[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

05 Organizování

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  úvod

Úvod

Organizování představuje proces tvorby struktury organizace.

Systém organizování je ovlivňován a/ rozpětím, b/ stupněm řízení a c/ rozdělením pravomocí.

Organizování je závislé na:

 1. velikosti firmy (obrat, počet zaměstnanců, …),
 2. předmětu podnikání,
 3. struktuře kapitálu (vlastní / cizí),
 4. krizové situaci apod.

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}

Odkazy:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  01

1/ Organizování – rozpětí řízení


Posláním je a/ vymezit a b/ zajistit plánované činnosti lidí při plnění cílů firmy.

Jedná se o složku řízení, která následuje po plánování.

Využívá se výhod dělby práce / specializace (programátor / opravář elektro / řidič / prodavač, ...).


Příklad

Tím, že se v {BB} vedení rozhodlo rozšířit sortiment o běžecké vybavení, tak bude nutné zajistit rozšíření prodejních prostor, proškolení zaměstnanců a uzavření partnerství s vybranými výrobci včetně první dodávky zboží.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  02

Organizační struktura


Tvořena a/ složkami (útvary) a b/ vazbami (vztahy) mezi nimi (vztahy mezi útvary jsou nadřízenost / podřízenost / rovnocennost).Příklad

Všichni pracovníci {BB} se setkávají na společných akcích pořádaných firmou. Existují tak neformální organizační struktury i tam, kde jejich existence není nutná (vztahy pracovníků napříč různými prodejnami).

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  03

Organizační struktura


Organizační jednotka označení pro podnik / závod bez ohledu na velikost / význam / postavení / míru pravomoci.


Útvar obecné označení organizačního celku, bez ohledu na rozsah činností / velikost / důležitost apod (relativně nezávislé obchodní jednotky v případě značné expanze {BB}).


Dílna produkční útvar (soustružna / opravna / montáž / zkušebna / stolárna).


Provoz produkční útvar, skládající se z více dílen slučitelného charakteru výroby (více spolupracujících servisních dílen na jednom místě).


Divize organizační celek obvykle s uzavřeným okruhem základních funkcí (každá divize má pod sebou stejné útvary, které se mohou specializovat).

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  04

Organizační struktura


Oddělení útvar zajišťující určitou ucelenou agendu, zaměřenou k jednomu předmětu činnosti (ekonomické oddělení / personálně-právní oddělení / marketingové oddělení / obchodní oddělení).


Odbor útvar zajišťující výkon činností spojených s realizací jedné / více základních funkcí podniku. Zpravidla je tvořen několika odděleními (odbor řízení investičních projektů / odbor zahraničních zastoupení / personální odbor).


Úsek útvar s komplexním řízením uceleného souboru činností. Zpravidla je tvořen několika odbory (finanční úsek / zdravotní úsek / ICT úsek / divizní úsek).

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  05

Organizační struktura

Příklad – větší společnost

Velkoobchod distribuující moravská vínašest (6) oddělení: oddělení hlavního manažera / nákupní oddělení / oddělení velkoskladů / odbytové oddělení / ekonomické oddělení / účetní oddělení.

Struktura velkoobchodu

 • U vyššího stupně rozpětí řídí hlavní manažer každé oddělení.
 • U nižšího stupně rozpětí řídí hlavní manažer pouze oddělení velkoskladů a ekonomické oddělení.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  06

Dělba práce


Pravomoc představuje souhrn moci / práv, které jsou přiděleny určitému pracovníku / útvaru (finanční, personální).

Odpovědnost (povinnost) představuje závazek pracovníka plnit úkoly. Odpovědnost je třeba vždy přesně vymezit.

Pravomoc / odpovědnost bývá nazývána souhrnně také kompetence / působnost.Příklad

V obchodu s jízdními koly {BB} může zaměstnanec tvořit objednávky potřebného materiálu do výše Kč 35.000,-- bez souhlasu majitele.

Tím si majitel (manažer) zachová určitý stupeň kontroly nad celou firmou (systémem).

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  07

Delegování


Delegování = přenesení úkolů a pravomoci na nižší stupeň řízení (výkonní pracovníci).
Pravomoc se vždy deleguje shora dolů.
(Není možno delegovat odpovědnost!!!! Vždy zůstává u toho, kdo úkol delegoval, ale současně ji má ten, jemuž byl úkol přidělen.)


Činnosti vhodné pro delegování:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  08

Delegování


Manažer nesmí nikdy delegovat zásadní úkoly v řídící práci, a to:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  09

Participace


= podíl na rozhodování / spolurozhodování.Příklad

Při volbě nákupu nové značky jízdních kol manažeři participují společně se servisními techniky. Manažeři tak získají představu, co by měla nová značka obsahovat / nabízet po stránce opravitelnosti.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  10

Rozpětí řízení


= počet osob přímo podřízených danému manažerovi.


 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  11

Rozpětí řízení

Úzké rozpětí


Výhody


Nevýhody

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  12

Rozpětí řízení

Široké rozpětí


Výhody širokého (plochého) rozpětí


Nevýhody širokého rozpětí

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  13

2/ Stupně řízení


Důvodem pro vytváření stupňů řízení je fakt omezeného rozpětí.

Čím širší rozpětí, tím menší počet stupňů řízení a naopak.


Počet stupňů řízení ovlivňuje:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  14

Stupně řízení


Vysoký počet stupňů řízení má negativní dopady, které jsou následující:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  15

Stupně řízení


Schématické znázornění stupňů řízení

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  16

3/ Řídící systémy


Jednoliniové řídící systémy:


Víceliniové řídící systémy:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  17

Liniový typLiniová organizační struktura

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  18

Liniový typ


Výhody:


Nevýhody:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  19

Liniově štábní typLiniově štábní struktura

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  20

Funkční typFunkcionální organizační struktura

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  21

Funkční typ


Výhody:

Nevýhody:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  22

Liniově funkční typ


Manažer řídí své podřízené útvary komplexně (má přikazovací / rozhodovací pravomoc).


Liniově funkční typ

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  23

Maticový typ


Vyskytuje se při realizaci projektů.

Je charakterizován dvojí (2) podřízeností, neboť pracovník dostává pokyny od a/ manažera projektu a b/ útvarových manažerů.

Maticová organizační struktura

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  24

Maticový typ


Charakteristickým rysem týmů je fakt, že členy týmu netvoří pracovníci jednoho útvaru (obchod / zásobování / doprava, ...).

Tým sdružuje zaměstnance různých specializací / kvalifikační úrovně.


Příklad – jiná společnost

textilním podniku je pro splnění úkolu na výpočet procenta nekvalitní produkce, vznikající díky strojnímu zpracování látek, sestaven tým lidí z dotčených oborů (technolog / seřizovač / tkadlec / obchodní zástupce).

Je praktické nezařazovat do projektového týmu trvale softwarového specialistu. Efektivní využití oddělení informatiky bude na principu "dle potřeby neboli ad hoc".

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  25

4/ Vytváření organizačních jednotek


Vytváření nižších organizačních složek podniku (úseků / odborů / divizí / sekcí).


Principy dle:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  26

5/ Organizační dokumenty


 1. Organizační normy statutární,
 2. organizační normy procesní,
 3. individuální řídící systémy,
 4. ostatní písemné dokumenty pro řízení.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  27

Organizační normy statutární


Organizační řád podniku je základní / nejvyšší organizační normou.

Obsahuje ustanovení, která jsou určující (charakteristickým rysem organizačního řádu je stručnost / přesnost).


Obsah organizačního řádu lze rozdělit do tří (3) částí:

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  28

Organizační normy procesní


Organizační směrnice jsou závazné vnitropodnikové předpisy, určují postup, jak co řešit (reklamace zboží na prodejně / přístup k zákazníkům, kteří poptávají servis / půjčování testovacích kol).


Pokyny (organizační pokyny) a/ upravují náležitosti vnitřní organizace práce útvarů a b/ rozpracovávají závazná ustanovení obecně platných právních obdobných předpisů.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  29

Individuální řídící dokumenty


Příkaz ředitele podniku je dokument k zabezpečení závažných úkolů s časovým omezením.


Vyhláška slouží k vyhlášení důležitých skutečností a opatření (vyhlášení dovolené).

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  30

6/ Souhrnný příklad - Begy Bikes

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

Společnost Begy Bikes, s.r.o. je členěna na pět (5) úseků s působností:

 • finančního manažera,
 • manažera prodeje,
 • manažera marketingu,
 • manažera pro opravné a servisní práce a
 • personalisty.
Funkcionální rozdělení společnosti

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  31


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.


Systém organizování splňuje tyto charakteristiky:

 • existuje plochá struktura firmy,
 • je uplatňováno šest (6) stupňů řízení,
 • každý manažer rozhoduje na své úrovni řízení.

S touto strukturou jsou spojeny výhody / nevýhody.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Výhody:

 • odborná způsobilost pracovníků,
 • umožňuje důkladnou kontrolu vrcholovému vedení,
 • respektuje princip pracovní specializace,
 • zjednodušuje odbornou přípravu nových pracovníků.

Nevýhody:

 • malý důraz na strategické cíle společnosti,
 • přeceňování vlastní odbornostinedostatek přehledu o podniku jako celku,
 • horší koordinace při plnění strategických cílů mezi útvary.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  33

7/ DLP

DLP / 05

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Zpracujte graficky organizační strukturu Vaší firmy s popisem vztahů mezi prvky (podřízenost / nadřízenost / druh struktury).
  Organizační strukturu podrobte SWOT analýze. 1,2
 2. Určete a zdůvodněte, které z řídících funkcí budete vykonávat a/ osobně, b/ kontrolovat a které c/ delegovat. 1,2
 3. Uveďte a/ předpoklady, b/ znalosti a c/ dovednosti, kterými musí disponovat hlavní manažer (majitel) Vaší firmy. 1,2
 4. Popište a/ pracovní náplně a b/ rozdělení oprávnění a kompetencí mezi jednotlivé podřízené (pracovní pozice). 1,2

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  34

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 05. Organizováníhalek.info – 14.12.2019, 12:59:56strana  35

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.