[halek.info] Prezentace k přednáškám z předmětu PRODEJ A REKLAMA

08. Reklamní kampaň

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  úvod


Úvod

Aby bylo možné posuzovat výsledky reklamních kampaní a vyvarovat se chyb a nedostatků, bylo vytvořeno mnoho různých hodnotících metod

Na základě výsledků hodnocení se vytvářejí metody a předpoklady, jak vytvořet efektivní a úspěšné reklamní kampaně pro jednotlivé účely.

Detailně se pak zaměříme na metody a praktické postupy uplatňované přímým marketingem a přímou reklamou.

Odkazy

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  01

1. Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Následné testování reklamy

je testem efektivnosti reklamy po jejím umístění v médiu.

rozlišujeme tři typy následných testů:

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  02

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Test rozpoznání

Zákazníci, kteří sdělí, že četli určité časopisy, jsou dotazováni tak, že se časopis náhodně otevře na určité straně a ke každému z inzerátů jsou kladeny určité otázky.

Postup vede ke stanovení tří percentuálních skupin u každého inzerátu:

 • povšimli si: procento čtenářů, kteří viděli daný inzerát,
 • viděli/asociovali: procento čtenářů, kteří si všimli produktu a značky,
 • procento čtenářů, kteří přečetli alespoň polovinu inzerátu.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  03

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Test rozpoznání

Z výsledků starch testůvyplývá:

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  04

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Test zapamatování

Testem zapamatování, který se používá pro audiovizuální spoty, je test DAR (Day After Recall - zapamatování den poté).

V tomto testu je telefonicky dotazováno několik lidí na to, jaké spoty o určité kategorii produktů viděli v televizi nebo slyšeli v rozhlase během předcházejícího dne.

Ve druhé fázi je zmíněno jméno značky a respondent by měl sdělit, zda si pamatuje, byla-li značka v reklamě uvedena či nikoli.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  05

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Měření chování

 

Testy zapamatování a rozpoznání

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  06

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Limity následného testování

Limity následného testování

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  07

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Hodnotící výzkum reklamní kampaně

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  08

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Hodnotící výzkum reklamní kampaně

Měření povědomí TOMA se provádí telefonickým testem bez pomoci, kdy je zákazník tázán, která značka v určité kategorii produktů je pro něj na prvním místě.

Dále je dotazován, zda může jmenovat jiné značky v dané kategorii.

O reklamní kampani se nehovoří, ale srovnáním povědomí před a po kampani lze měřit efekty ve vztahu k povědomí o značce.

Také lze měřit míru povědomí o konkurenčních značkách, což může sloužit jako kontrolní měření

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  09

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Hodnotící výzkum reklamní kampaně

Trackingové studie

Skupina náhodně vybraných zákazníků dostává v pravidelných intervalech (např. každé tři měsíce) standardizovaný soubor otázek.

Výsledky pak ukazují změny pozice značky a konkurenčních produktů v průběhu sledované doby a účinky realizovaných kampaní. I zde vyvstává problém interpretace, typický pro všechna měření před a po. Efekt kampaně nelze oddělit od ostatních vlivů.

Zhoršující se image může být výsledkem špatné kampaně, zvýšení cen, špatné publicity, akcí konkurence, nevhodné podpory prodeje nebo distribuční strategie.

Také je zřejmé, že skutečné efekty reklamní kampaně jsou viditelné až po určité době.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  10

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie

Na českém trhu jsou takové studie k dispozici zejména pro potraviny a nealkoholické nápoje, pivo, kosmetiku, volně prodejné léky a potravinové doplňky, bankovní a pojišťovací služby, telekomunikace a internet a také tištěná i elektronická média.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  11

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie

Například výstupy studie OTC Track, s jejíž pomocí Faktum Invenio mapuje dopady komerční komunikace na trhu volně prodejných léčiv, přinášejí díky týdenní frekvenci sběru dat informace o reakci spotřebitelů na zahájení každé nové kampaně ve sledované výrobkové skupině a umožňují sledovat závislost mezi průběhem výdajů na reklamu a odezvou této reklamy samostatně pro každou kampaň, která se na českém trhu odehraje.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  12

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie

Řetězec supermarketů "Udělej si sám" zahájil rozhlasovou kampaň. Obchodní výsledky jsou uvedeny níže.

2003 2004 2005 2006
Prodeje 100 139 188 224
Roční růst prodeje +39 % +36 % +19 %
Počet transakcí 100 130 171 194
Výše účtu 100 107 110 116

Na první pohled skutečně skvělé výsledky. Avšak vezmeme-li v úvahu zvýšení počtu supermarketů, pak bude obrázek poněkud odlišný.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  13

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie


2003 2004 2005 2006
Prodeje 100 131 158 183
Roční růst prodeje +31 % +21 % +15 %
Počet transakcí 100 128 165 189
Výše účtu 100 106 110 118

Výsledky jsou stále ještě skvělé, ale již o něco méně než v prvním případě, kdy jsme nevzali v úvahu rozšíření distribuční sítě.


 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  14

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie

Předpokládejme, že dvě konkurenční značky dosáhly níže uvedených výsledků komunikačních kampaní:

Značka A Značka B
Míra povědomí 70 % 20 %
Míra vyzkoušení 40 % 20 %
Míra přijetí 10 % 70 %

Obě značky dosáhly díky kampani stejných výsledků: 2,8 % cílové skupiny se stalo loajálními ke značce, ale zkoumané tři indikátory ukazují mnohem diferencovanější obraz.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  15

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Trackingové studie

Značka B nebyla úspěšná při zvyšování povědomí o značce a zájmu o vyzkoušení. Dalo by se z toho dovodit, že komunikační kampaň nebyla úspěšná.

Cílem marketingové strategie však bylo posílení loajality, tedy docílení co nejčetnějšího vyzkoušení.

Značka A měla komunikační kampaň úspěšnou, ale něco asi nebylo v pořádku s marketingovou strategií. Možná, že produkt byl špatné kvality, cena byla příliš vysoká nebo byla nevhodná distribuce.

Možná byl produkt luxusní a v tom případě je vyzkoušení důležitější než opakovaný nákup.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  16

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Předpoklady efektivní reklamy

Reklama, na které byla dívka s nádherným poprsím a tomu vévodil text: "Ty naše kozičky český".

Potlačovala výrobce a celá kampaň skončila neslavně, protože nikdo pořádně nezaregistroval, jaký výrobek je propagován.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  17

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Předpoklady efektivní reklamy

Nevalně dopadla i kampaň na Velkopopovického kozla se slogany "Vychutnej si svého kozla" a "Už jsi měla kozla".

Zákazník rychle zareagoval, vyměnil agenturu a ta přišla s kampaní "Jen ten vrchní je takový divný".

Stala se z ní báječná kreativní kampaň, která se dostala do síně slávy české reklamy. A Velkopopovické pivo překonalo prodejní krizi.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  18

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Předpoklady efektivní reklamy

Spojení strategie a kreativity v efektivní reklamě

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  19

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Co všechno měříme?

Co měříme u dosahu působení reklamní kampaně ukazuje následující obrázek.

Meření dosahu reklamní kampaně

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  20

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Co všechno měříme? Mediální ukazatele.

Rating (míra sledovanosti)

 • procentuální část cílové skupiny sledující médium, program, spot, inzerát apod. v určitém časovém úseku.
 • hodnota se pohybuje od 0 (nikdo) do 100 (celá cílová skupina).

Share (podíl)

 • tržní podíl cílové skupiny za určitý časový úsek.
 • v praxi se sleduje audience share (například podíl osob, které se v tu doby dívaly na televizi), share of sale nebo share of market (počet prodaných jednotek)share of voice (podíl na komunikačních nákladech značky)
 • hodnota se opět pohybuje od 0 do 100.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  21

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Reach (dosah)

 • procento lidí z cílové skupiny, které bude v průběhu kampaně vystaveno jednou nebo vícekrát reklamnímu sdělení.

Net reach

 • celkový zásah (pokrytí) cílové skupiny médiem nebo kampaní.
 • dílčími ukazateli jsou:
  • daily reach - udává podíl nebo počet osob z cílové skupiny zasažených médiem v konkrétním dnu,
  • weekly reach - udává podíl či počet osob zasažených v konkrétním týdnu.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  22

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

GRP (gross rating point)

 • kumulativní pokrytí, celková suma ratingů za období, kampaň, médium.
 • odpovídá celkovému počtu kontaktů cílové skupiny (včetně duplikace). Určuje sílu kampaně.
 • v praxi se počítá jako průměrné procento sledovanosti (poslechovosti) v dané cílové skupině vynásobené počtem opakování.

OTS/H (oportunity to seelhear)

 • průměrný počet kontaktů jedinců z cílové skupiny s reklamním sdělením za určité období (zahrnují se pouze lidé, kteří se s kampaní setkali alespoň jednou).

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  23

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

CPT (cost per thousand)

 • cena za tisíc kontaktů cílové skupiny se sledovanou komunikací za období, kampaň, médium.
 • cenovým základem bývá třicetisekundový spot, u tiskového média celá strana.

CPP (cost per point)

 • cena za jeden bod cílové skupiny

Afinita (poměr)

 • index cílové skupiny k základní populaci (čím je index větší, tím je pořad pro cílovou skupinu vhodnější).

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  24

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Frekvence

 • průměrný počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období.

Frekvence četnosti/sledovanosti

 • udává, jak často čte čtenář daný titul nebo sleduje určité elektronické médium.

ATS (average time spent)

 • čas, který průměrný jedinec strávil sledováním média

Čtenost naposledy

 • udává (v procentech), kolik čtenářů si poslední číslo daného titulu přečetlo.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  25

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Počet čtenářů na jeden titul

 • vyjadřuje (v průměrném čísle), kolik čtenářů si přečte daný titul.
 • tento ukazatel lze vztáhnout i na konkrétní jedno číslo daného titulu.

Vydaný náklad daného titulu

 • vyjadřuje, v jakém nákladu vydavatel daný titul vydal.
 • sleduje se v delších časových řadách.

Prodaný náklad daného titulu

 • vyjadřuje část vydaného nákladu, která se prodala.
 • sleduje se v delších časových řadách.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  26

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Měření dopadu reklamní kampaně

Měření dopadu reklamní kampaně

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  27

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Měření dopadu reklamní kampaně

Pokud jde o dopad kampaní, užíváme v praxi dva typy ukazatelů:

Znalost reklam

je základem pro vyhodnocení komunikačních kampaní. Kdo reklamu nezná, může jí být jen obtížně ovlivněn.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  28

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Rozpoznání reklam a zapamatování nebo zpětné vybavení

 • je zaměřeno na zjišťování, jak si lidé spojují reklamu se značkou nebo s produktem, který reklama komunikuje.

Ukazatel líbivosti reklamy

 • je důležitý z hlediska působení na emoce člověka.
 • zjišťuje, co se na reklamě líbí a nelíbí, i když to samo o sobě nemusí znamenat působení na postoje či chování.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  29

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Ukazatel porozumění

 • zaměřen na zjištění, do jaké míry a jaká část cílové skupiny pochopila sdělení, které reklama o značce nebo produktu komunikuje.
 • jde o ovlivňování racionální stránky působení reklamní kampaně. u potravin a potravinových doplňků může jít např. o apely týkající se zdraví, u kosmetiky o neškodné působení produktu.

Důvěryhodnost reklamy

 • jde o zjištění, jaká část cílové skupiny důvěřuje jednotlivým sdělením a do jaké míry se respondenti identifikují se sdělovacími obsahy, s osobami a dějem reklamy.
 • jaká je frekvence určitých názorů, pocitů a postojů, ale i subjektivní interpretace prvků dané reklamy.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  30

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

 

Komunikační kampaně obvykle usilují o změny, příp. alespoň o zachování stávajícího stavu v těchto dimenzích:

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  31

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

Jedna z nejznámějších světových značek Marlboro byla kdysi určena pouze ženám.

Ty však tyto cigarety odmítly, neboť v poválečné Americe se konečně staly rovnoprávnými s muži, a tak chtěly kouřit to, co jejich partneři, a ne nějaké cigarety s rudým kroužkem, který měl maskovat otisk rtěnky. Byl to absolutní propadák.

Legendární textař Leo Burnett tehdy zpracoval pro P. M. kampaň s námořníkem coby chlapákem nabízejícím Marlboro. Pád se zastavil a prodej začal stoupat. Ale Leo nebyl spokojen a vymyslel kovboje jako symbol volnosti a mužnosti. Marlboro man, Marlboro country, koně, ohně, ferrari.

Dnes byste značku Marlboro nezaplatili. Má mnohamiliardovou dolarovou hodnotu.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  32

Reklamní kampaň - realizace a vyhodnocení

10 top značek ve světě


Pořadí Značka Rating 2006
(v tis. USD)
1. Coca-cola (USA) 67 000
2. Microsoft (USA) 56 926
3. IBM (USA) 56 201
4. GE (USA) 48 907
5. Intel (USA) 32 319
6. Nokia (Finsko) 30 131
7. Toyota (Japonsko) 27 941
8. Disney (USA) 27 848
9. McDonald's (USA) 27 501
10. Mercedes Benz (Německo) 21 798

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  33

2. Přímý marketing, přímá reklama

Přímý marketing

takové marketingové aktivity, kdy se pokoušíme dosáhnout zákazníky přímo nebo které umožňují, aby oni dosáhli nás.

přenáší reklamní sdělení přímo k existujícímu nebo budoucímu spotřebiteli tak, aby vyvolalo okamžitou reakci. Také zahrnuje databáze respondentů.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  34

Přímý marketing, přímá reklama

 

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  35

Přímý marketing, přímá reklama

Cíle a cílové skupiny přímé marketingové komunikace

Cíle a cílové skupiny přímé marketingové komunikace

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  36

Přímý marketing, přímá reklama

Přímý prodej

Podpora prodeje a distribuce

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  37

Přímý marketing, přímá reklama

Média a nástroje přímého marketingu

Média a nástroje přímého marketingu

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  38

Přímý marketing, přímá reklama

Tištěná inzerce s možností přímé reakce

Tento typ inzerce je:

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  39

Přímý marketing, přímá reklama

Interaktivní televize

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  40

Přímý marketing, přímá reklama

Interaktivní televize

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  41

Přímý marketing, přímá reklama

Teletext

Přímé zásilky, direkt mail, adresované dopisy

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  42

Přímý marketing, přímá reklama

Příležitosti přímé reklamy

pro jejich využití se sestavuje direkt marketingový kalendář:

 • nejvýznamnější svátky - Nový rok, Velikonoce, Vánoce, Mikuláš,
 • dovolené, změny ročních období,
 • změny cen, doprodej, sezónní slevy,
 • den otevřených dveří, dárky, prohlídka,
 • dětská slavnost, den dětí, vysvědčení, začátek školního roku,
 • jmeniny - především nejznámější: Václav, Josef, Anna, Marie?,
 • jubileum zákazníka, jubileum obchodu,
 • kuchařská soutěž, ochutnávky, přehlídka pokrmů, nápojů,
 • nová prodejna, nové výrobky, rozšíření služeb,

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  43

Přímý marketing, přímá reklama

Příležitosti přímé reklamy

pro jejich využití se sestavuje direkt marketingový kalendář:

 • zkušební předvádění, poradenská služby, instruktáže, školení,
 • pozvánka na veletrh nebo výstavu,
 • předvádění zručnosti řemeslníků, výtvarníků,
 • setkání seniorů se slosováním, společenský večer,
 • soutěže a módní přehlídky,
 • týden aktivní péče o zdraví, nového stylu života,
 • výstava květin, uměleckých děl, prací žáků, studentů,
 • podepisování knih, beseda se spisovatelem, umělci, sportovci,
 • zkušební jízdy, změna adresy provozovny, nová instalace.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  44

Přímý marketing, přímá reklama

Telemarketing

jakákoliv měřitelná činnost využívající telefon, jejímž cílem je pomoci nalézt, získat a rozvíjet vztah se zákazníkem.

 Generování prodejePodpora prodeje
In-bound telemarketing (zaměřený dovnitř)Převzetí objednávekInformace o produktu
a firmě
Služby zákazníkům
Služba pro stížnosti
Out-bound telemarketing(zaměřený ven)Prodej po telefonuSjednávání schůzek pro 
prodejce
Oslovování nových
zákazníků
Aktualizace obchodní
databáze
Podpora marketingové
komunikace
Podpora obchodního ruchu
Telefactoring

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  45

Přímý marketing, přímá reklama

Databázový marketing

shromáždění vnitřně provázaných údajů o současných a potenciálních zákaznících, které jsou podkladem pro různé analýzy, individuální selekci, segmentaci, udržování zákazníků, loajalitu a servisní podporu.

Databáze by měla minimálně obsahovat:

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  46

Přímý marketing, přímá reklama

Databázový marketing

Marketingová databáze

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  47

Přímý marketing, přímá reklama

Pět potenciálních nedostatků marketingových databází

 1. Nekomplexnost: některé údaje chybí, což může být vyvoláno špatným postupem při shromažďování nebo kompilací z různých zdrojů,
 2. Údaje jsou zastaralé nebo neplatné: některé údaje ztrácejí rychle svou platnost (pozice ve firmě),
 3. Nespolehlivost: některé údaje mohou být nesprávné díky nevěrohodnosti zdroje (smyšlená jména a adresy),
 4. Nesourodost: určité údaje se nemění automaticky (telefonní čísla, která se nemusí měnit při změně adresy),
 5. Duplicita: mohou být násobně ukládány identické informace z různých zdrojů.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  48

Přímý marketing, přímá reklama

Marketing vztahů, relationship marketing

Harley Davidson vytvořil klub vlastníků těchto motocyklů, který má po celém světě dvě stě tisíc členů.

Kromě motocyklů firma nabízí také pojišťovací programy, služby cestovní kanceláře, havarijní silniční servis, dva časopisy, soutěže členů a 750 místních poboček.

Firma Nestlé zase pravidelně posílá informace mladým maminkám, zaměstnává kvalifikované odborníky na správnou výživu, kteří obsluhují telefonní linky poskytující servis, a provozuje řetězec dětských kaváren nabízející stravování rodin mimo domov.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  49

3. Otázky k zamyšlení

 

 1. Jaké typy následných testů reklamního sdělení známe?
 2. Jaký je rozdíl mezi následným testováním a hodnotícím výzkumem reklamní kampaně? Uveďte na příkladu.
 3. Co jsou a k čemu se využívají trackingové studie?
 4. Jaké jsou předpoklady efektivní reklamní kampaně?
 5. Popište výsledné efekty spojení strategie a kreativity v reklamní kampani.
 6. Co vyjadřují mediální ukazatele share a rating?
 7. Vyjmenujte, jaké znáte mediální ukazatele, uveďte příklady.
 8. Jaké znáte mediální ukazatele pro tištěná média.

 

 08. Reklamní kampaňhalek.info – 25.05.2024, 01:25:58strana  50

Otázky k zamyšlení

 

 1. Uveďte ukazatele měření dopadu reklamní kampaně.
 2. Jaké mohou být cíle reklamní kampaně? Uveďte příklady.
 3. Definujte současné pojetí přímého marketingu.
 4. Jaké jsou cíle a cílové skupiny přímého marketingu?
 5. Uveďte příklady přímého prodeje.
 6. Uveďte příklady nástrojů přímého marketingu.
 7. Jaké výhody poskytuje interaktivní televize?
 8. Co představuje a jaké je vužití databázového marketingu?

 

(i) Konec výpisu prezentace.