E-ZDROJE

Na této stránce jsou zcela ZDARMA ke stažení plné verze publikací v elekronické podobě.

PREDICTING FINANCIAL DISTRESS IN COMPANIES USING THE ORIGINAL CCB BANKRUPTCY MODEL

Predicting Financial Distress in Companies Using the Original CCB Bankruptcy model

Anotace: The publication is focused primarily on the possible modifications / applications of financial analysis methods. Author's adjustments / adaptations of the procedures for financial and analytical assessment of data reported by business entities are accompanied by the presentation of his own model. The present text provides an analysis / description of the model called Come Clean Bankruptcy (CCB for short). The construction of the model is a result of the author’s personal belief that there is a need for such model. The conclusions resulting from the application of the CCB indicator have not yet been comprehensively presented in the professional literature.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-1-9993071-8-9

Formát: PDF, 294 stran

Rok vydání: 2021 (první vydání)

REKLAMA, SPONZORING, CENA OBVYKLÁ, ZNALECKÉ DOKAZOVÁNÍ

Reklama, sponzoring, cena obvyklá, znalecké dokazování

Anotace: Jedinečná komplexní publikace, jako druhá svého druhu popisuje propojení reklamy, sponzoringu, ceny obvyklé a nově znaleckého dokazování. Zacílení je na instituce, které se v rámci svých kompetencí zabývají problematikou ceny obvyklé v širších souvislostech. Jedná se o Soudy, Státní zastupitelství, Policii ČR, Správce daně, Celní správu. Text najde uplatnění současně u podnikatelů a široké odborné i laické veřejnosti. Autor prezentuje vlastní metodologický pohled na výpočet ceny obvyklé formou Axiomu Éta, doplněný o koeficienty aktivit, který dokumentuje na praktických příkladech.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-270-9122-5

Formát: PDF, 339 stran

Rok vydání: 2020 (první vydání)

MARKETING, REKLAMA, CENA OBVYKLÁ

Marketing, reklama, cena obvyklá

Anotace: Jedinečná komplexní publikace, která se jako první svého druhu věnuje propojení marketingu, reklamy a ceny obvyklé. Zacílení je na instituce, které se v rámci svých kompetencí zabývají problematikou ceny obvyklé v širších souvislostech. Jedná se o Soudy, Státní zastupitelství, Policii ČR, Správce daně, Celní správu. Text najde uplatnění současně u podnikatelů a široké odborné i laické veřejnosti. Autor prezentuje vlastní metodologický pohled na výpočet ceny obvyklé formou Axiomu Éta a propracované postupy dokumentuje na praktických příkladech.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-270-3926-5

Formát: PDF, 368 stran

Rok vydání: 2018 (první vydání)

NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE VALUATION PROCESS

Non-financial indicators in the valuation process

Anotace: This publication is motivated by the need to make NON-FINANCIAL indicators more accessible to and clearer for both general public and experts, especially because of the rapid expansion of non-financial indicators and a complete absence of publications that would cover the topic. The author wishes to present, in a popularising manner, an overall summary plus examples from practice rather than compete with the many highly valued research works discussing specific topics or present any new theory on non-financial indicators.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9935191-2-3

Formát: PDF, 114 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

NEFINANČNÍ UKAZATELE

Nefinanční ukazatele

Anotace: Měření nefinančních ukazatelů podniku je novou praxí, která je patrná zejména v posledním desetiletí. Nezbytnost zahrnutí nefinančních stránek do hodnocení podniku si vynutil ekonomický vývoj, během kterého se prostředí většiny podniků, charakteristické vysokou stabilitou vnitřních i vnějších podmínek, změnilo na vysoce nestabilní prostředí s globální konkurencí a rychlým technologickým pokrokem.

Publikace definuje pojmy z oblasti nefinančních ukazatelů tj. kritické faktory úspěchu (CSF), klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a návaznost mezi nimi včetně příslušných příkladů. Takřka polovina publikace je zaměřena na hodnotící systémy, rozděluje je do kategorií a uvádí modelové příklady.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9300-8

Formát: PDF, 103 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

MANAGEMENT A MARKETING

Management a marketing

Anotace: Předkládaná publikace se snaží nabídnout praktický a ucelený pohled na oblast managementu a marketingu, a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část (kapitoly jedna až osm) je věnována managementu, kdy vedle základních přístupů a pojmů jsou rozebrány jednotlivé manažerské funkce – plánování, organizování, vedení lidí a motivace, kontrolování a rozhodování. Druhá část (kapitoly devět až devatenáct) svým uspořádáním propojuje celkovou problematiku marketingu, zejména jeho základní procesy a nástroje. Text je protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti.

Publikace je koncipována jako studijní materiál pro studenty, s jeho textem se ale mohou seznámit všichni zájemci o oblast základů managementu a marketingu.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9723-5

Formát: PDF, 286 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

KARUSELOVÉ OBCHODY

Karuselové obchody

Anotace: Publikace vznikla z potřeby zpřehlednit a zpřístupnit problematiku karuselových obchodů, resp. podvodů. Karuselovým obchodům se zejména v posledních několika letech dostává velké pozornosti, a to jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie. Zvýšená pozornost plně koresponduje s rostoucími úniky při výběru daní v oblasti z daně z přidané hodnoty, které jen za rok 2014 v České republice dosáhli objemu přes 90 miliard korun, právě díky karuselovým obchodům.

Cílem je podat základní přehledné informace popisované problematiky a pochopit princip funkce karuselových obchodů s využitelností při daňových řízeních, ekonomickém chování (rozhodování), ale i jako prevence proti potencionálnímu porušení daňových zákonů s následným možným trestním řízením.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-8316-0

Formát: PDF, 108 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

POJEM CENA OBVYKLÁ PO 1. LEDNU 2014

Pojem cena obvyklá po 1. lednu 2014

Anotace: Článek pro Trestněprávní revue se zaměřuje na interpretaci pojmu cena obvyklá v souvislosti se změnami právních předpisů, a to především z pohledu praktické aplikace těchto změn. Na základě provedené analýzy požadavků na cenu obvyklou kladených pak autor vytváří všeobecnou definici ceny obvyklé ve formě axiomu éta a na něj navazující schematickou metodiku stanovení ceny obvyklé vyhovující zákonným ustanovením i trestně-právní praxi, především v souvislosti s ekonomickým vyzněním judikátu Nejvyššího soudu č.j. 6 Tdo 545/2009. Součástí je i návod k praktické aplikaci zpracované metodiky na vybrané kategorie majetku, které jsou předmětem oceňování nejčastěji.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN:

Formát: PDF, 11 stran

Rok vydání: 2015

AXIOM ETA - A SCHEMATIC METHODOLOGY FOR SETTING THE STANDARD PRICE WITH RESPECT TO THE MARKET PRICE

Axiom Eta - a schematic methodology for setting the standard price with respect to the market price

Anotace: Cena obvyklá je odborným pojmem, který patří především do slovníku znalců a odhadců majetku, v praxi s ním ale pracuje celá řada dalších profesí od daňových úředníků po management firem. Poslední dobou je cena obvyklá rovněž pojmem často skloňovaným v médiích, a to díky probíhajícím soudním řízením známých ekonomických trestních kauz. Za účelem vyhodnocení užívání ceny obvyklé v oceňovací praxi byl zpracován i průzkum ve znalecké praxi.

Konečným výsledkem se stalo zformulování axiomu éta, jako definice nezbytných východisek pro stanovení ceny obvyklé a na jeho základě i vytvoření schematické metodiky pro stanovení ceny obvyklé v takové podobě, aby vyhovovala jak požadavkům kladeným na tento pojem zákonnými normami, tak i požadavkům na její použití vyplývajícím z oceňovací praxe. Obojí detailně vysvětluje tato publikace.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9928772-5-5

Formát: PDF, 64 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

EKONOMICKÉ ZNALECKÉ POSUDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABC

Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení ABC

Anotace: Publikace se zaměřuje na zpracování znaleckých posudků z oboru ekonomika v oblasti trestního stíhání ekonomické kriminality. Její autor se v úvodních pasážích zabývá úlohou a postavením znalce v trestním řízení a významem znaleckých posudků zpracovávaných při vyšetřování hospodářské a další ekonomické trestné činnosti. Právě oblast ekonomické kriminality prochází neustálým vývojem, a proto autor celý text postavil na velkém množství praktických příkladů a rovněž judikátů vztahujících se k této oblasti.

Publikace si klade za cíl podat ucelený přehled o postupu zadání znaleckých posudků, spolupráci orgánů činných v trestním řízení se znalci a rovněž o samotném způsobu zpracování ekonomických znaleckých posudků uvedeném právě na příkladech z autorovy znalecké praxe.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-48-0

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2013 (první vydání)

KRIZOVÝ MANAGEMENT, TEORIE A PRAXE

Krizový management, teorie a praxe

Anotace: Znalost problematiky krizového řízení je výhodou nejen pro řídící pracovníky na všech možných úrovních, ale je přínosem pro všechny, jejichž život, majetek a jiné hodnoty by mohl jakýkoliv krizový stav ovlivnit. Předkládaná publikace je zaměřena na problematiku krizového managementu a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí. Výklad v knize směřuje od obecných základů teorie řízení rizika a krize přes teoreticky i prakticky zaměřené pojednání až ke konkrétním příkladům, na nichž je možné dokladovat základní principy krizového řízení.

Vydání knihy si klade za cíl seznámit čtenáře s celou šíří poměrně komplexního tématu, které má v podnikové i státní sféře doplňující charakter.

Text je rozdělen do dvanácti kapitol. Úvodní části se věnují obecnými souvislostem krizového řízení, jeho historii, začlenění krizového řízení, znakům krize a jejím následkům. Navazující části čtenáře seznámí se základními hledisky řízení a vztahu risk managementu a krizového řízení, s možnými způsoby snižování krizových stavů a v neposlední řadě také s krizovým plánováním. Závěrečná, avšak nikoliv méně důležitá část se zaměřuje na krizovou komunikaci a legislativní pozadí řízení krizí. Záměrně je text protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti. Závěr knihy obsahuje celkem sedm souhrnných příkladů, v rámci nichž je dokladováno uplatnění poznatků krizového řízení.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA

ISBN: 978-80-89364-33-6

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2008 (první vydání)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI