ZMNG II | Zkoušky

Informace pro studenty

 • Na cvičeních jsou povoleny 2 neúčasti bez ohledu na jejich důvod.
 • Student je na cvičeních povinen strávit minimálně 25 minut z vyučovací hodiny, v opačném případě mu bude zapsána neúčast na cvičení.
 • V případě, že student při cvičeních bude používat notebook s aplikacemi nijak nesouvisejícími s výukou daného předmětu, bude mu zapsána neúčast na cvičení.
 • Účast na přednáškách je nepovinná, student však svojí neúčastí ztrácí kontinuitu v probíraných tématech.
 • Komunikace s vyučujícím probíhá prostřednictvím e-mailu s použitím formuláře umístěného na www.halek.info nebo zasláním e-mailu na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.

Dlouhodobý projekt (DLP)

 • Vypracování DLP je nezbytné pro získání zápočtu.
 • Vypracovaná zadání DLP se zasílají výhradněformuláře nebo e-mailem.
 • Do kontaktního formuláře je student povinen vyplňovat všechny identifikační údaje. DLP s nedostatečnými identifikačními údaji (chybějící předmět, den, hodina, pořadové číslo cvičení, atd.) budou vráceny jako neodevzdané. Toto platí i při zasílání zpráv na adresu vitezslav.halek@uhk.cz.
 • Vypracované DLP se zasílají v jednom souboru a ve formátech .doc (.docx) nebo .pdf.
 • Základní obsahové náležitosti DLP jsou:
  1. úvodní list,
  2. obsah,
  3. vlastní text s číslovanými stránkami,
  4. seznam použitých zdrojů.
  Podrobněji viz. Pravidla pro úpravu DLP (0.11 MB).
 • Minimální rozsah DLP je 25 plně popsaných stran textu (včetně obrázků, grafů apod.). Nepočítá se úvodní list, obsah a seznam použité literatury.
 • Hodnocení platné pro všechny předměty. Rozsah DLP:

  • 25 až 29 plně popsaných stran → hodnocení E
  • 30 až 34 → hodnocení D
  • 35 až 39 → hodnocení C
  • 40 až 44 → hodnocení B
  • 45 a více → hodnocení A

Zkoušky

 • Splněná docházka na cvičení (povoleny maximálně 2 neúčasti).
 • Za každou další neúčast (nad dvě tolerované) student zpracuje v rámci DLP 8 plně popsaných stran navíc.
 • Úplný DLP musí být odevzdán nejpozději 48 hodin před termínem zkoušky. V opačném případě nebude student ke zkoušce vůbec připuštěn.
 • Student je povinen dostavit se na zkoušku ve stanovený čas. Při pozdním příchodu nebude ke zkoušce připuštěn. Omluvy typu "zaspal", "měl problémy s parkováním" apod. nebudou akceptovány.
 • Student je povinen mít před zkouškou řádně zapsaný předmět v STAG a vyplněny osobní údaje, studijní obor, ročník v záhlaví zadání zkušebních otázek.

Maximálně 8 přihlášených na termín.

Průběh zkoušky

Zkouška se skládá z písemné odpovědi na 7 tématických okruhů v rozsahu 60 minut a jeho následné ústní obhajoby.


Okruhy ke zkoušce

 1. Základní podnikatelské úvahy při založení podniku, postup zpracování podnikatelského plánu.
 2. Funkce managementu a jejich aplikace v praxi.
 3. Informační zdroje managementu, obchodní tajemství.
 4. Hodnocení a postupy zvýšení konkurenční schopnosti podniku.
 5. Profil osobnosti manažera, jeho chování, manažerské styly řízení.
 6. Time-management, rozbor charakteristik práce manažera.
 7. Činitele a determinanty podnikové činnosti, představa dokonalého podniku.
 8. Pravidla finančního managementu v praxi, vliv státu na podniky.
 9. Determinanty podnikového plánu.
 10. Organizování - základní pojmy, rozpětí řízení, stupně řízení.
 11. Rozdíl mezi vedením lidí a vůdcovstvím.
 12. Styly vedení lidí - autokratický a demokratický okruh.
 13. Typy kontroly - preventivní, průběžná a zpětnou vazbou a jejich techniky.
 14. Kontrolní metody - standardy, informace, korekční opatření.
 15. Použití metod kontroly u jednotlivých manažerských funkcí.
 16. Vzájemné vztahy manažerských aktivit - rozhodování, motivace, organizace a kontroly.
 17. Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení.
 18. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty - metody a kritéria.
 19. Prognostika - metody, zdroje informací, využití.