ZMNG II | Zkoušky

2/ Symboly / zkratky

E e-mail
C cvičení
P přednáška
1 - 10 čísla cvičení nebo přednášky
DLP dlouhodobý projekt
HAL vyučující Vítězslav Hálek
KM krizový manažer

3/ Informace pro studenty

 • Na cvičeních jsou povoleny 2 neúčasti bez ohledu na jejich důvod.
 • Použití notebooku s aplikacemi nesouvisejícími s výukou daného předmětu = neúčast na C.
 • Účast na P je nepovinná. Student svojí neúčastí ztrácí kontinuitu v probíraných tématech.
 • Komunikace s HAL probíhá prostřednictvím a/ e-mailu s použitím formuláře, umístěného na www.halek.info nebo b/ zasláním E na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.

4/ Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Vypracování DLP je nezbytné pro získání zápočtu / zkoušky.
 • DLP se zasílá sekvenčně jako celek výhradněformuláře přes E.
 • Do formuláře se vyplňují všechny identifikační údaje.
 • DLPchybějícími údaji (předmět / den / hodina / pořadové číslo cvičení) bude vrácen jako neodevzdaný.
 • DLP se zasílá každý týden v

  1. jednom (1) souboru,
  2. formátech .docx / .pdf a
  3. konkrétně určeném termínu (bude upřesněno každý semestr).
 • Základní obsahové náležitosti DLP:

  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní textčíslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.11 MB).
 • Minimální rozsah DLP je 25 PLNĚ popsaných stran textu (včetně obrázků / grafů).
 • Nepočítá se úvodní list / obsah / seznam použitých zdrojů / obrázky bez vazby na téma DLP / obrázky z prezentací P+C.
 • Hodnocení DLP / rozsah:

  MRKTG

  1. 25 až 29 PLNĚ popsaných stran → hodnocení E
  2. 30 až 34 → hodnocení D
  3. 35 až 39 → hodnocení C
  4. 40 až 44 → hodnocení B
  5. 45 a více → hodnocení A

  KRMNG

  1. 20 až 25 PLNĚ popsaných stran → hodnocení E
  2. 26 až 30 → hodnocení D
  3. 31 až 35 → hodnocení C
  4. 36 až 40 → hodnocení B
  5. 41 a více → hodnocení A

5/ Zkoušky

 • Splněná docházka na C (povoleny maximálně 2 neúčasti).
 • Za každou další neúčast (nad 2 tolerované) 8 plně popsaných stran DLP navíc.
 • Úplný DLP musí být odevzdán nejpozději 48 hodin před termínem zkoušky. V opačném případě nebude student/ka ke zkoušce vůbec připuštěn/a.
 • Student/ka je povinen/a dostavit se na zkoušku ve stanovený čas. Při pozdním příchodu nebude ke zkoušce připuštěn. Omluvy typu "zaspal", "měl problémy s parkováním" apod. nebudou akceptovány.

Maximálně 8 přihlášených na termín.

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné odpovědi na 7 tématických okruhů v rozsahu 60 minut a jeho následné ústní obhajoby.


Okruhy ke zkoušce

 1. Základní podnikatelské úvahy při založení podniku, postup zpracování podnikatelského plánu.
 2. Funkce managementu a jejich aplikace v praxi.
 3. Informační zdroje managementu, obchodní tajemství.
 4. Hodnocení a postupy zvýšení konkurenční schopnosti podniku.
 5. Profil osobnosti manažera, jeho chování, manažerské styly řízení.
 6. Time-management, rozbor charakteristik práce manažera.
 7. Činitele a determinanty podnikové činnosti, představa dokonalého podniku.
 8. Pravidla finančního managementu v praxi, vliv státu na podniky.
 9. Determinanty podnikového plánu.
 10. Organizování - základní pojmy, rozpětí řízení, stupně řízení.
 11. Rozdíl mezi vedením lidí a vůdcovstvím.
 12. Styly vedení lidí - autokratický a demokratický okruh.
 13. Typy kontroly - preventivní, průběžná a zpětnou vazbou a jejich techniky.
 14. Kontrolní metody - standardy, informace, korekční opatření.
 15. Použití metod kontroly u jednotlivých manažerských funkcí.
 16. Vzájemné vztahy manažerských aktivit - rozhodování, motivace, organizace a kontroly.
 17. Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení.
 18. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty - metody a kritéria.
 19. Prognostika - metody, zdroje informací, využití.