[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

02 Manažerské funkce / osobnost manažera

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  úvod

Úvod

Manažer je řídící pracovník, který má podřízené. Je nazýván též vedoucí / náměstek / přednosta / ředitel / šéf / boss, atd.

Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. S kvalitou vykonávaných činností souvisí prosperita celé společnosti / organizace.


Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerských funkcí je autorita. Tu tvoří soubor předpokladů, které jsou vrozené nebo získané.


Není překvapením, že v historii vedl společnost její majitel. S postupným rozšiřováním podniku se však dostal do situace, kdy již nebyl schopen podnik efektivně řídit a byl nucen najmou další vrcholové manažery. Ti se s cílem podniku ztotožnili a vedli jej v jeho zájmu.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}

Odkazy:

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  01

1/ Manažerské funkce


Typické činnosti / funkce manažera:

 1. manažer kvality vyhodnocování výsledků kvality, zjišťování příčin nekvality, zajišťování interních auditů;
 2. manažer logistiky organizace logistických procesů, komunikace se zákazníky;
 3. produktový manažer analýza potřeb zákazníků, návrhy na zvýšení prodejů;
 4. projektový manažer sestavení projektového týmu, definování dílčích cílů, určení odpovědností za plnění úkolů;
 5. finanční manažer sestavení ročních plánů, rozbor hospodářských výsledků, návrhy daňové optimalizace;
 6. výrobní manažer implementace strategie společnosti, rozvoj a hodnocení pracovníků apod.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  02

Manažerské funkce


Nejužívanější klasifikace manažerských funkcí:

Příklad

Aby {BB} byl schopen zvýšit měsíční produkci prodeje jízdních kol (plán), musí umět definovat potřeby tohoto záměru (organizovat) a dále učinit konkrétní kroky, aby cíle bylo dosaženo (výběr a vedení nejen lidí). V neposlední řadě musí být {BB} schopen všechny předešlé kroky vyhodnocovat a případně upravovat (kontrolovat).

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  03

Manažerské funkce


Pro výše popisovaných pět (5) funkcí je společné, že jimi prostupují tzv. průběžné manažerské funkce, tj.:


Příklad

Manažeři {BB} analyzují plán, prodejnost sortimentu, výkonnost prodejců a kontrolní mechanismy. Rozhodují o podobě plánu, o tom, kterou značku jízdních kol budou upřednostňovat, o systému způsobu servisu, o vhodnosti systému kontroly. Koordinují pracovníky, jejich způsob komunikace se zákazníky apod.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  04

2/ Systémový přístup k [MANAGEMENTU]


Každá firma (podnik) existuje ve svém vnitřním prostředí (je součástí většího systému, jako například odvětví, do kterého patří – ekonomický systém). Firma obdrží určité vstupy, přemění je a posílá výstupy do vnějšího prostředí


Jakákoliv obchodní organizace musí být chápána jako otevřený systém, který zahrnuje interakce se svým vnějším prostředím.


Výkonní manažeři pravidelně sledují vnější prostředí. Není však v jejich silách jej zásadně změnit a proto na něj mohou reagovat anebo se přizpůsobit.


Příklad

V případě {BB} jsou vstupem, který do podniku přichází, nová / neseřízená jízdní kola. Ty pak zaměstnanci konkrétními aktivitami přemění na výstupy a následně jsou nabízena / prodávána na prodejnách.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  05

Systémový přístup k [MANAGEMENTU]


Model vstup výstup

Vstupy z vnějšího prostředí mohou zahrnovat a/ lidi (jejich znalosti, dovednosti) a b/ kapitál.

Obecně mají různé skupiny lidí různé požadavky na firmu.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  06

3/ Rozhodující faktory úspěšné práce manažera


Kritické faktory úspěchu Critical Success Factors (CSF) se snaží koncentrovat pozornost vedoucích pracovníků na ty stránky jejich práce, které pro ně mají zásadní význam.


 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  07

Koncepce „7 S“

Je uceleným rozborovým přístupem, založeným na stanovení a vzájemné podmíněnosti sedmi (7) významných faktorů:

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  08

Koncepce „7 S“


Strategie – programové stanovisko vrcholového vedení firmy. Zachycuje vymezení a uspořádání soustavy cílů / postup k jejich dosažení.

Příklad

Strategií ve společnosti {BB} pro tento rok je zefektivnění servisu jízdních kol díky většímu počtu školení servisních techniků.


Struktura – vymezení a obsahová funkční náplň dílčích částí organizačního systému a jejich vzájemných informačních vazeb (vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce, kontrolní vazby, vazby sdílení informací atd).

Příklad

V {BB} je nastaveno, že v případě složitějšího rozhodování na prodejně, kdy není k dispozici vedení společnosti, má nejvyšší postavení nejzkušenější zaměstnanec.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  09

Koncepce „7 S“

Spolupracovníci – lidé, kteří se rozhodovací / výkonnou činností podílejí na realizaci manažerských funkcí.

Příklad

{BB} se od svého založení neustále rozrůstá, nyní má několik desítek zaměstnanců.

Systémy řízenízahrnují postupy / metody / techniky manažerské práce. Usnadňují zhodnocení znalostí, zkušeností, dovedností a užitečných návyků lidí pro plnění jejich funkčního poslání v činnosti firmy.

Příklad

Odpovědnost za obchod {BB} má vždy vedoucí dané směny.

Sdílené hodnoty – dávají základní orientaci pro sociální / hospodářské / kulturní poslání činnosti kolektivů firmy. Spoluvytvářejí motivační prostředí.

Příklad

V {BB} se může servisní technik nebo prodejce vypracovat na vyšší pozici.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  10

Koncepce „7 S“


Styl manažerské prácetypický způsob jednání vedoucích pracovníků při uplatňování manažerských funkcí vůči jimi vedeným kolektivům.

Příklad

Důraz na včasné plnění úkolů, důsledné a přesné vedení záznamů.


Schopnosti – soubor znalostí / schopností / dovedností / návyků, které představují myšlenkové bohatství podnikových kolektivů, a tím profesionální a kvalifikační zázemí pro úspěšnou práci.

Příklad

{BB}přesný postup pro servis odpružených vidlic jízdních kol, který umí aplikovat hlavní servisní technici.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  11

Koncepce "kritických faktorů úspěchu"


Za "kritické faktory", které výrazně ovlivňují prosperitu firmy, se považují:


Příklad

V {BB} jsou schopnosti servisních techniků přeměňovány na kvalitní služby v podobě servisu jízdních kol.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  12

4/ Osobnost manažera


"Kvalifikovaný manažer – iniciátor prosperity podniku".


Úlohou manažera je zejména přimět zaměstnance k dosažení vytyčených cílů. K dosažení musí mít určité vlastnosti, které jsou vrozené / získané:

 1. Potřeba řídit Ti lidé, kteří chtějí řídit ostatní a mají z této činnosti uspokojení, se stávají úspěšnými manažery.
 2. Potřeba moci Dobrý manažer musí mít silný vliv na ostatní. Aplikuje se autorita / znalosti / zkušenosti / dovednosti.
 3. Schopnost vcítit se (empatie) Cit a pochopení pro svého protihráče / zaměstnance, ...

Příklad

Majitel {BB} rozděluje na konci každého roku vždy část zisku společnosti nejaktivnějším zaměstnancům, jako motivaci pro další roky.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  13

Osobnost manažera


Vlastnosti ideálního manažera

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  14

Postavení manažera v organizaci


Obvykle se manažeři rozdělují do tří (3) úrovní:

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  15

Dovednosti / charakter manažerské práce


Dovednosti:


Podle jiného kritéria můžeme manažerské dovednosti dělit například na technické / analytické / rozhodovací / umění pracovat s počítačem / práce s lidmi / komunikační / koncepční.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  16

Dovednosti / charakter manažerské práce

Každý manažer potřebuje využít všechny dovednosti, ale jejich podíl je rozdílný podle jednotlivých manažerských úrovní.


Požadavky na dovednosti práce a její typologie

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  17

Manažerské styly řízeníPříklad

Spojení liberálního a demokratického stylu řízení je právě to, co Jan Beger, majitel {BB}, využívá při řízení společnosti. Také věří, že jednoho dne bude možné uplatnit pouze liberální styl i během vedení nejníže postavených zaměstnanců.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  18

Manažerské styly řízení


Profil manažera charakterizují jeho funkce (působnost / nároky):

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  19

Manažerské styly řízení


Zásadní přístupy


Úroveň sebekontroly, zejména u manažera prokazuje vyspělost osobnosti. Sebekontrola pramení z pocitu odpovědnosti vůči sobě i druhým.

Příklad

V případě zjištění zásadní chyby zaměstnance je v {BB} povinností vždy porozumět problému z obou stran a až poté konat opatření.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  20

Hospodaření s časem manažera – TIMEMANAGEMENT


P. Drucker: "Kdo neumí řídit svůj čas, neumí řídit vůbec nic."

Paretova formule: 80 % času vynakládáme na úkoly, které přinášejí pouze 20 % výsledků20 % času vynakládáme na úkoly, které však přinášejí 80 % výsledků.A

B

10 % času

70 % výsledků

nejdůležitější, časově příliš málo

20 % času

20 % výsledků

vyvážené, střední důležitosti

C

70 % času

10 % výsledků

drobné, rutinní, delegovat!

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  21

Zásady práce manažera

Příklad

V {BB} využívají webovou aplikaci Jira Software, ve které si manažeři zaznamenávají úkoly včetně časové vytíženosti a termínu splnění. Majitel některé úkoly deleguje a má plnou kontrolu nad probíhajícími aktivitami.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  22

Organizace času manažera


Přehled o účelném využití času poskytuje rozbor snímků pracovního dne – alespoň 1 × ročně zaznamenávat a analyzovat činnosti 2 týdny.


Analýza "zlodějů času" (příčiny časové tísně):

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  23

Zásady vedení poradZávěr výsledky a úkoly, včasný zápis (ihned nebo do 2 dnů)


Příklad

Vedení společnosti {BB} směřuje porady vždy na pondělí od 10:00 do 11:00. Během nich je věnován prostor možným návrhům na inovace a diskuzím o novinkách na trhu.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  24

Organizace času manažera


Celkově


Příklad

Majitel společnosti {BB} ví, že není možné pouze pracovat, proto do kanceláří vedení nechal umístit posilovnu, kde si zaměstnanci mohou odpočinout a přijít na jiné myšlenky.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  25

Manažerské dovednosti

POZITIVNÍ TYP (dobrý manažer) NEUTRÁLNÍ TYP (horší manažer) NEGATIVNÍ TYP (nejhorší manažer)
se ptá "Proč ne?" říká "Ne" říká "Nikdy"
orientuje se na výsledky orientuje se na pravidla orientuje se na metody
říká "Udělej to hned!" říká "Vyčkejme!" říká "Není třeba to dělat!"
důvěřuje podezírá nedůvěřuje
bere na sebe riziko vyhýbá se riziku vyhýbá se akcím
je otevřený je uzavřený je tajnůstkář
vybírá si nejlepší lidi vybírá si špatné lidi nezajímá e vůbec o lidi
podporuje produktivitu podporuje politiku vzbuzuje konflikty
koučuje / mentoruje / učí / motivuje kritizuje / nezajímá se nedává / demotivuje
touží po změně obdivuje pořádek / řád vzývá staré zlaté časy
inovuje kopíruje ničí inovace
odstraňuje bariéry vyzvedá potíže vytváří potíže
jedná eticky jedná situačně jedná neeticky
orientuje se na zákazníky orientuje se na společnost / firmu orientuje se na sebe
komunikuje osobně komunikuje písemně nekomunikuje
odměňuje výtečnost odměňuje průměrnost neodměňuje nic
celý život se učí nemá zájem se učit všechno ví

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  26

Uspořádání pracovního stolu


Dobře uklizený pracovní stůl zvyšuje efektivitu práce. Naopak chaos vyvolává pocit stresu.


Správné uspořádání pracovního stolu:
 1. Počítač nastavte přímo proti sobě do vzdálenosti 50 – 70 cm. Měl by být v úrovni očí, proto využijte speciální stojánky vyrobené pro tento účel.
 2. Předměty nejčastější potřeby (telefon, tužky, diář, ...) mějte seřazeny na své dominantní straně.
 3. Předměty denní potřeby mají své místo na stole, ostatní ukliďte do šuplíku nebo skříňky

Reflex: Jak uspořádat pracovní stůl [online]. c2019:  www.reflex.cz

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  27

5/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

Majitel společnosti {BB} nedávno řešil nepříjemné situace s podřízenými, kteří zastávají manažerské pozice.

Zjistil, že vedoucí pobočky v Hradci Králové a tým pod ním, nepodává takové výkony, jako jiné pobočky {BB}. Na problém se podíval více do hloubky a zjistil, že manažer tráví se svými podřízenými méně času, než ostatní vedoucí jiných poboček.

Při rozhovoru mezi čtyřma očima zjistil, že vedoucí končí v práci dříve, protože chce trávit více času s rodinou.

Majitel si celou situaci během chvíle promyslel a klidným a věcným tónem mu odvětil, že chápe jak je pro něj rodina významná.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  28

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na druhou stranu ale majitel připomněl, že si tuto pozici sám vybral a pokud chce i nadále pobírat plat a mít vyšší společenské postavení, bude muset svůj denní rytmus práci přizpůsobit

Zároveň mu jako alternativní řešení nabídl jinou pozici ve firmě, která by nebyla časově tolik náročná.

Manažer dostal čas všechno si v klidu rozmyslet a vzhledem k tomu, že mu na místě, které zastával hodně záleželo, rozhodl se nakonec požadavky majitele respektovat.

Díky tomu je vidět, že nejvýše postavení zaměstnanci / manažeři / majitelé, by měli plně ovládat zásady asertivního chování.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  29

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Druhou situací, se kterou se majitel {BB} musel vypořádat, byl problém s kvalitou práce, kterou, do té doby jeden z nejlepších zaměstnanců, odváděl.

Problém byl o to složitější, protože zaměstnanec ztrácel motivaci, své neúspěchy vztahoval na to, že mu chybí štěstí a obecně se situací neměl chuť nic zásadního dělat.

Majitel si se zaměstnanec domluvil společný oběd, který snížil formálnost setkání a lépe navodil atmosféru důvěry. Během posezení mu navrhl, aby začal pracovat na nových zakázkách.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  30

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Dbal na to, aby nepřipomínal, že jeho aktivita a výsledky jsou špatné. Místo toho se ho snažil přesvědčit o tom, že patří k nejlepším manažerům firmy, což ostatně prokázal v uplynulých letech. Připomněl to, že jeho schopnosti jsou takové, že použije-li veškerého svého obchodního talentu, nemělo by být vážným problémem novou zakázku jízdních kol získat.

Obchodní zástupce tak získal pozitivní zpětnou vazbu místo pohrůžek a nástinu možných sankcí. Po dvouměsíčním úsilí pak skutečně získal kontrakt, který patřil mezi nejlepší v jeho dosavadní kariéře a společnost {BB} z něj profitovala několik let.

Majiteli toho dosáhl především díky znalosti přesvědčivé komunikace, kterou musí ovládat stejně tak dobře, jako asertivní chování.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  31

6/ DLP


DLP / 02

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Popište schematické sestavení [MANAGEMENTU] Vaší společnosti s důrazem na sekvenční řazení funkcí / pozic. 1, 2
 2. Vymezte organizaci času jednoho (1) dne Vámi vybraného firmního manažera (časový harmonogram, vykonávané činnosti apod.) - chronometráž. 1, 2
 3. Stanovte koncepci „7S“ pro Vaši firmu. 1, 2

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  32

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 02. Manažerské funkce / osobnost manažerahalek.info – 06.06.2020, 22:17:55strana  33

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.