[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

03. Finanční plánování

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  úvod

Úvod

Jsou-li známy strategické záměry firmy, je možné zaměřit úsilí na oblast finančních cílů. (zisk).

Finanční zdroje, které je nezbytné efektivně "řídit", pak určují podobu samotného finančního plánu.

Finanční plánování má za úkol zajistit splnění finančních cílů.

Skládá se ze 3 částí:

 • plánování aktiv a pasiv,
 • plánování výnosů, nákladů a zisku a
 • plánování peněžních příjmů a výdajů.

Odkazy:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  01

1/ Finanční podoba podniku

z věcného hlediska představuje činnost podniku tok statků:

Příklad

V případě truhlárny:

 1. stroje - soustruh, fréza pro vyřezávání a frézování,
 2. materiál - gravírované kovy, dřevo,
 3. hotové výrobky - kůly, sloupy, zahradní sloupky.

a skládá se ze 3 sekvenčně řazených aktivit (činností):

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  02

Financování

Každáaktivit musí být pokryta finančními zdroji. Tok penězformu plateb - příjmů nebo výdajů (za nakoupené dřevo, ubytovací kapacity, sklářský písek, reklamu, ...).

Kromě těchto základních toků plateb existují doplňkové finanční toky, spojené s:

Získání finančních zdrojů a následné využití k zabezpečení provozu firmy označujeme jako financování.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  03

Financování

Financování má hlavní úkoly:

Výrobce jízdních kol se rozhoduje, zda si vezme úvěr od bankovního domu, nebo vydá akcie případně použije finanční rezervy z předchozích let.

Reinvestovat zisk do nákupu nové technologie (stroje, PC,...) nebo jej vyplatit ve formě dividend, tj. použít pro osobní potřebu.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  04

Financování


Veškeré financování je ovlivňováno dvěma faktory:

1/Faktorem času

Rozhodnutí o nákupu nové počítačové sítě a rezervačního systému nákupu zájezdů může přinést v budoucnu vyšší výnosy z prodeje zájezdů a vytvořit podmínky pro strategický cíl - e-shop.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  05

Financování


Veškeré financování je ovlivňováno dvěma faktory:

2/Faktorem rizika

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  06

Typy finančních rozhodnutí


1/ Operativní rozhodnutí

Nákup dvou nových autobusů pro cestovní kancelář, zajištění větších zásob dřeva, zlepšení užitných vlastností a technických parametrů PC sítě.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  07

Typy finančních rozhodnutí


2/ Strategická rozhodnutí

Přesun provozu výroby skla na Slovensko, otevření pobočky cestovní kanceláře na Ukrajině před vypuknutím politické krize.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  08

2/ Strategie a řízení financí

Nezbytnou součástí procesu tvorby strategického plánu je plánování finančních zdrojů.

Finančními zdroji se rozumí:


Strategie a řízení financíJejich vztah ke strategii znázorňuje následující obrázek.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  09

Řízení financí

Řízením financí se rozumí:

Tyto 3 podmínky musí zajistit splnění cílů (krátkodobých i dlouhodobých).

Nutné je mezi nimi najít a zajistit vhodnou rovnováhu. Aktivní úlohu zde hraje manažer.

Příklad

Nelze minimalizovat osobní náklady (mzdy) tím, že dojde k hromadnému podávání výpovědí. Hrozí akutní nedostatek lidských zdrojů, potřebných ke splnění plánovaných cílů.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  10

Plánování aktiv a pasiv


Majetkem podniku se rozumí souhrn věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot (SW, ochranná známka, know-how, ...), které patří podnikatelislouží k jeho podnikání.

Tvoří 2 základní skupiny prostředků:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  11

Plánování aktiv a pasiv


Kapitálovou strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů, z nichž majetek, určený k podnikání, vznikl.

Aktiva představují majetek podniku.
Pasiva zachycují kapitálovou strukturu podniku.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  12

Plánování aktiv a pasiv

Velikost podnikového kapitálu závisí na:

 1. velikosti podniku - čím větší podnik, tím větší kapitál vyžaduje,
  (ČEZ, a.s., ŠKODA AUTO, a.s. x místní opravna aut, restaurace),
 2. stupni mechanizace - čím vyšší použití techniky, tím větší kapitál,
  (výroba, výzkum a vývoj nových druhů automobilových skel v Czech Crystal vyžaduje značný objem vlastního i cizího kapitálu.),
 3. rychlosti obratu kapitálu - čím rychlejší obrat, tím menší kapitál,
  (těžební podniky jako Sokolovská uhelná, a.s. dosahují malého obratu kapitálu, tzn. vyžadují jeho značný objem zásob uhlí x pekárna v Ličně má rychlý obrat zásob mouky a tím i nižší zásoby této suroviny),
 4. organizaci odbytu
  (Tesco Stores ČR s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než prodej přes jednotlivé prodejny individuálních podnikatelů.).

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  13

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek


Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří hospodářský výsledek podniku:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  14

Výnosy, náklady a hospodářský výsledek

Druhy podnikových výnosů a nákladů

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  15

3/ Finanční plán

Finanční plán obsahuje plán výnosů, nákladů a zisku, plán rozdělení zisku.

Podle časového úseku rozlišujeme mezi podrobným (krátkodobé finanční plány) a hrubým plánem (dlouhodobé plány).

Dlouhodobý finanční plán podniku obsahuje:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  16

Krátkodobý finanční plán

zajišťuje splnění dlouhodobého finančního plánuzahrnuje:

Plánovací horizont činí zpravidla 12 měsíců.

Úkolem je zabezpečit krátkodobé vnější finanční zdroje.
»

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  17

Krátkodobý finanční plán

Krátkodobá finanční rozhodnutí se obecně týkají plánování běžné hospodářské činnosti, tj. např. plánování krátkodobých aktiv a pasiv, plánování nákupu běžných zásob mouky, PHM, ...

Rozpočet

Rozpočetnictví je zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, zisku, příjmů a výdajů, které vyplývají z dlouhodobých i krátkodobých cílů podniku.

Rozpočet je plán, jehož pomocí zjišťujeme náklady a výnosy podniku za určité období (měsíc, rok).

Funkcí rozpočtu je především:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  18

Rozpočet

Hlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulacíHlavní rozdíly mezi rozpočtem a kalkulací

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  19

Rozpočet

Rozpočet výroby plastových kancelářských potřeb (pořadače, odkladače, boxy, zásuvky).

Plán výroby pro 2016:

 • 1. čtvrtletí 480 kusů,
 • 2. čtvrtletí 520 kusů,
 • 3. čtvrtletí 460 kusů,
 • 4. čtvrtletí 540 kusů.

Tj. 2000 kusů za rok.

Vlastní náklady představují položky přímého materiálu, mezd a režie.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  20


Rozpočet


Položka (Kč)Čtvrtletní rozpočetRoční
rozpočet
1234
Přímý materiál19 97021 42418 40020 20680 000
Přímé mzdy14 88015 88313 70815 52960 000
Výrobní režie11 84012 160 11 68012 32048 000
Vlastní náklady 46 69049 46743 78848 055188 000
Rozpočtované náklady45 12048 88043 24050 760188 000
Rozpočtovaný
hospodářský výsledek
- 1570- 587- 5482 705 0

Rozpočtovaný hospodářský výsledek vyjadřuje rozdíl mezi plánovanou roční a čtvrtletní kalkulací.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  21

Plán tržeb

Tržby jsou:

Tržby za výrobky a poskytnuté služby jsou ovlivněny:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  22

4/ Výsledek hospodaření a cash flow


Cílem je vytvářet kladný výsledek hospodaření, tj. zisk, to ale není dostačující.

Důvody, proč se nelze soustředit pouze na zisk:

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  23

Cash flow

Vztah mezi výkazem cash flow, rozvahou a výkazem zisků a ztrát Základní vztahy mezi výkazem cash flow, rozvahou a výkazem zisků a ztrát lze vyjádřit následovně.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  24

Cash flow

Při jeho vykazování se  evidují 3 činnosti podniku:

Peněžní toky je třeba řídit (plánovat), aby byla zajištěna likvidita podniku (schopnost dostát svým závazkům).

Operativním nástrojem řízení peněžních toků je platební kalendář (denní, týdenní, měsíční).

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  25

5/ Souhrnný příklad - Czech Crystal

Výkonnostní veličiny - Czech Crystal, a. s.


Výkonnostní veličiny společnosti Czech Crystal, a.s.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  26

Výkonnostní veličiny - Czech Crystal, a. s.


Výkonnostní veličiny společnosti Czech Crystal, a.s.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  27

6/ Souhrnný příklad - CK ISTRIA

SWOT analýza společnosti CK ISTRIA, s. r. o.

CK Istria

Majitel společnosti rozhodl provést SWOT analýzu ještě před rozhodnutím o založení nové společnosti.

Silné stránky

 • vysoká profesionalita pobytových služeb
 • široký sortiment nabízených služeb
 • dokonalá znalost místních poměrů
 • nízká konkurence
 • největší touroperátor pro oblast chorvatského Jadranu
 • zařazení prodeje lodních a trajektových lístků na místních i mezinárodních linkách

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  28

Souhrnný příklad

SWOT analýza společnosti CK ISTRIA, s. r. o.

Majitel společnosti rozhod provést SWOT analýzu ještě před rozhodnutím o založení nové společnosti.

Slabé stránky

 • úzká specializace pouze na Chorvatsko
 • malý počet poboček na území ČR
 • nekvalitní zázemí pro zaměstnance v některých pobočkách – není moderní sociální zázemí, v dosahu poboček nejsou restaurace a zaměstnanci nemají možnost stravování
 • nevhodné motivační prostření – všechny pobočky nejsou ještě vybaveny dle firemního standardu

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  29

Souhrnný příklad


SWOT analýza společnosti společnosti CK ISTRIA, s. r. o.

Příležitosti

 • uzavření smluv o obchodní spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami v ČR, které budou nabízet produkty CKI
 • zvyšující se zájem zákazníků o nabídku CKI
 • možnost rozšíření sortimentu i na jiné oblasti (Černá Hora)
 • zájem o lázeňské pobyty

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  30

Souhrnný příklad


SWOT analýza společnosti společnosti CK ISTRIA, s. r. o.

Hrozby

 • trvající finanční krize
 • zvyšování cen ropy
 • nepříznivé devizové kurzy
 • přesycení trhu

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  31

7/ DLP

DLP / 03

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

 1. Uveďte 10 položek majetku (vlastní i cizí) Vaší firmy, kterým budete zahajovat podnikání. Výsledek zpracujte do SWOT analýzy. 1, 2
 2. Zpracujte (i graficky) přehled minimálně 5 zásadních nákladových položek Vaší firmy v prvním roce podnikání a 5 zásadních příjmových položek (tržeb). Výsledek okomentujte minimálně na 10 řádků. 1, 2
 3. Na základě vyhodnocení bodů 1/2/ vytyčte strategické finanční cíle (náklady a výnosy) pro horizont následujících 3 let. 1

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  32

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 03. Finanční plánováníhalek.info – 17.06.2019, 11:15:36strana  33

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.