[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu ZÁKLADY [MANAGEMENTU]

10 Založení IČO (OSVČ), S.R.O.

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  úvod

Úvod

Samostatná činnost (podnikání)

 • Činnost občana ve věku alespoň 18 let za účelem samostatného / nezávislého výdělku na své a/ jméno a b/ účet.

Podnikatel

 • Samostatně / individuálně vykonává a/ na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak b/ soustavně a za c/ účelem dosažení zisku. (§ 420, odst. 1 Občanského zákoníku)

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o., dále jako {BB}


Odkazy:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  01

1/ Identifikační číslo osoby (IČO / IČ)


Jedná se o unikátní osmimístné identifikační číslo právnické / podnikající fyzické osoby (živnostníka / soukromého podnikatele).


Podoba IČO:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  02

2/ Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


OSVČ je termín používaný v českých zákonech o a/ dani z příjmů, b/ o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník / samostatný zemědělec / samostatně výdělečný umělec / soudní znalec atd.).


OSVČ má tato práva / povinnosti:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  03

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


OSVČ má tato práva / povinnosti:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  04

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


OSVČ může svou činnost vykonávat jako hlavní / vedlejší.


Podnikání jako hlavní činnost:

Podnikání jako vedlejší činnost:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  05

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


Rozdělení živností

Ohlašovací živnosti jsou provozované na základě živnostenského oprávnění, které vzniká dnem ohlášení. Stačí splnit všechny předepsané podmínky a ohlásit zahájení činnosti.


Dělí se na:

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  06

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


Rozdělení živností

Koncesované živnosti jsou vydávané na základě koncese, podmínkou je odborná způsobilost.

Žádost o koncesi lze podat osobně na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese do třiceti (30) dnů.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  07

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


Registrace OSVČ

 1. Všichni podnikatelé musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona), a to svéprávnost / bezúhonnost.
 2. Nutnost vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Díky JRF můžeme provést najednou všechny potřebné i volitelné registrace a ohlášení.

Potřebné: (zahájení živnosti / registrace k dani z příjmu / oznámení zdravotní pojišťovně / správě sociálního zabezpečení).

Volitelné: (registrace k silniční dani / DPH / dani z příjmů za zaměstnance).

Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  08

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)


Registrace OSVČ

 1. Zjistíme, zda naše činnost podléhá EET (elektronické evidenci tržeb) a podle toho podnikneme příslušné kroky.
 2. Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme evidenci podle zákona o DPH.
 3. Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.
 4. Po skončení roku stanovíme zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji). Podáme daňové přiznání k dani z příjmu a zaplatíme daň z příjmu. Dále podáme Přehledy příjmů pro účely zdravotního a sociálního pojištění a zaplatíme pojištění.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  09

3/ Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)



Základní kapitál:

Minimální základní kapitál společnosti je 1 Kč.

Do konce roku 2013 byl základní kapitál 200.000 Kč.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  10

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)


Ručení


Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.


Společníci již nyní ručí solidárně do výše souhrnu všech nesplacených prostředků.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  11

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Orgány společnosti

Valná hromada

Statutární orgán

Dozorčí rada

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  12

4/ Užívané zkratky


 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  13

5/ Souhrnný příklad - Begy Bikes


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Begy Bikes

Souhrnný příklad popisuje kroky soukromého podnikatele Jana Begera při založení společnosti s ručením omezeným.

Předmětem podnikání bude prodej a servis jízdních kol.

Jediným majitelem firmy je Jan Beger, bude rovněž jediným jednatelem společnosti a hodlá být i manažerem.

Název společnosti bude Begy Bikes, s. r. o.

Předpokládá se, že cyklistický obchod bude mít pět (5) poboček. Počet zaměstnanců při založení společnosti bude dvacet (20).

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  14


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Získání živnostenského oprávnění


Pro založení společnosti s ručením omezeným musí majitel vykonat následujících úkony:

 1. stvrdit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu (bude pouze jeden majitel a tedy jednatel),
 2. složit základní kapitál společnosti (v penězích, nebo nepeněžitým vkladem, v tomto případě celkem 500.000 Kč),
 3. získat živnostenská oprávnění,
 4. podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku,
 5. registrovat společnost u finančního úřadu.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  15

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

1/ Sepsání a podpis společenské smlouvy


Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným.


Tuto smlouvu je nutné si nechat sepsat formou notářského zápisu. Společenská smlouva musí obsahovat:

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 3. předmět podnikání (činnosti),
 4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení vkladu.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  16



Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

1/ Sepsání a podpis společenské smlouvy


Společenská smlouva musí obsahovat:

 1. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 2. určení správce vkladu,
 3. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Náklady jsou cca 6.000 Kč za práci notáře a cca 4.000 Kč na kolky pro založení právnické osoby

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  17



Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


Způsob složení vkladu byl stanoven na základě společenské smlouvy společnosti {BB} a bylo zvoleno složení části vkladů na bankovní účet a zbytek formou nepeněžitého vkladu (automobil / počítač / telefony / vybavení prodejny – nábytek / pulty / nářadí / stojany, …).

Nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet.

Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši.

K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení zakladatelské listiny.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  18

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


Vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) se vklad stane jejím majetkem a společnost s ním může volně disponovat.

Nepeněžitým vkladem budou automobil / počítač / telefony / vybavení prodejny – nábytek / pulty / nářadí / stojany.

Aby mohly být tyto věci předmětem nepeněžitého vkladu, musí majitel nechat provést jejich ocenění znalcem.

Znalce pro tento účel musí jmenovat soud. Učiní tak na návrh majitele a většinou vyhoví tomu, jakého znalce si vybral sám.

Hodnota stanovená ve znaleckém posudku musí být vyšší, nebo rovná hodnotě, na kterou bude vybavení započteno do základního kapitálu.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  19

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


V tomto případě je základní kapitál 500.000,--, hodnota peněžitého vkladu Kč 200.000,-- a hodnota nepeněžitého vkladu stanovená znalcem celkem Kč 360.000,--, takže vklady jsou tímto splaceny.

Hodnota vlastního kapitálu společnosti tak v okamžiku založení činí Kč 560.000,--.

Vlastní kapitál představuje nárok společníka cyklistického obchodu – Jana Begera – na majetek, který podnik spravuje. Tento nárok společnost eviduje a je možné ho v budoucnu uspokojit například prodejem obchodního podílu. Tento nárok může být spojen i s pravidelnou výplatou podílu na zisku.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  20



Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

3/ Získání živnostenských listů


Při zakládání právnické osoby, nebo při rozšiřování činnosti právnické osoby, je žadatel povinen ohlásit nové živnosti živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů.

Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře Ohlášení živnosti pro právnickou osobu, ke kterému je třeba doložit požadované přílohy.

Ohlášení živnosti pro právnickou osobu

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  21

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Náležitosti ohlášení

 • Obchodní jméno a sídlo společnosti – Begy Bikes, s.r.o., 1. května 78, Hradec Králové, 500 02,
 • identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem – jednatel: Jan Beger,
 • údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost,
 • údaje týkající se osoby odpovědného zástupce,
 • předmět podnikání – velkoobchod a maloobchod, pořádání kurzů a školení, servis jízdních kol,
 • identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno,
 • provozovnu, pokud je zřízena - 1. května 78, Hradec Králové, 500 02.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  22

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Přílohy ohlášení

Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou:

 • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
 • doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,-- za každou ohlašovanou živnost,
 • doklady o odborné způsobilosti,
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce,
 • doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (zakladatelská listina),
 • v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu, souhlas majitele bytu a výpis z katastru).

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  23

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

4/ Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku


 • Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán u příslušného rejstříkového soudu v Hradci Králové.
 • Návrh na zápis podepsal jednatel Jan Beger, kdy jeho podpis byl úředně ověřen.

 

 

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  24

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

5/ Zápis společnosti do obchodního rejstříku

 • O zapsání společnosti {BB} do obchodního rejstříku dostane její jednatel od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti.
 • Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví.
 • Společnosti je přiděleno (037 42 325).

6/ Registrace společnosti u finančního úřadu

 • První z povinností společnosti je její registrace u místně příslušného finančního úřadu.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  25

Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Pokud by podnikatelská činnost spadala do některé z oblastí, kde je nutné žádat o vydání koncese, tak:

 1. podat žádost o vydání koncese na živnostenském úřadu,
 2. žádost o vydání koncese je zpoplatněna – stojí 1.000 Kč,
 3. žadatel musí předložit – originál smlouvy s pojišťovnou, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti, čestné prohlášení,
 4. živnostenský úřad prověří žádost a v případě, že neshledá žádné nedostatky předloží ji ministerstvu pro místní rozvoj, které zaujme stanovisko do 30 dnů ode dne doručení,
 5. v případě kladného stanoviska živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 60 dnů ode dne podání žádosti,
 6. do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese pak živnostenský úřad vydá koncesní listinu.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  26




Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Jak je zřejmé ze všech kroků, které musel majitel firmy podniknout při jejím zakládání, i tato činnost je velmi náročným manažerským úkolem a pokud se ho rozhodne zvládnout sám majitel, musí počítat se značnou časovou náročností a zároveň bude potřebovat zajistit služby hned několika dalších subjektů - minimálně znalce a notáře.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  27

6/ DLP

DLP / 10

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

 1. SWOT analýza podnikání formou a/ OSVČ nebo b/ s.r.o. 1, 2
 2. Připravte žádost o zápis firmy do obchodního rejstříku / registru živnostenského podnikání. 1, 2
 3. Stanovte výši záloh sociálního / zdravotního pojištění v druhém roce vašeho podnikání (jako OSVČ) na základě zisků z prvního roku. 2
 4. Zhodnoťte DLP formou SWOT analýzy jak z pozice jeho obsahu či srozumitelnosti, tak i možného přínosu pro Vás. 1

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  28

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.

 

 10. Založení IČO (OSVČ), S.R.O.halek.info – 14.12.2019, 12:54:04strana  29

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP bude mít podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.