[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu MARKETING

02. Orientace marketingu podle typu podniku

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  úvod

Úvod

Řízení podniku a marketingové řízení je ve všech organizacích vzájemně provázáno. Obě části musí být řešeny současně z důvodu lepšího dosahování stanovených cílů podniku.

Komplexní schéma marketingových vztahůVytyčené cíle totiž bezprostředně určují činnost firmy v daném podnikatelském prostředí.

Aby byl podnik schopen dosahovat svých vytyčených cílů, musí vždy následovat určitou strategii. Zde se tak důraz klade především na marketingové strategie a strategické plánování.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  01

1. Řízení marketingu

jeho úkolem je:

Léčebné lázně Bohdaneč se zaměřují na zákazníky:

 • jednotlivci – poskytování komplexní a příspěvkové lázeňské péče, ambulantní rehabilitační péče a relaxačních a wellness pobytů,
 • firmy a organizace – nabídka prostor vhodných pro kongresovou turistiku a firemní akce (včetně cateringu, ubytování), poskytování ozdravných a relaxačních programů pro firmy,
 • lékaři – organizace odborných seminářů a konferencí.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  02

Schéma jednotlivých kroků marketingového řízení

Hlavní kroky procesu řízení marketingu

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  03

Proces řízení marketingu


MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

Proces stanovení marketingových cílů pro organizaci a plánování nebo provádění aktivit, které vedou k dosažení těchto cílů.

V marketingovém řízení je bezpodmínečně nutné stanovení cílů, které jsou založeny na interních zdrojích společnosti a na externích příležitostech trhu.

Proces marketingového řízení je trvalý.

Zahrnuje periodické změny strategií jako odpověď na externí změny trhu, které znamenají nové problémy a nové příležitosti.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  04

Řízení marketingových aktivit

 

Řízení marketingových činností může vykonávat firma sama, nebo si může využít různých služeb marketingových společností, které celkový marketingový proces dokážou zvládnout.

Společnost SyNext s. r. o. zajišťuje marketingové audity, marketingové výzkumy a mixy, marketingové strategie, návrhy logotypů, sloganů, tvorbu prezentačních a propagačních materiálů apod.

www.synext.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  05

Řízení marketingových aktivit

 

Firma usiluje o to navrhnout a realizovat takový marketingový mix, jehož prostřednictvím nejlépe dosáhne splnění svých cílů na cílovém trhu.

Nejprve firma připraví celkový strategický plán, který následně rozpracují jednotlivá oddělení do marketingových a jiných plánů, ať již jde o divizi, samotný dílčí výrobek či značku. Prostřednictvím implementace dochází k realizaci těchto plánů.

Kontrola se sestává z opatření, na jejichž základě jsou vyhodnoceny marketingové aktivity, a vyžaduje-li to situace, prováděny dílčí úpravy.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  06

2. Marketingové cíle podniku

 

Známý slogan společnosti Red Bull „Red Bull vám dává křííídla. Red Bull revitalizuje tělo a mysl.“ nebo společnosti NIKE „Just Do It“ výstižně charakterizuje jejich poslání.

TOP 10 SLOGANS OF THE CENTURY

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  07

Marketingové cíle podniku

Poslání společnosti Coca Cola zní: Osvěžit svět. Inspirovat okamžiky optimismu a štěstí. Vytvářet hodnotu a odlišnost.

www.thecoca-colacompany.com

Poslání společnosti Google: Posláním společnosti Google je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.

www.google.com

Poslání společnosti Starbucks: Naším závazkem je nabízet svým zákazníků nejlepší kávu na světě a vynikající zážitek z kávy. Do komunity, v níž působíme, přinášíme společenské, ekologické a ekonomické výhody a to způsobem, jakým provádíme naše obchody.

starbuckscoffee.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  08

Marketingové cíle podniku


Pardubický pivovar

Marketingovým cílem společnosti Pardubický pivovar je navýšení výstavu v příštích pěti letech až o 100 %, a tím zvýšit svůj podíl na trhu.

Pardubický pivovar je regionální výrobce a jako takový má snahu působit především v regionu a blízkém okolí. Zde je zájem především o sudové pivo klasického sortimentu desíti, jedenácti a dvanácti stupňového. Díky nabídce speciálních piv, se pivovar dostává také za hranice regionu do luxusnějších restaurací a hotelů.

www.pernstejn.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  09

Marketingové cíle podniku


Pardubický pivovar

K naplnění stanoveného cíle zvýšení podílu na trhu bude nutné rozšíření distribuce i za hranice regionu, aby byla zvýšena dostupnost výrobků, a zintenzivnění úsilí o podporu prodeje.

Zvýšení podpory prodeje může vyžadovat například přijetí více pracovníků a intenzivnější reklamu – oba požadavky musí být zřetelně formulovány. Poslání a hlavní cíl tak musí být rozpracován do řady dílčích cílů.

www.pernstejn.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  10

Řízení marketingových aktivit


 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  11

Marketingové cíle podniku

Vymezení cílů a jejich plnění je tak úzce spjato:

Několik příkladů vhodně zvolených cílů:

 • v cílové skupině “regionální malé firmy do 50 zaměstnanců” zvýšit informovanost a povědomí o naší nabídce o 40 %
 • uvést na trh novou produktovou řadu “Model-X” a prodat do konce roku minimálně 500 ks
 • zvýšit letos náš podíl na tuzemském trhu z 15 % na 25 %, a to zejména oslovením nových zákazníků na Moravě

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  12

Základní ukazatele úspěšnosti rozvoje firem

 

 • zisk
 • rentabilita
 • růst obratu
 • podíl dosažený na určitém trhu

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  13

Soubor možných cílů podniku

 

1. V oblasti postavení podniku na trhu:

2. V ekonomické oblasti:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  14

Soubor možných cílů podniku

 

3. Ve finanční oblasti:

4. V sociální oblasti (vztahy k zaměstnancům):

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  15

Soubor možných cílů podniku

 

5. V oblasti tržní prestiže:


Všechny uvedené cíle patří do vrcholové strategie podniku.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  16

Soubor možných cílů podniku

Strategie

 • plán pro dosažení specifického cíle.
 • označuje vedení, jak se bude firma snažit zužitkovat příležitosti na vybraném trhu.
 • řídí alokaci firemních zdrojů.

Marketingová strategie

 • soubor marketingových cílů a úkolů, které společnost provede k jejich dosažení.
 • bývá nastíněna v marketingovém plánu společnosti.
 • může být stanovena pro jednotlivé produkty, nebo pro celou společnost.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  17

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  18

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  19

Příklady dílčích cílů marketingové strategie

Marketingovým cílem společnosti Avon s kampaní "Avon proti rakovině prsu" bylo v roce 2005:

 • dosáhnout toho, aby 45 % procent žen na základě shlédnutí kampaně navštívily nebo hodlaly navštívit lékaře,
 • oproti roku 2004 získat o 50% více finančních prostředkůPochodu proti rakovině prsu (účastníci Pochodu přispívají formou koupě "vstupenky" - trička nebo kšiltovky).
 • vytvořit povědomí o kampani Avonu na prevenci rakoviny prsu (z 37 % v roce 2004 na 45 % v roce 2005), ženy kampaní zaujmout, přesvědčit k absolvování vyšetření a splnit tak výše uvedený marketingový cíl.

Avon - proti rakovině prsu

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  20

3. Marketingová strategie

 

Cílem strategického plánování je tedy formulace a modifikace aktivit a produktů podniku takovým způsobem, který by zaručil:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  21

Marketingová strategie

Marketingovou strategii tvoří několik základních prvků:

Positioning

 • vymezuje produkt vůči konkurenci a v myslích cílové skupiny spotřebitelů.
 • jde o zaujetí žádoucí pozice na trhu.
 • musí být jasnýodlišovat produkt od ostatních produktů nabízených na trhu.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  22

Marketingová strategie


Tržně orientované strategické plánování

Strategické plánování

proces tvorby a realizace firemní strategie, která vychází z podnikových cílů a možností a zohledňuje měnící se marketingové příležitosti

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  23

Marketingová strategie

 

Tržně orientované strategické plánování

Strategické plánování je patrné nejen v podnikatelských aktivitách. Známým dokumentem místní správy je například strategický plán rozvoje města, který formuluje nejdůležitější vize a aktivity města, na kterém se shodnou volení zástupci - zastupitelé.

Strategický plán rozvoje města Hradec Králové do roku 2020 je k seznámení na oficiálních stránkách města.

www.hradeckralove.org

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  24

Požadavky na proces plánování

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  25

Požadavky na proces plánování

 

Strategií společnosti Red Bull je snaha svým zákazníkům komunikovat, že za jejím produktem stojí takové benefity, které „ospravedlňují“ jeho cenu. Společnost dává peníze do sportovců na olympiádě, organizuje akce, které lidi baví. To všechno proto, aby jim ukázala, že Red Bull za to stojí.

www.redbull.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  26

Požadavky na proces plánování

Strategické plánování se skládá z několika opakujících se cyklů, které zahrnují:

Řízení organizace je spojeno s nutností rozhodovat a přijatá rozhodnutí pružně, reálně a důsledně realizovat.

Vypracování strategie rozvoje podniku a strategického plánu proto není činností jednorázovou, ale kontinuálním procesem - procesem soustavného vyhledávání a nacházení nových možností, procesem reagování na měnící se vlivy faktorů vnějšího i vnitřního marketingového prostředí podniku.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  27

Fáze procesu plánování

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  28

Marketingové strategie

 

Mezi nejrozšířenější marketingové strategie patří:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  29

Strategie minimálních nákladů

 

cílem je dosažení:

Obvykle ji uplatňují podniky, které se orientují na velmi rozsáhlý a svým charakterem masový trh.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  30

Strategie minimálních nákladů

Výrobci pečiva

Tuto strategii může využívat například pekárna Odkolek, a. s., která dodává na místně omezený trh pečivo.

Pokud je její pečivo standardní bez zvláštních chutí, ingrediencí, přísad apod., nebude využívat aktivního marketingu, ale bude se snažit růst svého zisku zajistit co nejnižšími výrobními náklady.

Výrobce obložených baget různých druhů a s delší dobou trvanlivosti bude využívat marketingu ve větší míře než shora uvedená pekárna.

Bude se snažit zákazníka přesvědčit k nákupu i přes vyšší cenu svých baget.

www.united-bakeries.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  31

Strategie diferenciace produktu

 

cílem je dosažení:

Obvykle ji uplatňují především střední a menší podniky s omezenými finančními zdroji.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  32

Strategie diferenciace produktu

 

Podnik rozvíjí ty své silné stránky, které mu umožňují získat v některé oblasti konkurenční výhody.

Společnost Red Bull odlišuje svůj produkt energetického nápoje například tvorbou vlastních akcí v oblasti sportu a kultury (Red Bull Káry, Red Bull Crashed Ice), sponzoringem klubů i jednotlivců. Podporuje úspěšné hvězdy ve své sportovní disciplíně a nadějné mladé talenty (Aleš Valenta, Michal Prokop, Tomáš Kraus) a umožňuje jim další rozvoj – ti na oplátku veřejnosti sdělují, že by se bez drinků Red Bull neobešli.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  33

Strategie tržní orientace

 

podnik se zaměřuje spíše na jeden či více menších segmentů trhu (výklenků, mikrotrhů) s cílem:

Důvody tohoto přístupu:

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  34

Strategie tržní orientace

 

Při použití této strategie bývá trh nejčastěji členěn:

Podniky kombinují strategii tržní orientace se strategií diferenciace anebo se strategií nízkých nákladů.

Strategie diferenciace a strategie minimálních nákladů jsou dost protikladné a navzájem se vylučují.

V praxi však existuje i celá řada podniků, které nesledují vůbec žádnou strategii.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  35

Strategie tržní orientace

Podnik, který chce prosperovat, musí svým zákazníkům poskytovat vyšší přidanou hodnotu. To často znamená pouštět se do oblasti, které nesouvisejí s předmětem podnikání daného subjektu a které podnik nikdy dříve nevykonával.

Společnost Haier, hlavní dodavatel domácích spotřebičů v Číně, v polovině 90. let zjistil, že chudí obyvatelé považují za příliš nestoudné mít doma vlastní pračku prádla. Pračka byla často používána například i k mytí zeleniny. Společnost Haier v tom uviděla příležitost a za pomoci inženýrů stávající pračku pozměnili tak, že se trubice neucpou kousky zeleniny.

Následně vyvinula i pračku, schopnou vyrábět z kozího mléka sýr. Tyto inovace zvýšily přijatelnost pračky mezi obyvateli s nízkými příjmy a zajistily společnosti Haier vedoucí postavení v provinciích Číny.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  36

Marketingové strategie

Za zcela základní strategie lze považovat:

Podstatou je proto snaha využít co nejvíce svých vlastních předností a naopak co nejvíce eliminovat své nedostatky.

Tuto strategii může následovat výrobce obložených baget Crocodille.

Zaměřuje se čistě na tento sortiment (bagety), aniž by se snažil prosadit na celkovém trhu s pečivem.

Stejně tak by se měl spíše zaměřovat na marketingovou podporu prodeje než na dosahování nižší úrovně nákladů.

www.crocodille.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  37

4. Řízení marketingových aktivit

 

Strategický marketingový proces respektuje cíle a omezení vyplývající ze strategického řídícího procesu.

Skládá se ze tří souborů činností a probíhá ve třech po sobě následujících etapách, kterými jsou:

 1. plánování,
 2. realizace,
 3. kontrola.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  38

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  39

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy


1. plánovací etapa

První etapa procesu - představuje hodnocení konkrétní situace, poznání trhu a konkurence, analýzu a prognózu vývoje poptávky, stanovení cílů, tvorbu strategických variant a sestavení funkčního dokumentu - plánu, který slouží jako základ marketingového řízení podniku.

Znamená sladit zdroje a schopnosti podniku s příležitostmi na trhu tak, aby to odpovídalo podnikovým cílům.

Vaření piva má v Pardubicích víc než staletou tradici. K osamostatnění Pivovaru Pardubice došlo začátkem roku 1993. V roce 2006 došlo ke sjednocení názvu pivovaru s názvem vyráběné značky na Pivovar Pernštejn.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  40

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy

 

2. realizační etapa

V roce 2010 došlo ke změně názvu společnosti na Pardubický pivovar a. s., a to zejména kvůli snazší identifikovatelnosti značky a navázání na spojení města Pardubice s vařením piva, které vyplývá z historie.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  41

Vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy

 

3. kontrolní etapa

Na tuto změnu budou navazovat další – rebranding značky Pernštejn, inovace reklamních materiálů, webových stránek, ale také inovace technického a technologického vybavení pivovaru.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  42

Marketingový plán

 

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  43

Části marketingového plánu

 1. Úvod - krátké shrnutí hlavních cílů, které by se měly dále rozpracovat v plánu (Telekomunikační operátor chce zviditelnit svou značku a rozšířit okruh klientů prostřednictvím nové internetové kampaně – v krocích rozepsaná realizace kampaně.)

 2. Běžná marketingová situace - základní údaje o konkurenci, distribuci, makroprostředí a také údaje o produktu. (produkt: flexibilní, bezpečné a komplexní řešení telekomunikačních služeb dle požadavku zákazníka na vlastní optické síti)

 3. Situace na trhu - číselné údaje o prodejích, cenách, ziskovém rozpětí a čistém zisku pro každý nabízený produkt za několik posledních let (velký potenciál v segmentu malých a středních firem)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  44

Části marketingového plánu

 1. Situace v distribuci - prodeje v každé distribuční cestě, změny v distribuci (změny v síle obchodníků, v cenách, obchodních podmínkách - nové možnosti sjednání online smlouvy pro poskytování služeb)

 2. Konkurenční situace - identifikace hlavní konkurence, popis její velikosti, cíle, tržní podíly, kvalita konkurenčních produktů atd. (nadměrná konkurence v segmentu velkých firem)

 3. Rozbor příležitostí a očekávání v makroprostředí - hlavní příležitosti a vážná ohrožení, silné a slabé stránky, rizika (riziko: rostoucí konkurence v oblasti telekomunikačních služeb; příležitost: široké produktové portfolio – hlasové služby, internetová řešení, datová řešení)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  45

Části marketingového plánu

 1. Finanční cíle (míra návratnosti investic, přepokládané zisky)
 2. Marketingové cíle - určují objem produkce pro dosažení finančních cílů (zviditelnit značku na trhu, profilovat se jako spolehlivý operátor s kvalitním zákaznickým servisem)
 3. Marketingová strategie – popis základní marketingové filosofie (dvouměsíční kampaň na internetu a v tištěných médiích)
 4. Předpokládané výsledky - prováděcí plán – co a kdy má být provedeno, odpovědnost, nutné náklady (realizace: duben – internetová kampaň, květen – tištěná média; uvolnění Kč 750.000,-- pro pracovníky oddělení marketingu a vnějších vztahů), rozpočty – projekce výkazu zisku a ztrát = očekávané tržby a náklady (očekávané celkové náklady: Kč 950.000,--)
 5. Kontrola - sleduje plnění plánu, marketingových cílů a rozpočtu (týdenní průzkumy úspěšnosti strategie, kontrola nakládání s  finančními prostředky, kontrola plnění termínů v dubnu a květnu)

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  46

Části marketingového plánu

Příklad marketingového plánu

Precizně zpracovný marketingový plán nabízí na svých internetových stránkách agentura CzechTourism.

Komunikační poselství pro rok 2012 zní: „Magická a překvapující historická země uprostřed úchvatné krajiny s moderní atmosférou. Na dosah“.

V roce 2012 budou komunikovány tři produkty:

 • kulturní – města UNESCO, Praha moderní
 • aktivní – letní dovolená (pěší, cyklo, nordic walking), zimní dovolená (sjezd, běžky), golf
 • lázeňský – klasické lázně, wellness, medicínský turismus

www.czechtourism.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  47

Části marketingového plánu

Příklad marketingového plánu

CzechTourism změnil po více než jedenácti letech české destinační logo. Neobsahuje obrazový symbol a využívá slovní hříčku v anglickém názvu České republiky, když koncovku slova "republic" zaměňuje za "republike". (Slovo like jako líbit se, mít rád, podobat se něčemu.)

Nové logo od příštího roku nahradí používanou českou vlaječku na všech informačních a propagačních materiálech CzechTourismu, bude využíváno v kampaních pro turisty a objeví se na dárkových předmětech.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  48

Požadavky na zadání cílů

 

 1. Každý cíl by měl být deklarován jednoznačně a kvantifikovaně s vymezením časového horizontu pro jeho dosažení. (do konce roku prodat 20 motocyklů a získat smlouvu se známým sportovním sponzorem)
 2. Různé cíle by měly být vnitřně sladěny. (otevření nové pobočky v sousedním městě, přijetí potřebného počtu nových pracovníků)
 3. Měly by být vytýčeny hierarchicky, pokud možno cíle nižší úrovně (podřízené) by měly být odvozeny od cílů vyšších.
 4. Měly by být reálně dosažitelné, ale zároveň dostatečně mobilizující, aby stimulovaly maximální úsilí všech zaměstnanců.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  49

Požadavky na zadání cílů

Hlavním cílem Turistického informačního centra Brno (TIC) pro rok 2012 je realizovat optimalizovaný provoz podniku se sníženou dotací zřizovatele v objemu 20 % provozních nákladů. Snahou bude větší zapojení vícezdrojového financování konkrétních akcí do realizace jednotlivých akcí.

Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu:

 • v roce 2012 zahájit činnost městské cestovní kanceláře
 • pokračovat v úspěšně nastaveném trendu provozu brněnského podzemí – uvést do provozu třetí část
 • rozšířit a stabilizovat počet informačních center
 • rozšířit a jazykově dovybavit spravovaný městský navigační systém
www.ticbrno.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  50

Požadavky na zadání cílů

 

Strategické cíle v oblasti programu:

 • v roce 2012 budou organizovány výhradně velké a tradiční akce
 • důraz bude položen na realizaci velkých městských "city events"
 • menší ekonomicky prodělečné akce budou zcela zrušeny
 • organizace nebude tolerovat akce s ekonomickým propadem
www.ticbrno.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  51

Požadavky na zadání cílů

Firma může zřídit marketingové oddělení, které je schopno realizovat marketingové strategie a plány. Jde-li o malou firmu, je možné svěřit otázky marketingu do působnosti jen jednoho pracovníka.

Do jeho kompetence spadá marketingový výzkum, řízení prodejních aktivit, zajišťování reklamy, služby zákazníkům i další činnosti.

Marketingové oddělení společnosti Red Bull pro Českou a Slovenskou republiku v roce 2009 čítalo 75 zaměstnanců, 90 % z nich byli studenti vysokých škol. Jedná se o velmi klíčové oddělení.

V čele marketingového oddělení stojí Marketing Manager, který je zodpovědný za marketingové aktivity užívané celosvětově, které jsou "dány" z Rakouska a za aktivity charakteristické pouze pro ČR a SR.

www.redbull.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  52

Požadavky na zadání cílů

Své povinnosti vykonává ve spolupráci s celým oddělením:

 • Brand Manager – aktivity na podporu značky Red Bull,
 • Sport & Event Manager – vymýšlení a organizace pořádaných sportovních a zábavních akcí,
 • Athletes Manager – komunikace se sponzorovanými sportovci,
 • Student Brand Manager – vysokoškolští studenti, jejich úkolem je zvyšovat povědomí o značce na akademické půdě, získávat nové konzumenty,
 • Sampling Coordinator – koordinuje práci Sampling Girls, které mají na starost propagaci a seznamování veřejnosti s účinky Red Bullu.

www.redbull.cz

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  53

5. Kdo je připraven, není ohrožen

 

 1. Co je základem marketingového řízení? Uveďte příklady.
 2. Vysvětlete na příkladech, jaký je rozdíl mezi posláním podniku a vymezením jeho cílů?
 3. Kdo v praxi definuje poslání a cíle podniku?
 4. Uvěďte jaké znáte možné cíle firmy a zařaďte je do určitých skupiny?
 5. Co je podstatou strategie?
 6. Vysvětlete pojem positioning a uveďte praktické příklady.
 7. Co znamená strategické plánování pro marketing? Uveďte příklady.
 8. Co je podstatou strategie minimálních nákladů? Uvěďte příklady použití.
 9. Co je podstatou strategie diferenciace produktu? Uvěďte příklady použití.

 

 02. Orientace marketingu podle typu podnikuhalek.info – 17.01.2018, 04:21:55strana  54

Kdo je připraven, není ohrožen

 

 1. Co je podstatou strategie tržní orientace? Uvěďte příklady použití.
 2. Jaký význam má marketingové plánování? K čemu slouží?
 3. Jaký je vztah mezi strategickým a marketingovým plánem?
 4. Co tvoří marketingový plán?
 5. Jmenujte části marketingového plánu.
 6. Jak by měly být formulovány jeho cíle? Naformulujte několik příkladů.
 7. Jakou by měl mít marketingový plán podobu a strukturu?
 8. Definujte na příkladu vztah plánovací, realizační a kontrolní etapy marketingového řízení.

 

(i) Konec výpisu prezentace.