[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

05. Organizovaní a organizační projektování

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  úvod


Úvod

Organizování představuje proces tvorby struktury organizace.

Systém organizování je ovlivňován rozpětím, stupněm řízenímrozdělením pravomocí.

Organizování je závislé na 

 1. velikostí firmy (obrat, počet zaměstnanců, …),
 2. předmětu podnikání,
 3. struktuře kapitálu (poměr vlastního a cizího kapitálu),
 4. krizové situaci apod.

Odkazy:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  01

1/ Funkce organizování


1) Zvyšování produktivity práce, 2) snižování nákladů3) snižování ceny konečného produktu si vyžádalo dělbu práce.

Na produkci stejného výrobku se podílí řada pracovníků, kteří jsou specializováni na jednotlivé dílčí pracovní činnosti (programátor, opravář elektro, řidič, prodavač, ....).

Efektivní (zisková) produkce vyžaduje koordinaci a vyhodnocení.

Nástrojem je vybavení zaměstnanců potřebnými pravomocemi k udělování pokynů podřízeným pracovníkům.

Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plnění cílů firmy.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  02

Organizační struktura

Systém organizování ovlivňuje:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  03

Organizační struktura

1/ Rozpětí řízení

Maximální počet podřízených, které je manažer efektivně (optimálně) schopen řídit, je ovlivněno celou řadou faktorů:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  04

Organizační struktura

Velkoobchod distribuující moravská vína6 oddělení: oddělení hlavního manažera, nákupní oddělení, oddělení velkoskladů, odbytové oddělení, ekonomické oddělení a účetní oddělení.

Struktura velkoobchoduU vyššího stupně rozpětí řídí hlavní manažer každé oddělení.

U nižšího stupně rozpětí řídí hlavní manažer pouze oddělení velkoskladů a ekonomické oddělení.


 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  05

Organizační struktura

2/ Stupně řízení

Čím je větší rozpětí při konstantním počtu pracovníků ve firmě, tím je počet organizačních stupňů menší a naopak.


Počet stupňů řízení ovlivňuje:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  06

Organizační struktura

Schématické znázornění stupňů řízení

Plochá struktura velkoobchodu distribuujícího vína představuje pouze 1 stupeň řízení. U strmé struktury velkoskladu jsou celkem 3 stupně řízení.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  07

Organizační struktura


3/ Dělba pravomocí

pravomocí se rozumí právo rozhodovatvydávat příkazy bez nutnosti získat souhlas vrcholového managementu.

mají být v souladu s odpovědností za takto prováděná rozhodnutí (finanční, personální).

Pravomoc a odpovědnost bývá nazývána souhrnně také kompetence nebo působnost.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  08

Organizační struktura

Žádný systém (firma) není buď plně centralizovaná, nebo decentralizovaná.

Předpokladem efektivního fungování organizace a dosahování zisku je zabezpečování optimální kombinace centralizace a decentralizace.

Příklad

Ve velkoobchoduvínem může prodejce prodávat zákazníkům na fakturu do Kč 20.000,-- bez souhlasu manažera, nákupčí může nakupovat do výše Kč 50.000,-- apod.

Tím si majitel (manažer) zachová určitý stupeň kontroly nad celou firmou (systémem).

K většímu ulehčení práce může majitel (manažer) zúžit rozpětí řízení tím, že vytvoří strukturu strmou, vícestupňovou.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  09

2/ Specializace


na požadované specializaci (programátor pouze v C+, opravář pouze slaboproudu, krejčí pouze specialista na pánské obleky, ...) závisí způsob dělby práce.

celkové úkoly organizace se rozdělují do specifických prací (katalog prací), které zahrnují specifikované pracovní úkony.


Příklad

Odborná práce mzdové účetní je specifikována podle vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví, pedagog na škole vyučuje předmět, ke kterému má specializaci, vzdělání, praxi apod.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  10

Specializace

Stanovení vhodného stupně specializace vykonávaných prací patří mezi důležitá manažerská rozhodnutí (vysokoškolský pedagog, odborný lékař, ...).

Úzce specializovaná dělba práce je z ryze ekonomického hlediska výhodná.

Čím vyšší je stupeň specializace prací, tím je možné dosáhnout lepších ekonomických výsledků (výroba aut Škoda, výroba mobilních telefonů, poskytování advokátních služeb, ...).

Od určitého stupně specializace však začínají náklady vynaložené na jednotku produkce opět narůstat.

Pokud přírůstek nákladů nepřevyšuje přírůstek produktivity, lze specializaci považovat za ekonomicky výhodnou.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  11

Specializace

Stupeň specializace (dělby práce) lze posuzovat z různých hledisek.

Mezi nejdůležitější patří:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  12

Delegování pravomocí


Mezi nejdůležitější organizační rozhodnutí patří rozhodnutí o dělbě práce (specializaci) a rozhodnutí o delegování pravomocí (centralizaci).

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  13

3/ Vytváření organizačních struktur


S růstem počtu specializovaných prací nastane i u malé firmy okamžik, kdy 1 manažer není schopen efektivně koordinovat všechny pracovní činnosti.

Tento stav vede k potřebě seskupit počty prací do skupin a přiřadit jim manažery - vytvořit organizační strukturu (obchod, recepce, doprava, zásobování, účetnictví, ...).

Nově vzniklá organizační struktura představuje hierarchické řazení útvarů ve smyslu podřízenosti, nadřízenosti a rovnocennosti.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  14

Organizační struktury

Rozhodování managementu při vytváření organizačních struktur je možné rozdělit podle potřeb vnitřního a vnějšího prostředí (okolí), kde působí (výroba a prodej vína, poskytování služeb autodopravy, hotel, výuka cizích jazyků, účetní a daňové poradenství, ...).


Rozdělení organizačních struktur podle potřeb prostředí

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  15

Organizační struktury

1/ Liniové organizační struktury


Liniová organizační struktura

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  16

1/ Liniové organizační struktury

Výhody:

Nevýhody:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  17

2/ Funkcionální organizační struktury

Funkcionální organizační struktura

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  18

2/ Funkcionální organizační struktury

Výhody:

Nevýhody:

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  19

3/ Liniově štábní struktury


Liniově štábní struktura

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  20

3/ Liniově štábní struktury

Příklad:

V průmyslovém podniku (FATRA, a. s.) specializovaném na výrobu gumových a plastových podlahových krytin, je zaveden systém organizace tak, že mistr na úrovní řízení dílny obsáhne celou problematiku komplexního řízení dílny sám (nebo s minimálním štábem, např. pracovníkem vykonávajícím prvotní evidenci), složitost řízení směrem k vyšším organizačním stupňům se zvyšuje natolik, že ji 1 manažer nemůže zvládnout.

řešení tohoto problému si proto vedoucí výroby vytváří odborný aparát (štáb), specializovaný na hlavní podnikové funkce (technika, výroba, obchod apod.), na jehož pracovníky deleguje pravomoci z oblasti plánování, organizování, odměňování a kontroly.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  21

4/ Maticové organizační struktury

Vyskytuje se nejčastěji při realizaci projektů.

Je charakterizován dvojí podřízeností, neboť pracovníci zúčastnění na projektu dostávají pokyny jak od vedoucího projektu,
Maticová organizační struktura tak od svých útvarových vedoucích.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  22

4/ Maticové organizační struktury

Charakteristickým rysem týmů maticových organizačních struktur je fakt, že členy týmu netvoří pracovníci jednoho útvaru (obchod, zásobování, doprava, ...).

Tým sdružuje zaměstnance různých specializací a různé kvalifikační úrovně.

Příklad:

textilním podniku je pro splnění úkolu na výpočet procenta nekvalitní produkce, vznikající díky strojnímu zpracování látek, sestaven tým lidí z dotčených oborů (technolog, seřizovač, tkadlec, obchodní zástupce).

Je praktické nezařazovat do projektového týmu trvale softwarového specialistu. Efektivní využití oddělení informatiky bude na principu "dle potřeby neboli ad hoc".

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  23

5/ Výrobkové organizační struktury

představuje seskupování všech činností při výrobě jednotlivých produktových řad, za které nesou plnou zodpovědnost jednotliví produktoví manažeři.

umožňuje výrobkovým manažerům komplexně řídit celý proces vývoje, výroby a prodeje výrobkových řad (Samsung S6, Škoda Superb 3. generace, zájezd okolo světa, ...).

Příklad:

General Motors dosáhl výrobkové organizační struktury díky postupným akvizicím řady automobilek a jejich přetvoření na nezávislé divize: Chevrolet, Pontiac, Oldsmobil, Buick, Cadillac atd.

General Motors

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  24

6/ Zákaznické organizační struktury

Východiskem pro seskupování prací mohou být též specifické skupiny zákazníků (klientů).


Příklad:

Příkladem zákaznicky orientované organizační struktury jsou vysoké školy. Univerzity mají fakulty, které zabezpečují studium v rozdílných oborech - pedagogika, ekonomie, management, informatika či sociologie.

Jiným příkladem zákaznicky orientované organizační struktury mohou být specializovaná úvěrová oddělení UniCredit bank, která poskytují úvěry fyzickým osobám, výrobním podnikům, zemědělským organizacím, církvím apod.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  25

7/ Geografické organizační struktury

Dalším východiskem pro vytváření organizačních struktur je geografická orientace, spočívající v seskupování aktivit v geografických oblastech (lyžování v Rakousku, provozování penzionu v Chorvatsku, ...).

Aktivity, které slouží potřebám určitého regionu, jsou pak logicky podřízeny 1 manažerovi.

Příklad:

Tesco Regionálně organizován je i obchodní řetězec
Tesco, rozmístěný po celém světě.

Skupiny obchodních domů v regionech vytvářejí relativně samostatné divize, řízené regionálními manažery, kteří podléhají výkonnému vedení celé společnosti.

Manažer obchodního domu v Praze je podřízen viceprezidentovi divize střední Evropa, který podléhá přímo prezidentovi celé společnosti.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  26

4/ Organizační projektování

Má-li být vytvořena správně fungující organizace (firma, systém), je nutno nastavit takové postupy, které umožní realizovat stanovené cíle a přijaté strategie
Budování efektivní organizace

Cílem je poskytnout vodítko pro výběr mezi několika organizačními alternativami.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  27

Organizační projektování

Při rozhodovánítvorbě organizační struktury je možné akceptovat dva přístupy:

1/ Obecný přístup k organizování

Klasické organizační projektování

Neoklasické organizačního projektování

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  28

Organizační projektování

2/ Specifický (individuální) přístup k organizování

Firmy s kusovou a velkoobjemovou technologií, stejně jako firmy operující v neurčitém prostředí by měly respektovat principy neoklasického organizačního projektování.

Naopak pro hromadnou výrobu je vhodnější klasické organizační uspořádání.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  29

5/ Organizační struktura Czech Crystal, a. s.

Czech Crystal

Společnost Crystal Czech, a. s. je členěna na 5 úseků s působností:

 • technického manažera,
 • finančního manažera,
 • manažera výroby,
 • personalisty a
 • manažera prodeje.
Funkcionální rozdělení společnosti

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  30


Organizační struktura Czech Crystal, a. s.


Systém organizování splňuje tyto charakteristiky:

 • existuje plochá struktura firmy,
 • je uplatňováno šest stupňů řízení,
 • každý manažer rozhoduje na své úrovni řízení.

S touto strukturou jsou spojeny výhody i nevýhody.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  31

Organizační struktura Czech Crystal, a. s.

Výhody

 • odborná způsobilost pracovníků,
 • umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení,
 • respektuje princip pracovní specializace,
 • zjednodušuje odbornou přípravu nových pracovníků.

Nevýhody

 • malý důraz na strategické cíle společnosti,
 • přeceňování vlastní odbornostinedostatek přehledu o podniku jako celku,
 • horší koordinace při plnění strategických cílů mezi útvary.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  32

6/ DLP

DLP / 05

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

 1. Zpracujte graficky organizační strukturu Vaší firmy s popisem vztahů
  mezi prvky (podřízenost, nadřízenost, druh struktury).
  Organizační strukturu podrobte SWOT analýze. 1,2
 2. Určete a zdůvodněte, které z řídících funkcí budete vykonávat a) osobně, b) kontrolovat, a které c) delegovat. 1,2
 3. Uveďte a) předpoklady, b) znalosti a c) dovednosti, kterými musí disponovat hlavní manažer (majitel) Vaší firmy. 1,2
 4. Popište pracovní náplně a rozdělení oprávnění a kompetencí mezi jednotlivé podřízené (pracovní pozice). 1,2

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  33

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 05. Organizovaní a organizační projektováníhalek.info – 17.06.2019, 11:55:45strana  34

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.