BP / DP

Povinný obsah pro zadání tématu závěrečné práce do STAG

Pro zápis vybraného tématu závěrečné práce do systému STAG student zašle následující:

 1. Řádně vyplněný formulář Podklad pro zadání závěrečné práce dostupný ve STAG (formát PDF).
 2. Zpracovanou osnovu práce k vybranému tématu v textovém souboru, například ve WORD nebo přímo v textu e-mailu (nikoliv PDF nebo oskenované obrázky).
 3. Zpracovaný seznam literatury v textovém souboru, například ve WORD nebo přímo v textu e-mailu (nikoliv PDF nebo oskenované obrázky). Postačuje 4 - 5 hlavních titulů.

"Patero informací k závěrečným pracím"

Pokud student projeví zájem o vedení práce mojí osobou, měl by mít zcela jasno v následujících bodech:

 1. Vybrané téma práce buď vlastní nebo z nabídky uvedené zde, přičemž rok zveřejnění není rozhodující.
 2. Rozmyšlenou strukturu práce, tak aby byl dodržen poměr 70 % praktických zjištění a 30 % teorie.
 3. Zpracovanou osnovu k vybranému tématu, která bude předložena s písemnou žádostí o vedení práce (viz formuláře ve STAG).
 4. Seznámen s podmínkami pro vedení práce, uvedenými níže.
 5. Seznámen s celým procesem zadání práce na FIM (formuláře a jejich pořadí odevzdávání) a určenými termíny. Student VŠ musí být schopen vše zjistit, vyplnit a řádně odevzdat sám.

Zveřejňování prací

Veškeré závěrečné kvalifikační práce (bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační) obhájené na UHK po 1. 1. 2015 jsou veřejně dostupné na www.theses.cz.

Upozornění

Upozorňuji studenty, že Metodologický seminář (MES) je třeba splnit ve 4. semestru, jak je doporučeno studijním plánem (AI3, IM3, FM3). PJKT 1 (Seminář k bakalářské práci 1) může následovat až po splnění MES.

Nové metodické pokyny pro vypracování BP a DP

Od 12. ledna 2011 platí aktualizace Rektorského výnosu č. 1/2000 - METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ.


Shrnutí hlavních změn:

 1. Nový - jednotný vzor desek závěrečné práce UHK (vzor 1) - podpora výroby v eVŠKP.
 2. Zpřesnění bodu ad 4) - správné překlady, atd.
 3. Zpřesnění bodu ad 12) - citace.
 4. Bod ad 14 - příloha na datové nosiči (dřive disketa).
 5. Úprava práce - částečné zohlednění návrhů grafického manuálu UHK.
 6. Doplnění vzoru anotace o správné překlady typů závěrečných prací.
 7. Doplnění vzoru 5 o odkazy na doporučené zdroje k principům a normám citování.

Upozornění pro studenty

Na základě aktuálních poznatků z přijatých bakalářských a diplomových prací upozorňuji, že k datu 31. ledna se podává PRVNÍ UCELENÁ VERZE závěrečné práce.

Pod pojmem UCELENÁ VERZE chápejte souvislý text práce, který je kompletní zejména po obsahové stránce, tzn. bude v něm zpracován minimálně:

 1. obsah práce,
 2. úvod (včetně vytýčení jasných cílů práce a použitých metod),
 3. kompletně naplněný obsah práce (nejčastěji teoretickou a praktickou část),
 4. závěry (včetně zhodnocení, jak práce naplňuje stanovené cíle).

V jiných případech se k zaslaným "dokumentům" nebudu vyjadřovat.

Pravidla pro zájemce o vedení bakalářských a diplomových prací

 1. Komunikace s vedoucím práce probíhá výhradně prostřednictvím e-mailu (E) umístěného na www.halek.info v sekci E-MAIL. Do předmětu zprávy (vyučovací předmět) uvádějte „bakalářská/diplomová práce“.
 2. Výběr tématu je otázkou volby studenta z nabízených témat uvedených u každého předmětu na stránce „ZÁVĚREČNÉ PRÁCE“ nebo návrhu vlastního tématu.
 3. Před zasláním žádosti o vedení práce musí student:
  • znát přesné téma své závěrečné práce,
  • mít připravenou podrobnou osnovu práce a být připraven vysvětlit předpokládaný obsah.
 4. Konečnou podobu osnovy závěrečné práce je třeba zaslat ke schválení vedoucímu práce.
 5. Student v určených termínech vyplní (elektronicky ve STAG) „Přihlášku k bakalářské, diplomové práci“ a následně „Zadání bakalářské, diplomové práce“, včetně všech dat a anglického překladu názvu i podtitulu práce.
 6. Prostřednictvím E si student zajistí podpis vedoucího práce na tištěné podobě formulářů.
 7. Ve stanoveném termínu student podepsané formuláře odevzdá u sekretářky katedry managementu Ing. Čonkové.
 8. Student je povinen dodržovat „Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací“.

Pravidla pro zpracování bakalářských a diplomových prací

 1. Komunikace s vedoucím práce probíhá výhradně prostřednictvím e-mailu (E) umístěného na www.halek.info v sekci E-MAIL. Do předmětu zprávy (vyučovací předmět) uvádějte „bakalářská/diplomová práce“.
 2. Student tvoří závěrečnou práci sám, vedoucí práce průběžně konzultuje a připomínkuje odevzdané části práce. Vedoucí práce se v žádném případě nepodílí na tvorbě závěrečné práce!
 3. Student si prostuduje povinně publikaci - JAŠÍKOVÁ, Veronika; TROUSIL, Michal. Úvod do tvorby empirických prací pro cestovní ruch. Vyd. 1. Hradec Králové | Gaudeamus, 2009. 110 s. ISBN 978-80-7435-020-7 (0.04 MB), aby získal znalosti o způsobu tvorby závěrečných prací.
 4. Student je povinen dodržovat následující strukturu práce. (Položky 7 a 13 nejsou povinné, ostatní ano.)
  1. Titulní list
  2. Prohlášení
  3. Poděkování
  4. Anotace práce v jazyce českém a anglickém
  5. Obsah
  6. Úvod
  7. Literární rešerše
  8. Cíl práce, volba metodologie, způsob řešení
  9. Vlastní text práce
  10. Shrnutí výsledků
  11. Závěry a doporučení
  12. Seznam použité literatury
  13. Přílohy
  14. Zadání práce (Vygenerované z eVSKP (nepodepsané), nikoliv zadání ze STAGu. Zadání práce z eVSKP lze stáhnout kliknutím na volbu [Odevzdat práci] a následně na nabídku [Zobrazit zadání práce v PDF] - stáhnout soubor.)
 5. Úprava práce musí mimo jiné odpovídat ČSN 016910 - úprava textůMetodickým pokynům pro vypracování bakalářských a diplomových prací FIM.
 6. Student je povinen uvádět na všech dokumentech název závěrečné práce zároveň s jeho anglickým překladem.
 7. Veškeré konzultace k závěrečné práci se řeší prostřednictvím E (viz bod 1) nebo v určených konzultačních hodinách.
 8. Na osobní konzultace v době konzultačních hodin je třeba se předem nahlásit prostřednictvím E a s dostatečným předstihem (minimálně 48 hodin před konzultacemi) zaslat dokumenty, které mají být konzultovány, včetně předpokládaných dotazů k nim. Na konzultaci je třeba mít rovněž s sebou závěrečnou práci na flashdisku nebo jiném médiu, včetně veškeré dosavadní e-mailové komunikace.
 9. K obhajobě závěrečné práce připraví každý student elektronickou prezentaci výsledků své závěrečné práce na flash disku.
 10. Student zašle konečnou verzi závěrečné práce v elektronické podobě nejméně 14 dní před termínem odevzdání práce! V opačném případě nebude práce připuštěna k obhajobě.
 11. Student si sám hlídá veškeré termíny související s tvorbou a odevzdáním závěrečných prací.

Návod na přihlašování témat závěrečných prací a zpracování podkladu pro zadání závěrečné práce

Aktuální zpracování podkladu pro zadání závěrečné práce.

Odevzdání podkladu je nutné provést nejpozději do 15. října.

Pravidla pro úpravu bakalářských a diplomových prací


Témata závěrečných prací najdete u jednotlivých vyučovacích předmětů.