[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA

06. Tvorba komunikační strategie

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  úvod


Úvod

Firemní marketingový komunikační mix, se skládá ze specifické směsi reklamy, podpory prodeje, public relations, osobního prodeje a nástrojů přímého marketingu, které firma užívá k dosažení reklamních a marketingových cílů.

Je to soubor nástrojů, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů.

Odkazy

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  01

1. Marketingový komunikační mix

 

Reklama

jakákoliv forma neosobní placené prezentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu.

Podpora prodeje

krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu nebo prodeje výrobku či služby.

Vztahy s veřejností

snaha o budování pozitivních vztahů veřejnosti k dané firmě, vytváření dobrého institucionálního image společnosti.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  02

Marketingový komunikační mix

Osobní prodej

osobní prezentace nabídky, jejímž cílem je prodej výrobků nebo služeb a vytvoření dobrého vztahu se zákazníkem.

Přímý marketing

bezprostřední kontakt s přesně určenými individuálními zákazníky s cílem získat jejich okamžitou reakci.

Marketingová komunikace probíhá všude kolem nás - tisk, televizní a rozhlasové vysílání, výstavky na místě prodeje, prémie, slevy, kupóny, speciální inzerce, zpravodajství, prodejní prezentace, výstavy a veletrhů, katalogy, telemarketing, předváděcí stánky, internet a další.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  03

Marketingový komunikační mix

 

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  04

Marketingový komunikační mix

Srovnání osobní a masové marketingové komunikace

Osobní a masová marketingová komunikace

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  05

Marketingový komunikační mix

Apple Imac - osobní komunikace

Prodejce firmy Apple předvádí skupině zákazníků a zájemců nový počítač Apple Imac.

Prezentaci předcházely osobní návštěvy velké skupiny potencionálních zákazníků a zájemců (malá rychlost).

Za oslovení jednoho nového zákazníka firma prodejci zaplatí mzdu za půl dne (náklady na zákazníka jsou vysoké).

Jakmile však je dohodnuta schůzka se zákazníkem, pak je malá pravděpodobnost, že vynaložené úsilí bude zmařeno.

Naopak je zřejmé, že zákazník bude prodejci věnovat pozornost.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  06

Marketingový komunikační mix

Apple Imac - osobní komunikace

Prodejce poskytne zájemci konkrétní vysvětlení, může okamžitě reagovat na jeho dotazy a má okamžitou kontrolu nad tím, zda potencionální klient všemu dobře porozuměl.

Je připraven zodpovědět všechny dotazy a pozorně naslouchat potřebám budoucího zákazníka (dvoustranná komunikace).

Rychlost zpětné vazby je tedy vysoká, prodejce ví, zda prodá či nikoli. Efektivnost je snadno měřitelná vzorcem prodeje/počet návštěv.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  07

Marketingový komunikační mix

Apple Imac - masová komunikace

Firma Apple využívá pro svou reklamu televizi a časopisy.

V televizi zadává reklamu v tzv. hlavním čase (prime time), kdy lze během několika sekund oslovit miliony diváků (vysoká rychlost).

Není to levné, ale náklady na oslovení jedné osoby jsou podstatně nižší než v případě prodejce. Na druhé straně, pozornost věnovaná danému sdělení je velmi nízká, diváci si povídají s rodinnými příslušníky, čtou, odcházejí z místnosti apod.

Selektivní přijetí je ovšem vysoké, protože mnoho lidí vypíná televizní komerční pořady a inzeráty vyhazuje do koše.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  08

Marketingový komunikační mix

Apple Imac - masová komunikace

Je velmi obtížné předat během třiceti sekund nebo v krátkém inzerátu konkrétní sdělení každému, kdo sedí u televize.

Lidé sledující reklamy mohou mít otázky, které nikdo nezodpoví (jednostranná komunikace).

Zpětná vazba je tedy velmi pomalá a efektivnost vynaložených prostředků může být posouzena později, podle pohybu prodeje a míry povědomí o značce.

Efektivnost je obtížně měřitelná, průzkum trhu je nutný, ale často vykazuje metodologické slabiny.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  09

Marketingový komunikační mix

Dalším způsobem kategorizace komunikačních nástrojů je jejich odlišování podle toho, zda se jedná o komunikaci zaměřenou na image nebo na aktivity.

Za komunikační kampaň zaměřenou na image si účtují reklamní agentury cca 15 % komisionářského poplatku za nakupovaný prostor v médiích.

U komunikační kampaně zaměřené na aktivity není 15 % provize obvyklá.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  10

Marketingový komunikační mix

Trevira působí v oblasti výroby ohnivzdorných vláken, které prodává především v Evropě a USA.

S postupující globalizací vypukla v důsledku levnějších dodávek z Asie cenová válka, ceny se staly mnohem citlivějšími a také se objevila nová vlákna na bázi upravené bavlny.

Trevira pocítila nutnost obnovit pozici značky.

Reklamní agentura McCann-Erickson dostala za úkol využít "tahové (pull)""tlakové (push)" komunikační prvky s cílem zlepšit image značky Trevira a zvýšit její tržní podíl.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  11

Marketingový komunikační mix

Cílem bylo oslovit všechny cílové skupiny.

Společnou hodnotou pro všechny cílové skupiny byla "krása" (emotivní aspekt značky), "bezpečnost" (konkrétní faktické vlastnosti), přestože u jednotlivých cílových skupin se lišila váha těchto dvou aspektů.

Architekt či výtvarník se určitě více kloní k emotivnímu aspektu než např. tkadlec.

Kampaň byla zahájena na mezinárodním veletrhu Decosit v Bruselu, kde se také konala tisková konference pro evropské a americké novináře.

Jako hlavní nástroj pro strategickou kampaň zaměřenou na image byly vybrány specializované časopisy, např. Ambiente a World of Interiors.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  12

Marketingový komunikační mix

Následovala taktická kampaň zahrnující rozesílky na adresáty, brožurky, vkládané texty do časopisů a reklamu v segmentu zákazníků z oblasti výroby (výrobci oděvů, zpracovatelé, architekti apod.).

Vzhledem k rozmanitosti cílových skupin bylo nutné sdělovat různé informace v různé struktuře a hloubce, a proto nebyla vhodná konvenční reklamní média.

Místo nich bylo využito interaktivních PDF souborů a CD-ROM. Kampaň vedla k 20% zvýšení prodeje a obratu, což bylo o 8 % více, než bylo plánováno.

Tržní podíl značky Trevira se zvýšil od 5 do 41 % v závislosti na tom kterém trhu.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  13

2. Integrace marketingové komunikace

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  14

Integrace marketingové komunikace

Dnešní realita

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  15

Integrace marketingové komunikace

Dnešní realita

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  16

Integrace marketingové komunikace

Dnešní realita

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  17

Integrace marketingové komunikace

Jednotná marketingová komunikace

Takto by měl vypadat pečlivě koncipovaný komunikační mix

Jednotná marketingová komunikace

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  18

Integrace marketingové komunikace

Don Schulz, guru marketingové komunikace, míní, že přehnaná pozornost věnovaná internetu přinesla pouze desintegraci komunikace.

"Moje schránka je plná brožurek či pozvánek na akce slibující interaktivitu nového média, e-business a vše o elektronických médiích. Každá nabízí celkový obrázek internetu, webu, extranetu a intranetu a dalších netů, které na nás útočí ze všech stran.

Existuje nejeden nápad, jak to všechno může fungovat společně.

Nic moc se ale neví o tom, jak propojit existující programy a stávající zákazníky.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  19

Integrace marketingové komunikace

Za největší problém považuje to, že řada firem organizuje svou novou elektronickou komunikaci odděleně a izoluje ji od ostatních marketingových aktivit.

Pravdou je, že většina zákazníků ale nechce tyto "škatulky".

Neříkají, že když surfují, přestanou se zajímat o televizi, rozhlas, předplacené časopisy, vyhodí telefony a nepošlou jediný dopis.

Internet prostě nedokáže vybudovat masové povědomí o značce, na to je třeba správně použít všech ostatních nástrojů.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  20

Integrace marketingové komunikace

Internet zkrátka neumí to, co celými USA sledovaný pohár v americkém fotbale Super Bowl, kdy se desítky milionů lidí ve stejném okamžiku dívají na tentýž třicetisekundový spot firem Nike nebo Hallmark.

Velcí zadavatelé reklamy se stále snaží donutit internetové vydavatele, aby přistoupili na větší a komplexnější druhy reklam s vyšší kvalitou zvuku a pohybujícího se obrazu.

Reklamy na webu jsou dosud snadno přehlédnutelnézákazník má kontrolu nad vystavením se působení reklamy.

I tady ale musí fungovat selský rozum - značka se dá budovat na základě zkušeností, ne jen reklamy.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  21

Integrace marketingové komunikace

Hvězda průmyslového elektronického obchodu, firma Cisco Systems, vynakládá prostředky raději na celostránkovou inzerci v časopise Wall Street Journal než na proužkovou reklamu - bannery.

Firma Dell, která realizuje 50 % obchodních transakcí on-line, patří mezi největší inzerenty v technických časopisech a platí přes 200 milionu dolarů za reklamní kampaně téměř výhradně v televizi.

Firma Procter & Gamble vytvořila Pampers.com jako poradní centrum pro budoucí rodiče. Stránka nabízí výsledky výzkumu, zábavu, poučení a diskusi nejen o plenkách.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  22

Integrace marketingové komunikace

 

Jednotná (integrovaná) marketingová komunikace (IMC)

je koncepce, jejímž cílem je sladit a koordinovat veškeré firemní komunikační aktivity.

zaměřuje se na:

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  23

Integrace marketingové komunikace

Marketingový mix a integrovaná marketingová komunikace

Marketingový mix a integrovaná marketingová komunikace

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  24

Integrace marketingové komunikace

Porovnání klasické a integrované komunikace

Klasická komunikace Integrovaná komunikace
Zaměřená na akvizici, prodej

Masová komunikace
Monolog, jednostranná komunikace
Informace jsou vysílány
Informace jsou předávány

Iniciativa je na straně vysílajícího
Přesvědčování
Účinek na základě opakování
Ofenzivnost

Obtížný prodej
Vlastnosti značky
Orientace na transakci
Změna postrojů

Moderní, přímočará, masivní
Zaměřená na udržování trvalých vztahů

Selektivní komunikace
Dialog, dvoustranná komunikace
Informace na vyžádání
Informace - samoobsluha

Příjemce přebírá iniciativu
Informace jsou poskytovány
Účinek na základě konkrétních informací
Defenzivnost

Snadný prodej
Důvěra ve značku
Orientace na vztahy
Spokojenost

Postmoderní, cyklická a fragmentární

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  25

Integrace marketingové komunikace

 

Integrace nástrojů vede k dalším pozitivním efektům v různých směrech, například:

 • Prodejní tým má mnohem snadnější pozici, pokud jsou výrobek nebo firma dobře známy díky sponzorování nebo reklamě.
 • Komunikace v obchodě nebo nákupním místě bude účinnější, bude-li konzistentní s reklamou.
 • Podpůrná kampaň bude všeobecně úspěšnější, spojí-li se s reklamou.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  26

Integrace marketingové komunikace

 

 • Přímá rozesílka bude účinnější, bude-li připravena a realizována spolu s reklamní kampaní zaměřenou na povědomí zákazníka a kampani podporující prodej.
 • Public relations, reklama a sponzorování dohromady vytvářejí synergický efekt v oblasti image firmy.
 • Návštěvnost webových stránek firmy se zvýší, budou-li inzerovány v reklamě.
 • Reklama v souvislosti s výstavami a veletrhy bude efektivnější, pokud návštěva stánku bude spojena s nějakou výhodou.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  27

Integrace marketingové komunikace

 

Firemní identita

Monolitní identita

celá firma se představuje jednotně. Společnosti jako IBM, McDonaldsBP jsou vhodnými příklady tohoto typu identity.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  28

Integrace marketingové komunikace

Firemní identita

Řízená identita

 • pobočky firmy mají svou vlastní identitu a styl,
 • mateřská organizace je vždy zřetelně vidět v pozadí.
 • příkladem mohou být General Motors, Danone, Kraft.

Značková identita

 • každá divize či dokonce výrobek mají svou vlastní identitu a styl,
 • různé výrobkové řady ve firmě jakoby nemají nic společného.
 • příkladem může být Procter&Gamble.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  29

Integrace marketingové komunikace

Faktory vedoucí k integrované komunikaci

Nové trendy podtrhují nezbytnost integrovat komunikaci:

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  30

Integrace marketingové komunikace

Faktory vedoucí k integrované komunikaci

Nové trendy podtrhují nezbytnost integrovat komunikaci:

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  31

Integrace marketingové komunikace

Televizní pořad zavede diváky do obchodního domu, kde upozorňuje na nejnovější módní trendy.

V jistém okamžiku pořad zacílí pozornost diváků na značku sponzora programu.

Na konci programu se divák dozví informace pouze o daném sponzorovi a také má možnost objednat si katalog, kde najde mnohem více o produktech.

Podobně studio Walt Disney sponzoruje ukázky nových zábavních filmů.

Na konci programu je "odhalen" sponzor - firma Buena Vista (distribuční společnost Disneových filmů).

Většina zákazníků pochopitelně nic netuší o spojení mezi Disney a Buena Vista.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  32

Integrace marketingové komunikace

Jiným příkladem kreativní komunikace prostřednictvím televize je spojení informací s obchodem pod novým pojmem "informercial" (information + commercial) neboli reklama procházející celým programem.

V průběhu informativní části programu je prezentován produkt a zákazník je nabádán k objednávce po telefonu.

Tento typ reklamy výrazně orientované na chování se snaží během třiceti minut překonat disproporci mezi neznalostí produktu a jeho následným objednáním.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  33

Integrace marketingové komunikace

Velmi krátká reklama

Americká firma Master Lock zveřejnila reklamu, kterou nelze vypnout a není možné ji ignorovat, protože trvá pouze sekundu.

Cílem této mimořádně krátké reklamy bylo zamezit divákům možnost přepnout na jiný televizní kanál.

Ačkoli lze pochybovat, zda je možné během tak krátké doby předat nějaké informace, v Master Lock byli přesvědčeni, že to lze za předpokladu, že reklamní agentura, její logo nebo image jsou dobře známé.

V rozmezí června a srpna odvysílala společnost Master Lock 400 sekund této reklamy. Jiná podobná kampaň není známa.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  34

Integrace marketingové komunikace

Reklama pro zvířata

V lednu 1999 byla na britském televizním kanálu ITV odvysílána první reklama pro zvířata.

Agentura představila v médiích Whiskas a zároveň požádala Angličany, aby pozorovali odezvu u svých zvířátek.

Podle tohoto prvního testu 60 % koček zpozornělo, když slyšely zvuky, které vydávaly myši nebo ptáci, některé kočky šly dokonce k televizi a očichávaly a dotýkaly se obrazovky.

Cíl reklamní agentury Saatchi & Saatchi byl dosažen. "Prodat těm, kteří to nebudou jíst, a nasytit ty, kteří to nebudou kupovat".

Průzkumové oddělení Whiskas bylo zavaleno odpověďmi a dotazy - mimo jiné i od japonských výrobců, kteří měli zájem o rozšíření kampaně na jejich trh.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  35

Integrace marketingové komunikace

 

Úrovně integrace mohou být také definovány následovně:

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  36

Integrace marketingové komunikace

 

Harmonizace veškeré komunikace se všemi cílovými skupinami

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  37

Integrace marketingové komunikace

Bariéry integrované komunikace

Bariéry integrované komunikace

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  38

Integrace marketingové komunikace

 

Studie komunikace

Studie o firemní, marketingové a interní komunikaci ve 313 firmách v šesti evropských zemích, ukazuje, že mnoho firem ve většině uvedených zemích intenzivně využívá různé nástroje komunikačního mixu.

75 % firem je za komunikační aktivity odpovědný jeden ředitel, v 32 % je to marketingový manažer.

V průměru 3,38 manažerů je zapojeno do komunikačních aktivit.

Autoři dospívají k závěru, že roste důležitost interní komunikace.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  39

Integrace marketingové komunikace

 

Studie komunikace


Nástroje Belgie Německo Francie Itálie Španělsko Velká
Británie
Marketing reklama
podpora prodeje
PR
přímý marketing
sponzorování
64,9
62,2
56,8
59,5
32,4
96,8
93,7
90,5
66,7
44,4
83,3
66,7
57,4
57,4
24,1
79,6
73,5
55,1
28,6
44,9
77,4
64,5
45,2
64,5
45,2
92,4
87,3
51,9
58,2
32,9
Firemní PR
reklama
sponzorování
75,7
48,6
48,6
96,8
74,6
69,8
74,1
70,4
40,7
83,7
61,2
67,3
90,3
87,1
41,9
75,9
82,3
44,3
Interní komunikace 86,6 85,7 85,2 75,5 71,0 84,8

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  40

3. Tvorba komunikačního mixu

 

Firma Avon vydává nejvíce zdrojů na osobní prodej a přímý marketing, zatímco společnost Revlon investuje nejvíce do spotřebitelské reklamy.

Compaq Computer se spoléhá na reklamu a podporu maloobchodu, zatímco Dell Computer praktikuje přímý marketing.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  41

Tvorba komunikačního mixu

 

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  42

Tvorba komunikačního mixu

 

Strategie "push"

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  43

Tvorba komunikačního mixu

 

Strategie "pull"

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  44

Tvorba komunikačního mixu

Komunikační strategie "push" a "pull"

Komunikační strategie push a pull

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  45

4. Mezinárodní komunikační strategie

IBM Global Services

Některé globální firmy využívají po celém světě stejných reklamních témat.

Firma IBM Global Services rozšířila po celém světě svůj slogan "Jsme lidé, kteří přemýšlejí. Jsme lidé, kteří své myšlenky uskutečňují. Jsme lidé, kteří dokáží vyřešit váš problém!

Barvy

Často je nutno měnit barvy.

Růžová barva v Latinské Americe asociuje smrt, bílá je v Japonsku barvou smuteční, zelená je Malajsii spojována s malárií.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  46

Mezinárodní komunikační strategie

 

Když firma Heinz Pet Food uvedla na ruský trh potravinový výrobek pro kočky 9 Lives, využila standardizovanou reklamu se svým osvědčeným kocourem Morrisem.

Brzy se ale ukázalo, že tento kocour není na ruském trhu dobře přijat a že Rusové by dali přednost nějaké mohutnější kočce, která by "vypadala zdravěji".

V reklamě i na obalech konzerv byla posléze využita nová kočka.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  47

Mezinárodní komunikační strategie

 

Někdy je třeba změnit i samotné názvy výrobků.

Ve Švédsku musela firma Helene Curtis změnit název svého šamponu Every Night Shampoo na Every Day Shampoo (šampon pro každý den), protože lidé si tu myjí vlasy spíš ráno než večer.

Firma Kelloggs musela ve Švédsku rovněž změnit název svých cereálií Bran Buds, protože v rychlé výslovnosti dochází ke kuriózní záměně (farmář, který shořel).

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  48

5. Otázky k zamyšlení

 

 1. Na příkladech uveďte, co zahrnuje marketingová komunikace.
 2. Na koho je zaměřena a jak probíhá přímá komunikace?
 3. Kdy se využívá masová komunikace a jaké jsou její nástroje?
 4. Uveďte příklady na co se může zaměřovat komunikace zaměřená na image.
 5. K čemu slouží komunikace zaměřená na aktivity?
 6. Jaké jsou hlavní problémy masové komunikační kampaně?
 7. Popište současný stav v oblasti marketingové komunikace. Doplňte o příklady.
 8. Schématicky načrtněte, jak má být správně složena marketingová komunikace.

 

 06. Tvorba komunikační strategiehalek.info – 25.05.2024, 01:00:55strana  49

Otázky k zamyšlení

 

 1. Vysvětlete na příkladu, co znamená integrovaná marketingová komunikace?
 2. Proveďte srovnání běžné a integrované marketingové komunikace.
 3. Uveďte příklady, jak se mohou nástroje integrované marketingové komunikace vzájemně pozitivně ovlivňovat?
 4. Na příkladech uveďte, jak může být pojata firemní identita a co to je.
 5. Popište jednotlivé stupně integrace marketingové komunikace.
 6. Co představuje bariéry integrované komunikace?
 7. Na příkladu vysvětlete použití strategie protlačení poduktu.
 8. Na příkladu vysvětlete použití strategie protažení produktu.

 

(i) Konec výpisu prezentace.