[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

04 Plánování

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  úvod

Úvod

Strategické plánování je výchozím rozhodovacím procesem organizace.

Při vytváření podmínek pro efektivní vykonávání práce jednotlivců pracujících ve skupině, je nejdůležitějším úkolem manažera dosáhnout jistoty, že každý pochopil účel a cíle práce skupiny včetně metod pro jejich dosažení.

Jestliže má být skupinové úsilí efektivní, musí lidé vědět, co je třeba udělat. To je cílem plánování.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}


Odkazy:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  01

1/ Podstata plánování


Plánovací funkce vždy vychází ze čtyř (4) základních faktorů. Jsou to:


 1. CÍLE budoucí stavy organizace / firmy, kterých [MANAGEMENT] chce dosáhnout (otevření nové pobočky {BB}, přidání běžeckého vybavení do sortimentu společnosti).
 2. AKCE specifické činnosti naplánované tak, aby bylo dosaženo zvolených cílů (výběr vhodných prostorů, nábor nových zaměstnanců…).
 3. ZDROJE představují omezení / limity, ve kterých se organizace může pohybovat (z rozpočtu firmy je možné uvolnit částku 150 000 Kč na nečekané výdaje).
 4. PRAVIDLA způsoby realizace plánů, které umožňují konkrétním osobám cílů dosáhnout (dodržení vytvořeného plánu).

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  02

DRUHY plánů


Z hlediska ČASOVÉHO horizontu lze rozlišovat tři (3) základní úrovně plánování:


Z hlediska ÚROVNĚ rozhodovacího procesu lze rozlišovat:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  03

DRUHY plánování


Strategické plánování


Příklad

Získávání nových zákazníků {BB} z oblasti běžeckého sportu přidáním sortimentu právě běžeckého vybavení. Rozšíření působnosti / prodejen do dalšího kraje. Usilování o zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců. Zavedení vyzvednutí servisovaného jízdního kola u majitele a následné vrácení po dokončení opravy.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  04

DRUHY plánování


Taktické plánování


Příklad

Nákup a vyjednávání s novými dodavateli / značkami jízdních kol. Vytvoření dceřiné společnosti zabývající se půjčováním jízdních kol, koloběžek a sportovního vybavení. Zavedení pravidelných porad vedení, za cílem inovovat / zlepšit společnost {BB}.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  05

DRUHY plánování


Operativní plánování


Příklad

Konkretizování počtu nových jízdních kol v objednávce. Aplikování určitého postupu pro odvzdušnění hydraulických brzd. Aktualizace vystavovaného sortimentu především na kola značky Rock Machine. Realizace kampaně podporující půjčovnu jízdních kola koloběžek.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  06

2/ Kategorie plánování


Cíle

Znamenají konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat.

Efektivní plánovací proces je založen jak na 1/ jasném stanovení cílů plánu, tak i na 2/ způsobu hodnocení míry a postupu jejich dosažení.


Základními požadavky na stanovení cílů jsou:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  07

Kategorie plánování


Strategie

Vyjadřují koncept celého chování organizace / dlouhodobý program / způsob činnosti organizace.

Dávají odpovědi na tyto základní otázky:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  08

Kategorie plánování


Taktiky

Návody a způsoby uvažování nutné pro formulaci plánů. Podporují tvořivé / iniciativní jednání v rámci určitých principů či limitů.

Postupy

Návody, jakým způsobem mají být určité činnosti prováděny.

Pravidla

Určují specifické požadavky na činnosti. Vyjadřují rozhodnutí, zda určité činnosti musí nebo nesmí být vykonávány. (nové jízdní kolo vždy projde testováním funkčnosti v servisech {BB})

Programy

Souhrn cílů / strategií / postupů / pravidel / potřebných kroků / zdrojů.

Rozpočty

Numerické stanovení očekávaných výsledků s vazbou na zdroje neboli finanční vyjádření programů. Jsou těsně spojeny s kontrolou.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  09

3/ Strategické plánování


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


 1. Stanovení strategických cílů (vstup na trh s běžeckým vybavením).
 2. Strategická analýza vnějšího okolí firmy (co nabízejí konkurenti / připravovaná legislativa).
 3. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy (zaměstnanci / vztahy se zákazníky / vybavení poboček).
 4. Silné a slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod (kvalifikace pracovníků / praktické znalosti oblasti x malý sortiment vystavené běžecké obuvi).
 5. Návrhy základních variant komplexních podnikatelských strategií.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  10

Strategické plánování


Postup tvorby strategických plánů se skládá z následujících sekvenčních kroků:


 1. Zpracování strategie výrobkového portfolia firmy (běžecké boty / ponožky / funkční oblečení / sport trackery atd.).
 2. Určení variant dílčích strategií (marketingové / inovační / výrobní / finanční / organizační / personální atd.).
 3. Výběr optimální varianty komplexních strategických plánů.
 4. Formulace komplexního strategického plánu.
 5. Sestavení rozpočtů.
 6. Rozpracování a převedení komplexního strategického plánu do plánů taktických a operativních.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  11

Strategické plánování


A/ Stanovení strategických cílů


Základem procesu strategického plánování je stanovení strategických cílů podniku.

Cíle podniku jsou žádoucí stavy, kterých se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím své existence a svých činností.


Příklad

Společnost {BB} chce rozšířit sortiment o běžecké vybavení se zaměřením na OCR (Obstacle Course Races). Proto Jan Beger navázal spolupráci se společností
INOV-8, která disponuje širokou škálou produktů.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  12

Strategické plánování


B/ Strategická analýza vnějšího okolí


 1. Obecné okolí
  • Socioekonomický sektor – faktory ekonomické / ekologické / klimatické / sociální (analýza zájmu o cyklistiku z pohledu ekonomiky).
  • Technologický sektor – vynálezy a zásadní inovace (užívání hydraulických kotoučových brzd a elektronických, bezdrátových sad řazení na silničních kolech).
  • Vládní sektor – aktivity vlády včetně souvisejících orgánů a institucí (sledování centrální banky / burzy / soudů / politických stran atd.).
 2. Oborové okolí
  • Skupina podniků, jež nabízejí stejný / vzájemně nahraditelný sortiment produktů / služeb (Cykloobchody ve vzdálenosti do 10 km od poboček {BB}).
  • Ovlivněno především: zákazníky / dodavateli / konkurenty.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  13

Strategické plánování


C/ Strategická analýza vnitřního prostředí firmy


Zkoumá faktory vnitřního prostředí firmy (faktory základní podnikatelské pozice firmy).

Příklad

V {BB} dbají na to, aby drželi krok především s trendy v oblasti servisu jízdních kol
(faktor vědeckotechnického rozvoje).

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  14

Strategické plánování


D/ Silné a slabé stránky podniku, určení konkurenčních výhod


Na základě analýzy okolí podniku je nutné odhadnout a definovat silné (vysoce kvalifikovaní servisní technici) a slabé (poloha poboček mimo centra měst) stránky podniku a na základě nich určit hlavní konkurenční výhody.


Techniky jsou zpravidla prezentovány v maticové formě.

Patří sem SWOT analýza a jiné.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  15

Strategické plánování


E/ Návrhy základních variant podnikatelských strategií

Strategii volby je možné znázornit maticí výrobek - trh znázorňující čtyři (4) strategie:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  16

Strategické plánování


F/ Zpracování strategie výrobkového portfolia firmy


Jedná se o základní krok strategického plánování.

Základní metody optimalizace portfolia (nejracionálnější přístup je kombinace těchto metod):

Příklad

{BB} nabízí kromě jízdních kol mnoha značek také koloběžky značky Kostka, cyklistické přilby značky Giro a tretry od značek Force a Shimano a mnoho dalšího.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  17

Matice BCG

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  18

Matice BCG

Hvězdy

Matice BCG

Peněžní (dojné) krávy

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  19

Matice BCG

Otazníky

Psi Matice BCG

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  20

Strategické plánování


H/ Výběr optimální varianty plánu


Porovnáváme a zvažujeme základní faktory, jako např:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  21

Strategické plánování


Shrnutí

Na základě závěrů uvedených kroků je zpracován souhrnný dokument "Komplexní strategický plán" společnosti, který je předložen vrcholovému vedení firmy ke schválení.

Po schválení je "Komplexní strategický plán" doplněn podrobnými rozpočty a zpracován do krátkodobých plánů taktických a operativních.

Zpravidla se jedná o následující taktické plány (o trvání jednoho (1) roku):

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  22

4/ Determinanty podnikového plánu


Determinanty určující vliv, rozhodující význam některých činitelů.
Znalost činitelů vede k poznání příčin (analýzy) a řešení problémů.


Činitele (faktory / vlivy) působící na podnik se člení do osmi (8) skupin:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  23

Determinanty podnikového plánu


Základní činitele:


Odvozené činitele:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  24

Determinanty podnikového plánu

Přírodní činitele:

Technické činitele:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  25

Determinanty podnikového plánu

Ekonomické činitele:


Politické činitele:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  26

Determinanty podnikového plánu

Sociální činitele:

Psychologické činitele:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  27

5/ Podnikatelský plán


Pokud chceme dosáhnout úspěchu v podnikání je potřeba kromě původní sebelepší myšlenky i realistické ztvárnění / promyšlení / doplnění podrobnostmi.


Jako příčina podnikatelských neúspěchů se nejčastěji projevuje nedokonalý [MANAGEMENT]. (nejasný záměr / chybějící strategie a termíny / podcenění rizika ze strany konkurence / výběr spolupracovníků atd.)


Příklad

S rozšiřováním {BB} zjistil Jan Beger, jak důležité je se zabývat podnikatelským plánem. Díky jasné představě / vizi byl schopen dodavatelům sdělit konkrétní cíle nebo dosáhnout na zajímavější podnikatelské půjčky pro nákup sortimentu / inovaci obchodů.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  28

Podnikatelský plán


Podnikatelské úvahy procházejí nejčastěji čtyřmi (4) etapami:


Podnikatelská vize

vyjadřuje první představu / nápad a hraničící až s tvrdošíjnou posedlostí.


Příklad

Vizí {BB} je zvýšit zájem o sport především u dětí. Proto společnost {BB} každoročně realizuje cyklistický závod, kde mají děti zdarma a provozuje cyklistický oddíl {BB} team.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  29

Podnikatelský plán


Podnikatelsky záměr znamená koncepční představu o budoucí činnosti.

V hrubých rysech promýšlíme původní vizi a získáváme první informace o možnosti realizace (charakter budoucích zákazníků a jejich nároky / existující konkurence / dodavatelé a postup při výběru kvalitních zaměstnanců).

Zároveň si podnikatel vytváří první představu o výši potřebných finančních zdrojů.


V podnikatelském projektu se uvažuje s technickými otázkami (rozdíly mezi dostupnými jízdními koly / umístění a otevírací doba poboček / situační plán s parkováním / množství vystaveného sortimentu).


Příklad

{BB} se aktuálně zabývá otázkou zvýšení počtu servisních techniků o jednoho (1) na každou pobočku. Počet oprav jízdních kol bude větší v průměru o tři (3) za den / pobočka, na druhou stranu vzrostou náklady a bude nutné zřídit nové servisní dílny.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  30

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán vzniká jako podrobnější propracování předchozích etap a s nimi spojených úvah. Vytváří se v něm syntéza tří (3) základních částí:

Příklad

V {BB} je pro sezónu 2019 cílem zvýšit prodej dětských kol. Proto v tomto kontextu realizují RK (marketingový plán). Na základě odhadu zvýšení poptávky zajišťují větší dodávku dětských kol Focus (provozní plán). K zafinancování toho záměru společnost využívá rezervní fond (finanční plán).

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  31

Podnikatelský plán


Dobře zpracovaný podnikatelský plán slouží nejen k získání úvěru, ale má mnohem širší využití:

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  32

6/ Souhrnný příklad - Begy Bikes

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Poslání společnosti

Logo
 • Zákazníkům: nabízet jízdní kola, elektrokola, koloběžky a příslušenství nejlepší kvality, poskytovat spolehlivý servis.
 • Zaměstnancům: nabízet zaměstnání, které vytváří prostor pro seberealizaci.
 • Společnosti: propagace sportu všem věkovým kategoriím, prodej vybavení jak pro začátečníky, tak i pro profesionální jezdce, možnost závodit za cyklistický tým {BB}.
 • Vlastníkům: přinášet zisk, včetně návratnosti jejich investic.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  33

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Hierarchie cílů a strategií společnosti

Hierarchie cílů společnosti

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  34Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Víkendový kemp jízdy na kole

Majitel hodlá ve své společnosti rozšířit nabídku služeb o víkendový kemp jízdy na kole. Zákazníci tak budou moci v průběhu tří (3) dnů získat nové technické dovednosti jízdy i lepší fyzickou zdatnost.

Pro realizaci tohoto záměru majitel poptal některá ubytovací zařízení s žádostí o cenovou nabídku. Dále oslovil některé profesionální cyklisty se svým záměrem.

Tuto myšlenku představil zbytku vedení společnosti {BB} společně s vypracovaným podnikatelským plánem.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  35


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Víkendový kemp jízdy na kole

Z plánu vyplývá, že kemp bude pro třicet (30) cyklistů, kteří se rozdělí dle výkonnosti a vlastní iniciativy do pěti (5) skupin po šesti (6). Každá skupina bude mít jednoho (1) instruktora, který jezdce seznámí s předem danou problematikou jízdy.

Z tohoto důvodu je nutné najmout šest (6) instruktorů, dále dva (2) maséry a výživového poradce. Zázemí kempu bude v ubytovacím zařízení, které zajistí pro všechny uchazeče stravu v podobě plné penze.

Náklady na kemp se dle finanční analýzy budou pohybovat v rozmezí od 130.000 Kč do 150.000 Kč. Z toho důvodu byla cena kempu stanovena na 6.000 Kč / osoba.

Společnost {BB} tímto podstupuje riziko prodělku v případě nenaplnění kapacity. V opačném případě dojde ke zviditelnění společnosti a podpoření sportu v regionu.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  36

7/ DLP


DLP / 04

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Graficky znázorněte poslání Vaší společnosti. Komentář grafu s uvedením příkladů bude minimálně na 15 řádků. 1, 2
 2. Pojmenujte slovně i obrazem pět (5) položek Vašeho produktového portfolia. K jednotlivým položkám naplánujte strategii s výhledem na tři (3) roky. 1, 2
 3. Identifikujte pomocí SWOT analýzy pozici Vaší firmy na trhu. 1, 2

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  37

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 04. Plánováníhalek.info – 06.06.2020, 23:15:38strana  38

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.