[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

07 Kontrola

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  úvod


Úvod

Kontrola zahrnuje veškeré aktivity, jejichž pomocí manažeři zjišťují, zda dosahované výsledky odpovídají výsledkům plánovaným.

Jedna rovina představuje jednoduchý proces, kterým se zjišťuje odchylka plánu od realizace, druhá krajnost chápe kontrolu jako podmnožinu řídící činnosti.

Mezi těmito dvěma (2) krajnostmi je celá řada metod / technik / postupů, které jsou v širším pojetí známy jako funkce kontroly.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}

Odkazy:

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  01

1/ Podstata kontroly


Kontrola

 • Soustavné kritické hodnocení činností, které nastaly / existují (jsou) / nastanou s důrazem na porovnání u plánu s cílem zajistit ekonomickou stabilitu systému (firmy).

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  02

Podstata kontroly

Výsledky kontroly a podněty pro MAN:


 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  03

Podstata kontroly

Funkce kontroly

Obecné funkce


Specifické funkce

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  04

2/ Typy kontrolních procesů

 • Preventivní: srovnání / hodnocení variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty (finanční rozpočet).
 • Průběžná: operativní porady / dispečerská / mezioperační kontrola.
 • Zpětná vazba: rozbor finančních výsledků / analýza účetnictví.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  05

Typy kontrolních procesů


Preventivní kontrola

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  06

Typy kontrolních procesů


Příklad – Tesco

Kontrolní systém společnosti Tesco zahrnuje:

 • self audit – vlastní zaměstnanci,
 • TL&T audit – interní auditoři,
 • program kvality – externí auditoři,
 • analýzy vzorků – mikrobiologická kontrola / laboratorní rozbory.

Předmětem kontroly je čerstvost zboží / rotace zboží / dodržování teplotního řetězce / podmínky uchovávání a vystavování zboží / křížová kontaminace / provozní hygiena (čistota zařízení / výrobních / prodejních prostor) / osobní hygiena zaměstnanců (oblečení) / DDD (Dezinfekce / Dezinsekce / Deratizace) / správné označování zboží / surovin / obaly / odpady.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  07

Typy kontrolních procesů


Preventivní kontrola


Příklad

Základním požadavkem, který musí splnit nové jízdní kolo je plná funkčnost. Pro její zajištění se uplatňují v celé síti {BB} preventivní postupy, které před i po montáži otestují kvalitu a/ součástek / dílů a b/ odvedené práce servisního technika.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  08

Typy kontrolních procesů


Průběžná kontrola


Příklad

Společnost {BB} provádí průběžnou interní kontrolu skladových zásob každý měsíc. Tím ověřuje reálný stav a předchází problémům s přebytkem / nedostatkem zásob.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  09

Typy kontrolních procesů


Kontrola zpětnou vazbou

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  10

Typy kontrolních procesů

Problematika kontroly

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  11

Členění kontrolních procesů

Podle úrovně řízení dělíme na:


Vrcholový manažer využívá více nepřímé kontroly, např. kontrolu finanční situace firmy prostřednictvím analýzy účetních výkazů.


Příklad

Společnost {BB} zvažuje koupi konkurenční společnosti. Aby bylo možné ověřit výhodnost investice, tak manažeři {BB} musejí u této společnosti provést hloubkovou kontrolu hospodaření, na základě které budou moci zvážit svůj záměr.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  12

Členění kontrolních procesů


Operativní kontrolní procesy (kontrolní procesy středních a nižších manažerů) se zaměřují na hospodaření s energetickými / informačními / lidskými zdrojikratším časovém horizontu.


Příklad

Majiteli {BB} je podřízeno veškeré vedení včetně hlavního kontrolora.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  13

Členění kontrolních procesů

Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Manažerská kontrola
Strategická Reálná koncepce / programu / aktivita a konkurenční schopnost podniku / zaměření vývoje.
Operativní Technická kontrola / dispečink.
Podněcovací Náměty / tematické úkoly / rozhovory.
Přikazovací Plnění úkolů / dodržení kázně.
Místo
Přímá Fyzická inventura / pochůzky po pracovištích / snímky pracovního dne.
Nepřímá Zprávy / hlášení / výkazy / porady / počítačové sestavy.
Čas
Předběžná - preventivní Srovnání a hodnocení navrhovaných variant / průzkum potřeb / kapacitní propočty.
Průběžná Dispečerská kontrola / operativní porady / mezioperační kontrola.
Následná Rozbor finančních výsledků / účetnictví.
Doba trvání kontroly
Nepřetržitá Automatických technologických procesů / centrální energetický dispečink / sebekontrola.
Občasná pravidelná Inventarizace / rozbor závěrečných účtů / měsíční (týdenní) porady / kolegia.
Občasná nepravidelná Předávací inventura / sociologický průzkum / přepadová kontrola / jednorázová šetření.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  14

Členění kontrolních procesů

Hledisko Druh kontroly Forma kontroly - příklady
Rozsah
Komplexní Rozbor ročních výsledků / analýza účinnosti systému řízení / systém řízení jakosti. Rozbor zavádění nového výrobku / zhodnocení efektivnosti investice / rozbor zásob / kvalifikační struktury.
Dílčí Kapacitní propočet / kontrola nákladů / výpočet efektivnosti investic.
Stejnorodá činnost
Globální Přehled vybraných ukazatelů souhrnně charakterizujících podnik / tržby / export.
Individuální souborná Kontrola všech případů - přístrojů / pracovníků / cestovních účtů / mzdových listů.
Individuální namátková Nahodilý výběr podle zkušenosti kontrolora - vybrané kusy / doklady / období / pracovníci.
Individuální výběrová Statistická kontrola výroby součástek / výzkum veřejného mínění.
Způsob vyjádření
Slovní Hodnocení pracovníků / zpráva / rozbor příčin.
Hmotná Srovnání technických parametrů / měření počtem ks / kg / m / l.
Hodnotová Kalkulace / cenové porovnání / bankovní kontrola při poskytování úvěru / objem zboží.
Systém
Vnější Cenový dohled / finanční úřad.
Vnitřní Každý manažer / technická kontrola.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  15

3/ Fáze kontrolního procesu

Kontrolní proces dělíme na pět (5) sekvenčních fází:

 1. zabezpečení informací (pochůzky po pracovišti),

 2. ověřování správnosti získaných informací (kontrola výkazů práce),

 3. hodnocení kontrolovaných procesů (analýza vytíženosti pracovníka),

 4. závěry / návrhy [MANAGEMENTU] (propuštění pracovníka),

 5. zpětná kontrola (namátková kontrola plnění opatření z bodu 4/).

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  16

Fáze kontrolního procesu


1/ Zabezpečení informací pro kontrolu

2/ Ověřování správnosti získaných informací

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  17

Fáze kontrolního procesu


3/ Hodnocení kontrolovaných procesů

4/ Závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  18

Fáze kontrolního procesu


5/ Zpětná kontrola


Při komplexní kontrolní činnosti podniku slouží celá řada druhů / forem kontrol, které se vzájemně doplňují.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  19

4/ Kritické kontrolní body / standardy / techniky


Standardy kritických kontrolních bodů

jsou "metrem", kterým se měří skutečně vykonaná / očekávaná práce.


 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  20

Standardy kritických kontrolních bodů


Všechny cíle / taktiky / postupy / rozpočty mohou sloužit jako standardy.

V praxi se obvykle používají tyto standardy:

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  21

Kontrolní techniky


 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  22

Negativní jevy v kontrole


Negativní jevy, snižující účinnost kontroly:

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  23

Negativní jevy v kontrole


Negativní jevy, snižující účinnost kontroly:

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  24

Negativní jevy v kontrole


Jak čelit negativním jevům:

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  25

5/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes Kontrola ve společnosti {BB} probíhá na základě obecně stanoveného postupu:

 • stanovení cílů kontroly,
 • stanovení kritérií / měřítek,
 • porovnání zjištěných výsledků se stanovenými kritérii a vyhodnocení,
 • stanovení závěru kontroly případně zajištění nápravy.

Kontrola je zaměřena především na kvalitu práce / finanční bilanci / spokojenost zákazníků.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  26


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Za tímto účelem má {BB} přesně specifikován požadovaný standard služeb / podmínky jejich poskytování / způsob kontroly / reklamace kvality.

Ve společnosti probíhá například:

Kontrola kvality dodávaného zboží, výběr pouze ověřených dodavatelů, u cyklistických přileb musí být dodržena česká norma ČSN EN 1078 (832166), která vychází z evropské normy EN 1078:1997.

Obecně u zboží by měla být ověřena: země původu / četnost reklamací / funkčnost / technická náročnost apod..

Kontrola zpětné vazby zákazníka (průzkum spokojenosti, stálost zákazníka) – má na starosti marketingový manažer, podává průběžné zprávy majiteli firmy.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  27


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Uplatňována je též průběžná kontrola prodejních procesů a pracovníků – plnění zadaných úkolů jednotlivými pracovníky a jejich přístup k zákazníkům.

Tuto kontrolu má v kompetenci obchodní manažer, který spolupracuje s manažerem jednotlivých poboček a zjištěné výsledky předává majiteli na pravidelných měsíčních poradách.

{BB} má provedenu certifikaci managementu jakosti dle normy ISO 9001:2000.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  28

6/ DLP


DLP / 07

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Navrhněte a/ jaké procesy budou ve Vaší firmě kontrolovány a b/ přiřaďte je do kompetencí konkrétních osob. 1, 2
 2. Popište způsob propojení výsledků kontroly se systémem hodnocením zaměstnanců. 1, 2
 3. Zjistěte podmínky zavedení certifikace kvality podle normy ISO 9001 pro Vaši firmu. 1, 2

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  29

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 07. Kontrolahalek.info – 14.12.2019, 11:14:47strana  30

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.