[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY MANAGEMENTU

10. Krizový management

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  úvod


Úvod

Jednou ze specifických oblastí managementu je krizový management.

V souvislosti s aktuálním ekonomickým vývojem ve světě i České republice nabývá tento podobor managementu na větší důležitosti.

Zabývá se možnostmi, jak zvládat možná ohrožení co nejefektivněji (časově i finančně).

Jestliže manažer nedokáže včas identifikovat mimořádné jevy (nebo je ignoruje), zvyšuje se tímto chováním pravděpodobnost vzniku krizového stavu a z toho hrozba zániku firmy.

Odkazy:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  01

1/ Krizový management


Management

je ucelený soubor ověřených názorů, zkušeností, doporučení a metod, které manažeři užívají k zvládnutí 5 manažerských funkcí a jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů včetně dlouhodobé firemní prosperity.

Krizový management

jedná se o soubor specifických přístupů a metod, využívaných manažery ke zvládnutí nepříznivých ekonomických, přírodních, technických, personálních a jiných vlivů s cílem minimalizovat dopady na podnik.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  02

Krizový management


Pojetí krizového managementu

Předmětem krizového managementu je zvládání mimořádných událostí a krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace může vzniknout:

Není podstatné, zda konflikt vzniká postupně (politický konflikt, obchodní konflikt apod.), nebo náhle (loupež, požár, válka apod.).

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  03

Krizový management

Krize je charakterizována:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  04

Krizový management


Management krizí rozeznává časové etapy:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  05

Krizový management


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  06

Krizový management


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  07

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  08

Krizový management

Ve veřejném zájmu

Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona integrovaný záchranný systém, tvořený:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  09

Krizový management

Risk management

obor nebo specializovaný tým zabývající se předcházením krizí a mimořádných událostí různého charakteru

hlavními úkoly jsou:

Průmyslová havárie dříve vnímaná jako ojedinělý a prostorově lokalizovaný negativní jev má dnes intenzivní dopad na logistické a obchodní řetězce v celém světě (výbuch na ropné plošině v Mexickém zálivu, který způsobil několikaměsíční únik ropy z podmořského vrtu, včetně pohybu cen na světových trzích).

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  10

2/ Krizové řízení v podniku

Fáze existence podnikatelského subjektu jsou:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  11

Krizové řízení v podniku

Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Jevy (aspekty) lze rozdělit podle etap průběhu firemní krize na:

1. Etapa

 • podniku (firmě) klesají příjmy, ubývají zákazníci apod.
 • rostou náklady (penále, energie, reklama,...)

2. Etapa

 • zvyšuje se objem úvěrů, rostou splátky a úroky z úvěrů
 • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh, zákazníka, dodavatele

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  12

Krizové řízení v podniku


3. Etapa

 • banky požadují předčasné splacení poskytnutých úvěrů,
 • u stávajících úvěrů začnou růst úrokové sazby,
 • dlouhodobě chybí finance na provoz firmy (energie, mzdy, ...),
 • objevují se potíže s platební schopností dodavatelům, zaměstnancům, státu (daně)
 • subjekt nuceně snižuje zásoby majetku, prodává zbytné majetky
 • omezují se nákupy surovin, zboží apod.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  13

Krizové řízení v podniku


4. Etapa

 • podnik se dostává do ekonomické ztráty, chybí finanční prostředky na provoz, mzdy, nákupy zboží, služeb apod.,
 • uvnitř firmy se objevují personální spory, které přerůstají navenek, např. ve vztahu k obchodním partnerům,
 • platební schopnost se sníží na minimum.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  14

Krizové řízení v podniku

V dané situaci je firma v hluboké krizi a je třeba hledat nová řešení, která změní dosavadní přístup a ekonomické výsledky managementu. Zároveň nastává prostor pro aktivní nasazení krizového managementu.

Jeho cílem je vyřešení krizové situace za předpokladu zachování existence subjektu.

Po ukončení nástrojů krizového managementu se změní firma (změna majitelů, názvu, právní formy) a její vnitřní struktura (rozdělení na několik subjektů, propustí se část zaměstnanců). Mělo by však dojít k zachování činnosti podniku.

Krajním řešením krizového managamentu je zánik firmy se všemi ekonomickými a právními důsledky , tj. prohlášení insolvence (bankrotu) a následný výmaz firmy z obchodního rejstříku.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  15

Krizové řízení v podniku

Možné příčiny vzniku krize

Krize mají za následek u podniků především ztrátu disponibilního zisku.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  16

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize

1/ identifikace krizových faktorů
tzv. krizového potenciálu (nereálný business plán – otevření velkého počtu poboček cestovní kanceláře)

Členění krizových faktorů podle účinku:

Při prevenci odhadujeme pravděpodobnost vzniku krize:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  17

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize

2/ Stanovení řešení (strategie a taktika)

Způsob řešení:

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  18

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize


3/ Realizace

4/ Vyhodnocení

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  19

Krizové řízení v podniku

Charakteristika situace managementu existujících krizí


 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  20

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

1/ Být aktivní a přesvědčený o své věci

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  21

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera

2/ Mít hluboké odborné znalosti a ztotožnit se se svou rolí manažera

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  22

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


3/ výrazné rozumové a racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  23

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera

4/ disponovat empatickými komunikativními a skupinovými přístupy v rozhodovacím procesu

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  24

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera

5/ naplňovat etickou důvěryhodnost a charisma vůdčí osobnosti

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  25

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


6/ mít vlastní etickou sílu a odolnost vůči emocím

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  26

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


7. mít dobrý fyzický a duševní stav, pozitivní myšlení

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  27

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


8. bystře vnímat a reagovat na podněty

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  28

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


9. používat vědeckých metod práce

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  29

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


10. mít a utužovat celkovou sílu a odolnost vlastní osobnosti

 • mít vlastní tréninkové metody pro získávání vlastní síly (sportovní aktivity, koníčky, rodina)
 • mít vlastní zdroj pozitivního ladění svého postoje (děti, rodina vůbec, uspokojení z práce)
 • umět skloubit uvedené požadavky do uceleného souboru vlastního jednání a chování

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  30

3. Souhrnný příklad

CK Istria Ekonomická krize se dotkla i cestovního ruchu. Některé malé cestovní kanceláře zkrachovaly, jiné zase ve snaze nalákat klientelu nabízejí nejrůznější druhy slev.

Součástí získání koncese pro činnost cestovní kanceláře je sjednání povinného pojištění proti úpadku, které chrání klienty v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát svým závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Pojištěné cestovní kanceláře

V první řadě je postaráno o klienty, kteří jsou na zájezdu a čerpají služby cestovní kanceláře. V tomto případě se jedná zejména o repatriaci těchto klientů zpět do České republiky.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  31

Souhrnný příklad

Následně se jedná o odškodnění klientů, kteří zaplatili zálohu na zájezd nebo jeho plnou cenu a dosud neodcestovali. Také tito klienti uplatní své nároky u příslušné pojišťovny.

Asociace Českých cestovní kanceláří a agentur sestavila základní seznam kritérií pro výběr cestovní kanceláře – jak poznat problémovou cestovku:

 • CK je opakovaně probírána v médiích či na internetu, že klienti jsou opakovaně stěhováni nebo neubytováváni v původně objednaných hotelech (může to znamenat, že ubytování není zaplaceno)
 • CK je řízena či propagována lidmi, kteří přivedli do tristní finanční situace jinou CK nebo jiné firmy

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  32

Souhrnný příklad

 • CK prodává dlouhodobě zájezdy za nerealisticky nízké ceny (může to znamenat, že nemůže prodat zájezdy a zároveň má problémy s cash-flow, tak se podbízí za každou cenu)
 • v médiích je zveřejněno, že CK dluží peníze dodavatelům tzn. hotelům, leteckým společnostem atd. nebo svým provizním prodejcům (problémy s cash-flow)
 • na internetu výrazně převyšují negativní hodnocení CK nad pozitivními
 • CK prodává až s ročním předstihem zájezdy a zároveň žádá vysokou zálohu (může to znamenat problémy s cash-flow)
 • CK mění velmi často a ve velkém množství plánované odlety a trasy v hlavní sezoně (může to znamenat, že nemá prodáno dostatečné množství zájezdů)
 • v médiích se mluví o tom, že se majitelé snaží CK prodat, nikdo však nemá zájem (může to znamenat špatnou finanční situaci)

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  33

Souhrnný příklad

Vliv ekonomické krize pocítila i společnost CK ISTRIA, s. r. o. Její obchodní partneři přitvrdili své platební podmínky a požadují platby předem v plné výši. Došlo také k určitému poklesu zájmu klientů o nabízené produkty.

Díky velké rozpočtové kázni nastolené již dlouho před samotnou krizí nebyla CKI nucena snižovat náklady, nebo dokonce propouštět zaměstnance. Naopak toto období pojala jako příležitost k rozvoji a posílení pozic na trhu. Zavedením speciálního on-line rezervačního systému došlo ke zvýšení efektivnosti práce a práce obchodních partnerů.

Hlavní strategií CKI zůstává orientovat se s maximálním úsilím na spokojenost zákazníka.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  34

4/ DLP

DLP / 10

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení .

Úkoly

 1. Je Vaše firma (podnikání) dostatečně chráněna před okolními vlivy? Ty mohou být ekonomické, technické, personální, právní a jiné. 1, 2
 2. Zjistěte podmínky pojištění Vašeho podnikání proti různým rizikům. 1, 2
 3. Zhodnoťte DLP formou SWOT analýzy jak z pozice jeho obsahu či srozumitelnosti, tak i možného přínosu pro Vás. 1

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  35

DLP


Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení/přednášce,
 • 2 - internetové stránky, vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry - obchodní rejstřík apod.
 • 4 - literatura.

 

 10. Krizový managementhalek.info – 17.06.2019, 11:51:58strana  36

DLP


Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení. DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD nebo PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.