnotu ochranné známky pak lze stanovit v částce 2,3 mil. Kč.


 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  24

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Nemovitý majetek

Informace potřebné k ocenění nemovitostí

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  25

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Nemovitý majetek

Postup ocenění jednotlivých druhů nemovitého majetku je upraven zákonem o oceňování majetku ZOM a je pravidelně aktualizován prostřednictvím prováděcí vyhlášky, kterou vydává každoročně MF ČR.

Administrativní cena dle ZOM se stanoví:

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  26

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Dlouhodobý hmotný majetek

Při stanovení nákladové hodnoty majetku se nejprve stanoví tzv. výchozí hodnota, která udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění, přičemž lze vycházet z:

následujícím kroku je třeba odečíst míru opotřebení oceňovaného majetku.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  27

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Stanovení výchozí ceny (VC)

je stanovena jako součin pořizovací ceny výrobku, cenového indexu a indexu zohledňujícího další technické zhodnocení stroje.

Stanovení výchozí ceny
 • VC - výchozí cena strojního zařízení (v Kč)
 • CP - pořizovací cena strojního zařízení
 • K1 - koeficient založený na cenovém indexu příslušného stroje a období jeho pořízení
 • K2 - koeficient zohledňující technické zhodnocení příslušného stroje během jeho provozu

» Podstránka:

Příklad - Ocenění strojního zařízení


Oceňovaný dlouhodobý hmotný majetek představuje funkční celek parní turbíny s regulovaným odběrem z majetku společnosti VITKA

Turbína byla vyrobena v roce 1974. Do provozu byla uvedena v roce 1975, jako součást vybavení teplárny podniku. Byla využívána do roku 1999, kdy byla z důvodu nedostatečného využití kapacity odstavena a zakonzervována.

Turbína je v průběhu odstávky průběžně udržována a je schopna dalšího fungování, od uvedení do provozu nebylo provedeno žádné technické zhodnocení - (K2=1)

Cenový index K1 mezi rokem 1974 a datem ocenění činí 3,5.

Položka Zkratka Hodnota
pořizovací cenaCP2 012 116,00
koeficient změny cenK13,5
koeficient technického zhodnoceníK21

Stanovení výchozí ceny

VC = 2 012 116,00 * 3,5 = 7 042 406,00

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  28

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Stanovení technické hodnoty (TH)

vyjadřuje míru morálního i skutečného opotřebení příslušného strojního zařízení

Stanovení technické hodnoty
 • TH - technická hodnota strojního zařízení
 • THV - výchozí technická hodnota strojního zařízení (v %)
 • ZA - základní amortizace (v %)
 • P - přirážka za dobrý technický stav strojního zařízení
 • S - srážka za špatný technický stav strojního zařízení

» Podstránka:

Příklad - Ocenění parní turbíny


Současný technický stav turbíny je velmi dobrý. V rámci ocenění je její technický stav lepší, než by byl stav srovnatelně starého zařízení, proto bude využita přirážka za dobrý technický stav ve výši 15 %.

Položka Zkratka Hodnota
výchozí technická hodnotaTHV85 % (viz další výpočet)
základní amortizaceZA96 %
přirážka za technický stavP15 %

Stanovení technické hodnoty

TH = [85*(100-96) *(100+15)]/10000 = 4

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  29

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Stanovení výchozí technické hodnoty (THV)

zohledňuje morální opotřebení (technická zastaralost) oceňovaného stroje

Stanovení výchozí technické hodnoty
 • THV - výchozí technická hodnota strojního zařízení (v %)
 • K3 - koeficient morálního opotřebení stroje

» Podstránka:

Příklad - Ocenění parní turbíny


S ohledem na rok pořízení, je turbína již technicky zastaralejší, proto byl koeficient morálního opotřebení K3 stanoven ve výši 15 %.

Položka Zkratka Hodnota
koeficient morálního opotřebeníK315 %

Stanovení výchozí technické hodnoty

THV = 100 - 15 = 85


Obecně se hodnota koeficientu K3 stanovuje v rozmezí 0 - 40 % dle typu příslušného strojního zařízení.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  30

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Stanovení časové ceny (CČ)

využívá všech výše uvedených hodnot a poskytuje údaj o hodnotě předmětu ocenění po zahrnutí jak faktoru časového, tak i faktoru opotřebení. Matematicky je časová cena vyjádřena následujícím vztahem:


Stanovení časové ceny
 • - časová cena strojního vybavení (v Kč)
 • TH - technická hodnota strojního zařízení (v %)

» Podstránka:

Příklad - Ocenění parní turbíny

Vycházíme z již vypočtených hodnot.

Položka Zkratka Hodnota
výchozí cenaVC7 042 406,00
technická hodnotaTH4 %

Stanovení časové ceny

Cena časová = 7 042 406 * 0,04 = 281 696,00

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  31

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Stanovení obecné ceny (CO)

je stanovována z důvodu, kdy v některých případech není na trhu možné dosáhnout časové ceny, a proto musí být tato hodnota upravena o koeficient prodejnosti K4.


Stanovení obecné ceny
 • CO - obecná cena strojního vybavení (v Kč)
 • - časová cena strojního vybavení (v Kč)
 • K4 - koeficient prodejnosti

» Podstránka:

Příklad - Ocenění parní turbíny

Vycházíme z vypočtených hodnot.

Koeficient prodejnosti je určen ve výši 0,9, vzhledem ke skutečnosti, že po obdobných zařízeních je jen omezená poptávka.

Položka Zkratka Hodnota
cena časová 281 696,00
Koeficient prodejnosti 40,9

Stanovení obecné ceny

Cena obecná = 281 696,00 * 0,9 = 253 526,00

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  32

Metody oceňování dlouhodobého majetku


Ocenění drobného majetku

rozděluje se podle charakteru majetku do 4 skupin. S ohledem na předpokládanou životnost (T) majetku je stanovována míra opotřebení (Ot) v závislosti na délce užívání.


Ocenění drobného majetku
 • Qt - koeficient opotřebení
 • T - předpokládaná životnost (v letech)
 • t - doba využívání majetku (v letech)

» Podstránka:

Ocenění průmyslového vysavače

Průmyslový vysavač značky BOSCH byl pořízen v roce 2013. Pořizovací cena činila Kč 14.399,--. Pro ocenění bude zařazen do kategorie drobného majetku C.

Položka Hodnota
VC 14 399
Předpokládaná životnost T8
Doba užívání3

Ocenění drobného majetku

Q t = 1 - (0,9 / 8 *3) = 0,6625

Obvyklá cena = 14 399 * 0,6625 = 9 539,30

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  33

Metody oceňování dlouhodobého majetku

Kategorizace movitého majetku pro ocenění


Označení kategorie Majetek Životnost
(T)
A
 • počítače
 • počítačové periférie
4
B
 • software
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5
C
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
D
 • nábytek
10
E
 • sklo, porcelán
2

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  34Příklad - Ocenění movitého majetku ve VITCE Brněnec, a.s.


Samostatné movité věci tvořily v převážné většině technologické vybavení textilní výroby (stavy, navíječe tkanin a přízí). Další byly technologie pomocných a technických provozů. Ostatní vybavení bylo určeno k manipulaci s materiálem, polotovarem či hotovou produkcí.

Movitý majetek charakteru dlouhodobého hmotného majetku je oceněn na základě výše uvedených metod. Vzhledem k tomu, že se jednalo o ocenění cca 4.000 položek, není možné uvést podrobné výsledky.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  35Příklad - Ocenění movitého majetku ve VITCE Brněnec, a.s.


Osobní a nákladní automobily, které byly oceněny na základě porovnávací metody ocenění. Údaje pro porovnávací metodu ocenění byly čerpány ze srovnatelných nabídek autobazarů zveřejněných na adresách www.tipcars.cz,www.aaaauto.czwww.annonce.cz.

Společnost také vlastnila drobný dlouhodobý majetek, který byl již účetně plně odepsán, ovšem byl i nadále společností využíván. Jeho ocenění bylo provedeno na základě výše uvedených metod pro ocenění drobného majetku.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  36


Příklad - Ocenění movitého majetku ve VITCE Brněnec, a.s.

Dále společnost k datu ocenění evidovala Nedokončený dlouhodobý majetek představovaný rozestavěnou novou technologií. S ohledem na fakt, že k dokončení investice nedojde, byla tato část majetku oceněna ve výši 10 % hodnoty vložených prostředků.

Položka Účetní hodnota
(tis. Kč) 
Znalecké ocenění
(tis. Kč) 
Samostatné movité věci 9 915 39 040
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 409 41
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 1 122
C e l k e m 10 324 40 203

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  37

4/ Metody oceňování oběžného majetku


Zásoby

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  38

Metody oceňování oběžného majetku


Pohledávky

Základem výpočtu je bezriziková úroková míra použitá pro výnosovou hodnotu. Hodnota pohledávek je snižována o hodnotu nedobytných pohledávek a krácena o část hodnoty těch pohledávek, jejichž splatnost je nejistá.

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  39

Metody oceňování oběžného majetku


Pohledávky

Peníze

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  40

Metody oceňování oběžného majetku


Pohledávky - příklad srážkových koeficientů

Dní
po lhůtě splatnosti
Srážkový koeficient
v %
< = 30 0
> 30 < = 90 10
> 90 < = 180 25
> 180 < = 365 50
> 365 < = 1 095 95
> 1 095 99

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  41


Příklad - Ocenění zásob ve VITCE Brněnec, a.s.


Konkrétní ocenění je založeno na představě o zpeněžitelnosti zásob a zde je nutno přihlédnout k určitým obecným požadavkům na zboží, které vznikají při nabídce na trhu.

Ceny prodávaných zásob mohou být ovlivněny zejména univerzálností použití, nabízeným množstvím, prodejností v daném čase a regionu a jejich fyzickým stavem.

Aspekt zpeněžitelnosti byl u položek zásob zohledněn následujícími srážkami odrážejícími jejich sníženou realizovatelnost (viz následující tabulka).

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  42

Příklad - Ocenění zásob ve VITCE Brněnec, a.s.


Druh zásoby Srážka za sníženou
realizovatelnost
Materiál na cestě 30 %
Suroviny 40 %
Nakupovaná příze 40 %
Barvy a chemikálie 50 %
Pomocný a provozní materiál 50 %
Pomocný materiál technický 50 %
Ostatní výrobní zásoby 50 %
Nedokončená výroba 40 %
Hotové výroby a zboží 30 %

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  43


Příklad - Ocenění pohledávek ve VITCE Brněnec, a.s.

Pro ocenění krátkodobých pohledávek bylo využito podobně konstruovaných srážkových koeficientů, jako jsou uvedeny výše. Jejich hodnoty však zohledňují situaci konkursu v podniku.

Lhůta splatnosti Srážka
ve lhůtě 2 %
do 30 dnů 10 %
31 - 90 dnů 30 %
91 - 180 dnů 50 %
181 - 365 dnů 80 %
nad 365 dnů 100 %

 

 08. Oceňování majetkové podstatyhalek.info – 06.06.2020, 21:56:53strana  44

Příklad - Ocenění pohledávek ve VITCE Brněnec, a.s.

Položka Účetní hodnota Znalecké ocenění
Pohledávky z obchodního styku 18 666 703 13 582 000
- ve lhůtě 6 140 533 6 018 000
- do 30 dnů 3 437 269 3 094 000
- 31 – 90 dnů 5 442 106 3 809 000
- 91 – 180 dnů 1 207 884 604 000
- 181 – 365 dnů 284 118 57 000
- nad 365 dnů 2 154 793 0
Jiné pohledávky 118 000 118 000
Pohledávky c e l k e m 18 784 703 13 700 000

 

(i) Konec výpisu prezentace.