FIM VÍTĚZSLAV HÁLEK

E-ZDROJE

Na této stránce jsou zcela ZDARMA ke stažení plné verze publikací v elekronické podobě.

NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE VALUATION PROCESS

Non-financial indicators in the valuation process

Anotace: This publication is motivated by the need to make NON-FINANCIAL indicators more accessible to and clearer for both general public and experts, especially because of the rapid expansion of non-financial indicators and a complete absence of publications that would cover the topic. The author wishes to present, in a popularising manner, an overall summary plus examples from practice rather than compete with the many highly valued research works discussing specific topics or present any new theory on non-financial indicators.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9935191-2-3

Formát: PDF, 114 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "NON-FINANCIAL INDICATORS IN THE VALUATION PROCESS" zdarma

 

NEFINANČNÍ UKAZATELE

Nefinanční ukazatele

Anotace: Měření nefinančních ukazatelů podniku je novou praxí, která je patrná zejména v posledním desetiletí. Nezbytnost zahrnutí nefinančních stránek do hodnocení podniku si vynutil ekonomický vývoj, během kterého se prostředí většiny podniků, charakteristické vysokou stabilitou vnitřních i vnějších podmínek, změnilo na vysoce nestabilní prostředí s globální konkurencí a rychlým technologickým pokrokem.

Publikace definuje pojmy z oblasti nefinančních ukazatelů tj. kritické faktory úspěchu (CSF), klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a návaznost mezi nimi včetně příslušných příkladů. Takřka polovina publikace je zaměřena na hodnotící systémy, rozděluje je do kategorií a uvádí modelové příklady.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9300-8

Formát: PDF, 103 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "NEFINANČNÍ UKAZATELE" zdarma

 

MANAGEMENT A MARKETING

Management a marketing

Anotace: Předkládaná publikace se snaží nabídnout praktický a ucelený pohled na oblast managementu a marketingu, a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část (kapitoly jedna až osm) je věnována managementu, kdy vedle základních přístupů a pojmů jsou rozebrány jednotlivé manažerské funkce – plánování, organizování, vedení lidí a motivace, kontrolování a rozhodování. Druhá část (kapitoly devět až devatenáct) svým uspořádáním propojuje celkovou problematiku marketingu, zejména jeho základní procesy a nástroje. Text je protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti.

Publikace je koncipována jako studijní materiál pro studenty, s jeho textem se ale mohou seznámit všichni zájemci o oblast základů managementu a marketingu.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-9723-5

Formát: PDF, 286 stran

Rok vydání: 2016 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "MANAGEMENT A MARKETING" zdarma

 

KARUSELOVÉ OBCHODY

Karuselové obchody

Anotace: Publikace vznikla z potřeby zpřehlednit a zpřístupnit problematiku karuselových obchodů, resp. podvodů. Karuselovým obchodům se zejména v posledních několika letech dostává velké pozornosti, a to jak na úrovni České republiky, tak i Evropské unie. Zvýšená pozornost plně koresponduje s rostoucími úniky při výběru daní v oblasti z daně z přidané hodnoty, které jen za rok 2014 v České republice dosáhli objemu přes 90 miliard korun, právě díky karuselovým obchodům.

Cílem je podat základní přehledné informace popisované problematiky a pochopit princip funkce karuselových obchodů s využitelností při daňových řízeních, ekonomickém chování (rozhodování), ale i jako prevence proti potencionálnímu porušení daňových zákonů s následným možným trestním řízením.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-260-8316-0

Formát: PDF, 108 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "KARUSELOVÉ OBCHODY" zdarma

 

POJEM CENA OBVYKLÁ PO 1. LEDNU 2014

Pojem cena obvyklá po 1. lednu 2014

Anotace: Článek pro Trestněprávní revue se zaměřuje na interpretaci pojmu cena obvyklá v souvislosti se změnami právních předpisů, a to především z pohledu praktické aplikace těchto změn. Na základě provedené analýzy požadavků na cenu obvyklou kladených pak autor vytváří všeobecnou definici ceny obvyklé ve formě axiomu éta a na něj navazující schematickou metodiku stanovení ceny obvyklé vyhovující zákonným ustanovením i trestně-právní praxi, především v souvislosti s ekonomickým vyzněním judikátu Nejvyššího soudu č.j. 6 Tdo 545/2009. Součástí je i návod k praktické aplikaci zpracované metodiky na vybrané kategorie majetku, které jsou předmětem oceňování nejčastěji.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN:

Formát: PDF, 11 stran

Rok vydání: 2015

Stáhnout e-knihu "POJEM CENA OBVYKLÁ PO 1. LEDNU 2014" zdarma

 

AXIOM ETA - A SCHEMATIC METHODOLOGY FOR SETTING THE STANDARD PRICE WITH RESPECT TO THE MARKET PRICE

Axiom Eta - a schematic methodology for setting the standard price with respect to the market price

Anotace: Cena obvyklá je odborným pojmem, který patří především do slovníku znalců a odhadců majetku, v praxi s ním ale pracuje celá řada dalších profesí od daňových úředníků po management firem. Poslední dobou je cena obvyklá rovněž pojmem často skloňovaným v médiích, a to díky probíhajícím soudním řízením známých ekonomických trestních kauz. Za účelem vyhodnocení užívání ceny obvyklé v oceňovací praxi byl zpracován i průzkum ve znalecké praxi.

Konečným výsledkem se stalo zformulování axiomu éta, jako definice nezbytných východisek pro stanovení ceny obvyklé a na jeho základě i vytvoření schematické metodiky pro stanovení ceny obvyklé v takové podobě, aby vyhovovala jak požadavkům kladeným na tento pojem zákonnými normami, tak i požadavkům na její použití vyplývajícím z oceňovací praxe. Obojí detailně vysvětluje tato publikace.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-0-9928772-5-5

Formát: PDF, 64 stran

Rok vydání: 2015 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "AXIOM ETA - A SCHEMATIC METHODOLOGY FOR SETTING THE…" zdarma

 

PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PODNIKU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO BANKROTNÍHO MODELU CCB

Predikce finanční tísně podniku na základě vlastního bankrotního modelu CCB

Anotace: Publikace vychází z odborné práce autora, ve které se zaměřil na konstrukci vlastního bankrotního modelu finanční analýzy. Na rozdíl od tradičních bankrotních modelů se model CCB snaží co nejvíce odrážet aktuální ekonomické aspekty bankrotu a rovněž proměnlivost současného ekonomického prostředí. Jeho konstrukce je založena na mnohaletém sledování vývoje u bankrotujících společností a vyhledání nejvýznamnější znaků, kterými lze hrozící bankrot rozpoznat. Cílem je představit tento model odborné veřejnosti a umožnit jeho širší rozšíření v praxi.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-50-3

Formát: PDF, 250 stran

Rok vydání: 2013 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "PREDIKCE FINANČNÍ TÍSNĚ PODNIKU NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO…" zdarma

 

EKONOMICKÉ ZNALECKÉ POSUDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABC

Ekonomické znalecké posudky v trestním řízení ABC

Anotace: Publikace se zaměřuje na zpracování znaleckých posudků z oboru ekonomika v oblasti trestního stíhání ekonomické kriminality. Její autor se v úvodních pasážích zabývá úlohou a postavením znalce v trestním řízení a významem znaleckých posudků zpracovávaných při vyšetřování hospodářské a další ekonomické trestné činnosti. Právě oblast ekonomické kriminality prochází neustálým vývojem, a proto autor celý text postavil na velkém množství praktických příkladů a rovněž judikátů vztahujících se k této oblasti.

Publikace si klade za cíl podat ucelený přehled o postupu zadání znaleckých posudků, spolupráci orgánů činných v trestním řízení se znalci a rovněž o samotném způsobu zpracování ekonomických znaleckých posudků uvedeném právě na příkladech z autorovy znalecké praxe.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-48-0

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2013 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "EKONOMICKÉ ZNALECKÉ POSUDKY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ ABC" zdarma

 

KRIZOVÝ MANAGEMENT, TEORIE A PRAXE

Krizový management, teorie a praxe

Anotace: Znalost problematiky krizového řízení je výhodou nejen pro řídící pracovníky na všech možných úrovních, ale je přínosem pro všechny, jejichž život, majetek a jiné hodnoty by mohl jakýkoliv krizový stav ovlivnit. Předkládaná publikace je zaměřena na problematiku krizového managementu a to jak z hlediska teoretických, tak i praktických souvislostí. Výklad v knize směřuje od obecných základů teorie řízení rizika a krize přes teoreticky i prakticky zaměřené pojednání až ke konkrétním příkladům, na nichž je možné dokladovat základní principy krizového řízení.

Vydání knihy si klade za cíl seznámit čtenáře s celou šíří poměrně komplexního tématu, které má v podnikové i státní sféře doplňující charakter.

Text je rozdělen do dvanácti kapitol. Úvodní části se věnují obecnými souvislostem krizového řízení, jeho historii, začlenění krizového řízení, znakům krize a jejím následkům. Navazující části čtenáře seznámí se základními hledisky řízení a vztahu risk managementu a krizového řízení, s možnými způsoby snižování krizových stavů a v neposlední řadě také s krizovým plánováním. Závěrečná, avšak nikoliv méně důležitá část se zaměřuje na krizovou komunikaci a legislativní pozadí řízení krizí. Záměrně je text protkán řadou příkladů, které nabízí čtenáři praktický pohled na probírané souvislosti. Závěr knihy obsahuje celkem sedm souhrnných příkladů, v rámci nichž je dokladováno uplatnění poznatků krizového řízení.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA

ISBN: 978-80-89364-33-6

Formát: PDF, 322 stran

Rok vydání: 2008 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "KRIZOVÝ MANAGEMENT, TEORIE A PRAXE" zdarma

 

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI

Oceňování majetku v praxi

Anotace: Oceňování majetku patří mezi ekonomické disciplíny, jejichž význam neustále roste a s jeho závěry pracuje celá řada profesí a institucí. Příkladem mohou být soudy všech úrovní, Policie ČR, exekutoři, advokáti, notáři, úředníci mnoha státních úřadů, zaměstnanci bank a pojišťoven a samozřejmě podnikatelé i běžní občané při zcela obvyklých majetkových transakcích.

Všem jmenovaným, a nejen jim, je určena tato publikace, která poskytuje zájemcům o oceňování majetku jednoduché a jasné odpovědi na otázky související s praxí, informace o principech oceňování i popisy zcela konkrétních metod stanovení ceny jednotlivých druhů majetku (včetně nemovitostí, movitého majetku, cenných papírů, nehmotného majetku, práv, pohledávek i celých podniků). Vše je navíc doplněno srozumitelnými a názornými příklady ocenění zcela konkrétního majetku.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA

ISBN: 978-80-89364-29-9

Formát: PDF, 246 stran

Rok vydání: 2009 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "OCEŇOVÁNÍ MAJETKU V PRAXI" zdarma

 

MARKETING XXL

Marketing XXL

Anotace: Nové obsahové pojetí publikace se snaží představit marketing nejen jako důležitou vědní disciplínu, zasahující do všech oblastí lidského chování, ale i jako praktický návod k řešení takto vzniknuvších situací. Text je členěn do 14 kapitol, které popisují základní kategorie marketingu, v rámci komplexního pohledu na problematiku je zařazena i část věnovaná marketingu obcí a inovačním strategiím. Každá kapitola má pevnou strukturu, jako je úvod, definice, příklady z praxe a grafy. Z tohoto pohledu je proto vítanou pomůckou zejména široké studentské obci, což nevylučuje využití i u dalších zájmových skupin.

Autor: doc. Ing. Stanislav Rošický, CSc., doc. Ing. Svatopluk Mareš, CSc., doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ing. Vladimír Krupka

ISBN: 978-80-89364-34-3

Formát: PDF, 672 stran

Rok vydání: 2010 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "MARKETING XXL" zdarma

 

INSOLVENCE ABC

Insolvence ABC

Anotace: Insolvence jako synonymum úpadku se stala za posledních dvacet let nedílnou součástí našeho ekonomického slovníku. Poté, co vstoupila v roce 2008 v platnost nová úprava insolvenčního řízení, začal toto slovo skloňovat doslova každý občan. Ovšem insolvence a insolvenční řízení není pouze záležitostí soudů a práva, je rovněž ekonomickou realitou a rizikem, které s sebou přináší každá podnikatelská činnost.

Právě na ekonomické aspekty insolvence a identifikace stavu úpadku se zaměřuje tato publikace. Ukazuje na řadě praktických příkladů, jak provést hodnocení ekonomické situace u běžného občana, podnikatele či společnosti a na základě výsledků kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda subjekt je či není v úpadku podle ustanovení insolvenčního zákona. Publikace poslouží především osobám, které se zkoumáním stavu úpadku přímo zabývají, ale důležité informace o insolvenci v ní najdou i zájemci o tuto problematiku nebo subjekty, kterých se může insolvence týkat.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-20-6

Formát: PDF, 232 stran

Rok vydání: 2011 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "INSOLVENCE ABC" zdarma

 

EKONOMICKÁ ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ABC

Ekonomická činnost statutárních orgánů ABC

Anotace: Autor publikace se zaměřuje na oblast působení členů statutárních orgánů obchodních společností. Zabývá se plněním jejich povinností jak z pohledu zákonné úpravy, tak i z pohledu splnění základních ekonomických a manažerských úkolů v podnikatelském subjektu. Podrobně a velmi názorně jsou v publikaci uspořádány povinnosti managementu i členů statutárních orgánů z celé řady oblastí řízení a správy podniku. Vše je doplněno o praktické příklady.

Další oblastí, kterou autor publikace zpracovává, je oblast trestní odpovědnosti vyplývající právě z uvedených povinností a jejich případného porušení. Celá problematika se soustředí do oblasti ekonomických hospodářských a úpadkových trestných činů a autor ji opět dokladuje na příkladech plynoucích přímo z judikatury. Na tu se ostatně i v dalším textu často odkazuje.

Tato publikace se ve třech oblastech snaží přinést přehled povinností spojených s výkonem funkcí ve statutárních orgánech i oné trestní odpovědnosti plynoucí z jejich případného porušení. Měla by se tak stát minimálně vodítkem pro osoby, které se na výkon těchto funkcí připravují, nebo je již vykonávají.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-39-8

Formát: PDF, 240 stran

Rok vydání: 2012 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "EKONOMICKÁ ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ABC" zdarma

 

SPOLUPRÁCE POLICEJNÍCH ORGÁNŮ SE ZNALCI A ZNALECKÝMI ÚSTAVY

Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy

Anotace: Publikace se komplexně věnuje procesu přibrání znalce či znaleckého ústavu z pohledu policejních orgánů. Zabývá se rovněž kompetencemi znalců, postupem přípravy a zpracování znaleckého posudku včetně jeho vyúčtování zadavateli. Podrobněji se rovněž věnuje zadávání znaleckých posudků v oboru ekonomiky a otázkám trestní odpovědnosti znalců.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-35-0

Formát: PDF, 32 stran

Rok vydání: 2012 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "SPOLUPRÁCE POLICEJNÍCH ORGÁNŮ SE ZNALCI A ZNALECKÝMI ÚSTAVY" zdarma

 

PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

Problematika úpadku a konkurzního řízení

Anotace: Publikace zpracovává téma úpadku podniku a procesu vyrovnacího a konkurzního řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Věnuje se základním otázkám vyhodnocení ekonomické situace společnosti, zjištění stavu úpadku a následného vyrovnacího či konkurzního řízení zejména z pohledu vyšetřování trestné činnosti s tím související. Otázky konkurzu jsou řešeny až do úplné likvidace podniku. Vše je v publikaci doplněno řadou praktických příkladů.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-37-4

Formát: PDF, 85 stran

Rok vydání: 2012 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "PROBLEMATIKA ÚPADKU A KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ" zdarma

 

PROBLEMATIKA ÚPADKU, KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Problematika úpadku, konkurzního řízení a insolvenčního řízení - 2. rozšířené vydání

Anotace: Přepracovaná a doplněná 2. verze této publikace zpracovává téma úpadku podniku a procesu vyrovnacího a konkurzního řízení podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, a nově také podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Věnuje se základním otázkám vyhodnocení ekonomické situace společnosti a zjištění stavu úpadku podle obou zákonných norem.

Stručněji se pak zabývá průběhem vyrovnacího či konkurzního řízení. Nově rozpracovává zejména pohled na ekonomickou analýzu trestné činnosti s tím související. Vše je doplněno řadou praktických příkladů.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-38-1

Formát: PDF, 57 stran

Rok vydání: 2012 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "PROBLEMATIKA ÚPADKU, KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ A INSOLVENČNÍHO…" zdarma

 

SPOLUPRÁCE POLICEJNÍCH ORGÁNŮ SE ZNALCI A ZNALECKÝMI ÚSTAVY - 2. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ

Spolupráce policejních orgánů se znalci a znaleckými ústavy - 2. rozšířené vydání

Anotace: Přepracovaná a doplněná 2. verze této publikace se věnuje procesu přibrání znalce či znaleckého ústavu z pohledu policejních orgánů. Zabývá se rovněž kompetencemi znalců, postupem přípravy a zpracování znaleckého posudku a jeho vyúčtováním zadavateli.

Podrobněji se rovněž věnuje otázkám trestní odpovědnosti znalců. Oproti původní verzi ještě podrobněji rozpracovává proces zadávání znaleckých posudků v oboru ekonomiky a zcela nově přichází i s problematikou zadávání znaleckých posudků pro přezkoumání stavu úpadku podniku.

Autor: Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA, Ph.D.

ISBN: 978-80-89364-36-7

Formát: PDF, 48 stran

Rok vydání: 2012 (první vydání)

Stáhnout e-knihu "SPOLUPRÁCE POLICEJNÍCH ORGÁNŮ SE ZNALCI A ZNALECKÝMI ÚSTAVY…" zdarma

 


00011001 == 25 LET