[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

08. Rozhodování

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  úvod

Úvod

Rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů.

Všichni manažeři na všech řídících úrovních dělají rozhodnutí (otevření nové pobočky cestovní kanceláře, přijetí nového pracovníka, nákup kancelářských potřeb).

Rozhodování je nedílnou složkou sekvenčních (postupných) manažerských funkcí.

Nejvýrazněji se uplatní a projevíplánování, kdy tvorba plánu představuje velké množství důležitých rozhodnutí.

Odkazy:

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  01

1/ Podstata rozhodování


Rozhodovací procesy

 • chápeme jako procesy řešení rozhodovacích problémů, tj. problémů s více (alespoň dvěma) variantami řešení (Cestovní kancelář řeší zajištění autodopravy pro své zájezdy.).

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  02

Podstata rozhodování

Rozhodování má dvě stránky:

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  03

2/ Struktura rozhodovacích procesů

Náplň rozhodovacích procesů zpravidla dělíme do určitých logických bloků - etap.

Velmi často se používá dělení do 6 etap řazených sekvenčně:

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  04

Struktura rozhodovacích procesů

A/ Identifikace rozhodovacích problémů

Příklad

Cestovní kancelář CKI má problém s naplněním kapacity uzavřených smluv v období měsíce září, které je dlouhodobě komplikovaným obdobím.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  05

Struktura rozhodovacích procesů

B/ Analýza a formulace problémů

Příklad

Dochází k hlubokému propadu objemu prodeje zájezdů oproti měsíci srpnu. Je třeba učinit opatření, kterými bude CKI poklesu do budoucna čelit.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  06

Struktura rozhodovacích procesů

C/ Tvorba variant řešení

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  07

Struktura rozhodovacích procesů

C/ Tvorba variant řešení

Příklad: Tvorba variant řešení

Existují možnosti zaměřit se na novou cílovou skupinu – bezdětné páry a dvojice v "nejlepším věku", kterým již děti odrostly, rozšířit nabídku o cyklozájezdy, pro které jsou v září vhodné klimatické podmínky, nabídnout nevyužité kapacity jiným menším cestovním kancelářím, větší marketingová podpora CKI a její nabídky.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  08

Struktura rozhodovacích procesů

D/ Stanovení kritérií hodnocení variant

Příklad

Hlavním kritériem jsou náklady na realizaci jednotlivých variant řešení. Nejvyšší náklady představuje varianta rozšíření nabídky o cyklozájezdy.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  09

Struktura rozhodovacích procesů

E/ Hodnocení a výběr varianty k realizaci

Rozhodnutí – stanovení priority managementem CKI do budoucna: zaměřit se na novou cílovou skupinu – bezdětné páry a dvojice v „nejlepším věku“, vyjednat u dodavatelů lepší cenové podmínky pro zářijové termíny.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  10

Struktura rozhodovacích procesů

F/ Realizace zvolené varianty

Příklad

Vydání speciálního posezónního katalogu PODZIMNÍ ISTRIE, zářijové termíny v cenově výhodnějších podmínkách, reklamní kampaň v rádiu a tisku.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  11

3/ Dobře a špatně strukturované problémy

Dobře strukturované rozhodovací problémy

(též jednoduché, programovatelné, resp. algoritmizovatelné)

Příklad

Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze uvést rozhodování o vytížení výrobní linky v automobilce, potvrzení rezervace zájezdu v cestovní kanceláři, rozhodnutí o přijetí uchazeče na střední školu, příprava pacienta na operaci v nemocnici apod.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  12

Dobře a špatně strukturované problémy

 

Špatně strukturované rozhodovací problémy

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  13

Dobře a špatně strukturované problémy

Špatně strukturované rozhodovací problémy

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  14

Dobře a špatně strukturované problémy

Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  15

4/ Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  16

Postoj rozhodovatele k riziku

Při rozhodování za rizika a nejistoty hraje významnou roli postoj rozhodovatele k riziku.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  17

Rozhodovací procesy

a) Rozhodování v podmínkách jistoty

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  18

Rozhodovací procesy

b) Rozhodování v podmínkách rizika

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  19

Rozhodovací procesy

c) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Pravidlo maximin (Waldeovo kritérium)

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  20

Rozhodovací procesy

c) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Pravidlo maximax

Laplaceovo kritérium

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  21

Rozhodovací procesy

c) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Hurwiczovo kritérium

(podnikatel se rozhoduje o variantách velikosti nového podniku, ale zisk závisí na neznámé velikosti poptávky, vydavatel časopisu se rozhoduje o velikosti jeho nákladu, přičemž prodej je nejistý)

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  22

Rozhodovací procesy

c) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Problém prodavače párků

Počet návštěvníků víkendové kulturní akce záleží na tom, jaké bude o víkendu počasí (slunce x déšť). Stánkař ví, že si u něj koupí párek každý pátý návštěvník kulturní akce.

Zisk z každého prodaného párku je Kč 10,00. Pokud mu ale nějaké párky zbudou, ztráta z každého neprodaného je Kč 5,00.

Kolik párků si má stánkař nakoupit před víkendovou akcí, aby maximalizoval zisk?

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  23

Rozhodovací procesy

c) Rozhodování v podmínkách nejistoty

Obecné zásady rozhodování v podmínkách nejistoty:

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  24

 

5/ Souhrnný příklad

V době, kdy minimálně 70 % českých cestovatelů hledá zájezdy na internetu, se přítomnost na internetu stává pro cestovní kanceláře a agentury existenční nutností.

Počet zájezdů prodaných přes internet neustále roste, zákazníci hledají co nejširší nabídku a nejpohodlnější nákup.

Výše uvedeného si je majitel společnosti CK ISTRIA, s. r. o. vědom, rozhodl tedy o zavedení možnosti nákupu služeb cestovní kanceláře prostřednictvím internetu.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  25


Cest, jak nabídku na internet dostat, je několik. CKI zvažovala následující varianty:

 • pouhé zobrazení svých nabídek na webových stránkách
 • pořízení speciálního rezervačního systému umožňujícího realizaci větší části administrativní a prodejní agendy

Hlavním důvodem pro pořízení rezervačního systému je úspora práce. Vše se zadá jednou a je k dispozici pro vlastní rezervační systém, pro web, pro exporty pro cestovní agentury nebo také jako podklady pro grafické studio připravující tištěný katalog.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  26


Při výběru vhodného rezervačního systému bylo kromě pořizovacích nákladů přihlédnuto k:

 • rozsahu záběru rezervačního systému (zda se shoduje se specializací CKI)
 • možnosti rozšiřování o aplikace a kvalitě a výkonu podpory (např. helpdesk)
 • míře automatizace systému (nejen proces on-line rezervace kapacit, ale i další on-li aktivity – marketing, vyhledávání, prezentace, prodej, odbavení, zpětná vazbu od klienta)

Jednoduchý systém přijde cestovní kancelář na tisíce korun ročně, propracovanější systémy, které jsou používány pro tvorbu produktu, jeho nacenění, inventarizaci, evidenci objednávek apod., na desetitisíce až statisíce korun.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  27


Po důkladné analýze nabídky jednotlivých řešení bylo rozhodnuto o pořízení rezervačního systému umožňujícího:

 • on-line výběr – z dostupných či zajistitelných kapacit
 • on-line rezervaci – bez potřeby kontrol
 • on-line prodej – generovaná smlouva, on-line platby
 • on-line odbavení – vouchery, pokyny

Výhodou je i fakt, že CKI nemusí na začátku investovat vysokou částku, vše je řešeno formou pronájmu.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  28

6/ DLP

DLP / 08

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly

 1. Popište strukturu rozhodovacího procesu ve Vaší firmě a rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1
 2. Uveďte z praxe firmy 3 příklady špatně3 příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů (1) čas, 2) personalistika, 3) finance, 4) marketing a 5) produkce/technika/technologie/IT). 1
 3. Charakterizujte svůj postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste již nepřekročili. 1

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  29

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 08. Rozhodováníhalek.info – 17.06.2019, 11:06:45strana  30

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.