[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

06. Manažerská komunikace

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  úvod

Úvod

Schopnost nadřízených a podřízených spolu otevřeně a efektivně komunikovat patří k faktorům rozhodujícím o úspěchu firmy.

Komunikace je zdrojem informací pro účinnousmysluplnou práci obou skupin.

Proces efektivní komunikace zahrnuje 5 základních článků:

 • sdělovatel,
 • sdělení,
 • médium,
 • příjemce,
 • zpětná vazba.

Odkazy:

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  01

1/ Komunikace a ostatní manažerské funkce

Komunikace je jednou z nejdůležitějších vlastností manažera a prostupuje všemi manažerskými činnostmi: plánováním, organizováním, vedením i kontrolou.

Komunikační proces se odehrává mezi:

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  02

Komunikace


Komunikační proces

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  03

Komunikace

Sdělovatel musí vhodně formulovat své sdělení (zprávy, údaje) a vybrat vhodný prostředek (médium), a toto sdělení předat příjemci.

Příklad

Komunikace ve Vzdělávacím centrum AZ SMART.

 • sdělovatel (ředitel centra),
 • sdělení (zajistit financování z fondů EU pro projekt: "Usnadnění přístupu obyvatel k informacím a zvýšení PC gramotnosti"),
 • médium (písemný rozbor, detaily obsažené ve zpracované studii projektu),
 • příjemce (projektový manažer),
 • zpětná vazba (předložená písemně zpracovaná studie proveditelnosti).

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  04

Komunikace

Manažeři komunikují mezi sebou, s podřízenými, nadřízenými, klienty, zákazníky a třetími stranami mimo firmu.

Komunikace uvnitř firmy (využití dat na společném serveru, diskuse, porady, zprávy zaslané emailem, směrnice atd.) je významným nástrojem koordinace činnosti jednotlivých útvarů.

Příklad

Zaměstnanci v útvaru prodeje společnosti TEKAZ, s.r.o.(výrobce hotových prefabrikovaných garáží) komunikují s lidmi ve výrobním útvaru a inženýři komunikují s týmy konstruktérů a návrhářů.

Společnost také komunikuje se zaměstnanci, odbory, veřejností, úředníky ministerstev apod.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  05

Komunikace

Sdělení může být:

Rozhodnutí o sdělení a použitém médiu nelze od sebe oddělit. Médium je nositelem sdělení.

Příklad

Výrobní družstvo JIHOTVAR (keramická a betonářská výroba) poskytuje informace svým členům pomocí nejrůznějších informačních kanálů, včetně sdělení z očí do očí, pomocí telefonu, na schůzích a poradách, pomocí počítačové sítě, oběžníků, prohlášení.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  06

Komunikace

Komunikace musí mít komunikátora, tedy původce sdělení, a příjemce. Efektivní komunikace se orientuje na příjemce, nikoliv na média.

Příklad

DIAMO Manažeři státního podniku DIAMO, Stráž pod Ralskem (podnik zabezpečuje těžbu a zpracování radioaktivních nerostů) nemohou očekávat žádnou komunikaci s okolím, jestliže symboly (radioaktivita), které používají, neodpovídají vzdělání a znalostem příjemce.

Oboustranný komunikační proces umožňuje vytvořit mezi příjemcem a komunikátorem zpětnou vazbu.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  07

Komunikace

Průběh komunikace bývá ovlivněn tzv. komunikačními šumy (překlepy asistentky při přepisování rukopisu, poškození manuálu vytržením listů), kterými mohou být:

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  08

2/ Vnitřní komunikační systémy

Pro zajištění komunikačních procesů uvnitř firmy jsou důležité především formy komunikacekomunikační kanály.

Mezi nejrozšířenější formy komunikace patří:

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  09

Vnitřní komunikační systémy

Organizační struktura společnosti by měla poskytovat prostor pro komunikaci ve 4 různých směrech:

Tyto 4 směry vytvářejí rámec (pravidla) pro firemní komunikaci.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  10

Komunikace ve firmě


Komunikace ve firmě

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  11

Komunikace ve firmě

1/ Sestupná komunikace

Zaměstnanci by měli být jasně informováni o dění ve firmě a pokud je zrovna potřeba snížit stav pracovníků, měli by pochopit důvody, které k tomu vedení vedou (další přežití společnosti).

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  12

Komunikace ve firmě

2/ Vzestupná komunikace

Ve společnosti O2 provádějí zaměstnanecký průzkum, v rámci kterého mají zaměstnanci jednou ročně možnost vyjádřit se k různým aspektům „pracovního“ života prostřednictvím elektronického dotazníku.

Ten obsahuje 35 otázek rozdělených do pěti oblastí - Můj manažer, Má práce a rozvoj, Náš top management, AtmosféraZapojení. Zaměstnanci hodnotí své pracovní prostředí – svého přímého nadřízeného, možnosti pro svůj rozvoj, svou důvěru v top management, atmosféru v týmu, spolupráci s kolegy, vztah firmy k zákazníkům a svůj vztah ke společnosti samotné.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  13

Komunikace ve firmě

3/ Horizontální komunikace

Příklad

ORIFLAME Vedoucí účetního oddělení kosmetické společnosti Oriflame CR, spol. s r. o. komunikujevedoucím útvaru marketingu o rozpočtových výdajích na inzerci, jde o horizontální tok komunikace.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  14

Komunikace ve firmě

4/ Diagonální komunikace

Příklad

MK POLIČKA Kontrolor masokombinátu Masokombinát Polička, a. s. chce provést analýzu nákladů prodeje produktů, což vyžaduje, aby konkrétní pracovník prodeje zaslal hlášení přímo kontrolorovi. Zkracuje se tím čas pro komunikaci.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  15

Komunikace ve firmě

Komunikační síť

Komunikační sítě

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  16

3/ Bariéry firemní komunikace


Nezbytným úvodním krokem k vybudování efektivní komunikace je uvědomění si bariér ve firemní komunikaci.

 1. odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností (problém tvorby cen mléčných výrobků vidí jinak vedoucí marketingu obchodního řetězce a jinak vedoucí mlékárenské společnosti Madeta, a. s.),
 2. hodnocení sdělení (ředitel nemocnice může věnovat málo pozornosti připomínkám vedoucí ošetřovatelky, protože ta "si pořád na něco stěžuje"),

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  17

Bariéry firemní komunikace


 1. selektivní vnímání
  (stereotypní pohled manažerů společnosti ČEZ, a. s. na odborové funkcionáře),
 2. věrohodnost zdroje
  (členové lékařského týmu nemocnice, kteří považují ředitele nemocnice za manipulátora, mají sklon připisovat jakékoliv komunikaci z jeho strany negativní motivy),
 3. sémantické problémy
  (termín analýza nákladů a výnosů bude dávat smysl osobám pracujícím ve správě nemocnice, méně členům lékařského týmu).

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  18

Bariéry firemní komunikace

1/ Odlišnost postojů, názorů, znalostí a zkušeností

Příklad

Ošetřovatelky vidí problém výkonnosti nemocnice z úhlu svých postojů, názorů, znalostízkušeností. To může vyústit do interpretací, které se budou lišit od interpretací lékařského personálu.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  19

Bariéry firemní komunikace

2/ Selektivní vnímání

Příklad

ŠKODA AUTO Do všech divizí společnosti ŠKODA AUTO, a. s. dojde upozornění, že je nutné zvýšit produktivitu práce. Takové sdělení možná nebude mít žádoucí efekt, protože je v rozporurealitou příjemců. Zaměstnanci je mohou ignorovat nebo jím být pobaveni v souvislosti s informacemi o tom, že produktivita v jejich podniku je nejvyšší v celém odvětví a i v ČR.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  20

Bariéry firemní komunikace


3/ Hodnocení sdělení

Příklad

ŠKODA AUTO Zaměstnanec automobilky ŠKODA AUTO, a. s. může považovat hodnotící pohovor s nadřízeným za "mechanickou záležitost", protože cítí, že nadřízenému jde v této souvislosti více o splnění administrativního úkolu, než o pracovní výkon zaměstnance.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  21

Bariéry firemní komunikace


4/ Věrohodnost zdroje

Příklad

Odboroví předáci, kteří považují manažery za "vykořisťovatele", a manažeři, kteří považují odborové předáky za přirozené nepřátele, nebudou schopni vzájemnéupřímné komunikace.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  22

Bariéry firemní komunikace

5/ Sémantické problémy

Příklad

Když vedení automobilky oznámí, že pro rozvoj závodu je nezbytné zvýšit rozpočet, má na mysli nezbytnost investic do nového technologického vybavení. Zaměstnanci to mohou chápat pouze jako nárůst mzdových prostředků.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  23

4/ Problémy vnitrofiremní komunikace


Sdělit zaměstnanci, že svou práci nedělá dobře pomůže daleko méně než analyzovat s ním konkrétní nedostatky v jeho činnosti.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  24

Problémy vnitrofiremní komunikace

Nejčastější důvody nekvalitní vnitřní komunikace:

 1. Neschopnost plně delegovat. Podřízení, kteří nemají dostatek pravomocí k tomu, aby problémy řešili sami, předávají je svým nadřízenýmčekají na jejich rozhodnutí.
 2. Řízení založené na postupech než cílech. Záplava papírovéelektronické komunikace je důsledkem toho, že zaměstnanci jsouposuzováni podle toho, zda postupují podle direktiv. Výsledkem je bujení vnitřních sdělení a reportů.
 3. Nedostatečné vytížení.šíření interních sdělení sahají často zaměstnanci, kteří nejsou vytíženi, proto aby přesvědčili ostatní i sebe sama, že věci jsou v pohybu a že již něco důležitého vykonali.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  25

Problémy vnitrofiremní komunikace


Manažeři snažící se o zlepšení komunikačního procesu, musí:

Schopnost manažerů a zaměstnanců spolu navzájem otevřeně a efektivně komunikovat patří ke kritickým faktorům úspěchu firmy.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  26

5/ Souhrnný příklad - Czech Crystal

Vnitřní komunikace ve společnosti Czech Crystal, a. s.


Vnitřní komunikace využívá následujících prostředků:

 • pravidelné týdenní porady
  • zabývají se vyhodnocením týdne předcházejícího, rozdělením úkolů na nový týden a řešením urgentních problémů.
  • probíhají na úrovni jednotlivých provozů, tj. domácenské, technické a potravinářské sklo.
 • porady vedení společnosti
  • účastníky jsou členové nejužšího vedení společnosti.
  • pravidelně projednává závěry, podněty a doporučení týdenních porad z provozních úseků.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  27

Vnitřní komunikace ve společnosti Czech Crystal, a. s.


 • informace na intranetu
  • v roce 2009 byla zavedena elektronická výměna dat jako systém pro pohyb standardních firemních dokumentů (objednávky, záznamy z porad, technické výkresy, výrobní postupy).
 • využívání společného serveru a elektronických nosičů
  • data potřebná při výrobě skla jsou uložena na společném serveru, ke kterému mají přístup i vybraní zákazníci.
  • v případě specifických objednávek jsou dále využívána uložiště dat, DVD nebo flash disky.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  28

6/ DLP


DLP / 06

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Navrhněte graficky vnitrofiremní komunikační síť (4 směry komunikace). Návrhokomentujte minimálně na 15 řádků nebo kriticky zhodnoťte formou SWOT analýzy. 1, 2
 2. Popište minimálně v 5 bodech potencionální problémy firemní komunikace uvnitř firmy včetně uvedení preventivních nebo nápravných opatření. 1, 2
 3. Vyberte 1 sociální síť (Vám nejbližší). Analyzujte prostřednictvím SWOT tuto síť ve vnitřnímvnějším komunikačním systému firmy. 1,2

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  29

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 06. Manažerská komunikacehalek.info – 17.06.2019, 10:39:02strana  30

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.