MRKTG | Zkoušky

Informace pro studenty

 • Na cvičeních jsou povoleny 2 neúčasti bez ohledu na jejich důvod.
 • Student je na cvičeních povinen strávit minimálně 25 minut z vyučovací hodiny, v opačném případě mu bude zapsána neúčast na cvičení.
 • V případě, že student při cvičeních bude používat notebook s aplikacemi nijak nesouvisejícími s výukou daného předmětu, bude mu zapsána neúčast na cvičení.
 • Účast na přednáškách je nepovinná, student však svojí neúčastí ztrácí kontinuitu v probíraných tématech.
 • Komunikace s vyučujícím probíhá prostřednictvím e-mailu s použitím formuláře umístěného na www.halek.info nebo zasláním e-mailu na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.

Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Vypracování DLP je nezbytné pro získání zápočtu / zkoušky.
 • DLP se zasílá sekvenčně jako celek výhradněformuláře přes E.
 • Do formuláře se vyplňují všechny identifikační údaje.
 • DLPchybějícími údaji (předmět / den / hodina / pořadové číslo cvičení) bude vrácen jako neodevzdaný.
 • DLP se zasílá každý týden v

  1. jednom (1) souboru,
  2. formátech .docx / .pdf a
  3. konkrétně určeném termínu.
 • Základní obsahové náležitosti DLP:

  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní text s číslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.11 MB).
 • Minimální rozsah DLP je 25 PLNĚ popsaných stran textu (včetně obrázků / grafů).
 • Nepočítá se úvodní list / obsah / seznam použitých zdrojů / obrázky bez vazby na téma DLP / obrázky z prezentací P+C.
 • Hodnocení DLP platné pro všechny předměty. Rozsah DLP:

  1. 25 až 29 plně popsaných stran → hodnocení E
  2. 30 až 34 → hodnocení D
  3. 35 až 39 → hodnocení C
  4. 40 až 44 → hodnocení B
  5. 45 a více → hodnocení A

Zkoušky

 • Splněná docházka na cvičení (povoleny maximálně 2 neúčasti).
 • Za každou další neúčast (nad dvě tolerované) student zpracuje v rámci DLP 8 plně popsaných stran navíc.
 • Úplný DLP musí být odevzdán nejpozději 48 hodin před termínem zkoušky. V opačném případě nebude student ke zkoušce vůbec připuštěn.
 • Student je povinen dostavit se na zkoušku ve stanovený čas. Při pozdním příchodu nebude ke zkoušce připuštěn. Omluvy typu "zaspal", "měl problémy s parkováním" apod. nebudou akceptovány.
 • Student je povinen mít před zkouškou řádně zapsaný předmět v STAG a vyplněny osobní údaje, studijní obor, ročník v záhlaví zadání zkušebních otázek.

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemného zadání v rozsahu 60 minut a jeho následné ústní obhajoby. K písemnému zadání může mít student k dipozici pouze svůj vlastní dlouhodobý projekt.

Okruhy ke zkoušce

 1. Vysvětlení podstaty marketingu.
 2. Vysvětlení pojmů: směna, transakce a transfer.
 3. Vysvětlení pojmu poptávka. Specifikace druhů poptávky s uvedením příkladů.
 4. Marketingové reakce u jednotlivých druhů poptávky.
 5. Co je to trh a z jakých hledisek trhy členíme.
 6. Proč a jak se provádí segmentace trhu.
 7. Charakteristika produktu.
 8. Vysvětlení životního cyklu produktu.
 9. Charakteristika marketingového mixu.
 10. Role prvků životního cyklu produktu v různých etapách životního cyklu produktu.
 11. Význam a charakteristika strategické obchodní jednotky.
 12. Význam a charakteristika matice růst - podíl (bostonská matice).
 13. Kdo je zákazník a co charakterizuje jeho chování.
 14. Jací zákazníci nakupují v jednotlivých etapách životního cyklu produktu?
 15. Charakteristika ceny jako prvku marketingového mixu. Smysl cen v marketingu.
 16. Význam a druhy distribuce.
 17. Možnosti marketingového působení na zákazníka.
 18. Marketingový výzkum a jeho význam.
 19. Význam lidského činitele v marketingu.
 20. Význam public relations z hlediska marketingu.
 21. Hlavní kroky procesu řízení marketingu.
 22. Charakteristika marketingové příležitosti.
 23. Systémové souvislosti marketingu a managementu.
 24. Charakteristika marketingového prostředí.
 25. Činitelé ovlivňující marketingové procesy.