[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

01. Úvod do managementu

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  úvod

Úvod

Celé cvičení ZMNG II bude pojato jako ucelený pohled na klíčové manažerské činnosti, tj. plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolu. Zmíněna budou základní hlediska, podstata, význam a smysl pro manažerské řízení.

Cílem předmětu je navázat na získané znalosti z předchozího semestru a nabídnout ucelené informace o všech manažerských funkcích s důrazem na plánování a organizování.

Pro snazší pochopení komplexnosti výše uvedených manažerských funkcí je text cvičení doplněn konkrétními příklady na středně velkém výrobním podniku (Czech Crystal, a. s.) a na malé firmě, zaměřené na podnikání v cestovním ruchu (CK Istria, s. r. o.).

Odkazy:

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  01

1/ Významy pojmu management

Příklad

Soukromý podnikatel Jan Jadran, založil spol. s r. o. pod  názvem CK Istria, s. r. o. (dále CKI) Předmětem činnosti je:

CK Istria
 • provozování cestovní kanceláře,
 • ubytovací služby,
 • pronájem nemovitostí,
 • reklama a propagace.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  02

Významy pojmu management

1/ význam - určitá skupina lidí v podniku

Příklad

Organizační členění cestovní kanceláře:

Top management

 • ředitel společnosti (výběr destinací, navázání nových obchodních kontaktů, uzavírání smluv,plán strategie společnosti,…)
 • obchodní manažera (spolupracuje s ředitelem společnosti, kalkulace cen zájezdů, jednání s obchodními partnery, příprava smluv, jednání s dopravci,…)
 • marketingového manažera (propagace cestovní kanceláře,….)

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  03

Významy pojmu management

Nižší management

 • centrála – vedoucí centrály (koordinace činností všech poboček a úseků)
 • vedoucí personálního úseku (výběr nových zaměstnanců, uzavírání smluv,…)
 • finanční úsek (účetní, fakturace, mzdová účetní,…)
 • úsek informatiky (počítače, správa sítě,…)
 • autodoprava (zajištění dopravy, autobusové, letecké,…)
 • rezervační centrála (zpracovává rezervace z poboček,…)

Ostatní zaměstnanci nezařazení do nižšího managementu:

 • vedoucí poboček, zaměstnanci poboček, provizní prodejci.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  04

Významy pojmu management

 

2/ význam - určitý způsob vedení lidí

Příklad

Top management zadává úkoly nižšímu managementu.

Nižší management zabezpečuje provedení těchto úkolů prostřednictvím vedoucích poboček a zaměstnanců poboček. Pracovníci nižšího managementu zajišťují a odpovídají za plnění dílčích úkolů. Tuto činnost sami neprovádějí – touto činností jsou pověřeni vedoucí poboček a následně i zaměstnanci poboček.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  05

Významy pojmu management

 

3/ význam - odborná disciplína a obor studia

 • soubor přístupů (názorů, doporučení, principů, technik, metod), kterých využívají manažeři k zvládnutí manažerských funkcí a tím i k dosažení vytýčených cílů organizace.
  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2012:  www.wikipedia.cz

4/ význam - teorie a hlavně pak praxe v řízení podniků

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  06

Významy pojmu management


Top management se pravidelně schází v daných intervalech s nižším managementem cestovní kanceláře CKI za účelem

 • vyhodnocení prodeje zájezdů za období (vyhodnocení prodeje zájezdů za měsíc srpen a září 2015)
 • vyhodnocení výsledků jednotlivých poboček za období (období srpen září 2015 za pobočky Hradec Králové, Pardubice a Praha)
 • vyhodnocení provizních prodejů za období (porovnání období srpen, září 2015)
 • strategie a plán na další období (vyhodnocených výsledků, poklesu prodejů v měsíci srpen a září, zadání studie Walker a Lambert - zvýšení prodejů o 16 %)

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  07

2/ Výchozí okolnosti plánování

Manažeři

Proto výběr a výchova manažerů jsou v moderním managementu klíčové.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  08

Základní manažerské funkce

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  09

Specifické manažerské techniky 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  10

3/ Podstata a význam plánování

Plánování

Výsledkem plánování je plán, z něhož by měly být zřejmé dvě skutečnosti:

 1. Čeho chceme dosáhnout?
  (expanze CK Istria formou poboček na slovenský a polský trh)
 2. Jak daného dosáhneme?
  (uvolnění částky 30 milionů Kč pro zajištění technické vybavenosti nových poboček)

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  11

Základní prvky plánování


Manažeři při plánování rozhodují o 4 základních prvcích:

Plánování lze uskutečnit na všech stupních managementu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  12

A/ Stanovení cílů a priorit

Cíle znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat.

Cíle tvoří soustavu cílů podniku, které odpovídá soustava plánů.

Soustava cílů a plánů organizace

Soustava cílů a plánů organizace

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  13

A/ Stanovení cílů a priorit


Strategické plánování

Taktické plánování

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  14

A/ Stanovení cílů a priorit


Operativní plánování

Většina firem sleduje určitou kombinaci cílů zahrnujících rentabilitu, zvýšení tržního podílu, omezení rizika, inovace, image atd.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  15

A/ Stanovení cílů a priorit


Priorita cílů

Časový rámec

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  16

A/ Stanovení cílů a priorit


Konflikty mezi cíli

Mezi běžná protichůdná alternativní rozhodnutí lze uvést například:

Cíle musí být ovšem pochopitelné a akceptovatelné pro všechny, kteří se budou na jejich dosažení podílet.

Příklad

Pokud by CK Istria za účelem zvýšení zisku navýšila ceny zájezdů, zhoršilo by se její konkurenční postavení na trhu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  17

B/ Akce


Mezi průběhem akce a cílem existuje jednoznačný vztah. Logicky lze očekávat, že vhodný průběh akce umožní dosáhnout cíle.

Příklad

Založení a rozvoj pobočkové sítě CK Istria umožní nárůst zisku o 15 %, který byl stanoven plánem pro rok 2015.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  18

C/ Zdroje


 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  19

C/ Zdroje

Rozpočet v rámci plánovacího procesu

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  20

D/ Implementace plánů

K provádění plánů je třeba pomoci jiných lidí, které je třeba motivovat tak, aby bylo v jejich zájmu cíle dosáhnout (zvýšení zisku CK Istria pro rok 201515 %).

Pro tyto účely využívají manažeři pravomoci, přesvědčovánízásady.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  21

4/ Organizování


 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  22

Organizování

Organizační struktura

Restrukturalizace České exportní banky byla zaměřena na úvěrový proces a zahrnovala úpravu a transformaci organizační struktury (včetně změny vymezení manažerských pravomocí a odpovědností), procesů souvisejících s poskytováním úvěrů včetně vytváření týmů napříč útvary banky.

Cílem bylo zvýšit dostupnost státní podpory exportu, rozšířit portfolio podniků, které podporu mohou čerpat, oslovit nové skupiny zákazníků včetně menších podniků a více se zaměřit na práci s jednotlivými zákazníky.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  23

Organizování

Funkcí organizování je:

Příklad

Nákupní oddělení sklářské společnosti pro zajištění výroby objednává díly dle výrobního programu a rozpisu spotřeby materiálu včetně odpadu.

Koordinuje svoji činnost dle stavu zásob na skladu a vyskladněného materiálu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  24

5/ Projektování organizace

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  25

Jednoduchá organizační struktura

Příklad

Majitel je zároveň vedoucím obchodu a jsou mu přímo podřízeni všichni pracovníci (pokladní, skladník, pracovníci obsluhy, účetní).

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  26

Funkcionální a divizionální struktura

Funkcionální struktura

Existuje např. oddělení financí, lidských zdrojů, výzkumu, vývoje výrobků apod. V nemocnici je to např. chirurgie, interna, hospodářská správa, jednotka ARO apod.

Divizionální struktura

Např. velké automobilky vytvářející divize na jednotlivé typy vozů, úvěrové oddělení banky rozdělené na divize dle zákazníků – průmysl, obchod a zemědělství nebo divize dle geografického hlediska – domácí trh, Evropa, Jihovýchodní Asie).

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  27

6/ Souhrnný příklad - Czech Crystal


A/ Základní informace o společnosti

Logo

Název firmy: Czech Crystal, a. s.

Právní forma: akciová společnost

Založení: 3. dubna 2007

Sídlo firmy: Kamenický Šenov, Česká republika

Hlavní činnost:

výroba a prodej užitkového skla, sklářského zboží, navrhování a výroba a prodej skleněných plastik, uměleckého a osvětlovacího skla, broušení a leptání skla, zprostředkovatelská činnost v oblasti sklářského průmyslu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  28

Souhrnný příklad - Czech Crystal


B/ Profil společnosti

V současné době patří společnost mezi hlavní producenty v oblasti sklářského průmyslu.

Výrobní program společnosti zahrnuje výrobu domácenského, technického, laboratorního a nápojového skla.

Nabídka zahrnuje výrobu skla automaticky, ručně, v malých i velkých objemech.

Došlo k založení několika podnikových prodejen, zaměstnání 250 pracovníků a exportu větší části produkce na světové trhy.

V průběhu let 2014 - 2016 byly v Německu, Polsku a Itálii založeny nové prodejní pobočky.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  29

Souhrnný příklad - Czech Crystal


V roce 2008 bylo první podnikatelskou strategií výroba zcela nové kolekce dekorativního skla pro náročnější zákazníky.

Poptávka zaznamenala již v prvním roce významného nárůstu. Společnost po 3 letech výroby rozhodla rozšířit výrobu s cílem nabídnout svoji produkci i na zahraniční trhy.

Zásadní zvrat v životě sklárny znamenalo vítězství ve výběrovém tendru v roce 2010, kdy se Czech Crystal, a. s. stala výhradním dodavatelem skleněné laboratorní techniky společnosti Final Lab, s.r.o.

V roce 2012 vedení sklárny přijalo střednědobý plán s cílem rozšířit výrobuspecializovat se na produkci technického a laboratorního charakteru.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  30

Souhrnný příklad - Czech Crystal

Vzhledem k uspokojivým výsledkům podnikání byla sklárna Czech Crystal, a. s. produktově rozdělena na 3 samostatná odvětví:

 • odvětví domácenského skla,
 • odvětví technického skla a
 • odvětví skla potravinářského.

Rozdělení společnosti podle produktů

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  31

Souhrnný příklad - Czech Crystal


Současná organizační struktura prodeje výrobků společnosti má geografický charakter.

Existuje ústředí společnosti, kterému podléhají jednotlivé pobočky. Charakteristickým rysem je vysoký stupeň delegování pravomocí.

Vedoucí manažeři obchodních poboček mají především dostatečnou pravomoc, aby mohli samostatně řídit podnikatelské aktivity.


Geografické rozdělení prodeje

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  32

Souhrnný příklad - Czech Crystal

Společnost je podle funkcionálního uspořádání členěna na pět nezávislých úseků:

 • působnost technického manažera,
 • finančního manažera,
 • manažera výroby,
 • personalisty
 • manažera prodeje.

Organizační schéma společnosti

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  33

Souhrnný příklad - Czech Crystal


Z poboček v Německu, Polsku a Itálii proudí do ústředí informace o stavu důležitých obchodních případů, plnění plánovaných věcných i finančních cílů a další důležité informace.

Naopak z ústředí přicházejí na pobočky jednoznačně formulované příkazy strategického charakteru (plán prodeje, finanční plán, pohyb pracovních sil...).

Všichni manažeři mají volný přístup ke všem disponibilním informacím.


Rozdělení v rámci obchodních poboček

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  34

7/ Souhrnný příklad - CK ISTRIA

CK ISTRIA, s. r. o.

CK Istria Souhrnný příklad popisuje kroky soukromého podnikatele Jana JADRANA založit společnost s ručením omezeným, s jedním majitelem a jednatelem.

Předmětem podnikání bude cestovní kancelář.

Jediným majitelem firmy je Jan Jadran, bude rovněž jediným jednatelem společnosti a hodlá být i manažerem.

Název společnosti bude CK ISTRIA, s. r. o.

Předpokládá se, že cestovní kancelář bude mít 5 poboček v různých městech ČR. Počet zaměstnanců při založení společnosti bude 25.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  35

Souhrnný příklad

1/ Získání živnostenského oprávnění

Pro založení společnosti s ručením omezeným musí majitel vykonat následujících úkony:

 1. stvrdit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu - bude pouze jeden majitel a jednatel,
 2. složit základní kapitál společnosti (v penězích, nebo nepeněžitým vkladem, v tomto případě celkem 1.000.000 Kč),
 3. získat živnostenská oprávnění (koncesní listinu pro CK),
 4. podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku,
 5. registrovat společnost u finančního úřadu.
 6. vypracovat podnikatelský plán, který je nutný pro vydání koncese
 7. uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (např. Pojištovna Generali, a.s.)

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  36

Souhrnný příklad

Pro založení cestovní kanceláře musí majitel zažádat o vydání koncese:

 1. podat žádost o vydání koncese na živnostenském úřadu
 2. žádost o vydání koncese je zpoplatněna – stojí Kč 1.000,--,
 3. žadatel musí předložit – originál smlouvy s pojišťovnou, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti , čestné prohlášení
 4. živnostenský úřad prověří žádost a v případě, že neshledá žádné nedostatky předloží ji ministerstvu pro místní rozvoj, které zaujme stanovisko do 30 dnů ode dne doručení
 5. v případě kladného stanoviska živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti
 6. do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese pak živnostenský úřad vydá koncesní listinu

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  37

Souhrnný příklad


2/ Složení vkladů

Způsob složení vkladu byl stanoven na základě společenské smlouvy společnosti CKI a bylo zvoleno složení části vkladů na bankovní účet a zbytek formou nepeněžitého vkladu (automobily, počítače, telefony, vybavení poboček – nábytek,…)

Nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet.

Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši.

K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení zakladatelské listiny.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  38

Souhrnný příklad


2/ Složení vkladů

Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se vklad stane jejím majetkem a společnost s ním může volně disponovat.

Nepeněžitým vkladem budou 2 automobily, počítače, telefony, vybavení poboček – nábytek.

Aby mohly být tyto věci předmětem nepeněžitého vkladu, musí majitel nechat provést jejich ocenění znalcem.

Znalce pro tento účel musí jmenovat soud. Učiní tak na návrh majitele strojů a většinou vyhoví tomu, jakého si vybral sám znalce.

Hodnota stanovená ve znaleckém posudku musí být vyšší, nebo rovná hodnotě, na kterou budou stroje započteny do základního kapitálu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  39

Souhrnný příklad


2/ Složení vkladů

V tomto případě je základní kapitál 1.000.000,--, hodnota peněžitého vkladu Kč 500.000,-- a hodnota nepeněžitého vkladu stanovená znalcem celkem Kč 600.000,--, takže vklady jsou tímto splaceny.

Hodnota vlastního kapitálu společnosti tak v okamžiku založení činí 1.100.000 Kč.

Vlastní kapitál představuje nárok společníka cestovní kanceláře – Jana Jadrana – na majetek, který podnik spravuje. Tento nárok společnost eviduje a je možné ho v budoucnu uspokojit například prodejem obchodního podílu. Tento nárok může být spojen i s pravidelnou výplatou podílu na zisku.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  40

Souhrnný příklad

3/ Získání živnostenských listů

Při zakládání právnické osoby, nebo při rozšiřování činnosti právnické osoby, je žadatel povinen ohlásit nové živnosti živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů.

Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře Ohlášení živnosti pro právnickou osobu, ke kterému je třeba doložit požadované přílohy. 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  41

Souhrnný příklad

Náležitosti ohlášení

 • obchodní jméno a sídlo společnosti - CK ISTRIA, s. r. o., Plážová 174, Hradec Králové,
 • identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem - jednatel: Jan Jadran,
 • údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost,
 • údaje týkající se osoby odpovědného zástupce,
 • předmět podnikání - provozování cestovní kanceláře, ubytovací služby, silniční motorová doprava, pronájem nemovitostí,
 • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno,
 • provozovnu, pokud je zřízena - Plážová 174, Hradec Králové,
 • datum zahájení provozování živnosti - 1. ledna 2016.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  42

Souhrnný příklad

Přílohy ohlášení

Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou:
 • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
 • doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,-- za každou ohlašovanou živnost
 • doklady o odborné způsobilosti,
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce,
 • doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena,(zakladatelská listina)
 • v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu, souhlas majitele bytu a výpis z katastru).

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  43


Souhrnný příklad

4/ Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku


 • Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán u příslušného rejstříkového soudu v Hradci Králové.
 • Návrh na zápis podepsal jednatel Jan Jadran, kdy jeho podpis byl úředně ověřen.

 

 

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  44

Souhrnný příklad

5/ Zápis společnosti do obchodního rejstříku

 • O zapsání společnosti CK ISTRIA, s. r. o. do obchodního rejstříku dostane její jednatel od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti.
 • Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví.
 • Zároveň je společnosti přiděleno .(27 14 12 10)

6/ Registrace společnosti u finančního úřadu

 • První z povinností společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  45

 

Souhrnný příklad

Jak je zřejmé ze všech kroků, které musel majitel firmy podniknout při jejím zakládání, i tato činnost je velmi náročným manažerským úkolem a pokud se ho rozhodne zvládnout sám majitel, musí počítat se značnou časovou náročností a zároveň bude potřebovat zajistit služby hned několika dalších subjektů - minimálně znalce a notáře.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  46

8/ DLP

 

DLP / 01

Cílem DLP je prověřit schopnost studenta aplikovat získané znalosti z předmětu Základy managementu (případně i vlastní zkušenosti) při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání bude firma malé až střední velikosti (5-10 zaměstnanců), kde student vystupuje v pozici majitele a hlavního manažera. Doporučenou právní formou je společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  47

DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Rozhodněte o obchodním jménu a právní formě Vaší firmy (obchodní společnost / živnostenské podnikání). Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na 10 řádků. 1, 3
 2. Rozhodněte o konkrétní podnikatelské činnosti Vaší firmy. Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na 10 řádků. 1
 3. Připravte žádost o zápis firmy do obchodního rejstříku / registru živnostenského podnikání. 2, 3

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  48

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 01. Úvod do managementuhalek.info – 17.06.2019, 10:41:04strana  49

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.