OTÁZKY KE SZZ Z MANAGEMENTU

Státní závěrečné zkoušky z managementu v bakalářském studijním oboru finanční management a informační management jsou prováděny v rozsahu vymezeném osmnácti tématickými okruhy.

K vybraným níže uvedeným tématům z oblasti managementu a marketingu jsou studentům k dispozici učební texty, které lze využít jako základní podklad pro přípravu na státní zkoušku z managementu. Texty obsahují základní teorii, která je doplněna vysvětlujícími praktickými příklady.


1 Východiska a základní principy managementu

Vznik managementu, vědecký management (F. W. Taylor), Hawthornské studie (E. Mayo). Základní funkce managementu (H. Fayol). Příklad managementu USA a Japonska. Důraz na kvalitu (TQM). Management jako vědní obor, soubor řídících pracovníků a činnost. Základní funkce a úrovně managementu. Systémová představa organizace.

2 Plánování a strategické řízení organizace

Plánování – základní funkce managementu. Poslání a vize organizace. Strategické situační analýzy (SWOT, STEP, BSC, Porterův model 5 konkurenčních sil, BCG matice). Konkurenceschopnost. Řízení změny a krizový management. Komplexní pojetí marketingové strategie (definování cílů, prvky procesu strategického plánování, vlastní strategie).

3 Organizování

Organizování – základní funkce managementu. Byrokratické a adaptivní organizační struktury (strmé vs. ploché struktury, druhy organizačního uspořádání). Centralizace a decentralizace. Delegování. Rozpětí řízení.

4 Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů - základní funkce managementu. Analýza potřeb LZ. Získávání a výběr pracovníků (proces a metody). Adaptační proces. Rozvoj zaměstnanců (vzdělávání, kariéra, hodnocení). Odměňování. Formy vzniku a zániku pracovního poměru. Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců.

5 Vedení a motivace zaměstnanců

Vedení lidí – základní funkce managementu. Styly vedení. Manažerská mřížka (Blake a Moutonová). Fiedlerův kontingenční model. Emoční inteligence. Metody vedení lidí. McGregorova teorie X a teorie Y. Vůdčí osobnost manažera a umění stát v čele. Stimulace a motivace, členění. Praktické využití Maslowovy teorie potřeb v aplikaci na řízení pracovníků. Další motivační teorie potřeb (F. Herzberg, D. McClelland). Odměňování z hlediska práva. Odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu.

6 Kontrola

Kontrola – základní funkce managementu. Význam, druhy a formy. Předpoklady efektivní kontroly a prevence. Efektivity nákladů vynaložených na kontrolu. Audit, rozpočet, bod zvratu a základní finanční kontrolní ukazatele. Charakteristika orgánů ochrany práva – soustava soudů, státní zastupitelství, notářství, advokacie, dozor a kontrola ve veřejné správě.

7 Firemní kultura a komunikace

Firemní kultura a její význam. Úrovně organizační kultury (zvyky a rituály, příběhy, hrdinové, symboly a klíčové hodnoty). Identita a image organizace. Komunikační proces a komunikační kompetence. Neverbální komunikace (mimika, oční kontakt, gesta, haptika, proxemika, posturologie). Verbální komunikace – hlavní zásady rétoriky, vedení rozhovoru, diskuse, vyjednávání, řešení konfliktu. Psychologické proměny komunikace v prostředí internetu. Mediální a multikulturní komunikace.

8 Rozhodování a informace

Rozhodování. Typy manažerských rozhodnutí (složitá x rutinní, strukturovaná x nestrukturovaná). Rozhodovací prostředí (jistota, riziko, nejistota). Vliv IT na organizaci. Rozhodovací proces a jeho fáze. Skupinové vs. individuální rozhodování. Organizační učení. Styly řešení problémů. Právní úprava rozhodování – základy občanského soudního řízení, správního řízení, trestního řízení. Nakládání s informacemi.

9 Podnikání a podnikatelské subjekty

Založení podnikání. Podnikatelský záměr. Pojmy podnikání a podnikatel. Obchodní rejstřík, hospodářská soutěž, základní charakteristika právnických osob vznikajících dle obchodního zákoníku, úprava živnostenského oprávnění, druhy živností.

10 Základy českého soukromého práva

Soukromé právo v českém právním řádu, subjekty soukromého práva. Systém občanského práva, Věcná práva, závazkové vztahy upravené v občanském a obchodním zákoníku. Základní principy odpovědnosti za škodu a bezdůvodné obohacení. Základní principy dědění. Základy rodinného práva – manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, výživné.

11 Základy českého veřejného práva

Dělba moci. Lidská práva a svobody. Ústavní základy státní správy a samosprávy. Orgány státní správy a samosprávy. Principy trestní odpovědnosti.

12 Moderní psychologické směry

Tradice společenských věd – filozofie (empirismus), kulturní antropologie. Tradice přírodních věd – neurofyziologie (studium mozku a CNS), reflexologie. Porovnání hlavních psychologických směrů a jejich přínos pro pozici manažera – behaviorismus (teorie sociálního učení), psychoanalýza (hlubinná psychologie, role vědomí a nevědomí), kognitivní psychologie a věda, humanistická psychologie a hodnotový systém člověka.

13 Osobnost manažera

Manažer a jeho role. Time management (Paretovo pravidlo a Eisenhowerova matice). Vedení administrativy (porady, telefony, návštěvy, minimální program). Rozměry lidské osobnosti – struktura, motivace, zralost. Vlastnosti osobnosti vs. pozice manažera (konstituce, temperament, schopnosti a inteligence, psychické vlastnosti a typologie, emoční a sociální dimenze osobnosti, charakter).

14 Stres a jeho zvládání

Stres (vnitřní homeostáza, adaptace, stres, stresor). Reakce na stresor, endorfiny, adaptační syndrom GAS, místo nejmenšího odporu v organismu a hlavní civilizační nemoci. Model stresu a strategie jeho zvládání (R. S. Lazarus). Způsoby prevence a překonávání stresových faktorů.

15 Marketingové řízení

Podstata, pojetí a funkce marketingu. Koncepce marketingových aktivit. Strategický marketingový proces (fáze a jejich vzájemné vazby, metody marketingového plánování). Marketingový plán (náplň, cíle, požadavky). Marketingové prostředí podniku: Analýza portfolia, vytváření a hodnocení SBU jednotek. Marketingové makro a mikro prostředí. Marketingový informační systém a CRM. Inovace a řízení změn v podniku z pohledu marketingu.

16 Chování zákazníků

Nákupní chování spotřebitelů na trhu, nákupní chování institucí – rozdíly, vlivy, procesy rozhodování. Význam a úloha lidského činitele v marketingu (typologie zákazníků). Marketingový výzkum - předmět, proces, segmentace a pokrytí trhu.

17 Marketingový mix

Produkt (marketingové vlastnosti produktu, životní cyklus). Cena (faktory ovlivňující stanovení ceny, proces finalizace ceny, cenové strategie a změny cen). Komunikační mix. Distribuce. Reklama a její působení na zákazníka.

18 Internetový marketing

Elektronické obchodování. Podoby a využití internetového marketingu. Reklamní kampaň na internetu. Virální marketing.