[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

09. Ukončení insolvenčního řízení

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  úvod


Úvod

Zpeněžení majetkové podstaty následuje ihned po jejím ocenění. V rámci restrukturalizace je možný standardní prodej podniku, při insolvenčním řízení jsou možnosti prodeje podniku či jeho částí ze zákona omezené.

Nejčastěji se používá prodej formou veřejné dražby, přímý prodej podniku jako celku, nebo po jednotlivých částech.

Závěrem si upřesníme kroky směřující k ukončení insolvenčního řízení - vypracování konečné zprávy a rozvrhu finančních prostředků pro věřitele.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  01

1/ Způsoby zpeněžení majetkové podstaty


Zákon upravuje 3 standardní způsoby zpeněžení (prodeje) majetkové podstaty:


O nejvhodnějším způsobu zpeněžení rozhodne se souhlasem věřitelského výborukrizový manažer (insolvenční správce).

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  02

Jde-li o zpeněžení majetku sloužícího k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.

Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru.


Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji:

(stavby v havarijním stavu, na jejichž nutné opravy a údržby nejsou finanční prostředky, u rychle se kazícího majetku jako jsou např. zásoby potravin, krmiv, léčiv)

Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenustanovit pod cenu odhadní – insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  03

Zákaz nabývání věcí z podstaty


Věci z majetkové podstaty nesmějí nabývat následující osoby:


 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  04

2/ Veřejná dražba


Dražba

Veřejné jednání, účelem je přechod vlastnického práva k předmětu dražby, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na dražbě s výzvou k podávání nabídek, kdy osoba, která učiní nejvyšší nabídku, nabude příklepem licitátora předmět dražby.


Zákon o veřejných dražbách (ZVD) uvádí 2 způsoby veřejné dražby:

 1. dražbu dobrovolnou, prováděnou dražebníkem, navrhuje vlastník (přichází v úvahu hlavně při zpeněžení majetkové podstaty, navrhne ji krizový manažer, tj. insolvenční správce),
 2. dražbu nedobrovolnou, prováděnou na základě návrhu věřitele
  (banka, ...).

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  05

Základní dražební pojmy


Předmět dražby

 • podnik, část podniku, převoditelná majetková práva, soubor věcí, jednotlivé věci

Navrhovatel

 • osoba, která navrhuje provedení dražby (vlastník, insolvenční správce).

Účastník dražby

 • osoba přítomná na dražbě, která se dostavila za účelem činit podání.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  06

Základní dražební pojmy


Dražební jistota

 • záloha vybíraná od účastníka dražby ve stanovené výši a formě.

Licitátor

 • fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.

Dražebník

 • osoba oprávněná k pořádání dražeb.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  07

Základní dražební pojmy

Podání

 • nabídka účastníka učiněná alespoň ve výši nejnižšího podání, nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím čísla.

Příklep

 • úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, čímž dochází k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby.

Vydražitel

 • účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.

Výtěžek dražby

 • cena dosažená vydražením včetně příslušenství (např. úroky)

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  08

Základní dražební pojmy


Náklady dražby

 • odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení dražby.

Zmaření dražby

 • neuhrazení ceny vydražitelem ve stanovené lhůtě

Centrální adresa

 • místo, kde jsou uveřejněny informace o všech konaných dražbách

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  09

Příprava dražby
Povinnými náležitostmi smlouvy je:

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  10

Příprava dražby


Dražební jistota

nesmí přesáhnout 30 % z nejnižšího podání, nesmí však přesáhnout částku Kč 1.500.000,-- zvýšenou o 10 % z částky přesahující Kč 5.000.000,--.


Výše odměny dražebníka

je-li navrhovatelem insolvenční správce, je výše dražebníkovy odměny omezena zákonem a to částkou představující 10 % z ceny, která byla dosažena vydražením, nejvýše však 1 mil. Kč. Obvykle se odměna dražebníka pohybuje v rozmezí od 3 do 6 %.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  11

Dražební vyhláška


Dražební vyhláška

úřední listina, která poskytuje informaci o konání veřejné dražby.


obsahuje:

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  12

Dražební vyhláška


Podpisem smlouvy o provedení dražby, podpisem, zveřejněním a doručením vyhlášky jsou splněny všechny náležitosti k provedení dražby.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  13

Průběh dražby


Prostor, v němž bude dražba probíhat, musí být zpřístupněn minimálně 30 minut před zahájením dražby.

Účastníci dražby musí doložit:

Dražba je zahájena vyvoláním licitátora.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  14

Průběh dražby


Draží se do chvíle, kdy žádný z účastníků dražby neučiní přes dvojí výzvu licitátora vyšší podání, než bylo poslední předchozí.


Před přidělením příklepu musí licitátor pronést: "Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (číslo X), udělím mu příklep."

Po třetí výzvě udělí licitátor příklep.

Udělením příklepu je dražba skončena.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  15

Nabytí vlastnictví v dražbě


Pokud vydražitel zaplatil ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, přechází na něj vlastnictví k předmětu dražby udělením příklepu.

Dražebník vydá vydražiteli písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby.

Vydražením podniku přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů, oprávnění používat obchodní jméno spojené s podnikem a další.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  16

Dobrovolná dražba


Výhody


Nevýhody

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  17

3/ Zpeněžení celého podniku


Přímý prodej

je nejběžnějším a nejoblíbenějším způsobem zpeněžení majetkové podstaty. Může k němu dojít jedině se souhlasem insolvenčního soudu.


Soud se řídí:

Soud může stanovit i podmínky prodeje (např. zaplacení kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy).

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  18

Zpeněžení celého podniku

Celkově je dosahováno vyššího výtěžku zpeněžením funkčního podniku než prodejem jednotlivých částí.

Cílem zpeněžení majetkové podstaty je dosažení maximálního výnosu pro věřitele.

Insolvenční řízení nemusí být chápáno jako likvidační proces, jejímž cílem je nezbytné ukončení podnikatelské činnosti subjektu.

Prodejem podniku přecházejí na nabyvatele všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, včetně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům dlužníkova podniku, s výjimkou pohledávek proti dlužníku vzniklých do účinnosti smlouvy.

Závazky vzniklé z činnosti podniku do účinnosti smlouvy se tedy novému kupujícímu nepřevádějí. Věřitelé jsou uspokojeni z výnosu z prodeje podniku. Nutně to nemusí být 100 % hodnoty závazku.

Podnik lze zpeněžit veřejnou dražbou.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  19

Příklad

prodeji funkčního podniku došlo v insolvenčním řízení na společnost SKLÁRNY KAVALIER a.s.

Insolvenční správce vyhlásil výběrové řízení na odkup společnosti. Zvlášť byl nabízen výrobní podnik včetně poboček, samostatně se prodávaly ostatní nevýrobní nemovitosti, jako jsou byty, vily, sklad nebo rekreační zařízení.

Rozhodujícím kritériem v případě prodeje výrobní části podniku byla výše nabídnuté ceny.

Zájemcům byla poskytnuta jednotná transakční dokumentace (návrh smlouvy o prodeji části podniku), informační memorandum, podklady pro účely provedení hloubkové kontroly, návrhy termínů prohlídky provozů dlužníka. Umožněn byl i pohovor s vedoucími pracovníky dlužníka.


 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  20

Příklad

Zájemci museli současně se závaznou nabídkou složit jistotu 30 mil. Kč.

Podmínkou předání citlivých informací, zejména podrobného hospodářského rozboru výnosů a nákladů dle teritorií, zákazníků a produktů, je složení výše uvedené jistoty.

Závazkem kupujícího bylo zaplatit kupní cenu před podpisem smlouvyzachovat podnikatelskou činnost, zaměstnanost a chránit životní prostředí.

Podnik byl nakonec prodán jedinému zájemci OJGAR, s.r.o. Kupní cena činila téměř 400 mil. Kč. Dalších 150 mil. Kč nový majitel investovaldo nové technologie, modernizaceoprav.

Podnik se povedlo stabilizovat, přijal nové zaměstnance a získal zakázky. Sklárny nyní vyrábějí na 40 tis. různých druhů výrobků ze skla (domácí, průmyslové, laboratorní i technické sklo).

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  21

4/ Konec insolvenčního řízení - konkursu


Závěrečná zpráva

Jedná se o tzv. "závěrečný účet konkursu".

Účelem je umožnit věřitelům, aby se seznámili s tím, jak konkurs probíhal, co krizový manažer v jeho průběhu pro věřitele dělal a s jakým výsledkem.

Konečná zpráva se předkládá insolvenčnímu soudu ihned poté, co se prodá (zpeněží) veškerá majetková podstata.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  22

Obsah konečné zprávyÚvod

Charakteristika majetkové podstaty, celkový rozsah, struktura a ocenění, postup zpeněžování apod.

I. Příjmy majetkové podstaty

1. Zpeněžení

 • nemovitostí
 • movitého majetku
 • pohledávek a jiných práv

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  23

Obsah konečné zprávy2. Ostatní příjmy

 • finanční prostředky z bankovních účtů úpadce
 • pokladní hotovost úpadce
 • zisk z provozu podniku
 • jiné příjmy (přijaté nájemné, úroky)

= Příjmy celkem


 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  24

Obsah konečné zprávyII. Výdaje z majetkové podstaty

 • hotové výdaje správce (kolky, poštovné, cestovné, ...)
 • administrativní náklady (znalecké posudky, právní zastupování, audit, vedení účetnictví, ...)

= Výdaje celkem

III. Odměna insolvenčního správce

VI. Částka určená k rozvrhu (po odečtení odměny správce)


 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  25

Projednání konečné zprávyČástka určená k rozvrhu

 • představuje rozdíl mezi příjmy a dosud vynaloženými výdaji v rámci insolvence.
 • po předložení konečné zprávy by již neměly doznat žádných zásadních změn.


Projednání konečné zprávy

Krizový manažer (insolvenční správce) předloží konečnou zprávu spolu s vyúčtováním své odměny a výdajů insolvenčnímu soudu, který přezkoumá, zda zpráva i vyúčtování odpovídají požadavkům.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  26

Projednání konečné zprávy


Soud konečnou správu vyvěsí na úřední desce a o jejím předložení vyrozumí konkursní věřitele a úpadce s poučením, že proti této zprávě mohou podat námitky.

Po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení soud nařídí jednání o konečné zprávě.

Námitky věřitelů směřují většinou proti nízkým výnosům ze zpeněžení, proti vysokým nákladům insolvenčního řízení (konkursu) nebo výdajům správce.

Je na krizovém manažerovi, aby svoji konečnou zprávu před věřiteli a soudem obhájil.

 

 09. Ukončení insolvenčního řízeníhalek.info – 06.06.2020, 21:14:49strana  27

Rozvrh


Návrh na rozvrh

 

(i) Konec výpisu prezentace.