[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

01 Základní pojmy [MANAGEMENTU]

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  úvod

Úvod

ZMNG II bude pojat jako ucelený pohled na klíčové manažerské činnosti,
tj. rozhodování + plánování / organizování / vedení lidí a motivaci / kontrolu.

Zmíněna budou základní hlediska / podstata / význam / smysl pro manažerské řízení.

Cílem ZMNG II je navázat na získané znalosti z předchozího semestru a nabídnout ucelené informace o všech manažerských funkcích s důrazem na plánování / organizování.

Pro snazší pochopení komplexnosti manažerských funkcí je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}

Odkazy:

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  01

1/ Definice [MANAGEMENTU]


Příklad

Soukromý podnikatel Jan Beger, založil spol. s r. o. pod názvem Begy Bikes, s. r. o. dále jako {BB}.

Begy Bikes

Předmětem činnosti je:

 • prodej jízdních kol, elektrokol a koloběžek,
 • prodej sportovního vybavení,
 • servis jízdních kol,
 • kurzy oprav jízdních kol.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  02

Definice [MAMAGEMENTU]

1/ význam - určitá skupina lidí v podniku

Příklad

Organizační členění společnosti {BB}:

Top management

 • Majitel (ředitel) společnosti (výběr značek kol / elektrokol a koloběžek / plán strategie společnosti / kalkulace konečné ceny kol, …)
 • Obchodní manažer (navazování nových obchodních kontaktů / příprava smluv / uzavírání smluv / jednání s obchodními partnery a dodavateli, …)

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  03

Definice [MANAGEMENTU]

TOP management

 • Marketingový manažer (propagace cyklo obchodu / tvorba reklamních akcí / správa soc. sítí)

NIŽŠÍ management

 • finanční úsek (účetní / fakturace / mzdy)

OSTATNÍ zaměstnanci, nezařazení do nižšího managementu:

 • Servisní technici / prodavači na pobočce

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  04

Definice [MANAGEMENTU]

 

2/ význam - určitý způsob vedení lidí


Příklad

Top management zadává úkoly nižšímu managementu / ostatním zaměstnancům.

Nižší management a ostatní zaměstnanci jako servisní technici a prodavači zajišťují plnění úkolů, stanovených vyšším managementem. Za jejich provedení mají plnou odpovědnost.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  05

Definice [MANAGEMENTU]

 

3/ význam - odborná disciplína / obor studia

 • soubor přístupů (názorů / doporučení / principů / technik / metod),
  kterých využívají manažeři k zvládnutí manažerských funkcí,
  tj. i k dosažení vytýčených cílů.
  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

4/ význam - teorie, zejména v řízení podniků

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  06

Definice [MANAGEMENTU]


Top management se pravidelně schází s nižším managementem a ostatními zaměstnanci za účelem:

 • vyhodnocení prodeje jízdních kol, elektrokol a koloběžek za období (vyhodnocení prodeje zájezdů za první čtvrtletí tohoto roku),
 • vyhodnocení provizních prodejů za období (porovnání období srpen, září 2018),
 • strategie / plán na další období (vyhodnocených výsledků, poklesu prodejů v měsíci srpen a září, zadání studie Walker&Lambert – zvýšení prodejů o 16 %).

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  07

2/ [MANAGEMENT] jako věda


 • Citace: Management není pouze věda, je to i umění. Manažer musí zapojovat instinkty, intuici, vědět kdy zariskovat.
  Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Heslo Management [online]. c2019:  www.wikipedia.cz

Zdokonalováním by se [MANAGEMENT] měl stávat stále více vědou. Manažeři, kteří se pokoušejí řídit bez vědeckých znalostí, musí zcela spoléhat na štěstí, intuici, případně předcházející zkušenosti.


Příklad

Jan Beger, který společnost {BB} založil, využívá znalostí v kombinaci s instinktem. Právě instinkt je jeho silnou stránkou, protože v oblasti cyklistiky se pohybuje téměř celý život a tento trh perfektně zná.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  08

3/ Systém podnikového [MANAGEMENTU]


[MANAGEMENT] = cílevědomě koordinované působení na aktivitu lidí, zaměřenou ke zdokonalení současného (výchozího) stavu.


Cíle


Příklad

Hlavním cílem společnosti {BB} je zvýšení zájmu o cyklistiku a podpora sportovních aktivit v cyklistice.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  09

Systém podnikového [MANAGEMENTU]


Cíle


Příklad

Společnost {BB} má dále stanoveny následující cíle:

 • zvýšit množství prodaných elektrokol,
 • dosáhnout postavení výhradního dovozce kol značky Orbea,
 • zdvojnásobit prodejní plochu obchodu.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  10

Systém podnikového [MANAGEMENTU]


Úkoly


Koordinace

Příklad

Mezi hlavní úkoly společnosti {BB} patří a/ prodej a b/ servis jízdních kol.
Se splněním hlavních úkolů souvisí koordinace práce zaměstnanců. V {BB} je jasně vymezeno, že servisní technici realizují servis jízdních kol dle předem daných kritérií a prodavači vystupují k zákazníkům podle určitých pravidel.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  11

Systém podnikového [MANAGEMENTU]


Působení


Aktivita

Příklad

Majitel společnosti {BB} Jan Beger neustále sleduje trendy v oblasti sportu.
Příklade může být minulý rok, kdy správně předurčil vývoj prodeje elektrokol, rozšířil jejich nabídku do všech prodejen a předběhl tím veškerou konkurenci.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  12

Základní charakteristiky okolí

Vazby INFORMAČNÍ

Vazby HMOTNÉ

PODSTATNÉ okolí

OSTATNÍ okolí

Příklad

Sběr informací o a/ nejbližší konkurenčních cykloobchodech v okruhu 25 km a
b/ vyhláškách, které by mohly ovlivnit trh s jízdními koly

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  13

Základní charakteristiky okolí


Struktura

složení / skladba / účelné uspořádání:

Příklad

Při vyjednávání obchodních podmínek o nákupu nové značky jízdních kol Focus se musí vedení shodnout s finančním oddělením o výši počáteční investice. Dále společně stanovuje množství kusů kol v jednotlivých objednávkách a určuje strategii prodeje zákazníkům.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  14

Základní charakteristiky okolí

Fungování (schopnost efektivního chodu, náležité činnosti)

Nároky, které klade na podnik tržní ekonomika

Příklad

I cyklistický obchod {BB} je ovlivněn tržní ekonomikou. Vedení neustále sleduje vývoj trhu a inovace, využívá otevřenosti ekonomiky tím, že nakupuje produkty od zahraničních dodavatelů a z hlediska ekologie dbá na správnou recyklaci starých plášťů.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  15

Základní charakteristiky okolí

Nároky na podnik

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  16

4/ Základní manažerské aktivity / vazby

Manažeři

Výběr / výchova manažerů jsou v moderním [MANAGEMENTU] klíčové.

Příklad

Manažeři jsou pravidelně posílání na školení, aby neustále rozšiřovali své znalosti.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  17

Základní manažerské aktivity / vazby


Základní manažerské funkce

 1. ROZHODOVÁNÍ + PLÁNOVÁNÍ
  (plánování kvality servisu jízdních kol / zaměření se na vidlice značky Rock Shox / zavedení nových elektrokol s baterií zabudovanou uvnitř rámu)
 2. ORGANIZOVÁNÍ
  (dělba práce při servisu jízdních kol)
 3. VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE
  (vymezení působnosti / odpovědnosti týkající se výkonu práce / motivace zaměstnanců)
 4. KONTROLA
  (fyzická kontrola skladových zásob / návratnosti vložených investic / kvality servisních prací / efektivnosti školení zaměstnanců)

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  18

A/ ROZHODOVÁNÍ + PLÁNOVÁNÍ


Rozhodovací proces = postup, využívající zkušenosti manažerů k výběru
a/ optimální varianty a b/ působení na její realizaci.


Příklad

Má-li obchod s jízdními koly možnost odebírat různé značky od různých dodavatelů, musí se vedení rozhodnout, které značky budou odebírány a které modely budou pro danou sezónu nabízeny. Vedení musí brát ohled na finanční / personální / marketingové / jiné vlivy.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  19

A/ ROZHODOVÁNÍ + PLÁNOVÁNÍ


Zvláštní místo přísluší základním podnikatelským rozhodnutím:

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  20

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Příklad

Majitel {BB} společně s finančním manažerem rozhodli o vytvoření objednávky nových jízdních kol. Nyní úkol přechází k manažerovi prodeje, který musí učinit kroky pro jejich objednání / zajištění logistiky / vybalení a sestavení / vystavení na prodejnách.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  21

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Základní organizační pravidla:

 1. Rozdělení moci – pravomoc vzniká delegováním, např. prokura; vedoucí oddělení / referent.
 2. Dělba práce na základě specializace, funkce = působnost (jeden servisní technik se zabývá dílčími pracemi, druhý tyto díly kompletuje a kolo testuje).
 3. Koordinace z hlediska obsahu činnosti / času / místa.
 4. Rozpětí [MANAGEMENTU]: optimální počet podřízených jednomu vedoucímu.
  • Málo pracovníků: není důvod zřizovat samostatný útvar.
  • Mnoho pracovníků: manažer nemůže být v soustavném kontaktu se spolupracovníky, konzultovat, kontrolovat.
  • Optimum: rozpětí 5 – 10 pracovníků.
 5. Adaptabilita – pružnost, přizpůsobovací schopnost, neustálé zdokonalování organizace, reakce na vliv nové techniky, a vůbec všech nových poznatků (relevantních).

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  22

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Organizační struktura


Společnost {BB} vlastní Jan Beger, který je ředitelem. S vedením mu pomáhají manažeři, ti plní své úkoly vyplývající z jejich pozic a delegují úkoly na servisní techniky a prodavače.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  23

B/ ORGANIZOVÁNÍ

Rozhodovací problém je určit priority / výhody / nevýhodycentralizace / decentralizace

Výhody CENTRALIZACE

Nevýhody CENTRALIZACE

Společnost {BB} zaměstnává takové množství zaměstnanců, pro které je centralizovaný způsob vedení plně postačující.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  24

B/ ORGANIZOVÁNÍ


Výhody DECENTRALIZACE


Nevýhody DECENTRALIZACE


Pokud by {BB} expandovalo do více krajů nebo dokonce mimo ČR, tak by bylo nutné vedení decentralizovat. Pokud by se tak nestalo, tak by mohlo docházet ke zpomalování realizování změn a dalším problémům.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  25

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Stimuly = vnější podněty k jednání lidí za určitým cílem.

Motivy = vnitřní pohnutky, vyúsťující v aktivitu člověka.


Druhy stimulů:

Druhy motivů:

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  26

C/ VEDENÍ LIDÍ / MOTIVACE (STIMULACE)

Antistimuly:

Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, jak antistimuly mohou negativně ovlivnit zaměstnance, a proto je otevřený k diskuzím nad problémy a tvoří tak přátelské prostředí.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  27

D/ KONTROLA

Soustavné kritické hodnocení dějů / jevů (stavů a činností) již nastalých, nastávajících nebo budoucích se zřetelem k dynamické rovnováze systému nebo jeho části.


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:

Příklad

{BB} vyhodnocuje výši prodejů dle statistik z jednotlivých směn / dnů. Pokud některá směna překročí rámec prodejnosti, tak získá odměny.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  28

D/ KONTROLA


Výsledky kontroly poskytují nepostradatelné podněty [MANAGEMENTU]:


Příklad

Výstupy z kontroly vedení {BB} vyhodnocuje na začátku každého měsíce a společným brainstormingem hledá možná řešení.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  29

D/ KONTROLA

FUNKCE kontroly


Obecné:

Specifické:

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  30

5/ Souhrnný příklad - Begy Bikes

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


A/ Základní informace o společnosti


Begy Bikes

Název firmy Begy Bikes, s.r.o.

Právní forma společnost s ručením omezeným

Založení 3. dubna 2011

Sídlo firmy Hradec Králové, Česká republika

Hlavní činnost prodej jízdních kol, elektrokol a koloběžek, prodej sportovního vybavení, oprava a servis jízdních kol, v zimních měsících broušení a mazání lyží.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  31

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


B/ Profil společnosti

V současné době se společnost řadí mezi významnější ve svém oboru v rámci Královehradeckého kraje.

Program společnosti zahrnuje zejména prodej / servis jízdních kol.

Nabídka zahrnuje i elektrokola, koloběžky, příslušenství, sportovní oblečení.

Došlo k založení několika podnikových prodejen a zaměstnání 46 pracovníků.

V průběhu let 2014 – 2015 byly založeny nové prodejní pobočky v Jaroměři, Náchodě a Červeném Kostelci.

V letech 2016 – 2018 v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Ústí nad Orlicí a ve Vrchlabí.

V roce 2019 také v Jičíně a Harachově.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


V roce 2011 bylo první podnikatelskou strategií zaměření se na kvalitní servis pro náročnější zákazníky a vybudování si stálé klientely.

Poptávka zaznamenala již v prvním roce významného nárůstu. Společnost se po 3 letech rozhodla rozšířit o nové pobočky s cílem nabídnout své služby i v jiných městech Královehradeckého kraje.

Zásadní zvrat v životě společnosti znamenalo vítězství ve výběrovém tendru v roce 2017, kdy se {BB} stal výhradním dodavatelem jízdních kol značky Orbea pro celou Českou republiku.

V roce 2017 vedení {BB} přijalo střednědobý plán s cílem rozšířit svou nabídku o běžecké boty a specializovat se i na servis elektrokol a koloběžek.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  33

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Vzhledem k uspokojivým výsledkům podnikání byla společnost {BB} rozdělena na 3 samostatná odvětví:

 • odvětví prodeje jízdních kol, elektrokol / koloběžek,
 • odvětví prodeje příslušenství, sportovního oblečení a bot,
 • odvětví opravy a servisu

Rozdělení společnosti podle produktů

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  34

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Současná organizační struktura společnosti závisí na jednotlivých pobočkách.

Existuje ústředí společnosti, kterému podléhají jednotlivé pobočky. Charakteristickým rysem je vysoký stupeň delegování pravomocí.

Vedoucí manažeři obchodních poboček mají především dostatečnou pravomoc, aby mohli samostatně řídit podnikatelské aktivity.


Geografické rozdělení prodeje

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  35

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Společnost je podle funkcionálního uspořádání členěna na pět (5) nezávislých úseků:

 • působnost manažera pro opravné / servisní práce,
 • finančního manažera,
 • personalisty,
 • manažera prodeje a
 • manažera marketingu.

Organizační schéma společnosti

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  36

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Z jednotlivých poboček proudí do ústředí informace o stavu důležitých obchodních případů, plnění plánovaných věcných i finančních cílů a další důležité informace.

Naopak z ústředí přicházejí na pobočky jednoznačně formulované příkazy strategického charakteru (plán prodeje, finanční plán, pohyb pracovních sil...).

Všichni manažeři mají volný přístup ke všem disponibilním informacím.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  37

6/ DLP

 

DLP / 01

Cílem dlouhodobého projektu (DLP) je prověřit schopnost studenta aplikovat získané znalosti z předmětu ZMNGII (případně i vlastní zkušenosti) při řízení jím fiktivně vytvořené firmy.

Základní charakteristikou fiktivního podnikání bude firma malé / střední velikosti (5-10 zaměstnanců), kde student vystupuje v pozici majitele / hlavního manažera. Doporučenou právní formou je společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  38

DLP

DLP / 01

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.


Úkoly

Rozhodněte o:

 1. obchodním jménu a právní formě Vaší firmy (obchodní společnost). Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na 10 řádků, 2, 3
 2. konkrétní podnikatelské činnosti Vaší firmy. Svoji úvahu zdůvodněte minimálně na 10 řádků, 2
 3. konkrétním místu podnikání Vaší firmy (lokalita / výše nájmu / náklady na provoz / možnosti do budoucna). 2, 3

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  39

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 01. Základní pojmy [MANAGEMENTU]halek.info – 14.12.2019, 10:58:54strana  40

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.