[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu KRIZOVÝ MANAGEMENT

10. Likvidace podniku

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  úvod


Úvod

S ukončením insolvenčního řízení úzce souvisí likvidace podniku.


Je to poslední fáze existence jakéhokoliv podnikatelského subjektu, ať již prošel krizovou situací, insolvenčním řízením či nikoliv.


Po dokončení likvidace podniku přestává subjekt fakticky i právně existovat.


Zároveň dochází k výmazu firmy z obchodního rejstříku, tj. k výmazu IČ.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  01

1/ Zahájení likvidace podniku


Likvidace

je souborem ekonomickýchprávních úkonů, s cílem zajistit úplné vypořádání majetkových a právních poměrů podniku a vymazat podnik z obchodního rejstříku.


Společnost se zrušuje s likvidacívýjimkou je:

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  02

S likvidací se právnická osoba zrušuje:Zánik podniku nastane až výmazem podniku z obchodního rejstříku, tj. výmazem IČ.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  03

Rozhodnutí o likvidaci

O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán, např. v případě:

Soud zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  04

Likvidátor a jeho úkoly


 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  05

Likvidační plán


 1. předání a převzetí podniku,
 2. sestavení zahajovací rozvahyrozpočtu likvidace,
 3. oznámení o vstupu do likvidace,
 4. příprava a určení forem prodeje, prodej majetku,
 5. vymáhání pohledávek, vypořádání závazků,
 6. rozdělení likvidačního zůstatku,
 7. vypracování účetní závěrky ke skončení likvidace,
 8. uložení spisového a účetního materiálu do archivu,
 9. návrh na výmaz z obchodního rejstříku.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  06

2/ Průběh vlastní likvidace


Předání a převzetí podniku

dosavadní statutární orgán předá podnik likvidátorovi předávacím protokolem.

Hlavní dokumenty jsou:

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  07


Oznamovací povinnost

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  08

Vztah k institucím a dalším stranám

Vztah k institucím a dalším stranám

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  09

Vztah k institucím a dalším stranám


Finanční úřad

hraje důležitou roli při výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

Likvidátor musí nejdříve obdržet "Souhlas správce daně s ukončením činnosti daňového subjektu" a teprve poté může podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejsříku.

Jedinou možností, jak likvidaci dovést k úspěšnému konci, je uspokojení všech věřitelů.

Toho lze dosáhnout finanční úhradou, úhradou v naturáliích, příp. dohodou o narovnání.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  10

Průběh zpeněžováníPrůběžná zpráva o vývoji likvidace

obsahuje aktuální finanční přehledpředpoklad stavu aktiv a dluhů společnosti na konci likvidace.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  11

Pokud likvidátor v průběhu likvidace zjistí, žespolečnost je v úpadku, je povinen bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh.

 

Jestliže se jedná o likvidaci nařízenou z důvodu objevení se majetku po skončení insolvenčního řízenílikvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí:


 1. náklady likvidace,
 2. ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a
 3. hradí pohledávky ostatních věřitelů.


Není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupině, uspokojí se poměrně.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  12

Směrování likvidace k ukončení


1/ Zajištění a provedení potřebných kontrol

Bez souhlasu některých úřadů, zejména finančního, nelze likvidaci dokončit. Stejně tak mohou být nedořešeny vztahy s pracovníky, k čemuž je zapotřebí průběžná spolupráce se správou sociálního zabezpečení.


2/ Vedení ekonomiky, účetnictví a smluvních vztahů k nulovým závazkům

Rozhodující je dořešení pohledávek a závazků tak, aby nezůstaly evidovány v účetnictví.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  13

Směrování likvidace k ukončení3/ Příprava archivace

Doklady dělíme na dvě základní skupiny:

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  14

3/ Ukončení likvidace


Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku.

Ke dni ukončení likvidace sestaví likvidátor účetní závěrku, závěrečnou zprávuzprávu o naložení s majetkem likvidované firmy.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  15

Likvidační zůstatek a jeho rozdělování


Výsledkem likvidace společnosti je likvidační zůstatek:

V případě aktivního rozděluje likvidátor zůstatek společníkům, při pasivním rozdělování zabezpečuje úhradu ztráty.


Při rozdělování likvidačního zůstatku mohou nastat následující situace:

1/ Po splacení všech závazků zbyl vlastní kapitál větší než vklady společníků

Při rozdělování likvidátor splatí vklady, uhradí fondy ze zisku, rozdělí zbytek likvidačního zůstatku.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  16

Likvidační zůstatek a jeho rozdělování


2/ Po splacení všech závazků je zisk z likvidace roven nebo menší než základní kapitál

Likvidační zisk se rozdělí podle vkladů zapsaných v obchodním rejstříku nebo se poměrně zkrátí u všech společníků.


3/ po splacení závazků likvidační zůstatek bude záporný (likvidační ztráta), přičemž jeho velikost nebude větší než vklady společníků

V tomto případě není co rozdělovat.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  17

Likvidační zůstatek a jeho rozdělování


4/ po splacení závazků zbude vlastní kapitál menší než nula, tj. záporný. Likvidační zůstatek je záporný a jeho velikost je větší než vklady společníků

Likvidace končí insolvenčním řízením viz předchozí přednášky na toto téma.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  18

Příklad: Likvidace zemědělského družstva

Zemědělské družstvo vstoupilo do likvidace dobrovolně, na základě rozhodnutí členské schůze, neboť již delší dobu nevyvíjelo žádnou hospodářskou činnost. Zároveň byl jmenován likvidátor.

Začátek likvidace

 • oznámení vstupu do likvidace příslušnému Finančnímu úřaduOkresní správě sociálního zabezpečení
 • zveřejnění vstupu do likvidace v Obchodním věstníku (2x), společně s výzvou pro věřitele, aby uplatnili své pohledávky
 • výzva k přihlášení pohledávky do likvidace byla postupně zaslána všem známým věřitelům.
 • zpracování daňového přiznání k poslednímu dni před prohlášením likvidace

Ke dni vstupu do likvidace nemělo družstvo žádné zaměstnance.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  19

V likvidované společnosti byl po prohlášení likvidace evidován tento majetekzávazky:

Aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek    4 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek 4.322 tis. Kč
Zásoby 235 tis. Kč
Krátkodobé pohledávky 922 tis. Kč
Bankovní účty 51 tis. Kč
Náklady příštích období 1 tis. Kč

 

Pasiva
Vlastní kapitál 4.680 tis. Kč
Dlouhodobé závazky 676 tis. Kč
Krátkodobé závazky 179 tis. Kč

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  20


Zpeněžování majetku v průběhu likvidace

Dlouhodobý hmotný majetek (nemovitosti – objekty garáže, vrátnice a jímek a movitý majetek – přívěsy, vleky, stroje) a zásoby (materiál a náhradní díly) byly zpeněženy ve veřejné dražbě, kterou bylo v případě některých nemovitostí pro nezájem nutné opakovat. Dlouhodobý finanční majetek (cenné papíry) byl prodán na základě výběrového řízení.

V účetnictví družstva byla ke dni vstupu do likvidace evidována pohledávka z obchodních vztahů ve výši 917 tis. Kč z roku 1999. S ohledem na stáří pohledávky a finanční situaci dlužníka byla uzavřena dohoda o narovnání a prominutí dluhu, na základě které uhradil družstvu dlužník částku 400 tis. Kč, zbylý dluh byl dlužníkovi prominut.


 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  21

Příjmy a výdaje v průběhu likvidace


Příjmy po vstupu do likvidace

zůstatek na bankovním účtu 51.361,61 Kč
zůstatek v pokladně 45,-- Kč
úhrada kupní ceny za akcií 67 864,-- Kč
úhrada ceny dosažené vydražením – movité věci 62.000,-- Kč
úhrada ceny dosažené vydražením – nemovitosti 114.760,-- Kč
úhrada pohledávky. 400.000,-- Kč
nadměrný odpočet DPH 21.119,-- Kč
pohledávka přihlášená do konkurzu 2.566,13 Kč
pronájem za stroje 3.184,-- Kč
úhrada dlouhodobé pohledávky 16.500,-- Kč
ostatní 37 888,02 Kč
Celkem příjmy 777.287,76 Kč

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  22

Výdaje po vstupu do likvidace

vedení účetnictví 40.680,-- Kč
znalecké posudky 22.890,-- Kč
náklady na dražby 34.997,50 Kč
inzerce likvidace 2.142,-- Kč
inzerce k výběrovým řízením 7.266,-- Kč
odměna likvidátora 54.000,-- Kč
příspěvky na obědy 113.511,90 Kč
DPH 3Q 2009 4.842,-- Kč
daň z nemovitostí 210,-- Kč
daň z převodu nemovitostí 144,-- Kč
notář 6.178,-- Kč
poštovné 2.750,-- Kč
kolky, tiskopisy, obálky 392,-- Kč
členská schůze 3.4.2009 – pohoštění 7.327,50 Kč
doplatek odměny statutárního orgánu 4.906,-- Kč
bankovní poplatky 6.217,-- Kč
Celkem výdaje 308.453,90 Kč

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  23

Přihlášení věřitelé

Do likvidace se přihlásilo celkem 27 věřitelů s pohledávkami v celkové výši Kč 290.849,66. Pohledávky byly uspokojeny v plné výši.

REKAPITULACE

Příjmy po vstupu do likvidace celkem 777.287,76 Kč
Výdaje po vstupu do likvidace celkem 308.453,90 Kč
Úhrada pohledávek věřitelů přihlášených do likvidace,
včetně odvedené daně
290.849,33 Kč
Zůstatek peněžních prostředků177.984,53 Kč
Úhrada vypořádacích podílů členů zemřelých v průběhu likvidace 7.878 Kč
Rezerva na úkony spojené s ukončením likvidace (členská schůze, výplata likvidačního zůstatku členům družstva)
 •  bankovní poplatky 3.000 Kč
 • poštovné 3.000 Kč
 • notář (členská schůze) 5.400 Kč
 • občerstvení (členská schůze) 3.000 Kč
 • kolek na návrh na výmaz z obchodního rejstříku 3.000 Kč
17.400 Kč
Likvidační zůstatek 152.706,53 Kč

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  24

Zprávu o průběhu likvidace včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku poměrně mezi stávající členy družstva (114 členů) byla projednána a následně schválena členskou schůzí družstva.

 

Ukončení likvidace

 • výplata likvidačního zůstatku jednotlivým členům
 • sestavení účetní závěrky ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a ke dni ukončení likvidace
 • projednání zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti s příslušným státním okresním archivem
 • žádost o souhlas Finančního úřadu s výmazem družstva z obchodního rejstříku
 • podání návrhu na výmaz družstva z obchodního rejstříku

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  25

5/ Dopady krizové situace na podnik


Potravinářský podnik v krizi

Postup řešení krize podniku, i když na konec neúspěšné, lze ukázat na případu společnosti působící v oblasti potravinářského průmyslu.

Prvotním důvodem krizové situace, bylo špatné strategické rozhodnutí vlastníků společnosti spočívající ve spojení s jinou společností, která však v té době stála před krachem.

Záměr spojit know-how a tradici jedné společnosti s nevyužitou technologií druhé společnosti nevyšel, začala klesat kvalita produkce, odcházeli zákazníci a rostoucí fixní náklady způsobily ztrátu v hospodaření.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  26

Potravinářský podnik v krizi

Dalším z důvodů krize byly i stále rostoucí nákupní ceny surovin, licitační politika obchodních řetězců, vlastní vysoké náklady, všeobecný pokles spotřeby produktů v odvětví a nedostatek provozního kapitálu.

Situaci podniku se majitelé rozhodli řešit formou vyrovnání (podobné dnešní reorganizaci). Soud návrhu sice vyhověl, vyrovnání povolil. Návrh na vyrovnání vedl dodavatele k tomu, že začali prodávat své pohledávky odběratelům.

Aby se zamezilo těmto dodavatelsko-odběratelským zápočtům, byla zřízena dceřinná prodejní společnost. A právě tato společnost se stala důvodem pro odvolání části věřitelů proti postupu vyrovnání.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  27

Potravinářský podnik v krizi

Věřitelé poukazovali především na to, že dlužníkův záměr není poctivý s odůvodněním, že založením dceřinné společnosti došlo ke zkrácení majetku, který by mohl být použit k úhradě jejich pohledávek. Odvolacím soudem bylo tedy usnesení o povolení vyrovnání zrušeno.

Provoz podniku v konkursu

Prohlášení konkursu na majetek uvedeného podniku nevedlo k jeho okamžitému uzavření, ale naopak k rozhodnutí pokračovat i nadále ve výrobě a udržet co možná nejdéle stávající zaměstnanost.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  28

Potravinářský podnik v krizi

Pro rozhodnutí o pokračování výroby existovaly 2 důvody:

 • náklady, které by vznikly při okamžitém ukončení výroby (znehodnocení obalů, materiálů a suroviny - což by snížilo jejich prodejnost),
 • efekt , kdy pokračování ve výrobě a následné generování financí pro provoz firmy vylepší konečnou hodnotu podniku pro prodej.

Analýza těchto dvou kategorií ukázala, že náklady spojené s ukončením výroby by byly vyšší než efekt, který má pro konečnou hodnotu podniku částečné dotování z konkursní podstaty.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  29

Potravinářský podnik v krizi

Po dobu konkursu byl tedy provoz společnosti zachován, včetně plné zaměstnanosti.

Uvedená analýza byla úkolem zvláštního správce konkursní podstaty. Ten byl do funkce ustanoven necelý měsíc od data prohlášení konkursu pro obor ekonomika výroby a obchodu.

Do podniku nastoupil nový obchodní ředitel. Došlo k důležitým změnám v organizační struktuře firmy, které plně podporovaly novou obchodní politiku. Ta představovala aktivní vyhledávání nových zákazníků a snažila se o obnovu starých odběratelských vztahů.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  30

Potravinářský podnik v krizi

Zásadní změny spočívaly v poskytování slevpreferenci platby v hotovosti. Podpořit prodej nově zaváděných výrobků se zaměřením na nové zákazníky měly měsíční prodejní akce. Tato obchodní politika přivedla cca 25 nových zákazníků ze skupiny středních odběratelů.

Zahájena byla také jednání v obchodních řetězcích.

Zvýšené požadavky obchodu si vyžádaly další změny na manažerských postech, kde nastoupil nový výrobní i technický ředitel. Maximálně byla využita i práce učňů, která představovala velkou úsporu mzdových nákladů.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  31

Potravinářský podnik v konkursu

Pro zvýšení motivace vedoucích pracovníků správce požádal soud o souhlas s určením mzdových nároků vedoucích pracovníků, do  výše 80 % jejich tehdejší mzdy s účinností od počátku konkursního řízení.

Soud této žádosti vyhověl. Kromě toho správce vnitřními předpisy zaměstnavatele stanovil podmínky pro odměňování. Odměny nebyly nárokovou složkou, ale jejich přidělení bylo vztaženo vždy ke splnění určitého úkolu či mimořádnému přínosu.

V důsledku uvedených skutečností došlo k navýšení objemu výroby. Velkou zásluhu na tom mělo zavádění nových výrobků. Jednalo se o novinky z konzervárenského programu a uzenářského programu.

Během půl roku tak narostla výroba o cca 63 % (viz obrázek 1).

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  32

Potravinářský podnik v krizi

Vývoj nákupu surovin a odbytu za období konkursu


Vývoj nákupu surovin a odbytu za období konkursu

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  33

Potravinářský podnik v krizi

Postupný nárůst odbytu s sebou však přinesl i problémy s financováním zvýšeného nákupu zvířat a surovin potřebných pro výrobu. Ze strany dodavatelů panovala velká nedůvěra, a tak byly dodávky zvířat podmiňovány platbou v hotovosti.

Objevila se také možnost poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru (úvěr, u kterého banka souhlasí, že jej může zákazník v průběhu stanoveného období opakovaně čerpat až do určité výše úvěrového rámce).

Vývoj ekonomických ukazatelů v té době významně ovlivnil nárůst nákupních cen zvířatnárůst cen vstupních surovin.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  34

Potravinářský podnik v krizi

I přes tato negativa došlo ke zlepšení ekonomiky firmy. Důvodem bylo zvýšení obratu při zlepšení produktivity práce, ale hlavně snížení režijních nákladů.


Graf vývoje hospodářského výsledku

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  35

Potravinářský podnik v krizi

V průběhu tří měsíců od data prohlášení konkursu byl vypracován obsáhlý soupis konkursní podstaty. Jeho obsahem byl podnik zapsaný jako soubor.

Výrobní činnost podniku probíhala ve dvou provozech. Oba provozy v minulosti vybudovaly čističky odpadních vod, kdy jedna čistička sloužila i pro město. Do majetku patřil také penzion.

Samostatné movité věci byly většinou specifické velkokapacitní technologie vyrobené na míru pro konkrétní potřebu do konkrétního prostředí s návazností na výrobní linku.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  36

Potravinářský podnik v krizi

V konkursu se konala 2 přezkumná jednání.

Celkem se do konkursu přihlásilo 235 věřitelů s pohledávkami v celkové výši cca 735 mil. Kč. 9 pohledávky bylo správcem popřeno. 4 věřitelé si nárokovali oddělené uspokojení.

Konečná výše pohledávek věřitelů dosáhla cca 572,5 mil. Kč.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  37

Potravinářský podnik v krizi

Přímým prodejem byl zpeněžován především nepotřebný drobný majetek.

Čistička odpadních vod (ČOV) byla 2x předmětem dražby, v obou případech bylo od konání dražby upuštěno.

Důvodem se poprvé stalo objevení směnky, která úzce souvisela s předmětem dražby, v druhém pak písemné oznámení od starosty města o zamýšleném spekulativním zvyšování ceny za čistění odpadních vod od firem usilujících o ČOV, což bylo v rozporu s veřejným zájmem.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  38

Potravinářský podnik v krizi

Na prodej části podniku úpadce - čističky odpadních vod vypsali správci výběrové řízení, které bylo řádně inzerováno.

Základním kritériem byla výše nabízené kupní ceny v českých korunách s přihlédnutím k zájmu zachovat přijatelné ceny za čištění odpadních vod pro obyvatele města.

Nabídky měly být podávány v zalepených obálkách s označením "Výběrové řízení - ČOV".

Správci obdrželi dvě nabídky, jednu od nejmenované společnosti, druhou od města.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  39

Potravinářský podnik v krizi

Čistička odpadních vod byla nakonec prodána za cenu 9,5 mil. Kč nejmenované společnosti, jejíž nabídka výrazně převyšovala nabídku města.

Rekreační chata byla zpeněžena na základě výběrového řízení za Kč 500.000,--.

Veřejnou dražbou byl zpeněžen následující majetek:

 • bývalý areál autodílen,
 • soubor nemovitostí bývalého areálu,
 • penzion,
 • část podniku (oba provozy).

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  40

Potravinářský podnik v krizi

Dražbě části podniku předcházelo výběrové řízení, kdy správce chtěl zpeněžit podnik jednou smlouvou.

Podmínky byly nastaveny následovně:

PŘEDMĚT PRODEJE

Věci, práva a jiné majetkové hodnoty z konkursní podstaty Úpadce, které slouží provozování podniku Úpadce zejména následující provozovny: ...

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výše nabízené kupní ceny v českých korunách s přihlédnutím k podnikatelskému záměru, orientovanému na zachování předmětu a rozsahu podnikání Úpadce, spolu se zachováním místa podnikání a zaměstnanosti.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  41

Potravinářský podnik v krizi

ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zájemci mají možnost seznámit se se základními informacemi o provozovaném podniku Úpadce prostřednictvím Odborného stanoviska k ceně předmětu prodeje (dále jen Stanovisko) a osobní prohlídky podniku Úpadce.

Podmínkou pro účast ve výběrovém řízení bylo uhrazení nevratné částky ve výši Kč 20.000,--. Zájemce pak obdržel Odborné stanovisko a byla mu umožněna osobní prohlídka podniku Úpadce.

Předkládané nabídky měly obsahovat:

 • výši nabízené kupní ceny v českých korunách
 • stručný podnikatelský záměr zájemce k zachování podniku Úpadce,
 • kontaktní údaje zájemce.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  42

Potravinářský podnik v krizi

Do výběrového řízení byly přijaty 4 nabídky:

 • první společnost nabídka cenu Kč 16.500.000,--,
 • druhá společnosti přišla s nabídkou v rozsahu 10 až 14 mil. Kč,
 • nabídka třetí společnosti činila 12 mil. Kč
 • a zároveň tato společnost nabídla 2 mil. za jeden provoz.

Ihned při otevírání obálek byla vyloučena nabídka společnosti první, neboť neodpovídala základním kritériím výběrového řízení.

Na základě doplnění podnikatelského záměru byla vybrána třetí společnost. Tímto postupem ale nakonec podnik úpadce zpeněžen nebyl.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  43

Potravinářský podnik v krizi

Správci se proto na konec rozhodli zpeněžit podnik ve veřejné dražbě.

Celkem se konaly dvě dražby, když při první nebyl předmět dražby vydražen. SKP se rozhodl pro dražbu opakovanou.

Jejich předmětem byla vždy část podniku úpadce sestávající z veškerého souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání sloužících k provozování podniku.

Opakovaná dražba byla úspěšná a předmět dražby byl vydražen za Kč 12.500.000,--.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  44

Potravinářský podnik v krizi

Téměř všechny nemovitosti, které byly sepsány v rámci podniku do konkursní podstaty, byly předmětem zástavního práva.

Z částky 12,5 mil. Kč muselo dojít k určení, jakou část z této položky představují nemovitosti, neboť v ceně byl zahrnut i ostatní majetek. Dále muselo být vyjádřeno, jaké nemovitosti jsou předmětem zástavy.

Celková hodnota nemovitostí, které byly předmětem zástavy, tak dosáhla 15,3 mil. Kč. Oddělené uspokojení bylo vyplaceno po odečtení souvisejících a zákonem stanovených nákladů ve výši 10,7 mil. Kč celkem dvěma subjektům.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  45

Potravinářský podnik v krizi

Konečná zpráva

První část konečné zprávy obsahovala vyúčtování. Nejdříve byly vyúčtovány příjmy konkursní podstaty, které celkem činily cca Kč 52.990.000,--.

Druhá část měla monitorovat věci a hodnoty, které byly z podstaty vyloučeny. V tomto případě se žádný majetek nevylučoval.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  46

Potravinářský podnik v krizi

Konečná zpráva

Ve třetí části konečné zprávy byly popsány výdaje konkursní podstaty. Ty dosáhly celkem cca Kč 47.685.000,--.

Ve čtvrté části byla vyúčtována odměna správců a jejich hotové výdaje.

Poslední část konečné zprávy se týkala částky určené k rozvrhu. Jednalo se o necelých cca Kč 2.512.000,--.

Proti konečné zprávě byla vznesena námitka od VZP ČR. Při projednání konečné zprávy byla námitka VZP ČR zamítnuta a konečná zpráva schválena.

Proti tomu VZP podala odvolání a Vrchní soud v Praze po roce a půl potvrdil původní rozvrhové usnesení vydané Krajským soudem.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  47

Potravinářský podnik v krizi

Rozvrh

Protože od data vypracování konečné zprávy uplynuly více jak tři měsíce, musela být částka určená k rozvrhu dle konečné zprávy upravena o příjmy a výdaje uskutečněné v té době. Aktualizovaná částka k rozvrhu činila cca Kč 2.521.000,--.

Procento uspokojení bylo vypočteno:

(2 521 000 / 560 000 000) * 100 = 0,45 %

Na základě předloženého návrhu na rozvrh a po ověření správnosti údajů vydal soud konečné rozvrhové usnesení.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  48

Potravinářský podnik v krizi

Rozvrh

Věřitelům byly peněžní prostředky zaslány ihned, jakmile rozvrhové usnesení nabylo právní moci.

Dvě poštovní poukázky byly vráceny s odůvodněním, že adresát zemřel, a nároky na výplatu se tak staly součástí dědického řízení po zůstaviteli.

Správce proto požádal u okresního soudu místně příslušného trvalému bydlišti zemřelého o složení peněz do soudní úschovy.

Následně správce požádá o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení. Po právní moci usnesení o zrušení konkursu musel správce do 30 dnů uzavřít účetnictví, zpracovat účetní závěrku, toto oznámit soudu a poté bude zproštěn funkce.

Podnik byl následně vymazán z obchodního rejstříku.

 

 10. Likvidace podnikuhalek.info – 06.06.2020, 21:59:08strana  49

Shrnutí dopadů krize

Konkurs byl na společnost prohlášen na počátku roku 2001, ale výrobní činnost nadále pokračovala.

Po celou dobu konkursního řízení nebyl provoz podniku přerušen a byla zachována plná zaměstnanost. To bylo zájmem i věřitelského výboru. I když v konečném důsledku neskončil konkurs s vysokým procentem uspokojení, lze jako pozitivní hodnotit fakt, že byly plně uhrazeny veškeré pohledávky za podstatou, udržena a rozšiřována produkce a byly zachovány pracovní příležitosti v daném regionu.

 

(i) Konec výpisu prezentace.