[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

07. Vedení lidí a motivace

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  úvod


Úvod

Vedení lidí a koordinace jejich práce je základní práce manažerů všech úrovní.

Lidé (podřízení, zaměstnanci) mají obecně snahu následovat toho, kdo je schopen uspokojovat jejich osobní cíle.

Je na manažerech samotných, aby pochopili, co jejich podřízené motivuje, jak motivace funguje včetně tvorby optimálních pracovních podmínek tak, aby zaměstnanci bez jakýchkoliv pochybností plnili plánované cíle s vědomím protislužby - spravedlivé odměny.


Odkazy:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  01

1/ Vedení lidí a vůdcovství

 

Příklad

Unit manager neboli vedoucí obchodní skupiny má v podání finanční skupiny ING na starosti tým až patnácti poradců pro poskytování finančních služeb klientům.

Stará se o nábor nových poradců, řídí jejich aktivity a vychovává z nich profesionální poradce.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  02

Vedení a vůdcovství

Vedení lidí vyžaduje určitou způsobilost manažera, autoritu, charisma:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  03

Vedení a vůdcovství

Mocschopnost vést lidi spolu úzce souvisejí.

Moc (politická, ekonomická, fyzická, duševní apod.) se často vyskytuje bez jakékoliv schopnosti vést lidi, vedení lidí bez moci není myslitelné.

Různé zdroje moci:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  04

Vedení a vůdcovství

Příklad

Studie vedení lidí provedená v Americké vojenské akademii odhalila, že nejlepší leadři:

United States Military Academy
 • si pod tlakem zachovávají chladnou hlavu,
 • srozumitelně vysvětlují cíle,
 • zadávají standardy a priority,
 • poskytují kontext a perspektivu,
 • činí pevná rozhodnutí ve správný čas,
 • rychle se adaptují na novou situaci,
 • umí dobře zpracovávat i špatné zprávy,
 • poskytují užitečnou zpětnou vazbu,
 • jsou pozitivní, povzbuzující a realisticky optimističtí.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  05

Vedení a vůdcovství

Nositelem řízení (rozhodování) je manažer.

Reprezentant tvůrčího (duševního) vedení je vůdce, lídr.

Vůdcovství záleží na schopnosti:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  06

Teoretické přístupy k vedení

Klíčovými aspekty vedení lidí jsou stanovené cíle, povaha (složitost) úkolů, charakter vedeného týmu (skupiny) a organizační struktura (klima).

Rozhodujícími prvky účinného vedení lidí je respektování těchto 6 aspektů:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  07

Teoretické přístupy k vedení 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  08

Teoretické přístupy k vedení

 

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  09

Teoretické přístupy k vedení

(1,1) Lhostejný typ (ochuzený management).

(1,9) Sousedský typ (management zájmové organizace).

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  10

Teoretické přístupy k vedení

(9,1) Úkolový typ (autokratický management).

(9,9) Týmový typ (týmový management).

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  11

Teoretické přístupy k vedení

 

(5,5) Kompromisní typ (organizátorský management).

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  12

Vedení jednotlivců

Lidské zdroje

Příklad

Více než polovině českých firem chybí technicky vzdělaní lidé. Absenci pracovníků s technickou kvalifikací nejvíc vnímají strojírenské firmy.

Klíčem k řešení je podle průzkumu užší spolupráce se vzdělávacími institucemi, finanční, personální a legislativní podpora technických studijních oborů apod.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  13

Vedení jednotlivců

Lidské zdroje

Příklad

Investice do vzdělání je jednou z těch, které se spolehlivě vracejí.

GLOBUS

To si uvědomuje například i obchodní řetězec Globus, který svým zaměstnancům nabízí zvyšování kvalifikace v rámci interního vzdělávacího systému.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  14

Vedení jednotlivců


Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Schopnosti (cestovní kancelář – znalost cizích jazyků)

Postoje (chtít vědět víc, učit se, zdokonalovat své schopnosti)

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  15

Vedení jednotlivců

 

Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Vlastnosti (dokonalá paměť, logické myšlení)

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  16

2/ Styl vedení

 

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  17

Autokratický okruh

Autoritativní styl

(autorita = vážnost, vlivnost jedince na základě obecně uznávaného významného postavení)

Autokratický styl

(autokracie = samovláda, neomezená vláda jedince)

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  18

Autokratický okruh

 

Diktátorský styl

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  19

Demokratický okruh

Demokratický styl (demokracie = vláda lidu)

Participační styl (participace = účast)

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  20

Liberální okruh

Liberální styl (liberální = snášenlivý)

Pasivní styl

Laissez-faire styl (laissez-faire = volná hra hospodářských sil bez jakýchkoliv zásahů)

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  21

3/ Motivace


Motivace

 • vnitřní proces utváření cílů.
 • integruje psychickou a fyzickou aktivitu člověka směrem k vytýčenému cíli.
 • nedostatečná motivace je stejně škodlivá jako motivace nadměrná.

Motiv

 • každá vnitřní pohnutka podněcující jednání člověka,
 • navenek se projevuje jako důvod k jednání.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  22

Motivace

Motivaci ovlivňují:

Převod stimulů v motivy se uskutečňuje prostřednictvím "transformátoru" v hodnotovém systému. Na stejný stimul, např. zvýšení platu, se objevuje rozdílná reakce.

Lidé v organizacích nepracují výhradně proto, aby si vydělali peníze, i když to často tvrdí.

Potřeba uznání, respektu, smysluplné práce, ocenění druhými, perspektivy a také osobní kariéry a možnosti rozvoje jsou velmi silnými motivačními faktory.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  23

Motivace

Druhy stimulů

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  24

Motivace

Antistimuly

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  25

Maslowova teorie motivace

Maslowova pyramida potřeb, zdůrazňuje dva základní předpoklady:

 1. jsme živočichové mající nedostatek potřeb, přičemž naše potřeby závisejí na tom, co již máme. Pouze dosud neuspokojené potřeby mohou ovlivňovat chování.
 2. naše potřeby jsou podle svého významu hierarchicky uspořádány.

Vyslovil hypotézy o pěti úrovních potřeb:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  26

Maslowova teorie motivace

Maslowova hierarchie potřeb a hodnot

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  27

Maslowova teorie motivace

Oblasti působení manažerů v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb

Kategorie potřeb Oblast působení manažerů
Seberealizace Podnětnost práce
Příležitost k povýšení
Prostor pro tvořivost
Motivace k vyšším cílům
Uznání Veřejné uznání dobrého výkonu
Pověřování významnými pracovními aktivitami
Pověřování odpovědnosti
Sociální potřeby Příležitosti k sociální interakci
Stability pracovní skupiny
Povzbuzování spolupráce
Bezpečí a jistota Bezpečné pracovní podmínky
Jistota zaměstnání
Zaměstnanecké výhody
Fyziologické potřeby Spravedlivá odměna
Teplo, světlo, prostor, klimatizace - pracovní podmínky

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  28

Metody vedení lidí v podnikové praxi

1/ Přiměřené informace

formální i neformální: organizace podniku, činnost pracovníka, jeho perspektiva, spolupracovníci, komunikace s pracovníky

2/ Samostatnost v práci

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  29

Metody vedení lidí v podnikové praxi

 

3/ Péče o pracovní podmínky

4/ Hmotná zainteresovanost

5/ Týmová práce

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  30

Metody vedení lidí v podnikové praxi

6/ Diferencovaná kontrola

podrobná nebo volnější podle výsledků zaměstnance, pozitivní motivace před vytýkáním nedostatků

Pravidelné hodnocení:

7/ Specifické skupiny

8/ Bezporuchové změny

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  31

Metody vedení lidí v podnikové praxi

9/ Situační myšlení

10/ Řešení konfliktů

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  32

Posuzování mezilidských vztahů

Soutěžení

Spolupráce

Destrukce

Přizpůsobení

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  33

Řešení konfliktů obecně

 

Stručné shrnutí pro konfliktní chování:

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  34

4/ Souhrnný příklad

CK Istria

Společnost CK ISTRIA, s. r. o. má v okamžiku svého vzniku 5 poboček a zaměstnává 25 osob – majitele, ekonomického manažera, obchodního manažera, marketingového manažera a pracovníky na jednotlivých pobočkách.

Majitel se chce věnovat především základnímu obchodnímu řízení firmy. V krátké době tedy předpokládá zaměstnat výkonnou asistentku tak, aby byl schopen zvládat administrativní nároky podnikání.

Zároveň podle vývoje prodejů zájezdů očekává, že otevře další 3 pobočky, což si vyžádá přijetí 6 dalších zaměstnanců. Budou určeni nejzkušenější a nejkvalitnější zaměstnanci, kteří se stanou vedoucími jednotlivých poboček.

Pozice vedoucího představuje jednak povinnost vést skupinu podřízených výkonných pracovníků a jednak povinnost se podílet na zajištění jak provozního chodu pobočky, tak personálního chodu.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  35Souhrnný příklad

V souvislosti s rozšířením nabídky o poznávací zájezdy je plánována spolupráce s externím pracovníkem, který bude dle požadavků zákazníků a potřeby firmy působit jako průvodce.

První formou „zaměstnání“ je tak možné uzavření Dohody o provedení práce, kdy externí pracovník na základě poptávky poskytuje průvodcovské služby.

Jelikož je tento druh pracovního poměru formálně omezen (viz dále), bude do budoucna poptáván pracovník, se kterým bude případně možné uzavřít pracovní smlouvu.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  36


Souhrnný příklad

Na Dohodu o provedení práce v současné době hodlá majitel zaměstnat pracovníka za hodinovou mzdu max. Kč 200,--. Je ovšem nutné dále počítat s odvodem srážkové daně ve výši 15 % z hodinové mzdy.

Tímto přepočtem je poptávka po pracovní síle ze strany společnosti limitována částkou Kč 170,--.

Pokud by firma chtěla zaměstnat průvodce na hlavní (vedlejší) pracovní poměr, musela by za něj odvádět pojistné zdravotního a sociálního pojištění, čímž by dále zvyšovala své náklady.

Daleko zásadnější je ovšem komplexní porovnání přínosu, který zaměstnáním pracovníka společnost získá, a nákladů (tedy nejen finančních) zaměstnání.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  37

Souhrnný příklad

Tímto se majitel rozhoduje mezi alternativami (a jejich možnými kombinacemi):

 • Koho zaměstnat dříve? – průvodce x pracovníka pobočky CK
 • Jak zaměstnat? – dohoda o provedení práce x stálý pracovní poměr

Rozhodnutí není čistě na majiteli. Například zaměstnání pracovníka pobočky CK na Dohodu o provedení práce není možné, neboť tento druh pracovního poměru je možné sjednat pouze na konkrétní pracovní úkon.

Dohodu o provedení práce lze se zaměstnancem uzavřít pouze na max. 300 hodin za kalendářní rok. Hodiny odpracované na základě více jiných dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají a spadají do oněch 300 hodin za rok.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  38Souhrnný příklad

Rozhodnutí o struktuře a formě zaměstnaných osob v CKI tedy nevychází pouze z ekonomického hlediska – to je limitující veličinou, nikoli určující.

Pokud CKI do budoucna zaměstná další pracovníky, bude se pravděpodobně jednat o řidiče vlastních autobusů, kteří budou zaměstnáni na trvalý pracovní poměr, a dále průvodce, který bude k dispozici pro poznávací zájezdy a bude zaměstnán na Dohodu o provedení práce, případně na základě Smlouvy o poskytování služeb.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  39


Souhrnný příklad

Současně musí být majitel schopen odhadu budoucích vývojových trendů své podnikatelské činnosti. Může tak nastat stav, kdy se činnost CKI zaměří čistě na poznávací zájezdy a práce průvodce bude vyžadovat uzavření hlavního pracovního poměru.

Společnost CKI musí umět posoudit přínosy a „břemena“, které zaměstnání pracovníků přináší – rozhodnutí ovšem nevychází pouze z ekonomické stránky podnikání!

Rozhodnutí NSS ve věci Švarcsystému

Rozhodnutí NSS ve věci závislé činnosti

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  40

5/ DLP


DLP / 06

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Navrhněte vlastní motivační systém pro své zaměstnance. 1
 2. Zpracujte v 5 bodech obecný postup náboru zaměstnance. 1, 4
 3. Uveďte zda a případně jaké zaměstnanecké benefity budete svým zaměstnancům poskytovat a odhadněte, jaké budou náklady spojené s těmito benefity včetně jejich přínosů pro firmu. 1, 4

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  41

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 07. Vedení lidí a motivacehalek.info – 17.06.2019, 10:49:06strana  42

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.