[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

09 Krizový [MANAGEMENT]

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  úvod

Úvod

Jednou ze specifických oblastí [MANAGEMENTU] je krizový [MANAGEMENT].

V souvislosti s aktuálním ekonomickým vývojem ve světěČeské republice nabývá tento podobor [MANAGEMENTU] na větší důležitosti.

Zabývá se možnostmi, jak zvládat ohrožení co nejefektivněji (časově / finančně).

Jestliže manažer nedokáže včas identifikovat mimořádné jevy (nebo je ignoruje), zvyšuje se pravděpodobnost vzniku krizového stavu a z toho hrozba zániku firmy.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}


Odkazy:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  01

1/ Krizový [MANAGEMENT]


[MANAGEMENT]

Ucelený soubor ověřených názorů / zkušeností / doporučení / metod, které manažeři užívají k zvládnutí pěti (5) manažerských funkcí a jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů včetně dlouhodobé firemní prosperity.

Krizový [MANAGEMENT]

Soubor specifických přístupů / metod, využívaných manažery ke zvládnutí nepříznivých ekonomických / přírodních / technických / personálních / jiných vlivů s cílem minimalizovat dopady na podnik.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  02

Krizový [MANAGEMENT]


Pojetí krizového [MANAGEMENTU]


Předmětem krizového [MANAGEMENTU] je zvládání mimořádných událostí / krizových situací různého rozsahu.

Krizová situace může vzniknout:

Není podstatné, zda konflikt vzniká a/ postupně (politický konflikt / obchodní konflikt atd.), nebo b/ náhle (loupež / požár / válka atd.).

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  03

Krizový [MANAGEMENT]


Krize je charakterizována:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  04

Krizový [MANAGEMENT]


[MANAGEMENT] krizí rozeznává časové etapy:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  05

Krizový [MANAGEMENT]


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  06

Krizový [MANAGEMENT]


Z hlediska podstaty krize je možno hovořit o krizích:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  07

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  08

Krizový [MANAGEMENT]


Ve veřejném zájmu

Pro řešení krizí ve veřejném zájmu vznikl ze zákona integrovaný záchranný systém, tvořený:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  09

Krizový [MANAGEMENT]

Risk [MANAGEMENT]

Obor / specializovaný tým, zabývající se předcházením krizí / mimořádných událostí různého charakteru.


Hlavními úkoly jsou:

Průmyslová havárie dříve vnímaná jako ojedinělý / prostorově lokalizovaný negativní jev má dnes intenzivní dopad na logistické / obchodní řetězce v celém světě.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  10

2/ Krizové řízení v podniku


Fáze existence podnikatelského subjektu jsou:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  11

Krizové řízení v podniku


Počínající krize v subjektu již charakterizována "hmatatelnými" krizovými aspekty.

Jevy (aspekty) lze rozdělit podle etap průběhu firemní krize na:


1. Etapa:

 • podniku (firmě) klesají příjmy / ubývají zákazníci atd.,
 • rostou náklady (penále / energie / reklama atd.).

2. Etapa:

 • zvyšuje se objem úvěrů / rostou splátky a úroky z úvěrů,
 • firma a její produkty nechtěně opouštějí trh / zákazníka / dodavatele.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  12

Krizové řízení v podniku


3. Etapa:

 • banky požadují předčasné splacení poskytnutých úvěrů,
 • u stávajících úvěrů začnou růst úrokové sazby,
 • dlouhodobě chybí finance na provoz firmy (energie / mzdy atd.),
 • objevují se potíže s platební schopností dodavatelům / zaměstnancům / státu (daně)
 • subjekt nuceně snižuje zásoby majetku / prodává zbytné majetky
 • omezují se nákupy surovin / zboží atd.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  13

Krizové řízení v podniku


4. Etapa:

 • podnik se dostává do ekonomické ztráty / chybí finanční prostředky na provoz / mzdy / nákupy zboží / služeb atd.,
 • uvnitř firmy se objevují personální spory, které přerůstají navenek, např. ve vztahu k obchodním partnerům,
 • platební schopnost se sníží na minimum.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  14

Krizové řízení v podniku

Možné příčiny vzniku krize

Krize mají za následek u podniků především ztrátu disponibilního zisku.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  15

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize


1/ Identifikace krizových faktorů
tzv. krizového potenciálu (nereálný business plán – otevření velkého počtu poboček {BB})


Členění krizových faktorů podle účinku:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  16

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize


2/ Stanovení řešení (strategie a taktika):

Způsob řešení:

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  17

Krizové řízení v podniku

Postup řešení firemní krize


3/ Realizace


4/ Vyhodnocení

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  18

Krizové řízení v podniku

Charakteristika situace [MANAGEMENTU] existujících krizí:


 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  19

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

1/ Být aktivní a přesvědčený o své věci

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  20

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

2/ Mít hluboké odborné znalosti a ztotožnit se se svou rolí manažera

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  21

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

3/ Mít výrazné rozumové a racionální schopnosti spojené s emoční rovnováhou

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  22

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

4/ Disponovat empatickými komunikativními a skupinovými přístupy v rozhodovacím procesu

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  23

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

5/ Naplňovat etickou důvěryhodnost a charisma vůdčí osobnosti

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  24

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

6/ Mít vlastní etickou sílu a odolnost vůči emocím

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  25

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

7. Mít dobrý fyzický / duševní stav / pozitivní myšlení

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  26

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

8. Bystře vnímat a reagovat na podněty

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  27

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

9. Používat vědeckých metod práce

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  28

Zvláštní požadavky na vlastnosti krizového (risk) manažera


Risk manažer musí:

10. Mít a utužovat celkovou sílu a odolnost vlastní osobnosti

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  29

3/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

Ekonomická krize se dotýká i oblasti cyklistiky. Zejména proto, že se jedná pouze o volnočasovou aktivitu. Některé menší prodejny a opravny cyklistických kol zkrachovaly. Hlavní příčinnou bývají nedostatky v managementu podniku, zejména v oblasti předcházení rizik.

Ve firmě {BB} má na starosti krizový management sám majitel. Zabývá se vlivy, které mohou ohrozit jeho podnik a snaží se je omezovat.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  30

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Ekonomické vlivy: Finančním problémům je možné se vyhnout, pokud si firma vytvoří finanční rezervu (i přesto, že nevyjde plánovaná investice, majitel musí být schopen platit své zaměstnance).

Technické vlivy: Majitel musí stále počítat s možností poruchy nářadí potřebného pro opravu cyklistických kol. Pokud tato situace nastane, zákazník se rozhoduje, zda si počká nebo přejde ke konkurenci.

Personální vlivy: Odchodu zaměstnanců za „lepším“ pomůže dostatečný motivační systém.

Právní vlivy: Změna legislativy může změnit podmínky prodeje kol a dále zvýšit naši odpovědnost v souvislosti s případnými úrazy. Této hrozbě je možné v určité míře předejít pojištěním.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  31

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Pro zhodnocení rizik společnosti {BB} se majitel rozhodl sjednat pojištění podnikání proti různým rizikům, na úkor zvýšení finanční náročnosti.

Cena pojištění za rok činí cca 12.000 Kč a zahrnuje téměř veškerá rizika, která s podnikáním souvisí:

 • pojištění věcí movitých proti: požáru / výbuchu / úderu blesku / vandalismu,
 • pojištění přerušení provozu (uhrazení platů zaměstnanců, pokud nebudeme schopni pracovat),
 • pojištění odpovědnosti proti: škodě nebo újmě způsobené provozním činností / škodě na pronajaté nemovitosti a věcech zaměstnanců / škodě způsobené vadou výrobku.

Pojištění je velmi komplexní a vyřeší mnoho krizových situací.

Pojištění pobočky {BB}

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  32

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Díky velké rozpočtové kázni nastolené již dlouho před samotnou krizí nebyla společnost {BB} nucena snižovat náklady. Díky propracovanému plánování a předcházení rizik, došlo ke zvýšení efektivnosti práce.

Hlavní strategií firmy zůstává orientovat se s maximálním úsilím na spokojenost zákazníka.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  33

4/ DLP


DLP / 09

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly

 1. Proveďte analýzu možných hrozeb Vaší firmy (podnikání). 1, 2
 2. a/ Kdo, b/ kdy a c/ jakým způsobem předchází rizikům ve Vaší firmě (podnikání) před okolními vlivy? 1, 2
 3. Zjistěte podmínky pojištění Vašeho podnikání proti různým rizikům. 1, 2

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  34

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 09. Krizový [MANAGEMENT]halek.info – 14.12.2019, 12:16:28strana  35

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.