[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

03 Metody [MANAGEMENTU]

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  úvod

Úvod

Metoda (z řeckého me todos – touto cestou) zahrnuje soustavu pravidel, která určují navazující možné / použitelné soustavy kroků (sekvenčních) k určitému žádoucímu cíli.

Metody používáme jako osvědčený / promyšlený / soustavný / cílevědomý přístup k řešení problémů.


Zdroje
poznání
metody

Teorie / Myšlenky

Znalost

Činnost

Výsledek

Praxe / Zkušenosti

Osvojení poznatků

Aplikace znalostí

Vyřešený problém


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}


Odkazy:

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  01

1/ Podniková / firemní strategie

Strategie jsou zásadní, dlouhodobé záměry / hlavní cíle / úkoly, vše v jednom provázaném systému / celku.


Příklad

Obchod {BB} má strategický cíl stát se největším prodejcem jízdních kol v Královehradeckém kraji do konce roku 2020. Mezi dílčí cíle patří rozšířit sortiment o běžecké vybavení a být certifikovaným servisním střediskem zapletených kol MAVIC. Nejbližším cílem je otevření nové pobočky v Jičíně a tím rozšíření služeb a produktů mezi nové zákazníky.


Taktikou se rozumí dílčí cíle / cesty a jak jich dosáhnout (načasování, etapy).

Operativa každodenní prováděcí činnosti / běžné úkoly / rutina. (Servis jízdních kol a koloběžek, prodej vystaveného zboží, konzultace technických problémů, ...)

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  02

Podniková / firemní strategie


Obsah / náplň podnikové strategie – nejdůležitější části:

 1. Výrobní program sortiment výrobků a služeb, inovace výrobků (efektivní způsob seřizování středové osy pomocí klíčů značky Kovys).
 2. Výrobní profil technická základna, strojní vybavení (aktivní část investičního majetku na rozdíl od pasivní: budovy, stavby).
 3. Profesní, kvalifikační a věková struktura lidí, sociální otázky (nejpočetnější skupina zaměstnanců v {BB} je ve věku od 30 do 35 let).
 4. Podstatné okolí včetně mezinárodního, konkurence, dodavatelé (předním dodavatelem {BB} je velkoobchod Cyklomax, který nabízí především jízdní kola a příslušenství).
 5. Systém řízení včetně informačního systému a financí (rozpočet příjmů a výdajů).

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  03

Podniková / firemní strategie

Podnikatelská strategiezáklad v podnikatelském plánu (obor podnikání / místo / investice / výhled / [MANAGEMENT] / organizace / hlavní cíle / specifické přednosti / případné problémy).

Různé druhy podnikové strategie podle konkrétní situace:

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  04

Podniková / firemní strategie


Podle konkrétní situace:

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  05

Podniková / firemní strategie

Tvorba podnikové strategie metodou SWOT (TOWS)

Strategická analýza rozpoznává problémy před samotným plánováním. Poznáváme podrobněji silné / slabé stránky, příležitosti / nebezpečí.

Hlavní cíle Proniknutí na trh / využití nižší ceny / zdokonalení výrobků i podniků (technologie, organizace) / růst podílu na trhu (servis, doplňkové služby, vyzvednutí / dodávky z pohodlí domova).


Rozpoznání příležitostí organizace

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  06

SWOT analýza

SWOT analýza představuje kombinaci dvou (2) analýz, S-W / O-T:


Schéma SWOT analýzy

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  07

VNITŘNÍ činitelé


Silné stránky

Kapitálová sílanízké zadlužení / rezervní fondy / kapacita výzkumu a vývoje (počet a kvalifikace lidí) / technická vybavenost / stupeň automatizace / tradice / image podniku / kvalita / goodwill / pohotovost dodávek / servis / další.


Slabé stránky

Zastaralá zařízení / zastaralé produkty / nižší kvalita / nedostatky v kvalifikaci lidí / nižší úroveň [MANAGEMENTU] podniku, atd.

Příklad

Silnou stránkou {BB} je vysoký stupeň proškolenosti servisních techniků. Ti jsou díky tomu schopni realizovat servis jízdních kol nejvyšší kvality. Na některé specifické opravy / postupy získala společnost certifikát. Se slabou stránkou {BB} se zákazníci setkávají při objednávce zboží, které není skladem. Tou je časově delší dodávka zboží / dílů od zahraničních dodavatelů.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  08

VNĚJŠÍ činitelé


Příležitosti

Chyby konkurence / spolupráce podniků / smlouvy krátkodobé i dlouhodobé / státní zakázky / granty (výběr v konkurzu) / nové zahraniční trhy (jihovýchodní Asie).


Nebezpečí

Silná konkurence / diskriminační opatření (cla, dovozní kvóty, certifikáty) / nestabilní trh / politické převraty / hospodářský chaos / mezinárodní napětí.


Příklad

Příležitostí pro {BB} je nově vybudovaný trail v Trutnově. Měl by přilákat a/ nové cyklisty a b/ zvýšit zájem o půjčovnu jízdních kol {BB}. Možnou hrozbu pro {BB} představuje navrhovaná městská vyhláška, která má omezit provoz elektrokol.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  09

SWOT analýza

Ofenzivní strategie

Výrazně nový produkt / modernizace výroby / možnost dosahovat vyšších cen (mimořádný zisk z inovací) / podstatné snížení cen / rozvinutý marketing / vyšší riziko. Časté spojení se strategií silného produktu / investiční / inovační / rozvojovou strategii.

Příklad

Smlouva s výrobcem elektrických koloběžek na výhradním prodeji jejich nového modelu prvních čtrnáct (14) dní.


Mírně ofenzivní strategie

Dílčí změny výrobního programu nebo produktů / snižování nákladů a cen / nižší spotřeba surovin a materiálů / necenová konkurence / specializace na určité trhy (segmenty). Obvykle při přípravě další produktové generace.

Příklad

Zasílání záručních listů elektronicky (úspora papíru).

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  10

SWOT analýza

Defenzivní strategie

Opatrnost / udržování pozice / získat čas po dobu konsolidace podniku / snížení cen hromadnou výrobou (oživení poptávky).
Spolupráce / odbytové koalice / joint venture.

Příklad

Pomalá reakce na ústup prodeje 26" (pálcových) jízdních kol, nutné zlevnění pro prodání všech kusů.


Zůstatková strategie (ústupová, zbytková)

Ústup z trhu / orientace na doplňkové výrobky a služby / časté fúze se silnějším podnikem / někdy až likvidace.
Značná závislost na konkurenci (slabá konkurenční pozice).

Příklad

Zúžení sortimentu na doplňkové produkty a delegování služeb konkurenčním obchodům.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  11

2/ Pravidla finančního [MANAGEMENTU]


Výše prostředků má rozhodující vliv na vybavení podniku / inovace atd.

Finance netvoří jen pasivní obraz hmotné skutečnosti, ale samy aktivně působí na lepší hospodaření.

Příklad

Pokud {BB} nemá dostatečnou finanční rezervu na předobjednávku nových jízdních kol na další sezónu, oslovuje banku, která nabízí výhodný, krátkodobý podnikatelský úvěr.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  12

Pravidla finančního [MANAGEMENTU]

Příklad

Trh s jízdními koly zažívá během zimních měsíců zpravidla ziskově slabé období, proto je nutné si vytvořit finanční rezervu, která umožní toto období překlenout.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  13

3/ Metody [MANAGEMENTU]


Způsob řešení problémů spojených s fungováním systémů podnikového [MANAGEMENTU] s cílem zajišťování vyšší účinnosti.


Příklad

Pomocí metod je v {BB} jasně vymezen průběh servisních prací, pokud si zákazník vybere celkový servis jízdního kola. Na základě technik dojde k analýze nezbytných kroků během opravy a s pomocí postupů servisní techniky opravu realizuje.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  14

Metody [MANAGEMENTU]


Volba vhodné metody patří k nejdůležitějším předpokladům úspěchu v každé činnosti.

Výběr vhodné metody posuzujeme z hledisek:


Příklad

Do hlavních metod výběru pracovníka v {BB} patří: životopis / dotazník / reference / pohovor / testování.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  15

Metody [MANAGEMENTU]


Metody umožňují:


Příklad

Prodejci se v {BB} řídí také dle metod, které jim umožňují ušetřit čas díky jasně danému systému rozhodování.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  16

Klasifikace metod

Příklad

V {BB} patří mezi obecné metody způsob výběru zaměstnance. Specifická metoda je uplatněna při celkovém servisu jízdního kola. Pro zlepšení tvůrčího myšlení využívají manažeři {BB} školení.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  17

Obecné metody empirické


Empirie, zkušenost, spojená se smyslovým vnímáním (zrakem, sluchem, ...) vedla ke vzniku základních metod:


 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  18

Obecné metody empirické


Pozorování

Objevuje se jako rozšířený prvek mnoha dalších metod. Získáváme přehled o pořádku na pracovištích / bezpečnosti a hygieně práce / uložení různých druhů materiálů / dokumentů apod.

Příklad

Vedoucí směny {BB} na konci dne ověří stav dílen a prodejny.


Analogie

Vychází z podobnosti jevů, ze shody dvou (2) nebo více objektů v určitých znacích.

Zaujímá význačné místo při mezipodnikovém srovnávání výsledků např. se zřetelem ke konkurenční schopnosti podniků v oboru, odvětví nebo i celém hospodářství.

(V tvůrčím myšlení analogie slouží k tomu, abychom si povšimli podobnosti tam, kde ji nikdo zatím nepostřehl.)

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  19

Obecné metody empirické


Dotazníky

Tvoří základ anketárních průzkumů. O úspěchu dotazníkové metody rozhoduje správný výběr otázek.
Tímto způsobem se daří významně zlepšit vztahy pracovníků v podnicích / vztahy mezi vedením a pracovníky / vztahy k veřejnosti.

Příklad

Společnost {BB} pomocí dotazníku zjistila, že zákazníci jsou ochotni si za expresní servis / opravu připlatit řádově o 20 - 30 % vyšší cenu. {BB} dotazník nejenom rozdávala zákazníkům na prodejně, ale rozesílala jej prostřednictvím emailu a jako motivaci pro vyplnění nabízela slevový poukaz 100 Kč při nákupu nad 500 Kč.


Testy

Skládají se ze souboru otázek / pravidel / činností, jimiž se ověřují určité hodnoty (vlastnosti, jakost, výsledky hospodaření, znalosti techniků, schopnosti přijímaných nových pracovníků).

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  20

Obecné metody empirické

Experiment

Vychází vždy z několika metod, nejčastěji z pozorování / srovnávání / měření.
Pokusem (experimentem) zjišťujeme správnost výchozích předpokladů a našich dosavadních poznatků.
(Na základě výsledků se hypotézy potvrzují nebo zamítají.)

Reflexe

= zpětný odraz / uvažování / rozmýšlení.
Vychází z intuice – tvůrčího vnuknutí / fantazie.
Z dobrého nápadu se odvíjí představa, jak nově vyřešit problém nebo dosáhnout zvratu kvality – nová kvalita / řešení na nové úrovni poznání.
Používá se jako individuální metoda, velmi dobře se však osvědčuje rovněž jako metoda kolektivní při brainstormingu / Gordonově metodě / delfské metodě.

Příklad

Jan Beger, majitel {BB}, na základě reflexe, kterou získal dlouhodobým působením v oblasti trhu jízdních kol, investoval prostředky do nákupu elektrokol dříve a předběhl konkurenci o 1 - 2 roky.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  21

Obecné metody empirické


Měření

Spočívá v určení číselné hodnoty určité veličiny (délky / plochy / váhy / ceny / objemu) prostřednictvím jednotky měření. Používá se mezinárodně uznávaných jednotek fyzikálních / časových / finančních.

Naměřená velikost umožňuje teprve při srovnání s předpokládanými hodnotami konstatovat, zda dosažené výsledky jsou výrazně lepší / lepší / beze změny / horší / mnohem horší.


Příklad

Právě při servisu / opravě jízdních kol dochází v {BB} k časovému odhadu práce dle dané složitosti na základě předem změřené / stanovené doby práce průměrným zaměstnancem. Díky tomu je možné zákazníkovi sdělit termín dokončení opravy.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  22

4/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

Ve společnosti Begy Bikes, s.r.o. udává dlouhodobé záměry a strategie jejich dosažení sám majitel Jan Beger.

Využívá přitom analýzy vnitřních a vnějších činitelů:

Silnou stránkou podniku je vysoká kvalita servisních prací a individuální přístup k zákazníkům. Díky tomu se stávají stálou klientelou. Slabou stránkou podniku jsou omezené prostory skladů, a tím pádem vyšší ceny od dodavatelů (Begy Bikes, s.r.o. nejsou schopni konkurovat cenám velkých e-shopů). Příležitostí může být rozšíření podnikání o nový segment trhu – běžecké vybavení. Hrozbu představuje nedostatek schopných potencionálních zaměstnanců.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  23Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na základě analýzy majitel uplatňuje mírně ofenzivní strategii:

 • Hlavním cílem společnosti zůstává specializace na servis jízdních kol na špičkové úrovni.
 • Zákazník musí mít k dispozici přehled nejnovějších trendů a přístup k novinkám.
 • Majitel uvažuje i o zavedení online rezervačního systému na jednotlivé pobočky. Tato nadstandardní služba klientům zvýší pohodlí a ušetří čas.
 • Dlouhodobým záměrem se také stává postupné rozšiřování sortimentu.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  24

5/ DLP


DLP / 03

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Stanovte hlavní cíle / dlouhodobé záměry své společnosti. 1, 2
 2. Zvolte strategii, kterou k dosažení cílů využijete a své rozhodnutí odůvodněte. 1, 2
 3. Popište dvě (2) vybraná finanční pravidla na příkladu Vaší firmy. 1, 2
 4. Které metody [MANAGEMENTU] se využívají ve Vaší firmě a proč? 1, 2

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  25

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 03. Metody [MANAGEMENTU]halek.info – 06.06.2020, 22:45:55strana  26

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.