[halek.info] Prezentace ke cvičením z předmětu PRODEJ A REKLAMA

11. Mediální plánování

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  úvod


Úvod

Příprava reklamní kampaně vrcholí zpracováním mediálního plánu, který představuje konečný harmonogram běhu reklamní kampaně.

Aby bylo možné zpracovat mediální plán co nejkvalitněji a co nejlépe pro daný účel, je třeba znát charakteristiky a použitelnost jednotlivých médií.

Odkazy

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  01

1/ Proces mediálního plánování

 

Dosah a váha kampaně

Firma definuje svou cílovou skupinu jako všechny muže mezi 30 a 40 lety.

Celkový rozměr této cílové skupiny je 10 milionů zákazníků.

Firma plánuje kampaň v novinách, které dosahují celkového možného počtu čtenářů 18 milionů a skutečných 5 milionů.

Do novin bude umístěno deset inzerátů.

Dále uvedená tabulka ukazuje rozdělení procent dosahu jako funkcí frekvence vystavení nebo OTS.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  02

Proces mediálního plánování

 

Dosah a váha kampaně

Frekvence (OTS) Dosah novin (% cílové skupiny)
1 5
2 6
3 3
4 9
5 8
6 7
7 6
8 3
9 2
10 1

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  03

Proces mediálního plánování

 

Dosah a váha kampaně

 • Čistý dosah kampaně je 5 milionů neboli 50 % cílové skupiny.
 • Váha kampaně je 238 GRP (5 x 1 + 6 x 2 + 3 x 3 + 9 x 4 + 8 x 5 + 7 x 6 + 6 x 7 + 3 x 8 + 2 x 9 + 1 x 10).
 • Hrubý dosah je 23,8 mil. vystavení (238 x 10 mil.).
 • Průměrná příležitost vidět (OTS) je 4,76 (238/50 nebo 23,8/5).
 • Efektivní bodový rating (ERP) při minimálně třech vystaveních je 221 GRP nebo 22,1 milionu efektivního dosahu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  04

Proces mediálního plánování

 

Mediální plán

Firma Procter & Gamble byla založena v roce 1837 a dnes patří mezi největší americké mezinárodní monopoly.

Obchoduje s více než 300 značkami ve více než 400 zemích a pracuje s cca 5 mld. zákazníků.

Jedním z mnoha jejích produktů jsou bramborové lupínky Pringles, všechny stejného tvaru zabalené v kartónovém válci.

Produkt byl vyvinut jako reakce na potřeby trhu, který žádal méně tučné lupínky a v obalu, který lze i po otevření znovu uzavřít, a tak zachovat křupavost.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  05

Proces mediálního plánování

Mediální plán

Značka byla zavedena v roce 1975 v USA, v roce 1980 v Kanadě, v Mexiku v roce 1990 a ve Velké Británii v roce 1996.

V roce 1997 spolu s dalšími byla zavedena také v Rusku, Německu a Rakousku a pak v mnoha dalších zemích.

Trh bramborových lupínků se v jednotlivých zemích liší.

Firma definovala tři typy trhů: tradičními trhy jsou ty, kde jsou již lupínky zavedeny, působí na nich několik konkurentů a hlavním úkolem nezavedené značky je získat tržní podíl (např. Velká Británie); rodícími trhy jsou rozvíjející se země, kde je pouze několik konkurentů - zde je nutné vybudovat kategorii produktu a získat tržní podíl (Německo, Rakousko); novými trhy jsou takové, kde lupínky nemají tradici ani kategorii (Španělsko, Itálie, Francie).

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  06

Proces mediálního plánování

Mediální plán

Cílem firmy bylo, by se Pringles staly preferovaným občerstvením cílové skupiny a současně byla vytvořena zábavná image.

Cílem byla pozice módní, mladé, zábavné značky, snadno akceptovatelné pro ty, kdo určují trendy.

V tomto smyslu byly Pringles komunikovány jako neodolatelné, s jedinečnou chutí, umocňující zážitky.

Slogan zněl: "Pringles změní nudu v křupající a nepřekonatelně chutnou zábavu."

Kampaň byla připravena pro televizi, rozhlas a ukazovala různé skupiny mladých lidí plných života, aktivních, v moderním oblečení, křupajících Pringles při skateboardingu nebo při tanci.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  07

Proces mediálního plánování

Mediální plán

Reklama byla založena na jedinečném vzhledu a zvuku Pringles, tzn. na tom, co má pro mladé význam (zvláštní pozornost byla věnována oblečení, hudbě a prostředí) a sloganu "Jednou zkusíš a už nemůžeš přestat!"

Jako klíčové médium vybrala firma televizi, aby bylo rychle vytvořeno povědomístimulováno vyzkoušení produktu.

Na některých trzích se v zaváděcí fázi promítaly pětisekundové spoty. Na jiných trzích televizní reklamu doplňovala reklama v rozhlase.

V Izraeli byla použita i venkovní média a kina, kde se rozdávaly Pringles.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  08

Proces mediálního plánování

Mediální plán

Během prvního roku zavedení Pringles v Rakousku se nejvíce používala televizní reklama.

Nebyla uplatněna reklama v časopisech či novinách a rozhlasová reklama trvala pouze sedm týdnů.

Celé měsíce byla jediným médiem pro tuto reklamu pouze televize, a to asi 257krát.

Během zavádění bylo odvysíláno sedm různých spotů, většina z nich v délce třiceti sekund, některé jen pětisekundové nebo v kombinaci 25 a 5.

V Německu byl mediální plán odlišný. Během 18 týdnů podporovala reklama v rozhlase televizní reklamu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  09

Proces mediálního plánování

 

Mediální plán

Výsledkem bylo velmi úspěšné uvedení na trhy Ruska, Německa a Rakouska, které přesáhlo cíle v oblastech povědomí značky, tržního podílu a penetrace.

Jako ocenění efektivnosti kampaně firma získala bronzovou cenu Euro Effie.

Zapamatování klíčových prvků sdělení (ohromná chuť, módnost, modernost) předstihly očekávání a Pringles se zasloužily o vytvoření nové kategorie ve všech třech zemích.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  10

Proces mediálního plánování

 

Mediální plán

V Rusku kategorie produktu vzrostla o 137 %, z čehož 98 % byly Pringles.

V Rakousku byl celkový růst 24 %, z čehož 83 % byly Pringlesv Německu 17 %, z čehož Pringles tvořily 88 %.

Během zavádění se Pringles staly vedoucí značkou trhu v Rusku a Rakousku a získaly třetí místo na německém trhu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  11

2/ Reklamní média

 

Mediální trh

Sledovanost médií je u nás zjišťována výzkumem Media Projekt, z něhož je možné se dozvědět data o četnosti hlavních titulů denního tisku a časopisů, o poslechovosti českých celoplošných rozhlasových stanic a o části stanic regionálních.

Ročně je dotázáno cca 30.000 respondentů ve věku 12 - 79 let.

Od 1. ledna 2006 je výzkum odhadů četnosti tisku a poslechovost rozhlasů zajišťován dvěma oddělenými projekty s odlišnou metodikou dotazování.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  12

Reklamní média

 

Mediální trh

Výzkum odhadů četnosti tisku je realizován na vzorku 30 000 respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr dotazování probíhá face-to face metodou.

V platnosti zůstává pravidlo o ochranné době, podle kterého nový tiskový titul může být zařazen do dotazování v případě, že doba mezi prvním vydáním titulu a prvním dnem sběru kvartálních dat je alespoň šest měsíců.

Ve výstupech z Media projektu nadále nebudou uváděny výsledky u titulů, jejichž odhad četnosti nedosáhl v projekci 20 000 čtenářů.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  13

Reklamní média

 

Mediální trh

Od 7. listopadu je 2005 je rozhlas sledován výzkumem CATI (Computer Aided Telephone Interviewing), který pro Rozhlasovou sekci SKMO (Sdružení komunikačních a mediálních organizací) provádějí výzkumné agentury MEDIAN a STEN/MARK.

Jedná se o metodu telefonického dotazování day after recall (dotaz na včerejší chování), výzkum je kontinuální.

Volaná čísla se generují náhodně a poměr pevných linek a mobilních telefonů stejně jako poměr mobilních operátorů je předem daný a neměnný.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  14

Reklamní média

 

Mediální trh

28 000 telefonických rozhovorů ročně je doplněno dvěma tisíci osobních rozhovorů v "netelefonizovaných" domácnostech (bez mobilu a pevné linky), vybíraných z výzkumu MML-TGI (Median).

Údaje z tohoto výzkumu jsou důležitým podkladem při rozhodování o skladbě komunikačního mixu.

Získáme zde údaje o čtenosti deníků a časopisů i o ukazatelích a poslechovosti rozhlasových stanic (viz dále uvedené tabulky a grafy).

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  15

Reklamní média

 

Mediální trh

Media projekt je průběžně upravován dle výsledků a potřeb zadavatele.

V roce 2007 Unie vydavatelů změnila a doplnila kategorie výzkumu tiskových médií, především v oblasti časopisů, aby odpovídaly situaci na českém tiskovém trhu.

Můžeme nyní samostatně sledovat časopisy zaměřené na cestování či křížovkářské časopisy, lifestylové časopisy byly rozděleny na časopisy pro muže a ženy.

V deníkové části byla nově uvedena kategorie "deníky zdarma".

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  16

Reklamní média

Mediální trh

Rovněž Radio projekt přináší pravidelně aktuální údaje a meziroční srovnání za jednotlivá čtvrtletí, která ukazují na vývojové trendy poslechovosti jednotlivých stanic, srovnání regionálních a celoplošných rádií i změny v délce poslechovosti.

Data výzkumů četnosti tisku dle Media projektu za první pololetí roku 2007 ukazují stabilní vývoj četnosti s potvrzením dřívějších trendů. Odhad vývoje četnosti deníků se nemění, mírně posilují celostátní deníky a stabilní pozici mají zpravodajské tituly.

Vedoucí pozice opět potvrdily deníky Blesk a MF Dnes. Data Radio projektu ukazují v meziročním srovnání na mírný pokles poslechovosti. Vedoucí pozice zůstává rádiu Impuls, které překročilo hranici milionu posluchačů.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  17

Reklamní média

Mediální trh


Celostátní deníky
Čtenost Průměrný prodaný náklad
Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 537 000 476 892
MF Dnes 1 096 000 303 355
Právo 488 000 162 875
Sport 304 000 66 504
Lidové noviny 228 000 72 634
Hospodářské noviny 205 000 62 797
Super Spy 84 000 neověřován

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  18

Reklamní média

Mediální trh

Regionální deníky
Čtenost Průměrný prodaný náklad
Deník Východní Čechy 199 000 *
Deník Severní Čechy 186 000 *
Deník Západní Čechy 181 000 *
Deník Severní Morava a Slezsko 157 000 *
Deník Střední a Východní Morava (chybí Kroměřížský deník) 133 000 *
Deník Jižní Čechy 127 000 *
Deník Jižní Morava 124 000 *
Deník Střední Čechy + Pražský deník (chybí Pražský deník) 121 000 *
Deník Vysočina 71 000 *
Regionální deníky celkem  1 297 000 343 318

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  19

Reklamní média

Mediální trh


Tituly společenské
Čtenost Průměrný prodaný náklad
Nedělní blesk  1 009 000 292 336
Rytmus života 906 000 275 545
Týdeník Květy 612 000 120 433
Spy 313 000 neověřován
Reflex 289 000 53 866
Pestrý svět 285 000 148 295
21. století 278 000 56 333
Story 269 000 51 452
National Geographic 223 000 48 365

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  20

Reklamní média

Mediální trh

Poslechovost regionálních stanic v tisících posluchačů

Poslechovost regionálních stanic v tisících posluchačů

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  21

Reklamní média

Mediální trh

Rozhlasové stanice - podíly na trhu

Rozhlasové stanice - podíly na trhu

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  22

Reklamní média

Příklad úspěšné rozhlasové reklamy

V rámci soutěže Zlatá pavučina byly uděleny ceny odborné poroty těmto rozhlasovým spotům:

 • 1. místo:
  Soutěž o hrníčky - v nové soutěži s kávou Douwe Egberts Hrníčky za body pro chvíle pohody můžete za body vyhrát hrníčky pro chvíle pohody. Více bodů, víc hrníčků, víc pohody. Douwe Egbert's - káva pro chvíle pohody (podkresleno melodií a zvukem stříhání nůžek).

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  23

Reklamní média

Příklad úspěšné rozhlasové reklamy

 • 2. místo:
  Nokia 5110 za 1,-- Kč - za jednu korunu dostanete: jednu desetinu malého piva v hospodě, necelou polovinu vejce na tržnici, ani ne celou žvýkačku v trafice a jednu celou Nokii 5110 v Paegasu. A navíc: pokud během února aktivujete jeden z tarifů Paegas, máte měsíční paušál zadarmo. A to už se přece vyplatí. Paegas ? vždy o důvod víc, proč být s námi.
 • 3. místo:
  Káva Douwe Egbert's - atmosféra pohody na chalupě, sekání kosou a zpěv ptáků, nalévání kávy s broukáním melodie a slogan Douwe Egbert's - káva pro chvíle pohody. Hvizd: kafe, pojď!

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  24

Reklamní média

Televizní diváci

Studie se pokusila segmentovat televizní diváky podle toho, jaký preferují program.

Vyústila v následujících pět segmentů televizních diváků:

 • Preference zprávprogramů o běžných záležitostech.
 • Fanouškové zábavných pořadů, přehlídek a kvízů.
 • Návykoví diváci.
 • Rodina, kde děti určují výběr programů (akční filmy, komedie apod., ale nikoli zprávy a programy o běžných záležitostech).
 • Občasní diváci.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  25

Reklamní média

Televizní diváci

Je zřejmé, že k těmto pěti segmentům nelze přistupovat se stejnou či podobnou strategií.

 • Občasní diváci budou obtížně dosažitelní televizní reklamou a je tedy vhodnější předat jim informace prostřednictvím inzerce v časopisech, novinách nebo využitím přímého marketingu.
 • Naproti tomu návykoví diváci jsou vhodnou skupinou pro televizní reklamu, neboť sledují mnoho pořadů, jsou častěji vystaveni reklamě, spíše si sdělení zapamatují a mohou být ovlivněni k nákupu.
 • Ostatní segmenty mají selektivní divácké chování, což znamená, že reklamu mohou zhlédnou před, během nebo v závěru jejich oblíbeného programu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  26

Reklamní média

Televizní diváci

Podíl diváků televizních stanic
Podíl diváků televizních stanic

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  27

Reklamní média

Kinoreklama

Studie z roku 1991 ukazuje, že 85 % pravidelných filmových diváků považuje reklamu v kinech za docela zábavnou a téměř dvěma třetinám z nich připadají nápady v reklamě originálníoceňují jejich estetické kvality.

Ve srovnání s televizní reklamou má reklama v kinech mnohem vyšší míru zapamatování druhý den (77 % oproti 49 %)lepší pochopení sdělení (61 % oproti 35 %).

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  28

Reklamní média

Kinoreklama

V jiné studii jsou však výsledky opačné: polovina diváků nemá reklamu ráda a mnozí by se raději dívali na prázdné plátno.

Respondenti v této studii považují reklamu za hloupou, nevhodnou pro kino a stěžují si, že neplatili za to, aby se dívali na reklamu.

Jiná forma reklamy v kinech, zejména umístění produktu ve filmovém snímku, je považována za vhodnější.

Téměř 70 % filmových diváků na to reagovalo pozitivně, přestože jeden z pěti zastával názor, že umístění produktu by mělo být zakázáno.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  29

Reklamní média

Kreativní využití médií

 • Před lety byl nový automobil Fiat Regata komunikován na billboardu zobrazením auta v životní velikosti.
  Tisková kampaň inspirovala zákazníky, aby si billboard prohlédli, protože pak mohli snáze odpovědět na otázky soutěže. Kampaň získala pětinásobně vyšší vystavení médiím, než byly skutečné mediální náklady.
 • Francouzské noviny Libération vyšly jako zvláštní vydání Clubu Méditerranéo jakožto jediného inzerenta. Byly vytištěny v modré barvě, aby se čtenáři na ně mohli celý den dívat skrze modré brýle. Vydání vyvolalo vysokou odezvu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  30

Reklamní média

Kreativní využití médií

 • V roce 1992 se každý mohl podívat na stanici tramvaje v Bruselu s inzerátem na "3 Suisses".
  Billboard začal zpívat slova písně Jacquese Dutronca "Miluji dívky z autobusových stanic, miluji dívky, se kterými se setkávám v tramvaji." Kampaň probíhala sedm dní a měla velký úspěch. Lze říci, že mnozí lidé byli tak překvapeni, že si nechali tramvaj ujet.
 • V roce 1993 byl pro podporu používání kondomů a rozšíření dotazníku o používání kondomů využit belgický časopis Humo. Namísto reklamy v časopise byl na jeho obálce připevněn skutečný kondom. Lidí si toho všimli a všech 18 000 výtisků se prodalo.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  31

Jak vytvořit dobrou reklamu

 

Obrazy v reklamě

 • Obrazy jsou vnímány jako první, jsou rychleji zpracovány a osvojovány.
 • Jsou lépe zapamatovatelné než slova.
 • Obrazy dokáží zprostředkovat více informací v kratším čase a zachycují současně více významových elementů.
 • Příjemné obrazy navíc podporují pozitivní postoj k reklamě.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  32

Jak vytvořit dobrou reklamu

Obrazy v reklamě

Volné obrazové asociace - výrobek můžeme dát do spojitosti téměř s čímkoli.

Philip Morris nechal své cigarety kroužit kosmickým prostorem, firma Nordmende postavila své hi-fi výrobky vedle elegantní dámy na střízlivém, nebesky modrém pozadí.

Jde o příklady, kdy neexistuje žádné spojení s těmito kontexty, ale účinkuje spojení prostorové.

Volné obrazové asociace nemají žádné vyjádření v textu a působí jen pomocí spojení obrazů.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  33

Jak vytvořit dobrou reklamu

Obrazy v reklamě

 • obrazové analogie - výrobek je dán do souvislosti s předmětem srovnání, s cílem, aby byl vnímán tak, jako by měl vlastnosti srovnávaného předmětu.
  V automobilové reklamě jedoucí Ford Orion byl doprovázen stínem elegantního závodního koně. Auto mělo být chápáno jako rychlý závodní kůň.
 • obrazové metafory - na rozdíl od analogie už není srovnání "jako kdyby".
  Jestliže nějaký produkt leží mezi klenoty v pokladnici, nechce tento obraz vyjádřit jen to, že je "jako klenot", ale že je skutečně klenotem mezi ostatními produkty.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  34

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace


 1. princip podobnosti - obraz slouží jako analogie k verbální výpovědi. Znázorněna klokanem, který ve svém vaku převáží různé jiné "cestující". "Řidiči si navzájem pomáhají."

 2. princip důkazu - obraz demonstruje pravdivost nebo přiměřenost výpovědi. Vidíme malé děvčátko, které v jedné ruce lehce nese psací stroj. "S naším psacím strojem si kýlu neuděláte."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  35

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace

 1. princip spojení myšlenek - zde užíváme určitá sémantická spojení mezi prvky obrazu. Tyto asociace již existují, například jako vědomosti, a jsou obrazem jen aktivovány. Obraz znázorňuje jablko s terčem. "Vilém Tell."

 2. princip části místo celku - širší pojem je znázorněn jiným, užším. Obraz ukazuje větrný mlýn. "Holandsko."

 3. princip příčiny - následku - obraz ukazuje, co je následkem toho, co bylo řečeno. Obraz ukazuje neplatiče daní za mřížemi. "Dluhy na daních."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  36

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace


 1. princip opakování - obraz opakuje určité sdělení ještě jednou. Obraz ukazuje spotřebitele, který aplikuje deodorant skutečně na celé tělo - v každém případě na mnoho různých míst. "Deo pro celé tělo."

 2. princip stupňování - obraz stupňuje sdělení textu až do přehánění. Ukazuje prostředí, které je tak špinavé, že vůbec nepřichází v úvahu pro život, dokonce ani pro život ve špíně. "Život ve špíně."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  37

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace


 1. princip doplnění - vlastní sdělení textu je ukončeno teprve obrazem. Obraz přidává vlastní význam k celkové výpovědi. "Creme 21 můžeme aplikovat nejen na tvář, nýbrž na celé tělo, jako například na zadeček."

 2. princip určení významu - text naznačuje sdělení, které je obrazem uskutečněno. Obraz ukazuje muže, kterému voda sahá doslova až po krk."Obecné mínění o stavu německého průmyslu."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  38

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace


 1. princip propojení - cílový objekt na obrázku je spojen s jiným objektem pomocí vyobrazení. Na obrazu je zmíněné auto a v pozadí luxusní vila. "Citroen SM je luxusní automobil špičkové třídy."

 2. princip odcizení - očekávání, navozené textem, je obrazem popřeno (efekt překvapení). Obraz ukazuje obrovské pole plné válečných hrobů. "Mlčenlivá většina."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  39

Jak vytvořit dobrou reklamu

Dvanáct principů vizualizace


 1. princip symbolizace - obraz převádí sdělení do symbolu. Pojem symbolu je zde chápán velmi široce. Porozumění symbolům předpokládá jisté vzdělání nebo zkušenost. Obraz ukazuje srdce. "Láska."

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  40

3/ Otázky k zamyšlení

 

 1. Co je a k čemu slouží mediální plán.
 2. Jak probíhá proces mediální plánování?
 3. Jaké jsou jednotlivé fáze procesu mediálního plánování?
 4. Vysvětlete přístup signalizační ekonomické teorie.
 5. Stručně vysvětlete pojmy dosah a váha kampaně.
 6. Jaké znáte průběhy reklamních kampaní z hlediska kontinuity.
 7. Popište kvalitativní kritéria výběru mediálního mixu.
 8. Popište kvantitativní kritéria výběru mediálního mixu.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  41

Otázky k zamyšlení

 

 1. Popište technická kritéria výběru mediálního mixu.
 2. Co a jak ovlivňuje mediální kontext reklamní kampaně?
 3. Popište na příkladech výhody a nevýhody novinové reklamní kampaně.
 4. Popište na příkladech výhody a nevýhody rozhlasové reklamní kampaně.
 5. Popište na příkladech výhody a nevýhody televizní reklamní kampaně.
 6. Popište na příkladech výhody a nevýhody venkovní reklamy.
 7. Popište na příkladech výhody a nevýhody podomní reklamy.
 8. Popište na příkladech výhody a nevýhody internetové reklamy.
 9. Co je důležité pro dobrý inzerát z hlediska obsahu a vzhledu?
 10. Co je důležité pro dobrý inzerát z hlediska umístění?

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  42

4/ DLP / zadání 11

Následující zadání vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení.

Vypracovaná zadání zasílejte pravidelně po každém cvičení .


Úkoly - zadání 11

 1. Ze všech dosavadních reklamních nástrojů, které jsem v rámci projektu použili sestavte mediální plán jejich použití.
 2. Navrhněte podobu televizního spotu pro vaši firmu nebo vbáš produkt.
 3. Z celého dlouhodobého projektu zpracujte souvislo seminární práci s jednotlivými vypracovanými zadáními.
 4. V úvaze zhodnoťte celý svůj dlouhobý projekt a uveďte připomínky k jeho zadání.

 

 11. Mediální plánováníhalek.info – 20.06.2024, 03:31:37strana  43

DLP / zadání 11

 

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte "Dlouhodobý projekt" a číslem cvičení, ze kterého pochází zpracovávané zadání.

Dlouhodobý projekt zpracovávejte kumulovaně (přidávejte vždy vypracování dalšího cvičení) v samostatném souboru, který zasílejte jako přílohu zprávy.

 

(i) Konec výpisu prezentace.