[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

02. Strategické plánování firmy

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  úvod

Úvod

Strategické plánování je výchozím rozhodovacím procesem organizace.

Základním bodem strategického plánování je definování poslání firmy, jenž definuje zaměření podnikatelských aktivit firmy (posláním CK je zajistit svým klientům prožití bezstarostné dovolené v kterémkoliv ročním období, spojené s kvalitním odpočinkem a nezapomenutelnými zážitky).

Po vymezení poslání firmy následuje analýza prostředí, a to jak vnitřního, tak i vnějšího. Tato analýza dovoluje managementu vytýčit konkrétní cíl a strategii, která umožní daného záměru dosáhnout (expanze podniku na slovenský a polský trh; uvolnění 30 mil. Kč pro zajištění technické vybavenosti nových poboček a kvalifikované pracovníky).

Předposlední fází je vytvoření plánu produktového portfolia firmy, včetně priorit pro dané období. Posledním krokem celého procesu je nezbytná kontrola a zpětná vazba naplnění cílů strategického plánování.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  01

1/ Strategické plánování a firma


Pojem strategie pochází z vojenství a v této podobě znamená záměry spojené s poražením nepřítele.

podnikovém řízení představují strategické záměry snahu získat výhodu vůči konkurenci.

Strategické plánování zahrnuje:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  02

Strategické plánování


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících kroků:

 1. Stanovení strategických cílů (vstup na trh s lázeňskými a wellness pobyty).
 2. Strategická analýza vnějšího okolí firmy (co nabízejí konkurenti, připravovaná legislativa).
 3. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci, vztahy se zákazníky, vybavení poboček).
 4. Silné a slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod (kvalifikace pracovníků, kvalita služeb x malá nabídka fakultativních výletů).
 5. Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  03

Strategické plánování


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících kroků:

 1. Zpracování strategie produktového portfolia.
 2. Určení variant dílčích strategií (marketingové, inovační, výrobní, finanční, organizační, personální atd.)
 3. Výběr optimální varianty komplexních strategických plánů.
 4. Formulace komplexního strategického plánu.
 5. Sestavení rozpočtů.
 6. Rozpracování a převedení komplexního strategického plánu do plánů taktických a operativních.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  04

Strategické plánování


1/ stanovení strategických cílů

ve 3 postupových krocích:

 1. Formulace obecných cílů. (vstup na trh s lázeňskými a wellness pobyty)
 2. Formulace specifických cílů. (uzavření smluv o obchodní spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami v ČR, které budou nabízet produkty CKI)
 3. Stanovení priorit významnosti cílů. (nepoškodit image firmy v případě předčasného vstupu na trh)

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  05

Strategické plánování

2/ Strategická analýza vnějšího okolí

hlavní faktory okolí jsou aspekty:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  06

Strategické plánování

2/ Strategická analýza vnějšího okolí

a) Obecné okolí

b) Oborové okolí podniku

(zákazníci, dodavatelé, konkurence atd.)

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  07

Strategické plánování


3/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy

(faktory vědeckotechnického rozvoje, marketingové a distribuční faktory, faktory výroby a řízení výroby, faktory podnikových a pracovních zdrojů, faktory finanční a rozpočtové, faktory vývoje cestovního ruchu.)

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  08

Strategické plánování


4/ Určení konkurenčních výhod

Na základě analýzy okolí podniku je nutné odhadnout a definovat silné (vysoce kvalifikovaní pracovníci)slabé (poloha poboček mimo centra měst) stránky podniku a na základě nich určit hlavní konkurenční výhody.

Techniky jsou zpravidla prezentovány v maticové formě.

Patří sem SWOT analýza a jiné.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  09

Strategické plánování

5/ Návrhy základních variant podnikatelských strategií

Strategii volby je možné znázornit maticí výrobek - trh znázorňující 4 strategie:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  10

Strategické plánování


6/ Zpracování strategie produktového portfolia

Konkurenční
pozice
Stadium trhu
Počáteční Růst Stárnutí Zralost
Dominantní Soustředit se 
na zvyšování podílů trhu
Držet pozici, držet
podíl na trhu
Držet pozici, držet
podíl na trhu
Držet pozici
Silná Snaha o zlepšení,
mírné inovace
Snaha o zlepšení,
modifikace
Držet pozici Držet pozici
Příznivá Zvyšování podílu
na trhu
Výběrové zvyšování
podílu u segmentu
Nalezení tržního
koutu
Sklízení
Udržitelná U vybraných segmentů
snaha zlepšit
Najít tržní kout
držet
Najít tržní kout
nechat být
Postupné
stahování
Slabá Rychle zlepšit
nebo stáhnout
Zcela změnit
nebo opustit
Postupně stahovat
nebo opustit
Opustit trh

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  11

Strategické plánování

8/ Výběr optimální varianty plánu

porovnáváme a zvažujeme základní faktory, jako např:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  12

Cíle strategického plánování

Strategický plán dává odpovedi na otázky:

Jaké je poslání firmy?

(poskytovat komplexní služby v oblasti správy informačních systémů, nabízet poradenské a konzultační služby)

Jaké jsou hlavní strategické cíle firmy?

(rozšířit zdravou výživu a zdravotní životní styl mezi občany)

Jaké jsou slabé a silné stránky firmy?

(silné stránky: známost značky firmy, vytváření zákaznicky orientovaných produktů a servisů s větší přidanou hodnotou, slabé stránky: špatné propojení průmyslového areálu s dopravními uzli, horší adaptabilita na nové trendy ve stavebnictví)

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  13

Cíle strategického plánování

Strategický plán dává odpovědi na otázky:

Jaké možnosti firmě nabízí okolí?

(zvyšující se poptávka po službách v oblasti domácí turistiky a cestovního ruchu)

Které trhy či segmenty obsadit?

(segment trhu digitálního zemského televizního vysílání)

Které výrobky (sortiment) vyrábět a které služby poskytovat?

(výroba kapesních herních konzolí pro děti ve věku 10 až 15 let)

Strategické plánování hraje klíčovou roli v dosažení souladu mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli, prostřednictvím dílčích podpůrných krátkodobých a střednědobých cílů.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  14

Konstrukce strategického plánu

Mezi základní složky strategického plánu patří:

Vnější vazby strategického plánu jsou následující:

Schéma procesu strategického plánování

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  15

2/ Poslání organizace

Poslání organizace by mělo specifikovat, o co bude organizace usilovat z dlouhodobého hlediska.

Tato vize by měla vytyčovat dlouhodobé cíle hlavní strategie vedoucí k jejich dosažení.

Smyslem je poskytnout představu o zaměření a významu podnikatelských činností organizace.

Příklad: Vize Kofoly

Kofola

Do roku 2017 chceme být československou jedničkou v gastru a impulsu, udržet postavení v retailu a nabídneme naše nápoje ve zdravější podobě. Stejně jako dosud budeme naše produkty vyrábět s co největší péčí a láskou.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  16

3/ Analýza prostředí a zdrojů organizace

Proces podnikatelského strategického plánování se skládá z řady kroků:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  17

Proces strategického plánování

Proces strategického plánování

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  18

Krok 1/ Analýza prostředí

podnikatelská strategie musí respektovat podmínky dané vnějším prostředím

manažeři potřebují při tvorbě strategie informace o tom:

Příklad

Manažeři v oboru sportovních potřeb zjišťují, že se jejich obor mění. Obor, ve kterém dominovaly velké firmy s celosvětovou působností (Nike, Puma, Head, Adidas ), je nyní zaplněn menšími firmami (LaSportiva, The North Face, Deuter ), jejichž výrobky jsou určeny nadšencům pro nejrůznější nové (extrémní) sporty.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  19

Krok 2/ Identifikace příležitostí a hrozeb


manažeři posuzují, jaké příležitosti by mohla organizace využít a s jakými ohroženími se může setkat.


 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  20

Krok 3/ Analýza zdrojů a kapacit organizace 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  21

Krok 4/ Identifikování silných a slabých stránek

Všechny činnosti organizace, které probíhají dobře, nebo jsou jedinečné, představují její silné stránky.

Naopak slabou stránkou je vše, co se organizaci nedaří, vykazuje dlouhodobou ztrátu apod.

Příklad

Silnou stránkou menší strojírenské firmy produkující slitinové odlitky litých kol je vysoká kvalifikace konstruktérů a technologů a univerzální charakter výrobního zařízení dovolující snadné změny v nabízeném sortimentu.
Slabou stránkou podniku může být zastaralost odlívaných vzorů a absence vlastního designéra.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  22

SWOT analýza


Rozpoznání příležitostí organizace

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  23

SWOT analýza

SWOT analýza představuje kombinaci dvou analýz, S-WO-T:

Schéma SWOT analýzy

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  24

4/ Cíle a strategie organizace


Cíle organizace představují koncové body, ke kterým směřuje naplňování poslání organizace a které jsou zabezpečovány nepřetržitým vykonáváním různých činností organizace.

Příklad

Cíle podniku vyrábějícího zapalovací svíčky do automobilů:

 • Cíl postavení na trhu - výsadní postavení na trhu
 • Inovační cíl - podíl prodeje nového druhu svíček dosáhl 7 %
 • Ziskovost - nejméně 15% průměrná roční míra návratnosti investic
 • Sociální zodpovědnost - reagovat na odůvodněné sociální požadavky

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  25

Matice produkt - trh

Následující obrázek ukazuje alternativní strategie, které může organizace použít pro dosažení svých cílů.

Ukazuje, že se jakákoli organizace může zaměřit na rozvoj stávajících nebo nových produktů a soustředit se při tom na stávající nebo nové zákazníky.
Matice produkt - trh

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  26

Strategie pronikání trhu

firma se zaměřuje na zdokonalování své pozicestávajících produktůstávajících zákazníků.

Cílem je motivovat zákazníky, aby si kupovali větší množství produktů pomocí:

Příklad

Bankovní ústav se může zaměřit na přesvědčování svých klientů, aby více využívali její kreditní karty pomocí soutěží o ceny při placení kartou.


 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  27

Strategie rozvoje trhu


je zaměřena na vyhledávání nových zákazníků pro stávající produkty firmy

je nutné věnovat pozornost prodejním technikám, balení, propagaci a často je nutné vytvořit pro prodej zboží na nových trzích vhodný styl

Příklad

Výrobce sportovních oděvů pro dospělé (Craft, Rock Empire) se může rozhodnout, že zahájí výrobu sportovního oblečení pro děti.


 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  28

Strategie rozvoje produktu


je zaměřena na vyhledávání nových podnikatelských aktivit, nových produktů.

je nutné věnovat pozornost inovacím, módním trendům nebo technickému pokroku (mobilní komunikace, včetně přístrojů, výzkumy v medicíně, nanotechnologie,...)

Příklad

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola, a. s. (Kofola, RC Cola) se může rozhodnout, že bude vyrábět bezbarvou colu.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  29


Diversifikace


diversifikací nazýváme takovou strategii, při které organizace vyhledává zcela nový produkt, kterým by mohla uspokojovat zákazníky.

Příklad

Internetový obchodní dům (obchodni-dum.cz) se rozhodne poskytovat svým zákazníkům úvěry. Výrobce cigaret (Japan Tobacco) se zapojí do obchodování s realitami.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  30

5/ Plán portfolia organizace


je konečnou fází procesu strategického plánování

výstupem je skladba obchodního (produktového) portfolia


Příklad

AEG Výrobce elektrických spotřebičů AEG může vyrábět řadu různých typů výrobků (sušičky, pračky, myčky, chladničky), nebo může mít dvě divize, z nichž jedna může vyrábět průmyslové elektrické spotřebiče a druhá elektrické spotřebiče pro domácnost.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  31

Portfolio organizace

Firma si musí umět zodpovědět následující otázky:

na základě toho musí rozhodnout, které podnikatelské aktivity:

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  32

Matice BCG

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  33

Matice BCG

Hvězdy

Peněžní (dojné) krávy Matice BCG

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  34

Matice BCG

Otazníky

Psi Matice BCG

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  35

Tvorba vyváženého portfolia


a) Budovat

b) Udržovat

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  36

Tvorba vyváženého portfolia


c) Sklízet

d) Zbavovat

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  37

Výhody a nevýhody strategického plánu


Výhody a nevýhody strategického plánu

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  38


6/ Souhrnný příklad - Czech Crystal, a. s.


1/ Poslání společnosti Czech Crystal, a. s.

Logo
 • Zákazníkům: nabízet sklářské výrobky nejlepší kvality, dodávané v objemech a časovém horizontu dle přání a potřeb konečného zákazníka, poskytovat spolehlivé a včasné služby,
 • Zaměstnancům: nabízet zaměstnání, které vytváří prostor pro seberealizaci,
 • Společnosti: být užitečný veřejnosti, České republice, propagovat výrobky české sklářské školy ve světě,
 • Vlastníkům: přinášet zisk, včetně návratnosti jejich investic.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  39


Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.


2/ Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Silné stránky společnosti Czech Crystal, a. s.

 • vedoucí postavení na trhu s průmyslovým a domácenským sklem,
 • dostatečné finanční zdroje společnosti pro vlastní inovační rozvoj produkce,
 • lepší výrobní schopnosti užitkového skla než hlavní konkurenti,
 • uskutečňované a pravidelné inovace v oblasti produkce průmyslového skla,
 • strategické umístění ústředí společnosti a jednotlivých poboček.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  40


Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.


2/ Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Slabé stránky společnosti Czech Crystal, a. s.

 • zčásti zastaralé výrobní technologie,
 • neschopnost pružně reagovat na zveřejněné veřejné zakázky,
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků,
 • nevhodné využití objektů (sklady, kanceláře, dílny),
 • nedostatečná komunikace a spolupráce s jinými společnostmi sklářského průmyslu,
 • slabé motivační prostředí.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  41


Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.


2/ Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Příležitosti společnosti Czech Crystal, a. s.

 • příležitost obsadit slovenský trh stavebního skla s výhradním postavením,
 • rozšíření výrobkové řady dekorativního skla,
 • zvyšující se zájem zákazníků ze zemí EU o naše výrobky,
 • nové silniční tahy, napojení na mezinárodní sítě,
 • využití nových skladů v sousedních městech.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  42


Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.


2/ Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb

Ohrožení společnosti Czech Crystal, a. s.

 • vstup zahraniční společnosti (Tool Glass, BV) s nižšími náklady na domácí trh,
 • odliv kvalifikovaných pracovníků,
 • obtížná orientace v rychle se měnících právních normách,
 • dodatečné náklady na nově zaváděné ekologické projekty (těžba sklářského písku).

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  43

Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.

3/ Hierarchie cílů a strategií společnosti

Hierarchie cílů společnosti

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  44

Proces strategického plánování - Czech Crystal, a. s.

3/ Cíle a strategie společnosti


Cíle a strategie společnosti

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  45

7/ Souhrnný příklad CK ISTRIA, s. r. o.

CK ISTRIA, s. r. o.

CK Istria

Společnost má jediného vlastníka, jednatele a rovněž manažera. Vzhledem ke skutečnosti, že se majitel chce věnovat především základnímu řízení firmy a řízení obchodní činnosti, rozhodl se zřídit funkci ekonomického manažera.

Pro zjednodušení své práce rovněž pozici asistentky, která kromě běžné náplně administrativní činnosti pro celou společnost, bude spolupracovat s majitelem na obchodní činnosti společnosti a bude zajišťovat související agendu (objednávky, prezentace společnosti, spolupráce s marketingovým oddělením apod.)

Pozice ekonomického manažera zahrnuje celou řadu činností souvisejících s ekonomikou společnosti - vede ekonomické oddělení, spravuje daňové povinnosti, řídí chod účtárny a mzdové účtárny, ve spolupráci s obchodním oddělením připravuje zájezdové kalkulace a dohlíží na ekonomiku prodeje.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  46

Souhrnný příklad

CK ISTRIA, s. r. o.

Majitel hodlá ve své společnosti rozšířit nabídku pobytových zájezdů včetně doplňkových služeb (cestovní pojištění, směnárna, fakultativní výlety…) dle požadavků svých klientů a zvýšit poptávku po zářiových kapacitách CKI alespoň o 16 %.

Z toho důvodu provedl rozšíření počtu poboček cestovní kanceláře z 5 na 8.

V každé z poboček určil nejzkušenějšího a nejkvalitnějšího zaměstnance, který se stal vedoucím pobočky.

Pozice vedoucího představuje jednak povinnost vést skupinu podřízených výkonných pracovníků a jednak povinnost se podílet na zajištění jak provozního chodu pobočky, tak personálního chodu.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  47

Souhrnný příklad

CK ISTRIA, s. r. o.

Majetková a kapitálová struktura společnosti vyplývá ze zakladatelského rozpočtu, který sestavil majitel ve spolupráci s budoucím ekonomem společnosti.

Zakladatelský rozpočet je důležitý pro finanční subjekty, které podle předkládaných dat mají v kompetenci poskytnout podnikateli požadované množství finančních prostředků na uskutečnění podnikatelského plánu.

Zakladatelský rozpočet CK ISTRIA , s. r. o.

Majitel v předběžně zpracovaném finančním plánu nepočítal s bankovním úvěrem, který by hned v počátku významně zatížil společnost.

O bankovním úvěru ve výši cca Kč 1.500.000,-- by společnost uvažovala v případě nákupu vlastního autobusu.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  48

Souhrnný příklad

CK ISTRIA, s. r. o.

Majetková a kapitálová struktura je tvořena následujícími položkami:

 • vlastní kapitál...............Kč 100.000,--
 • základní kapitál...............Kč  1.000.000,--
 • obchodní úvěr...............Kč 50.000,-- (vyfakturované dodávky)

Vstupní rozvaha

AktivaPasiva
Dlouhodobý majetek600 000Vlastní kapitál1 100 000
Oběžný majetek - zásoby50 000Cizí kapitál - závazky50 000
Finanční majetek500 000  
Aktiva celkem1 150 000Pasiva celkem1 150 000

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  49

CK ISTRIA, s. r. o.

Východiska hospodaření

předpokládaný prodej (za rok)

 • pobytové zájezdy.........2000 x
 • poznávací zájezdy.........1200 x

předpokládaná průměrná cena (1 zájezdu)

 • pobytové zájezdy.........Kč 16.000,--
 • poznávací zájezdy.........Kč 13.000,--

obchodní náklady na 1 zájezd a osobu

 • pobytové zájezdy..........Kč 6.900,--
 • poznávací zájezdy.........Kč 5.500,--

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  50

CK ISTRIA, s. r. o.

Východiska hospodaření

ostatní přímé náklady

 • pobytové zájezdy.........Kč 1.000,--
 • poznávací zájezdy.........Kč 500,--

mzdové náklady

 • 4 manažeři ......... á Kč 28.000,--
 • 21 zaměstnanců ......... á Kč 18.000,--
 • 20 smluvní zaměstnanci........ á Kč 13.000,--

další náklady

 • pojištění insolvence, cestovní pojištění...............Kč 230.000,--
 • nájemné poboček...............Kč 2.800.000,--

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  51

CK ISTRIA, s. r. o.

Přehled nákladů a výnosů

1/ Výnosy

Tržby z prodeje vlastních služeb (2000 x Kč 16.000,-- + 1200 x 13.000,--)= Kč 47.600.000,--

2/ Náklady

 • Obchodní náklady (2000 x 6.900,-- + 1200 x 5.500,--) = Kč 20.400.000,--
 • Mzdové náklady 12 x [(21 x Kč 18.000,-- + 20 x 13.000,-- + 4 x 28.000)] = Kč 9.000.000,--
 • Ostatní přímé náklady (2000 x Kč 1000,-- + 1200 x 500,--) = Kč 2.600.000,--
 • Nájemné Kč 2.800.000,--
 • Odpisy (20 % z Kč 600.000,--) = Kč 120.000,--
 • Zdravotní a sociální pojištění (34 % z Kč 9.000.000,--) = Kč 3.060.000,--

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  52


CK ISTRIA, s. r. o.


Přehled nákladů a výnosů

Výnosy celkem...............Kč 47.600.000,--

Náklady celkem...............Kč 37.980.000,--

Hospodářský výsledek...............Kč 9.620.000,--

Uvedený plánovaný hospodářský výsledek dává naději na možnost rozvoje firmy. Otázkou zůstává, jak bude vypadat praktické fungování firmy.


 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  53

8/ DLP


DLP / 02

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

 1. Graficky znázorněte poslání Vaší firmy. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1
 2. Pojmenujte slovně i obrazem 5 položek Vašeho produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na 3 roky. 1
 3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici Vaší firmy na trhu. 1

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  54

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 02. Strategické plánování firmyhalek.info – 17.06.2019, 10:57:36strana  55

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.