[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

04. Management produkce (výroby)

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  úvod

Úvod

Produkce (výroba) je další oblastí fungování podniku, kde  je nezbytné uplatnit manažerské činnosti. Plán produkce (výroby) vychází z omezení stanovených strategickými cíli podniku a zároveň odráží finanční možnosti podniku limitované finančním plánem.

V tržní ekonomice má smysl jen produkce (výroba), jejíž výsledek nalezne svého spotřebitele; v tomto smyslu by plánování produkce mělo vycházet z požadavků odbytu, stanovených na základě marketingového výzkumu.

produkcí (výrobou) úzce souvisí oblast investic, které slouží k rozšiřování výrobních kapacit.

Odkazy:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  01

1/ Produkce (výroba), plán produkce (výroby)

Produkcí se v užším pojetí rozumí vlastní výroba, poskytování služeb, nákup, doprava, skladování včetně řízení a kontroly těchto činností.

Produkce (výroba) plastových oken:

 1. zajištění surovin (skla, profily, kování, výztuhy),
 2. určení pracovníků na jednotlivé pozice (svářeči, sklenáři, montéři),
 3. zajištění strojního vybavení (řezačky, brusky),
 4. řezání a svařování profilů oken,
 5. montáž kování a výztuhy oken,
 6. zasklívání a začištění svárů oken,
 7. expedice a skladování hotových produktů

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  02

Výrobní proces

probíhá v etapách:

Každý výrobce řeší 3 strategické otázky:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  03

Výrobní proces


Samotnou produkci (výrobu) členíme na:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  04

Výrobní plánování


Krátkodobé (den, týden) plánování produkce se zabývá:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  05

Výrobní plánování


Střednědobé (měsíc) plánování produkce se zabývá:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  06

Výrobní plánování


Dlouhodobé plánování produkce se zabývá:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  07

Rozhodování v oblasti produkce


 1. Marketingové oddělení zjistí, které výrobky na trhu chybí (průzkum trhu).
 2. Na základě poptávky se stanoví výše výnosů (tržeb).
 3. Oddělení produkce (výroby) rozhoduje o termínech, parametrech, kusech a cenách produktu pro daný trh.
 4. Stanoví se celkové náklady na uvedení nového produktu na trh.
 5. Porovnáním výnosů a nákladů se stanoví optimální objem produkce (výroby).

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  08

Rozhodování v oblasti produkceRozhodování v oblasti výroby

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  09

Plán produkce

Příklad

Plán výroby dětských kočárků společnosti Patron Bohemia, s. r. o. obsahuje kód kočárku a termín zahájení jeho výroby.

Ilustrace: kočárek

Je připraven soupis materiálu (kovové díly, spojovací materiál, plastové části, látky), pro každý materiál je stanoven den, kdy ho bude použito.

Dále je stanovena dodací lhůta a množství surovin pro objednávku. Na základě plánu produkce je sestaven plán potřeb surovin a materiálů.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  10

Plán produkce

přehled o výrobě konkrétního produktu, který nemusí nutně představovat skutečné požadavky trhu.

Nejdůležitějším podkladem (vstupem) do plánu produkce jsou předpovědi prodeje získané na základě průzkumů trhu, informací od odběratelů, zákazníků apod.

Plán hlavní (nosné) produkce musí brát v úvahu mnoho omezujících faktorů:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  11

2/ Systém MRP (Material Requirements Planning)

je informační systém, vytvořený pro řízení zakázek v návaznosti na plynulé zásobování surovin, materiálů a jiných komponent svázaných s produkcí konkrétního výrobku.

MRP systém dává odpověď na 3 základní otázky:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  12

Systém MRP

Schéma systému MRP

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  13

Systém MRP

1/ Hlavní rozvrh produkce

Příklad

SAMSUNG Výrobce telefonů Samsung stanoví:

 • prioritou je výroba mobilních telefonů pro vysokorychlostní sítě,
 • zajištění všech součástek k telefonu pro daný časový interval,
 • určení délky výrobního procesu telefonů pro 1 druh nebo v přepočtu na 1 kus,
 • zabezpečení dalších 600 zaměstnanců pro navazující fáze produkce.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  14

Systém MRP

2/ Rozpis použitých surovin, materiálů či jiných komponent

Příklad

Ilustrace: lana Výrobce jachtařských lan a šnůr LANEX využívá pro výtahová lana materiály, které mají nízkou průtažnost, vysokou pevnost a dlouhou životnost. Nejvíce je používán polyester.

Materiálové požadavky u vyvazovacích, kotevních a tažných lan jsou odlišné od materiálových požadavků výtahových lan, která výrobce také vyrábí.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  15

Systém MRP

3/ Řízení zásob

Příklad

Výrobci produkující kusovou výrobu, např. luxusní kuchyně Schueller , mívají velmi malé nebo dokonce žádné zásoby, protože jejich produkty se vyrábějí podle specifických zadání zákazníků.

Naopak podniky s hromadnou výrobou (Timex, KOH-I-NOOR Hardtmuth), mívají obvykle velké zásoby hotových produktů.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  16

Systém MRP

3/ Řízení zásob

Řízení zásob ovlivňují různé náklady:

Tyto náklady jsou na sobě závislé a mají protichůdné tendence.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  17

3/ Plánování investic

Rozhodování o investicích:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  18

Investice

Příklad

Provozovatel horského penzionu "Modrá hvězda" plánuje investovat cca 5 mil. Kč do jeho rekonstrukce a tím zvýšení jeho kategorie na 4 hvězdičky. Současně dojde i ke zvýšení kapacity z dosavadních 60 na 75 lůžek.

Kromě toho plánuje i úpravu přilehlé sjezdové trati tak, aby se penzion mohl ucházet o prestižní ocenění horských středisek v zemích EU a tím i nové klienty nejen z ČR.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  19

Klasifikace investičních projektů

Plochá struktura velkoobchodu

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  20

Klasifikace investičních projektů

Plochá struktura velkoobchodu

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  21

Investiční rozhodnutí

Rozhodujícími kritérii pro posuzování investice je její:

Ideální investice je taková, která má vysokou výnosnost, je bez rizika a co nejdříve se zaplatí.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  22

Hodnocení efektivnosti investic

Postup hodnocení efektivnosti investic sestává z několika kroků:


1/ určení kapitálových výdajů na investici:

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  23

Hodnocení efektivnosti investic

2/ odhadnutí budoucích čistých peněžních příjmů

3/ určení "nákladů na kapitál" vlastního podniku

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  24

4/ Souhrnný příklad Czech Crystal, a. s.


Logo

Produkce sklárny zahrnuje domácenské, technické, laboratorní a nápojové sklo.

Výroba probíhá lisováním, foukáním i automatickou výrobou.

Zákazníky sklárny je možné rozdělit na 4 hlavní skupiny:

 • domácí zákazníci,
 • cizinci nakupující na území ČR,
 • zákazníci v EU (Německo, Velká Británie, Itálie, Polsko, Španělsko a Slovensko),
 • zákazníci trhu USA.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  25


Charakteristika výroby společnosti Czech Crystal, a. s.

Každý trh je specifický, výroba probíhá dle zakázek.

Produkce (výroba) v případě speciálního technického a laboratorního skla probíhá až na základě přesně zadané objednávky.

Výrobní proces ostatního domácenského a dekorativního skla je možné charakterizovat jako hromadný s prvky sériovosti.

Na základě volby strojůa technologií, rozdělení výrobních prostor a výběru pracovníků byla vyprojektována specifická podoba výrobní technologie.

Kapacita sklárny je postačující pro disponibilní množství kapitálu, pracovních sil a výrobního zařízení.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  26

5/ Souhrnný příklad - CK Istria

Podnikatelský plán umožňuje podnikateli získat ucelenou představu o všech hlediscích jeho podnikatelské činnosti.

Z tohoto důvodu by mu měla být věnována odpovídající pozornost!

Souhrnný příklad ve svém pojetí představuje a rozebírá pouze omezený okruh problémů (z důvodů rozsahu a možností předmětu), a tedy není možné ho považovat za zcela vyčerpávající.

Podnikatelský plán

Obor podnikání: cestovní kancelář

Jednatel: Jan Jadran

Datum: 1. ledna 2010

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  27

Souhrnný příklad

Vznik záměru, popis

Založení cestovní kanceláře bylo podmíněno mnohaletou zkušeností budoucího jednatele společnosti jako zaměstnance – ekonoma v cestovní kanceláři.

Jelikož objem prodeje a nutnost rozvoje přesahuje možnosti podnikání fyzické osoby, rozhodl se Jan Jadran založit společnost s ručením omezeným se sídlem Plážová 174, Hradec Králové.

Umístění kanceláří a poboček bylo zvoleno s ohledem na nezbytnost udržet počáteční finanční náročnost podnikání na co nejnižší úrovni.

Strategické umístění, dobré dopravní spojení, v blízkosti centra města, pobočky ve velkých obchodní centrech a neexistující konkurence v okolí poboček.


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  28

Souhrnný příklad

Vznik záměru, popis

Počáteční nezbytné technické vybavení (počítače, telefony, kopírka, automobily…,) využil ze svých osobních zdrojů a vložil je do s. r. o., a tak je poskytování služeb zajištěno hned od počátku.

Ihned po založení s. r. o. jednatel plánuje zakoupení osobních automobilů, což umožní lepší spojení mezi pobočkami a pružnější reagování na budoucí zákazníky.

Od počátku by se firma měla zaměřit jednak na prodej pobytových zájezdů a poskytování doplňkových služeb (prodej pojištění, směnárna,…)

Činnost by se dále mohla rozšířit o prodej lázeňských wellness pobytů, prodej fakultativních výletů, prodej zájezdů pro náročnou klientelu, prodej lodních lístků.


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  29


Souhrnný příklad

V okolí sídla a poboček cestovní kanceláře je konkurence zcela minimální. Je ovšem třeba brát v potaz určitý počet cestovních kanceláří v okolí centra Hradce Králové, kdy zde působící cestovní kanceláře mohou vytvářet tlak na činnost CKI.

Současně však tato konkurence může formovat i možnosti, jak hledat a rozšiřovat okruh poskytovaných služeb zákazníkům.

Nabídka služeb CKI

Pořádání pobytových zájezdů, prodej lázeňských wellness pobytů, prodej fakultativních výletů, prodej zájezdů pro náročnou klientelu, prodej lodních lístků, ...


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  30

Souhrnný příklad

Majetková struktura

1 jednatel: Jan Jadran

Formou podnikání byla dle rozhodnutí jediného jednatele – Jana Jadrana, stanovena společnost s ručením omezeným se základním kapitálem Kč 1.000.000,--, kdy tento je tvořen z části nepeněžitým vkladem: technickým vybavením v původním vlastnictví Jana Jadrana.

V případě rozšíření podílu na trhu a růstu poptávky po nabídce CKI, je majitel rozhodnut otevřít další pobočky a přijmout další zaměstnance. V následujících letech plánuje nákup vlastního luxusního autobusu popřípadě odkup budovy sídla CKI.


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  31

Souhrnný příklad

Management

Ve svém původním pojetí vykonává veškerou manažerskou činnost majitel, ekonomickou správu má na starosti finanční a ekonomický manager firmy, řízení obchodních vztahů obchodní manažer. Majitel některými úkoly pověřuje svoji výkonnou asistentku.

Marketing

Majitel plánuje účast na veletrzích cestovního ruchu. Předprodejní aktivity, zjišťování potřeb zákazníků, budování silného vztahu se zákazníkem má v kompetenci marketingový manager.


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  32

Souhrnný příklad

Cíl firmy

Jednatel firmy chce dosáhnout toho aby se CKI stala největším prodejcem zájezdů pro oblast Chorvatska. Dosáhnout dobrého postavení na trhu, najít další cílové skupiny zákazníků, inovovat nabídku nových zájezdů – lázeňské pobyty, wellness, a rozšiřovat stále nabídku doplňkových služeb.

Finanční plán

Finanční plán počítá s využitím vlastních prostředků, nicméně bez jakéhokoli bankovního úvěru, který by hned v počátku významně zatížil společnost. S bankovním úvěrem se počítá v případě rozšíření vozového parku či nákupu luxusního autobusu.


 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  33

6/ DLP


DLP / 04

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

 1. Sestavte plán produkce Vaší firmy pro rok 2018 s využitím údajů z DLP 1-3. 1, 2
 2. Zpracujte firemní zakladatelský rozpočet (složení majetku, struktura kapitálu, plán nákladů, výnosů a zisku pro první rok podnikání). 1
 3. Proveďte úvahu o zamýšlených investicích s výhledem na 3 roky. Úvaha bude ve SWOT analýze. 1

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  34

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 04. Management produkce (výroby)halek.info – 17.06.2019, 11:35:40strana  35

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.