[halek.info] Prezentace k předmětu MARKETING

02. Orientace marketingu podle typu podniku

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  úvod

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  01

1. Řízení marketingu

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

Proces stanovení marketingových cílů pro organizaci a plánování nebo provádění aktivit, které vedou k dosažení těchto cílů.

jeho úkolem je:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  02

Schéma jednotlivých kroků marketingového řízení

Hlavní kroky procesu řízení marketingu

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  03

2. Marketingové cíle podniku

Poslání firmy

vysvětlení smyslu, účelu podnikání - prohlášení o tom, čeho si firma přeje dosáhnout (poskytovat špičkové poštovní služby na profesionální úrovni)

Cíle podniku

obchodní nebo finanční výsledky, které společnost potřebuje a nebo chce dosáhnout za určitý časový úsek (dosáhnout 5% růstu podílu na trhu velkých zásilek)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  04

Základní ukazatele úspěšnosti rozvoje firem

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  05

Základní ukazatele úspěšnosti rozvoje firem

V roce 2011 se na celém světě prodalo 4,631 mld. plechovek s nápoji Red Bull, což oproti předchozímu roku představuje 11,4% nárůst. Obrat společnosti se zvýšil o 12,4 % z 3,785 na 4,253 mld. EUR.

Ve všech klíčových oblastech, jako obrat, výnosy, produktivita a provozní zisk, byl zaznamenán dosud nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti. Pozitivní výsledky byly dosaženy především díky vynikajícímu odbytu v klíčových trzích jako USA (+11 %)Německo (+10 %), dále Turecko (+86 %), Japonsko (+62 %), Francie (+35 %)Skandinávie (+34 %), v kombinaci s efektivním řízením nákladů a pokračujícím investicím do posilování značky.

Na konci roku 2011 Red Bull zaměstnával ve 164 zemích celkem 8.294 lidí (na konci roku 2010 jich bylo 7.758 ve 161 zemích).

www.redbull.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  06

Soubor možných cílů podniku

1. V oblasti postavení podniku na trhu:

(Pardubický pivovar (PP): Prodej nejméně 70 tis. hektolitrů piva v roce 2015 s důrazem na sudové pivo.)

2. V ekonomické oblasti:

(PP: Za rok 2015 vytvořit zisk ve výši 8 mil. Kč před zdaněním.)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  07

Soubor možných cílů podniku

3. Ve finanční oblasti:

(PP: V roce 2015 snížit cizí zdroje o 20 mil. Kč oproti roku 2014.)

4. V sociální oblasti (vztahy k zaměstnancům):

(PP: V roce 2015 zachovat příspěvek zaměstnancům na životní pojištění ve stávající výši.)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  08

Soubor možných cílů podniku

 

5. V oblasti tržní prestiže:

(PP: Pro zviditelnění pivovaru uspořádat v roce 2015 v jeho areálu kulturní akce: Reprezentační ples, Čarodějnický slet, Pivní slavnosti, Selské trhy.)


Všechny uvedené cíle patří do vrcholové strategie podniku.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  09

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  10

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  11

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

 

Dílčí cíle Pardubického pivovaru pro rok 2014:

 • dokončení redesignu značky Pernštejn
 • získání co největšího počtu vlastních gastro provozoven formou pronájmu
 • prodej nejméně 65 tis. hektolitrů piva, důraz na prodej sudového piva
 • zvýšení exportu piva především na Slovensku a na Ukrajině
 • rekonstrukce strojovny chlazení a pořízení nové stáčecí linky na sudové pivo

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  12

3. Marketingová strategie

Strategické plánování

proces tvorby a realizace firemní strategie, která vychází z podnikových cílůmožností a zohledňuje měnící se marketingové příležitosti


Tržně orientované strategické plánování

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  13

Požadavky na proces plánování

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  14

Marketingové strategie

 

Marketingová strategie

 • soubor marketingových cílů a úkolů, které společnost provede k jejich dosažení
 • bývá nastíněna v marketingovém plánu společnosti
 • může být stanovena pro jednotlivé výrobky, nebo pro celou společnost

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  15

Strategie minimálních nákladů

cílem je dosažení:

Zdroje výhody nízkých nákladů mohou být různé a záleží na struktuře daného odvětví – úspory z velkovýroby, patentovaná technologie, výhodnější přístup k surovinám apod.

Obvykle ji uplatňují podniky, které se orientují na velmi rozsáhlý a svým charakterem masový trh (například v potravinářském průmyslu – trh mléčných výroků, výrobci soli, pekárny).

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  16

Strategie diferenciace produktu

cílem je dosažení:

Obvykle ji uplatňují především střední a menší podniky s omezenými finančními zdroji.

Airbank nabízí svoje služby zákazníkům od listopadu 2011. Bývá zařazována mezi tzv. nízkonákladové banky, kde můžete mít účet za výhodnějších podmínek než u tradičních velkých bank.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  17

Strategie diferenciace produktu

 

Airbank hlásá, že chce zbořit představy o bankovnictví jako o nesmírně složitém odvětví a prezentuje se jako banka srozumitelná a přehledná (jednostránkový ceník, dvoustránková smlouva, Kodex mobility = podpisem jednoho formuláře zákazník zruší účet ve staré bance, převede si peníze do Air Bank a automaticky se mu tam nastaví i trvalé příkazy a inkasa).

Za půl roku od startu již Air Bank získala 40 tisíc zákazníků.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  18

Strategie tržní orientace

 

podnik se zaměřuje spíše na jeden či více menších segmentů trhu (výklenků, mikrotrhů) s cílem:

Důvody tohoto přístupu:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  19

Strategie tržní orientace

 

Společnost ELTON hodinářská, a. s. vyrábějící tradiční české náramkové hodinky značky Prim se transformovala z původního masového výrobce náramkových hodinek na výrobce specializujícího se na malosériové výroby.

Nová marketingová strategie je úzce orientovaná na malozakázkovou výrobu luxusní konfekce a solitérovou výrobu náramkových hodinek v cenách kolem 100 tis. Kč.

www.prim.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  20

4. Marketingový plán

Marketingové plánování

proces navrhování úkolů a specifických činností pro prodej výrobků nebo služby na trhu

Marketingové plánování řeší:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  21

Vztah strategického a marketingového plánu

Vztah marketingového a strategického plánu

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  22

Části marketingového plánu

 1. Úvod - krátké shrnutí hlavních cílů, které by se měly dále rozpracovat v plánu (Společnost Travel zajišťuje služby spojené s cestováním pro tělesně postižené osoby. Cílem společnosti je oslovit klientelu osob mladších 45 roků, které jejích služeb zatím nevyužívají.)
 2. Běžná marketingová situace - základní údaje o konkurenci, distribuci, makroprostředí a také údaje o produktu. (Cílová skupina osob využívá služeb běžných cestovních kanceláří, popřípadě si zajišťuje dovolenou sama. Ve výjimečných případech vyhledávají nabídky ve svazu postižených.)
 3. Situace na trhu - číselné údaje o prodejích, cenách, ziskovém rozpětí a čistém zisku pro každý nabízený produkt za několik posledních let (Existují dílčí nabídky prostřednictvím svazu, ovšem cestovní kancelář specializující se výhradně na přípravu a realizaci rekreačních pobytů tělesně postižených neexistuje.)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  23

Části marketingového plánu

 1. Situace v distribuci - prodeje v každé distribuční cestě, změny v distribuci (Jako vhodná se jeví distribuce přes internetovou nabídku cestovní kanceláře, dále pak možnosti zprostředkování přes regionální organizace svazu.)
 2. Konkurenční situace - identifikace hlavní konkurence, popis její velikosti, cíle, tržní podíly, kvalita konkurenčních produktů atd.
 3. (Trh této speciální nabídky se bude rozvíjet, konkurence bude přibývat. V případě vytvoření ucelené nabídky, bude firma Travel v této oblasti první před konkurencí.)
 4. Rozbor příležitostí a očekávání v makroprostředí - hlavní příležitosti a vážná ohrožení, silné a slabé stránky, rizika
 5. (Tělesně postižených v cílové skupině přibývá, zejména v důsledku dopravních a jiných nehod. Cílová skupina má výhodu, že i přes handicap se snaží prožívat co možná nejnormálnější život, a proto bude i poptávat takové služby, jako jsou služby cestovní kanceláře.)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  24

Části marketingového plánu

 1. Cíle
  • Finanční cíle (míra návratnosti investic, přepokládané zisky)
  • Marketingové cíle - určují objem produkce pro dosažení finančních cílů (V průběhu následujícího roku vytvořit a prodat ucelenou nabídku minimálně 10 letních rekreačních pobytů v ČR. V následujícím roce rozšířit o pobyty ve 2 zahraničních lokalitách).
 2. Předpokládané výsledky - rozpočet plánovaného zisku rozdělený do čtyř kategorií (4P) (Předpokládaný zisk by měl být dle plánu dosažen ve třetím roce v rozsahu cca 5 milionů Kč. V prvních dvou letech by celková kumulovaná ztráta neměla přesáhnout 3 miliony Kč.)
 3. Kontrola - sleduje plnění plánu, marketingových cílů a rozpočtu (Hodnocení výsledků plnění plánu bude probíhat na konci každého kvartálu.)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  25

Požadavky na zadání cílů

 

 1. Každý cíl by měl být deklarován jednoznačně a kvantifikovaně s vymezením časového horizontu pro jeho dosažení. (PP: v daném roce prodat nejméně 65 tis. hektolitrů piva, vytvoření zisku ve výši 8 mil. Kč před zdaněním pro pokrytí investic)
 2. Různé cíle by měly být vnitřně sladěny. (PP: v průběhu roku rozšířit odbytové oblasti o Prahu a jižní Moravu, zvýšit počet obchodních zástupců o 2 osoby)
 3. Měly by být reálně dosažitelné, ale zároveň dostatečně mobilizující, aby stimulovaly maximální úsilí všech zaměstnanců. (celkový výstav piva byl v PP v roce 2008 83.254 hl, v roce 2009 54.554 hl a v roce 2010 53.240 hl)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  26

Požadavky na zadání cílů

 

 1. Měly by být vytýčeny hierarchicky, pokud možno cíle nižší úrovně (podřízené) by měly být odvozeny od cílů vyšších. (hlavní cíl: zvýšení exportu PP především na Slovensku, podřízené cíle: zvýšení prodeje piva na Slovensku, zlepšení tamního zákaznického servisu, založení dceřiné společnosti Porter Slovakia, s. r. o. se základním kapitálem 5 tis. EUR)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  27

6. DLP - zadání 02

Následující zadání vypracujte písemně jako úkol ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení.


Úkoly - zadání 02

 1. Definujte poslání Vaší firmy a stanovte její konkrétní cíle ve všech oblastech (postavení podniku na trhu, ekonomická oblast, finanční oblast, sociální oblast a oblast tržní prestiže). C02 (03-08)
 2. Připravte stručnou charakteristiku Vašich produktů z pohledu 4P marketingového mixu. (Charakteristika produktu a potřeb, které uspokojuje; konstrukce ceny; distribuční cesty; hlavní komunikační kanály pro jeho propagaci.) C01 (24-25)
 3. Připravte ke každému produktu vhodnou marketingovou strategii v základních bodech. C02 (14-19)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.02.2020, 10:47:01strana  28

DLP - zadání 02

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "DLP" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

DLP zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

Vždy po 3., 6. a 9. cvičení bude kontrolována úplnost odevzdaných DLP.

 

(i) Konec výpisu prezentace.